Đã hết hiệu lực pháp luật theo Quyết định số 53/2008/QĐ-btc ngày 14 tháng 7 năm 2008 và Quyết định số 94/QĐ-btc ngày 13 tháng 01 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chínhtải về 116.92 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích116.92 Kb.
#21713

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH NINH THUẬN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________
_______________________________________

Số: 481/2009/QĐ-UBND
Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 02 tháng 11 năm 2009


QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố danh mục các văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành

đã hết hiệu lực pháp luật theo Quyết định số 53/2008/QĐ-BTC

ngày 14 tháng 7 năm 2008 và Quyết định số 94/QĐ-BTC

ngày 13 tháng 01 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

_______________________________________
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 53/2008/QĐ-BTC ngày 14 tháng 7 năm 2008 và Quyết định số 94/QĐ-BTC ngày 13 tháng 01 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành đã hết hiệu lực pháp luật;

Theo đề nghị của Sở Tư pháp tại Báo cáo số 979/BC-STP ngày 19 tháng 10 năm 2009,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục 38 văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành thuộc các lĩnh vực tài chính đến nay đã hết hiệu lực pháp luật (có danh mục đính kèm).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở; thủ trưởng các ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.TM. ỦY BAN NHÂN DÂN


KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đỗ Hữu Nghị

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH NINH THUẬN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________
_______________________________________


DANH MỤC VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT

(Kèm theo Quyết định số 481/2009/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2009

của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

_______________________________

STT

Tên văn bản

Số

ký hiệu

Ngày tháng

ban hành

Cơ quan

ban hành

Trích yếu văn bản

1

2

3

4

5

6


I

LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP


1

Quyết định

06/1999/

QĐ-UB


05/02/1999

UBND tỉnh

Về việc ban hành quy định tạm thời một số chế độ trợ cấp đối với cán bộ, công chức được cử đi học.

2

Quyết định

28/QĐ-UB

10/5/2000

UBND tỉnh

Về việc quy định mức thu tiền ngày công lao động nghĩa vụ công ích.

3

Quyết định

35/2000/

QĐ-UB


17/7/2000

UBND tỉnh

Về việc quy định cụ thể một số điều để thi hành pháp lệnh nghĩa vụ lao động công ích.

4

Quyết định

95/2001/

QĐ-UB


22/11/2001

UBND tỉnh

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quyết định số 35/2000/QĐ-UB ngày 17 tháng 7 năm 2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định cụ thể một số điều để thi hành pháp lệnh nghĩa vụ lao động công ích.

5

Quyết định

116/QĐ-UB

03/12/2002

UBND tỉnh

Về việc quy định tạm thời mức chi cho các lớp sau xoá mù chữ - phổ cập trung học cơ sở.

6

Quyết định

94/2004/

QĐ-UB


29/3/2004

UBND tỉnh

Về việc ban hành định mức chi và định mức phân bổ các khoản chi thường xuyên thuộc ngân sách tỉnh, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn ổn định trong 03 năm 2004 - 2006.

7

Quyết định

200/2004/

QĐ-UB


27/12/2004

UBND tỉnh

Về việc ban hành quy định tạm thời về mức chi bồi dưỡng phục vụ các giải thể thao tại tỉnh Ninh Thuận.

8

Quyết định

11/2005/

QĐ-UBND


03/4/2005

UBND tỉnh

Quy định tạm thời về chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị.

9

Quyết định

2956/QĐ-UBND

12/8/2005

UBND tỉnh

Về việc mức chi hỗ trợ tiền ăn, tiền ở cho học sinh dân tộc thiểu số học nghề nội trú tại Trường dạy nghề.

10

Quyết định

313/2005/QĐ-UBND

12/9/2005

UBND tỉnh

Về việc ban hành quy định về chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị.
1

2

3

4

5

6


II

LĨNH VỰC PHÍ, LỆ PHÍ, THUẾ


11

Quyết định

71/1999/

QĐ-UB


27/10/1999

UBND tỉnh

Bổ sung Quyết định số 63/1999/QĐ-UB ngày 27 tháng 9 năm 1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận quy định mức chi học phí đối với công tác quản lý của Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo và điều hoà trong ngành Giáo dục và đào tạo.

12

Quyết định

3540/QĐ

09/7/2001

Chủ tịch UBND tỉnh

Quy định mức thu viện phí các loại dịch vụ kỹ thuật trong sản phụ khoa và kế hoạch hóa gia đình tại Trung tâm Bảo vệ bà mẹ, trẻ em - kế hoạch hóa gia đình.

13

Quyết định

3762/2002

/QĐ


23/8/2002

Chủ tịch UBND tỉnh

Ban hành quy định về quản lý thuế đối với hoạt động gia công xay xát lúa, gạo trên địa bàn tỉnh.

14

Điều 3 mức thu phí sử dụng lề đường, bến bãi tại Quyết định số 101/2003/QĐ-UB.

101/2003/

QĐ-UB


18/9/2003

UBND tỉnh

Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng lề đường bến bãi.

15

Bảng quy định mức thu phí chợ ban hành kèm theo Quyết định số 102/2003/QĐ-UB.

102/2003/

QĐ-UB


18/9/2003

UBND tỉnh

Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chợ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

16

Điều 4 quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan tháp PôKlongarai ban hành kèm theo Quyết định số 108/2003/QĐ-UB.

108/2003/

QĐ-UB


18/9/2003

UBND tỉnh

Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan tháp PôKlongarai.

17

Danh mục mức thu phí vệ sinh thu gom rác thải ban hành kèm theo Quyết định số 109/2003/QĐ-UBND.

109/2003/

QĐ-UBND


18/9/2003

UBND tỉnh

Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí vệ sinh.

18

Quyết định

130/2003/

QĐ-UB


12/12/2003

UBND tỉnh

Về việc ủy nhiệm cho Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn quản lý thu một số khoản thuế, phí trên địa bàn tỉnh.

19

Quyết định

20/2004/

QĐ-UB


10/02/2004

UBND tỉnh

Về việc ban hành quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bến bãi, đường nội bộ, mặt bằng, mặt nước tại các cảng cá, bến cá tỉnh Ninh Thuận.

20

Quyết định

33/2004/

QĐ-UB


13/02/2004

UBND tỉnh

Ban hành quy định quản lý thu thuế đối với hoạt động khai thác thuỷ sản.
1

2

3

4

5

6


21

Quyết định

100/2004/

QĐ-UB


05/4/2004

UBND tỉnh

Về việc sửa đổi, bổ sung quy định quản lý thu thuế đối với sản xuất tôm giống.

22

Quyết định

103/2004/

QĐ-UB


12/4/2004

UBND tỉnh

Về việc ban hành quy định quản lý thu thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải.

23

Quyết định

319/2005/

QĐ-UBND


12/9/2005

UBND tỉnh

Về việc miễn thu tiền học phí và tiền xây dựng trường đối với học sinh phổ thông tại các vùng hạn hán trong tỉnh.

24

Quyết định

337/2005/

QĐ-UBND


07/10/2005

UBND tỉnh

Về việc ban hành quy định quản lý thuế đối với hoạt động sản xuất nước đá.

25

Quyết định

229/2006/

QĐ-UBND


11/9/2006

UBND tỉnh

Ban hành quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí cảng cá, bến cá, phí sử dụng bế bãi, mặt nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

26

Quyết định

36/2008/

QĐ-UBND


01/02/2008

UBND tỉnh

Về việc hủy bỏ Quyết định số 340/

2007/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh và công văn số 5439/UBND-KT ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnhIII

LĨNH VỰC GIÁ

27

Quyết định


345/QĐ-UB

31/01/2000

UBND tỉnh

Về việc ban hành khung giá tạm thời các dịch vụ kỹ thuật, y tế cho các trạm y tế xã, phường, thị trấn.

28

Quyết định


5241/QĐ

26/10/2001

Chủ tịch UBND tỉnh

Về việc áp dụng tạm thời giá thu tiền sử dụng nước sinh hoạt nông thôn tại các hệ thống cấp nước: Mỹ Nhơn, huyện Ninh Hải; Đá Trắng, huyện Ninh Phước và Lương Sơn, huyện Ninh Phước.

29

Quyết định4711/QĐ

02/10/2002

Chủ tịch UBND tỉnh

Ban hành biểu giá các dịch vụ kỹ thuật thuộc lĩnh vực phục hồi chức năng áp dụng tại bệnh viện Điều dưỡng phục hồi chức năng tỉnh.

30

Quyết định

134/2003/

QĐ-UB


23/12/2003

Chủ tịch UBND tỉnh

Quy định giá dịch vụ kỹ thuật phục hồi chức năng áp dụng tại Trung tâm Y dược cổ truyền tỉnh Ninh Thuận.

31

Quyết định

201/2004/

QĐ-UB


27/12/2004

UBND tỉnh

Về việc quản lý giá tại địa phương.

32

Quyết định

209/2004/

QĐ-UBND


31/12/2004

UBND tỉnh

Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

33

Quyết định

463/2005/

QĐ-UBND


30/12/2005

UBND tỉnh

Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
1

2

3

4

5

6


34

Quyết định

464/2005/

QĐ-UBND


30/12/2005

UBND tỉnh

Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên đia bàn tỉnh Ninh Thuận.

35

Quyết định

222/2006/

QĐ-UBND


30/8/2006

UBND tỉnh

Về việc quy định thuê đất, thuê mặt nước tại tỉnh Ninh Thuận.

36

Quyết định


354/2006/

QĐ-UBND


28/12/2006

UBND tỉnh

Ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

37

Quyết định

366/2007/

QĐ-UBND


28/12/2007

UBND tỉnh

Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

38

Quyết định

174/2008/

QĐ-UBND


09/7/2008

UBND tỉnh

Điều chỉnh và bổ sung Phụ lục số 3 của bảng giá các loại đất kèm theo Quyết định số 366/2007/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2007.

Каталог: cbaont.nsf -> a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9
a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9 -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuậN
a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9 -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuậN
a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9 -> Mẫu số 09-mst tình hình nộp thuế CỦA ĐƠn vị chuyểN ĐỊA ĐIỂm kinh doanh
a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9 -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuận cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9 -> Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003
a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9 -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuận cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9 -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuận cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9 -> Ubnd tỉnh ninh thuận bcđ phòng chống aids và pc tệ NẠn ma tuý, MẠi dâM
a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9 -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuận cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9 -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuậN

tải về 116.92 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương