Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 28 tháng 12 năm 2007tải về 0.68 Mb.
trang1/5
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích0.68 Mb.
  1   2   3   4   5

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH NINH THUẬN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________
_______________________________________

Số: 361/QĐ-UBNDPhan Rang-Tháp Chàm, ngày 28 tháng 12 năm 2007


QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008

____________________________
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 1569/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2008;

Căn cứ Quyết định số 1378/QĐ-BKH ngày 23 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2008 và Quyết định số 187/QĐ-BKH ngày 19 tháng 11 năm 2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển thuộc ngân sách Nhà nước năm 2008;

Căn cứ Nghị quyết số 23/2007/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VIII kỳ họp thứ 11 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 2384/SKHĐT-TH ngày 26 tháng 12 năm 2007,


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008 cho các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (có biểu chi tiết kèm theo).
Điều 2. Căn cứ vào chỉ tiêu được giao, Giám đốc các sở, ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện để hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Hoàng Thị Út LanỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH NINH THUẬN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________
_______________________________________BIỂU TỔNG HỢP

CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2008

(Kèm theo Quyết định số 361/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2007

của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

__________________________


CHỈ TIÊU

Đơn vị

Kế hoạch
năm 2008


A. CÁC CHỈ TIÊU TỔNG HỢP (1)I. Chỉ tiêu xã hội.1. Dân số trung bình.

1.000 người

584

- Mức giảm sinh0,5

- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên

%

1,25

2. Số người trong độ tuổi lao động.

1.000 người

354

- Số lao động được giải quyết việc làm mới

1.000 người

13,5

Trong đó: + Từ quỹ quốc gia về việc làm

người

3.500

+ Tỷ lệ lao động được đào tạo nghề

%

70

+ Lao động làm việc tại nước ngoài

người

150

3. Tỷ lệ hộ đói nghèo (theo chuẩn mới).

%

13,3

4. Mức giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng.

%

1,5

5. Tỷ lệ xã, phường đạt chuẩn quốc gia về y tế.

%

45,1

6. Số xã đạt chuẩn quốc gia phổ cập trung học cơ sở.8

7. Tỷ lệ trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia.

%

10

II. Chỉ tiêu kinh tế.1. Tổng sản phẩm nội tỉnh (GDP) tăng.

%

11 - 12

- GDP bình quân đầu người

triệu

7,8

Cơ cấu tổng giá trị gia tăng theo giá hiện hành- Nông, lâm, ngư nghiệp

%

42 - 43

Trong đó: + Nông, lâm

%

25 - 26

+ Thủy sản

%

17

- Công nghiệp, xây dựng

%

20 - 21

- Dịch vụ

%

37 - 38

CHỈ TIÊU

Đơn vị

Kế hoạch
năm 2008


2. Tăng trưởng giá trị gia tăng các ngành:- Nông, lâm nghiệp

%

4 - 5

- Thủy sản

%

7 - 8

- Công nghiệp, xây dựng

%

20 - 21

- Dịch vụ

%

13 - 14

3. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn (2).

tỷ đồng

340

4. Tổng giá trị xuất khẩu trên địa bàn.

triệu USD

45 - 46

5. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội.
4.000

III. Chỉ tiêu môi trường.1. Trồng rừng tập trung.

ha

1.800

2. Tỷ lệ che phủ rừng.

%

44

3. Tỷ lệ dân số nông thôn được cấp nước sinh hoạt.

%

76

4. Tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải đô thị.

%

85

5. Tỷ lệ hộ gia đình có công trình hợp vệ sinh.

%

60

6. Số cơ sở sản xuất trong các khu, cụm công nghiệp có hệ thống xử lý môi trường tập trung đạt chuẩn theo quy định.

%

100

B. CÁC CHỈ TIÊU HƯỚNG DẪN PHÁT TRIỂN NGÀNH
1. Ngành nông nghiệp- Tổng diện tích gieo trồng cây hằng năm

ha

71.000

Trong đó:+ Lúa cả năm

ha

33.000

+ Bắp

ha

15.000

+ Mì

ha

1.700

+ Thuốc lá

ha

1.400

+ Mía

ha

1.700

Trong đó: trồng mới

ha
- Cây lâu năm+ Điều

ha

6.500

+ Nho

ha

1.860

Trong đó: trồng mới

ha

200

- Sản lượng sản phẩm chủ yếu+ Sản lượng lương thực

tấn

190.000

CHỈ TIÊU

Đơn vị

Kế hoạch
năm 2008


Trong đó:+ Thóc

tấn

145.000

+ Mì (tươi)

tấn

37.000

+ Hạt điều

tấn

1.500

+ Mía cây

tấn

85.000

+ Thuốc lá

tấn

2.500

+ Nho

tấn

31.000

- Chăn nuôi+ Tổng đàn trâu, bò

con

114.855

+ Tổng đàn dê, cừu

con

204.186

+ Tổng đàn lợn

con

86.000

+ Sản lượng thịt hơi các loại

tấn

23.000

2. Lâm nghiệp- Trồng mới rừng

ha

1.800

+ Rừng phòng hộ và đặc dụng

ha

800

+ Rừng sản xuất

ha

1.000

- Bảo vệ rừng

ha

40.000

- Khoanh nuôi tái sinh rừng

ha

5.000

- Khai thác gỗ chính phẩm từ rừng tự nhiên

m3

2.000

3. Ngành thủy sản- Sản lượng hải sản khai thác

tấn

49.000

- Sản lượng tôm nuôi

tấn

6.500

Trong đó: + Sản lượng tôm sú

tấn

2.400

+ Sản lượng tôm thẻ

tấn

4.100

- Sản xuất giống thủy sản

triệu con

6.550

4. Ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp- Sản phẩm chủ yếu+ Đường RS

tấn

7.000

+ Xi măng

tấn

126.000

+ Gạch các loại

triệu viên

105

Trong đó: gạch tuynel

triệu viên

95

+ Nhân hạt điều

tấn

6.800

CHỈ TIÊU

Đơn vị

Kế hoạch
năm 2008


+ Tinh bột mì

tấn

5.000

+ Phân hữu cơ vi sinh

tấn

11.000

+ Thủy sản xuất khẩu

tấn

3.000

Trong đó: hải sản đông lạnh

tấn
+ Muối các loại

tấn

200.000

Trong đó: muối công nghiệp

tấn

165.000

+ Sản phẩm may mặc xuất khẩu

triệu sản phẩm

2,2

5. Điện nước, bưu điện và giao thông vận tải- Sản lượng điện thương phẩm

triệu Kwh

243.000

- Nước máy ghi thu

103 m3

6.850

- Thuê bao điện thoại cố định và di động trả sau

máy

77.270

- Số máy điện thoại bình quân/100 dân

máy

13

- Tổng lượng hàng hoá luân chuyển

1.000 tấn/km

234.000

- Tổng lượng hành khách luân chuyển

1.000 người/km

203.000

6. Thương mại dịch vụ, du lịch- Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ xã hội

tỷ đồng

3.800

- Tổng doanh thu ngành du lịch

tỷ đồng

200 - 225

- Tổng giá trị xuất khẩu trên địa bàn

triệu USD

45 - 46

Trong đó:+ Thủy sản xuất khẩu

triệu USD

5 - 6

+ Nông sản xuất khẩu

triệu USD

38 - 40

+ Sản phẩm khác

triệu USD

1

7. Thu chi ngân sácha) Tổng thu ngân sách địa phương

tỷ đồng

1.244

Trong đó: thu ngân sách trên địa bàn

tỷ đồng

340

b) Tổng chi ngân sách địa phương

tỷ đồng

1.244

Trong đó: + Chi xây dựng cơ bản (3)

tỷ đồng

553

+ Chi thường xuyên

tỷ đồng

691

8. Ngân hàng- Tổng dư nợ tín dụng

tỷ đồng

3.500

Trong đó: dư nợ trung và dài hạn

tỷ đồng

1.800

- Huy động nguồn vốn tại địa phương

tỷ đồng

1.400

Trong đó: tiền gửi tiết kiệm

tỷ đồng

950

: cbaont.nsf -> a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9
a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9 -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuậN
a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9 -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuậN
a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9 -> Mẫu số 09-mst tình hình nộp thuế CỦA ĐƠn vị chuyểN ĐỊA ĐIỂm kinh doanh
a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9 -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuận cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9 -> Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003
a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9 -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuận cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9 -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuận cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9 -> Ubnd tỉnh ninh thuận bcđ phòng chống aids và pc tệ NẠn ma tuý, MẠi dâM
a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9 -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuận cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9 -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuậN


  1   2   3   4   5


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương