Caring for Babies Vietnamese Transcript: Người được phỏng vấntải về 19.3 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu09.06.2018
Kích19.3 Kb.
CultureTalk Vietnam Video Transcripts: http://langmedia.fivecolleges.edu

Caring for Babies
Vietnamese Transcript:
Người được phỏng vấn: Khi mà có một em bé mới sinh thì người Việt Nam rẩt là quan tâm đến việc ... ừm ... chăm sóc và nuôi dưỡng em bé ngay từ đầu. Ví dụ như ... như ở gia đình chị chẳng hạn thì khi có một em bé mới sinh thì bà ngoại bao giờ cũng bảo là sẽ cho em bé đấy uống mật ong ngay từ khi mới sinh ra để tránh các bệnh về đường ruột sau này. Và ... khi em bé mới sinh thì gia đình sẽ quấn rất nhiều lớp tã lót quanh em bé để tránh bị cảm lạnh, tránh bị gió, và tránh những tác nhân bên ngoài, và đối với người mẹ thì cũng phải kiêng cữ rất là nhiều thứ và phải ăn rất là nhiều món ăn bổ dưỡng để có sữa tốt cho em bé bú. Và em bé ... gia đình sẽ cố gắng ̣để người mẹ nghỉ ngơi, có sức khoẻ và cho em bé bú trong một khoảng thời gian dài, ít nhất là một năm sau khi em bé sinh để mà em bé có sức khoẻ tốt và ... phát triển tốt.
Người phỏng vấn: Tức là người Việt Nam thì họ tin rằng là sữa mẹ là tốt nhất nên họ luôn tìm mọi cách để cho ... con có thể bú được sữa mẹ trong thời gian dài nhất có thể?
Người được phỏng vấn: Đúng là như vậy, và...ừm... gia đình thì sẽ tẩm bổ cho người mẹ bằng rất nhiều món ăn cổ truyền mà giúp cho sữa tốt. Ví dụ như là ... bún chân giò...ừm... hay là gà tần, hay là viṭ hầm để cho người mẹ có sức khoẻ tốt và có sữa tốt cho em bé bú.
Người phỏng vấn: Có điều gì thú vị về việc ... ừm ... chuẩn bị cho em bé về quần áo?
Người được phỏng vấn: Ở Việt Nam thì trước khi em bé ra đời thì gia đình sẽ ... đi ... xin quần áo cũ từ những em bé...ừm... em bé mà gia đình quen biết mà đã ... mà đã lớn và rất là khoẻ mạnh và họ tin rằng là nếu mà để cho em bé mới sinh mặc quần áo của những em bé khoẻ mạnh mà đã ra ... ra đời trước đó thì em bé cũng sẽ có sức khoẻ và phát triển tốt. Và ... khi em bé ... ừm ... khi em bé mới được đưa về nhà từ bệnh viện thì gia đình cũng sẽ đeo cho em những lá bùa may mắn hoặc là vòng bạc ... ừm ... vòng bằng bạc quanh cổ hoặc quanh chân để mà tránh được ... ừm ... tránh được gió, tránh được bệnh tật và mang lại những điều may mắn.
Người phỏng vấn: Ở Việt Nam ấy, ngoại trừ mẹ ra thì người nào là người thường chăm sóc và gần gũi với một em bé mới sinh nhất?
Người được phỏng vấn: Thường thì ngoài mẹ ra thì ... ừm ... trong gia đình bà nội hay là bà ngoại là những người hay gần gũi và chăm sóc em bé nhất tại vì ... ừm ... gia đình ở Việt Nam thì sống rất là gần gũi và yêu thương, chăm sóc, đùm bọc lẫn nhau thế nên ... ừm ... khi có một em bé mới sinh thì đó sẽ là niềm vui cuả cả nhà và bà nội hay bà ngoại sẽ sẵn sàng bỏ tất cả công việc ... mà gia đình ... và ... để đi đến nhà con gái hoặc con trai để mà giúp đỡ và chăm sóc em bé và thậm chí là ở nhà ... ở nhà cháu bé hàng tháng trời và chăm sóc cháu cho đến khi cháu lớn lên.
Người phỏng vấn: Ừm .... ngay cả mà khi con gái hoặc là con trai mình ở rất là xa thì ... mẹ cũng vẫn tới để chăm sóc ... tức là mẹ đi từ nơi rất là xa đến để chăm sóc cho cháu ... phải không ạ?
Người được phỏng vấn: Ừm ... Đúng là như vậy.

English Translation:
Interviewee: When a baby has just been born, Vietnamese people care very much about … uhm … taking good care and nurturing the baby right from the start. For example … in my family, when there is a newborn baby, my grandmother always says that the baby should drink honey to avoid stomach diseases later on. And … when a baby is born, the family wraps a lot of cloths around the baby to protect them from the cold, the wind, and other outer factors, and the mother has to abstain from many things and eat a lot of nutritious food to produce good breast milk for the baby. And the baby … The family makes sure that the mother rest so that she can stay healthy to breastfeed the baby for a long time, at least a year, so the baby can stay healthy, and develop well.
Interviewer: So Vietnamese people believe that breast milk is the best so they always try their best to … let their babies have breast milk for the longest time possible?
Interviewee: That’s true, and … uhm … the family will feed the mother a lot of traditional food so she produces good breast milk. For example, pork leg noodle … or chicken stew, or duck stew, so the mother can stay healthy and produce good milk for the baby.
Interviewer: What is interesting about … uhm … preparing clothes for the baby?
Interviewee: In Vietnam, before the baby is born, the family will … go to … ask for used clothes from babies … babies whose families they know have children that have grown up healthily. And they believe that if the newborn baby wears the clothes of healthy babies … previously born, their baby will enjoy good health and develop well. And … the baby … uhm … when they have just been brought home from the hospital, the family will wear a lucky charm or a silver necklace or anklet to ward off the wind and diseases, and also to bring about good luck.
Interviewer: In Vietnam, apart from the mother, who are the ones who most frequently take care of the baby?
Interviewee: Normally, apart from the mother … uhm … in the family, paternal or maternal grandmothers are the ones most frequently taking care of the baby because … uhm … Vietnamese family members live very close to each other and love, care, protect each other. So … uhm … when a baby is born, it becomes the joy of the whole family, and paternal or maternal grandmothers are willing to give up their work … to stay at their daughters’ or sons’ home to take care of the baby. They even stay at [their daughter’s] home … for months to take care of the baby until they grow up.
Interviewer: Uhm … even when daughters or sons live very far away … mothers still go there … I mean, mothers still travel long distances to take care of their grandchildren … Is that true?
Interviewee: Yes … that’s true.

About CultureTalk: CultureTalk is produced by the Five College Center for the Study of World Languages and housed on the LangMedia Website. The project provides students of language and culture with samples of people talking about their lives in the languages they use every day. The participants in CultureTalk interviews and discussions are of many different ages and walks of life. They are free to express themselves as they wish. The ideas and opinions presented here are those of the participants. Inclusion in CultureTalk does not represent endorsement of these ideas or opinions by the Five College Center for the Study of World Languages, Five Colleges, Incorporated, or any of its member institutions: Amherst College, Hampshire College, Mount Holyoke College, Smith College and the University of Massachusetts at Amherst.
© 2012 Five College Center for the Study of World Languages and Five Colleges, Incorporated
: fileuploads -> ctalk transcripts
ctalk transcripts -> Making a Meal: Set the Table and Serve Vietnamese Transcription: Bạn
ctalk transcripts -> A student at the High School for the Gifted Vietnamese Transcript: Người được phỏng vấn
ctalk transcripts -> Hairstyles Vietnamese Transcript: Người phỏng vấn
ctalk transcripts -> Making a Meal: Ingredients for Stewed Fish Vietnamese Transcription: Giọng nói: Bước tiếp theo là gì? Bạn
ctalk transcripts -> Studying Abroad Vietnamese Transcript: Người phỏng vấn
ctalk transcripts -> Building a Family Gravesite I vietnamese Transcription: Bác
ctalk transcripts -> Local Church Practices Vietnamese Transcript: Em
ctalk transcripts -> Wrapping and Frying Spring Rolls Vietnamese Transcript Người được phỏng vấn
ctalk transcripts -> Escorting the Bride to the Grooms House Vietnamese Transcript: Người phỏng vấn
ctalk transcripts -> Anh: Ở Việt Nam người ta mặc đồ đàng hoàng, bỏ áo trong thùng. Còn ở đây á thì mặc đồ tự do. Em
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương