Studying Abroad Vietnamese Transcript: Người phỏng vấntải về 18.91 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.06.2018
Kích18.91 Kb.
CultureTalk Vietnam Video Transcripts: http://langmedia.fivecolleges.edu

Studying Abroad
Vietnamese Transcript:
Người phỏng vấn: Trước tiên cho em hỏi là tại sao anh ở Việt Nam mà anh lại làm cách nào anh biết được những trường đại học Mỹ, làm thế nào mà anh biết đến nền giáo dục ở Mỹ và anh quyết định đi học đại học tại Mỹ?
Người được phỏng vấn: Mình biết đến nền giáo dục của Mỹ thì hầu hết thì đều thông qua mạng internet và cũng thông qua được một số hội du học sinh ở Mỹ, đó là các anh chị họ đã qua Mỹ hoặc là qua các nước ngoài để mà du học, và sau đó thì họ có về tổ chức nói chuyện với các thế hệ đàn em ở Việt Nam, và sau đó nhờ đó mà tôi biết đến nền giáo dục của Mỹ và cũng quyết định là qua Mỹ để mà học đại học.
Người phỏng vấn: Điều gì đã là cái yếu tố quan trọng nhất khiến anh quyết định đi học tại Mỹ?
Người được phỏng vấn: Yếu tố quan trọng nhất cho việc đi học ở Mỹ thì có lẽ là bởi vì nền giáo dục ở Mỹ thì tôi nghĩ là nó có được nhiều ưu điểm hơn so với nền giáo dục ở Việt Nam và cũng cho bản thân mình có được nhiều sự tự do hơn để mà lựa chọn con đường mà mình có thể tự phát triển.
Người phỏng vấn: À, hiện nay anh đang học ngành gì tại Mỹ ạ?
Người được phỏng vấn: Hiện nay thì mình đang học ngành Toán ở Mỹ.
Người phỏng vấn: Thế nếu như giả sử như anh không học ở Mỹ mà học ở Việt Nam, thì anh có nghĩ anh sẽ theo đuổi con đường này không? Anh vẫn sẽ đi học Toán không hay là sẽ đi học cái gì khác?
Người được phỏng vấn: Nếu ở Việt Nam thì mình nghĩ có nhiều khả năng mình sẽ học một số môn có lẽ sẽ thực dụng hơn, như là kĩ sư.
Người phỏng vấn: Tại sao lại ở Mỹ thì anh học Toán mà anh nghĩ ở Việt Nam anh lại đi học kĩ sư mà không học Toán?
Người được phỏng vấn: Một phần thì có lẽ là bởi vì nền Toán học của Việt Nam thì không được phát triển như nền Toán học ở Mỹ, và cũng không được có nhiều đầu tư cũng như là những cơ hội để mà nghiên cứu, phát triển nhiều như ở Mỹ, mà hầu như thì các bạn ở Việt Nam thì học một số ngành khá thực dụng như là bác sĩ hoặc kĩ sư, bởi vì những ngành đó sau khi ra trường thì sẽ có nhiều cơ hội để làm việc hơn.
Người phỏng vấn: Thế cái xu hướng du học của học sinh Việt Nam bây giờ thì anh nghĩ là có phổ biến không, hay là chỉ có một số những bạn ở thành phố hay là một số những bạn học giỏi, có điều kiện mới đi được, hay là nó cũng khá là phổ biến ở Việt Nam bây giờ?
Người được phỏng vấn: Hmm… Việc du học ở Việt Nam thì bây giờ cũng có lẽ cũng đã khá phổ biến hơn rất nhiều so với 5 hoặc 10 năm trước, nhưng mà đa phần thì, tất nhiên là sự cạnh tranh cho những suất đi du học thì nó vẫn còn khá là… tính cạnh tranh vẫn còn khá cao, bởi vì số lượng học sinh Việt Nam muốn đi du học thì nhiều, nhưng mà số lượng những trường ở Mỹ hoặc nước ngoài có thể nhận học sinh Việt Nam thì khá là giới hạn.
Người phỏng vấn: Thế ngoài Mỹ ra thì một số những địa điểm nào thì thường là rất phổ biến để học sinh Việt Nam lựa chọn đi du học ạ?
Người được phỏng vấn: Một số địa điểm khác có vẻ phổ biến thì có thể là… một số bạn thì thường hay đi Anh hoặc là đi Pháp, một số đông nữa thì thường hay đi một số nước ở gần Việt Nam, như là Singapore hoặc là Thái Lan.

English Translation:
Interviewer: Firstly may I ask that as you were in Vietnam, how did you know about U.S. colleges, how did you know about the U.S. education and decide to go to colleges in the U.S.?
Interviewee: I knew about the U.S. education mostly through the internet, and also through some groups of Vietnamese students abroad, who have been to the U.S. or foreign countries to study and come back afterward and organize talks with the younger generations in Vietnam, and thanks to those I got to know about the American education and also decided to go to the U.S. for college.
Interviewer: Which was the most important factor that made you decide to study in the U.S.?
Interviewee: The most important factor for studying in the U.S. is probably because I think the education in the U.S. has more advantages than the education in Vietnam and also gives me more freedom to choose my own path where I can self develop.
Interviewer: Ah, so what major are you studying in the U.S.?
Interviewee: Now I’m majoring in Math in the U.S.
Interviewer: So provided if you weren’t studying in the U.S. but in Vietnam, do you think you would still follow this path? Would you still study Math or would you study something else?
Interviewee: If I were in Vietnam, I think it’s very likely that I would take something that would be more practical, such as engineering.
Interviewer: Why do you study Math in the U.S. but think that in Vietnam you would study engineering but not Math?
Interviewee: Part of it is probably because the field of Mathematics in Vietnam is not as developed as it is in the U.S., and it isn’t invested and given as many opportunities to research and develop as it is in the U.S. either, and most of students in Vietnam study pretty practical fields such as doctors or engineers, because with those fields there are more opportunities to find jobs after graduation.
Interviewer: So do you think that the trend of studying abroad among Vietnamese students is popular, or are there just some who live in the cities or study well in school or have money can go, or is it quite popular in Vietnam nowadays?
Interviewee: Hmm… In Vietnam nowadays, studying abroad is probably much more popular compared to five or ten years ago, but of course it’s very competitive to get to study abroad, because the number of Vietnamese students who want to study abroad is high, yet the number of schools in the U.S. or foreign countries that can accept Vietnamese students is quite limited.
Interviewer: So besides the U.S., what are the destinations that are usually very popular for Vietnamese students to choose to study abroad?
Interviewee: Some other places that seem to be popular can be… there are students who often go to the U.K. or France; another big group often goes to some countries nearby Vietnam, such as Singapore or Thailand.


About CultureTalk: CultureTalk is produced by the Five College Center for the Study of World Languages and housed on the LangMedia Website. The project provides students of language and culture with samples of people talking about their lives in the languages they use every day. The participants in CultureTalk interviews and discussions are of many different ages and walks of life. They are free to express themselves as they wish. The ideas and opinions presented here are those of the participants. Inclusion in CultureTalk does not represent endorsement of these ideas or opinions by the Five College Center for the Study of World Languages, Five Colleges, Incorporated, or any of its member institutions: Amherst College, Hampshire College, Mount Holyoke College, Smith College and the University of Massachusetts at Amherst.
© 2012 Five College Center for the Study of World Languages and Five Colleges, Incorporated
: fileuploads -> ctalk transcripts
ctalk transcripts -> Making a Meal: Set the Table and Serve Vietnamese Transcription: Bạn
ctalk transcripts -> A student at the High School for the Gifted Vietnamese Transcript: Người được phỏng vấn
ctalk transcripts -> Hairstyles Vietnamese Transcript: Người phỏng vấn
ctalk transcripts -> Making a Meal: Ingredients for Stewed Fish Vietnamese Transcription: Giọng nói: Bước tiếp theo là gì? Bạn
ctalk transcripts -> Building a Family Gravesite I vietnamese Transcription: Bác
ctalk transcripts -> Local Church Practices Vietnamese Transcript: Em
ctalk transcripts -> Wrapping and Frying Spring Rolls Vietnamese Transcript Người được phỏng vấn
ctalk transcripts -> Escorting the Bride to the Grooms House Vietnamese Transcript: Người phỏng vấn
ctalk transcripts -> Anh: Ở Việt Nam người ta mặc đồ đàng hoàng, bỏ áo trong thùng. Còn ở đây á thì mặc đồ tự do. Em
ctalk transcripts -> Caring for Babies Vietnamese Transcript: Người được phỏng vấn
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương