Escorting the Bride to the Grooms House Vietnamese Transcript: Người phỏng vấntải về 7.91 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.06.2018
Kích7.91 Kb.
CultureTalk Vietnam Video Transcripts: http://langmedia.fivecolleges.edu

Escorting the Bride to the Grooms House
Vietnamese Transcript:
Người phỏng vấn: Thế thì cái lễ rước dâu buổi sáng thì thường tiến hành vào buổi sáng. Nó có những bước như thế nào?
Người được phỏng vấn: Thường thường lễ rước dâu, đặc biệt là ở Việt Nam là truyền thống là cảm thấy đậm đà nhất. Người Việt của mình cũng cố gắng giữ truyền thống đó. Thì khoảng tới đúng giờ đó thì xe chú rể sẽ tới. Chú rể sẽ dẫn đầu một đoàn, gọi là đoàn trai, thì trong đoàn trai sẽ có ba má chú rể, người chứng hôn, rồi thêm những rể phụ bưng quả, như là bưng sính vật đến nhà cô dâu, rồi thêm họ hàng nhà chú rể. Thì khi mà tới nhà cô dâu thì sẽ có tục trao quả, tức là dâu phụ đứng ra thì rể phụ trao quả cho dâu phụ, rồi bưng quả vô nhà. Thì lúc đó, khi mà chú rể đã vô được nhà rồi, thì mẹ mới dẫn cô dâu ra chào ra mắt đàng trai, đàng gái. Hết rồi thì cô dâu, chú rể thắp nhang lạy ông bà. Thủ tục rước dâu diễn ra, rồi trao nhẫn cưới, rồi người chứng hôn thì nói như là chứng nhận hai con cưới nhau, rồi bắt đầu mới tới cái phần mà ba mẹ, anh chị em và họ hàng gửi quà cho cô dâu, chú rể, như là cái gì đó để cô dâu, chú rể bắt đầu một cuộc sống mới, tạo dựng nên một gia đình mới trong xã hội.

English Translation:
Interviewer: So the tradition is to escort the bride to the groom’s house in the morning. What are the steps?
Interviewee: It is escorting the bride to the groom’s house that Vietnamese traditions are felt most strongly. Vietnamese people all try to maintain those traditions. At exactly that time [the time that the fortune teller says is good], the groom’s car arrives [at the bride’s house]. The groom leads a group, the groom’s group, which consists of his parents, an officiiant, groomsmen who bring gifts, and his extended family. In the bride’s house, groomsmen pass gifts to bridesmaids. When the groom has entered the house, the bride’s mother escorts the bride to greet the groom’s parents. Then the groom and bride burn incense sticks and prostrate themselves before the family altar. Then the couple exchanges wedding rings. Then the certifier confirms the marriage. After that, both families give gifts to the couple as a way of helping them build a new family.

About CultureTalk: CultureTalk is produced by the Five College Center for the Study of World Languages and housed on the LangMedia Website. The project provides students of language and culture with samples of people talking about their lives in the languages they use every day. The participants in CultureTalk interviews and discussions are of many different ages and walks of life. They are free to express themselves as they wish. The ideas and opinions presented here are those of the participants. Inclusion in CultureTalk does not represent endorsement of these ideas or opinions by the Five College Center for the Study of World Languages, Five Colleges, Incorporated, or any of its member institutions: Amherst College, Hampshire College, Mount Holyoke College, Smith College and the University of Massachusetts at Amherst.
© 2012 Five College Center for the Study of World Languages and Five Colleges, Incorporated
: fileuploads -> ctalk transcripts
ctalk transcripts -> Making a Meal: Set the Table and Serve Vietnamese Transcription: Bạn
ctalk transcripts -> A student at the High School for the Gifted Vietnamese Transcript: Người được phỏng vấn
ctalk transcripts -> Hairstyles Vietnamese Transcript: Người phỏng vấn
ctalk transcripts -> Making a Meal: Ingredients for Stewed Fish Vietnamese Transcription: Giọng nói: Bước tiếp theo là gì? Bạn
ctalk transcripts -> Studying Abroad Vietnamese Transcript: Người phỏng vấn
ctalk transcripts -> Building a Family Gravesite I vietnamese Transcription: Bác
ctalk transcripts -> Local Church Practices Vietnamese Transcript: Em
ctalk transcripts -> Wrapping and Frying Spring Rolls Vietnamese Transcript Người được phỏng vấn
ctalk transcripts -> Anh: Ở Việt Nam người ta mặc đồ đàng hoàng, bỏ áo trong thùng. Còn ở đây á thì mặc đồ tự do. Em
ctalk transcripts -> Caring for Babies Vietnamese Transcript: Người được phỏng vấn
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương