Making a Meal: Ingredients for Stewed Fish Vietnamese Transcription: Giọng nói: Bước tiếp theo là gì? Bạntải về 19.13 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu06.06.2018
Kích19.13 Kb.
CultureTalk Vietnam Video Transcripts: http://langmedia.fivecolleges.edu

Making a Meal: Ingredients for Stewed Fish
Vietnamese Transcription:

Giọng nói: Bước tiếp theo là gì?

Bạn: Bước tiếp theo thì tớ sẽ… nấu món mặn. À, món mặn của tớ đấy là món cá kho. Thì… Nguyên liệu của cá kho thì có riềng, gừng,… hành khô,… và một ít tỏi.

Giọng nói: Riềng với gừng để làm gì vậy?

Bạn: Riềng, gừng,…

Giọng nói: Với cả tỏi, với cả hành để làm gì?

Bạn: Riềng với gừng là để cho cá bớt tanh và dậy mùi của cá. Tỏi và hành thì cũng như vậy, cũng cùng có tác dụng như nhau. Thì… bây giờ thì… [là] công đoạn…

Giọng nói: Mình thấy món Việt Nam cái gì cũng phải có hành có tỏi.

Bạn: Ừ, đúng rồi. Tại vì người Việt thích những thứ – những món ăn – dậy mùi. Thì đấy là lí do mà mọi người vẫn hay xào… hay phi hành, phi tỏi cho thơm.

Giọng nói: Có phải thịt lợn là hành còn thịt bò là tỏi không?

Bạn: Cũng… bạn cũng có thể nói như thế.

Giọng nói: Thế còn cá là phải có riềng có gừng đúng không?

Bạn: Cá là phải [nấu với] riềng, phải [nấu với] gừng. Cá, thịt, và các cái… à… các loại… hải sản thì hay có riềng với gừng để người ta… người… người… Các cụ thì bảo đấy là tại vì là… đấy để cho nó không bị lạnh. Khi ấy [cắt] tỏi thì nhớ là bạn bỏ cái mầm này đi, tại vì mầm này không tốt cho sức khỏe. Tớ sẽ thái nhỏ gừng ra. Đây là công đoạn bóc tỏi.

Giọng nói: Dao nhà bạn to nhỉ?

Bạn: Ừ, đây là con dao ta. Đây là một con...

Giọng nói: À, à, dao ta có nghĩa là dao gì?

Bạn: Dao ta… là một loại dao mà… do thợ rèn làm từ sắt. Và họ sẽ phải mài bằng tay chứ không phải mài bằng máy như các con dao thường bạn vẫn hay gặp để gọt hoa quả. À, dao ta thì… sắc hơn so với các loại dao bằng inox1 hay là thép. Tớ cũng… Chắc là tại vì do lưỡi dao cũng mỏng hơn. Tuy nhiên dao ta thì lại hay rỉ hơn, so với các dao bằng thép hay là dao bằng… dao bằng thép hay là dao bằng inox.

Giọng nói: Thế nhà bạn chỉ dùng một con dao này cho tất cả các loại… nấu ăn à?

Bạn: Không, nhà tớ thì có rất là nhiều loại dao.

Giọng nói: Sao mà bạn lại thích dùng dao này?

Bạn: Tại vì con dao này là con dao để thái và để… để… thái hành và thái các thứ này dễ nhất. Và tớ thấy con dao này cũng sắc vừa phải. Không thì, [do] tớ cũng không có khéo tay lắm nên cũng có thể là dễ bị đứt tay.
English Translation
Voice: What is the next step?

Friend: Next, I will... cook the main dish2. Ah, my main dish is stewed fish. It is... The ingredients for stew fish include galangal root,3 ginger,.. dried onions,... a little bit of garlic.

Voice: What do you use galangal root and ginger for?

Friend: Galangal root, ginger…

Voice: And also garlic and onions, what do you use them for?

Friend: Galangal root and ginger are to reduce the fishy smell and bring up the [other] flavors of fish. Garlic and onions are also [added] for the same purpose; they all have similar effects. Then... Now is... the step of...

Voice: I notice Vietnamese dishes, no matter what, all contain garlic and onions.

Friend: Yes, [you’re] right. [That is] because Vietnamese people like things – dishes – that have strong flavors. And that is the reason people often stir-fry... often fry onions [and] fry garlic to add [more] flavors [to the dish].

Voice: Is it true that [to cook] pork [people use] onions and [to cook] beef [people use] garlic?

Friend: ... [I suppose] you could say that.

Voice: Then [to cook] fish, we have to have galangal root and ginger, right?

Friend: Fish has to be [cooked] with galangal root, has to be [cooked] with ginger. Fish, meat, and things... ah... a variety of... seafood usually have [to be cooked with] galangal root and ginger so that people... people... people... Older people say that is because... so as to avoid the coldness [of the fish, meat, or seafood].4 When doing [cutting] fish, you should remember to get rid of these buds, because these buds are not good for [your] health. I will mince the ginger. Now is the garlic-peeling step.

Voice: The knife [used] in your family is big, eh?

Friend: Yes, this is dao ta5. This is a...

Voice: Ah, ah, what kind of knife is a dao ta?

Friend: Dao ta... is a kind of knife that... is made from iron by blacksmiths. And they would only sharpen [it] manually; they wouldn’t sharpen [the knife] using machine like people would do for the kinds of normal knives you often see [people use] to cut fruits. Ah, dao ta is... sharper than the kinds of knives made from stainless steel or steel. I also... Probably it is because the edge of the knife is thinner. However, dao ta gets rusty more often than the kinds of knives made from steel or made from... knives made from steel or knives made from stainless steel.

Voice: So does your family only use this one knife for all kinds of... cooking?

Friend: No, my family has many kinds of knives.

Voice: Then why do you prefer to use this knife?

Friend: [It is] because this knife is the knife to slice [things] and to... to... to mince onions and mince things like these [using this knife is] the easiest. And I think this knife is also just sufficiently sharp. Otherwise, [as] I am also not very dexterous, there are chances that I could cut myself.

About CultureTalk: CultureTalk is produced by the Five College Center for the Study of World Languages and housed on the LangMedia Website. The project provides students of language and culture with samples of people talking about their lives in the languages they use every day. The participants in CultureTalk interviews and discussions are of many different ages and walks of life. They are free to express themselves as they wish. The ideas and opinions presented here are those of the participants. Inclusion in CultureTalk does not represent endorsement of these ideas or opinions by the Five College Center for the Study of World Languages, Five Colleges, Incorporated, or any of its member institutions: Amherst College, Hampshire College, Mount Holyoke College, Smith College and the University of Massachusetts at Amherst.
© 2012 Five College Center for the Study of World Languages and Five Colleges, Incorporated

1 Inox, pronounced “i-nốc” in Vietnamese, is a borrowed word from French (inoxydable) meaning stainless steel.

2 Món mặn: lit. salty dish

3 Riềng, alpinia galanga or galangal root, is a rootstalk with a hot, ginger-peppery flavor. Riềng is used primarily as a seasoning in Vietnamese northern dishes.

4 Like it is in several other societies, the belief of foods having inherent "hot" or "cold" properties is prevalent throughout the Vietnamese culture. According to this hot-cold theory embraced by many Vietnamese, fish, meat, and especially seafood are considered as having a "cold" or chilling effect on one's body, organs, or "energy" levels. Therefore, in order to maintain a naturally-favored balance in the consumer’s body systems, “hot” inducing elements like galangal root, ginger, garlic, or onions, are often added into dishes containg fish, meat, or seafood in ways such as those explained by the speaker in this video.

5 Dao ta: lit. our knife; traditional knife.

: fileuploads -> ctalk transcripts
ctalk transcripts -> Making a Meal: Set the Table and Serve Vietnamese Transcription: Bạn
ctalk transcripts -> A student at the High School for the Gifted Vietnamese Transcript: Người được phỏng vấn
ctalk transcripts -> Hairstyles Vietnamese Transcript: Người phỏng vấn
ctalk transcripts -> Studying Abroad Vietnamese Transcript: Người phỏng vấn
ctalk transcripts -> Building a Family Gravesite I vietnamese Transcription: Bác
ctalk transcripts -> Local Church Practices Vietnamese Transcript: Em
ctalk transcripts -> Wrapping and Frying Spring Rolls Vietnamese Transcript Người được phỏng vấn
ctalk transcripts -> Escorting the Bride to the Grooms House Vietnamese Transcript: Người phỏng vấn
ctalk transcripts -> Anh: Ở Việt Nam người ta mặc đồ đàng hoàng, bỏ áo trong thùng. Còn ở đây á thì mặc đồ tự do. Em
ctalk transcripts -> Caring for Babies Vietnamese Transcript: Người được phỏng vấn
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương