fileuploads/ctalk_transcripts
  Making a Meal: Set the Table and Serve Vietnamese Transcription: Bạn
  A student at the High School for the Gifted Vietnamese Transcript: Người được phỏng vấn
  Hairstyles Vietnamese Transcript: Người phỏng vấn
  Making a Meal: Ingredients for Stewed Fish Vietnamese Transcription: Giọng nói: Bước tiếp theo là gì? Bạn
  Studying Abroad Vietnamese Transcript: Người phỏng vấn
  Building a Family Gravesite I vietnamese Transcription: Bác
  Local Church Practices Vietnamese Transcript: Em
  Wrapping and Frying Spring Rolls Vietnamese Transcript Người được phỏng vấn
  Escorting the Bride to the Grooms House Vietnamese Transcript: Người phỏng vấn
  Anh: Ở Việt Nam người ta mặc đồ đàng hoàng, bỏ áo trong thùng. Còn ở đây á thì mặc đồ tự do. Em
  Caring for Babies Vietnamese Transcript: Người được phỏng vấn
directory fileuploads ctalk transcripts  


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương