Local Church Practices Vietnamese Transcript: Emtải về 33.68 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.06.2018
Kích33.68 Kb.
CultureTalk Vietnam Video Transcripts: http://langmedia.fivecolleges.edu

Local Church Practices
Vietnamese Transcript:
Em: Ở Việt Nam á, thì đi nhà thờ thì người ta đi có đông hông anh? Giống như từ nhà anh mà đi tới nhà thờ thì có xa hông?
Anh: À... Tùy theo người ta ở thôi. Hồi nhỏ đó thì đi bộ khoảng chừng hai cây số. Đường sình, đường mưa, trời mưa, trời nắng cũng đi bộ ra đi nhà thờ.
Em: Còn bây giờ... lớn lên thì đi bộ ít hơn hay là đi xe đạp?
Anh: Cũng vẫn đi bộ, mà đi xe đạp... đi bộ vui hơn. Tại đi, đi nguyên cái... nguyên tốp thanh niên đi chung với nhau thì đi... đi nhóm1 chung.
Em: Dạ. Là nhà ở gần nhau xong rồi đi chung với nhau đi nhà thờ?
Anh: À há.
Em: Mỗi buổi sáng?
Anh: Mỗi buổi sáng.
Em: Dạ. Thì trong một nhà thờ đó là người ở đâu người ta tới? Giống như là người ở nhiều nơi tới hay là cũng một làng người ta tới người ta đi một nhà thờ đó thôi?
Anh: “No.” Cũng như vòng vòng đó, cũng như một cái... “just say” tứ phía luôn.

Thì cũng khoảng chừng hai cây số. Ờ... yah, khoảng chừng hai cây số vòng vòng đó.


Em: Dạ. Thì người ta đi chung một cái nhà thờ đó?
Anh: À há.
Em: Thì mọi người trong nhà thờ có quen biết với nhau như là ở đây2 hông?
Anh: Cũng hổng thân lắm. Giống (như)... Ở Việt Nam á, khi mà nhóm xong á, là mạnh ai nấy về thôi, không có đứng nói chuyện như ở đây.
Em: Dạ. Còn ở Việt Nam thì người ta có ngày... giống như... Trường Chủ Nhật3 hông anh?
Anh: Uhmmm... Ở Việt Nam khác ở đây á... Ở đây tại vì... Ở Việt Nam là bốn, năm giờ sáng á là người ta có giờ tĩnh nguyện ở nhà thờ, còn Trường Chúa Nhật rồi nhóm thờ phượng. Còn thanh niên thì nhóm ngày... trong tuần đó, nhóm Trường Chủ Nhật trong tuần rồi ngày thứ bảy nhóm chung.
Em: Dạ.
Anh: Còn ở đây đó, giờ tĩnh nguyện á là... chỉ có ngày thứ tư thôi. Ở Việt Nam á là mỗi, mỗi sáng.
Em: Dạ. Là mỗi buổi sáng, sáng nào cũng có hết?
Anh: Bốn giờ sáng.
Em: Dạ. Vậy là... thường á thì, khi mà ở Việt Nam á, thì... khoảng mấy giờ anh mới đi nhà thờ buổi sáng chủ nhật?
Anh: ... Bảy giờ sáng.
Em: Bảy giờ sáng là anh bắt đầu đi?
Anh: No, bảy... sáu giờ, sáu giờ sáng, sáu giờ (hay) sáu giờ mấy đi. Đi bộ khoảng hai tiếng, nửa tiếng đồng hồ, bảy giờ nhóm.
Em: Đi bộ qua hai cây số khoảng nửa tiếng đồng hồ. Dạ bảy giờ nhóm thì nhóm tới mấy giờ anh về?
Anh: Bảy giờ rưỡi.
Em: Nhóm có nửa tiếng thôi?
Anh: Thiếu nhi.
Em: Tại, tại lúc đó anh còn nhỏ? Rồi còn người lớn thì (làm) sao?
Anh: Người lớn là chín giờ đến mười giờ. Rồi xong rồi người ta về người ta ăn trưa hay gì đó, rồi xong rồi một giờ vô nhóm lại...
Em: Vô nhóm tiếp?
Anh: Nhóm thờ phượng. Chỉ chủ nhật thôi, Trường Chủ Nhật là chín giờ... khoảng chừng chín giờ đến mười giờ.
Em: Là Trường Chủ Nhật, xong rồi người ta về ăn trưa...
Anh: ... tới mười một giờ vô nhóm thờ phượng.
Em: Tới mười một giờ vô nhóm thờ phượng? Dạ. Mà ở Việt Nam thì người ta có mà... nhiều giờ khác nhau để mà ai mà bận vào buổi sáng thì người ta đi buổi chiều hay là sao hông anh?
Chị: Nhiều buổi nhóm khác nhau á.
Anh: Cái chỗ anh thì hông có mà mấy cái nhà thờ khác thì có tại vì họ đông á.
Em: Dạ. Vậy anh... ah... vậy thì cái nhà thờ của anh á là khoảng bao nhiêu người?
Anh: Khoảng chừng... nhóm lại khoảng chừng một trăm, một trăm rưỡi.
Em: Dạ. Thì... nhà thờ có mục sư riêng hay là mướn mục sư ở chỗ khác tới giảng anh?
Anh: Thường thường á là mục sư không có ở đó, mục sư là... mục sư là những cái mục sư ở mấy cái... mấy cái tỉnh khác tới, được mời.
Em: Vậy là ngày... vậy là mỗi ngày, giống như là mỗi tuần là có một người mục sư khác?
Anh: Chỉ một mục sư thôi. Thì cũng như là họ giống như, giống như mục sư ở Việt Nam là ở đó luôn, được cái nhà ở đó luôn.
Em: Dạ. Vậy là giống như mục sư á thì hổng phải là sống là lớn lên ở chỗ đó, nhưng mà về đi làm việc ở nhà thờ đó?
Anh: ... nhà thờ đó. Nhưng mà người ta, mục sư đó ở trong đó luôn.

English Transcript
Younger cousin (Yc): In Vietnam, when people go to church, are there many people going together? Like… is it far to go from your house to the church?
Older male cousin (Oc): Ah… It depends on the person. When [I was] young, I [had to] walk about two kilometers. No matter if the road was muddy, if the road was rainy – if it was rainy, or if it was sunny, [I] always walked to church.
Yc: What about now… Now that you’re grown up, do you walk [to church] less often, or do you bike to church?
Oc: [I] still walk, but [compared to] biking… walking is more fun. Because [when we go to church, we] go together as a group of young people who often go together… go to church together.
Yc: Yes. So does that mean people whose houses are close to one another [would] go to church together?
Oc: Uh-huh.
Yc: Every morning?
Oc: Every morning.
Yc: Yes. So in one church, where does everybody come from? Like people come from many places, or people who come from the same village [would] go to the same church?
Oc: No. Like [people from] other neighborhoods, just like one… let’s say [they are from] all around.4 It’s about two kilometers. Yes… yes, [people are from] within about two kilometers [of the church].
Yc: Yes. So they go to the same church?
Oc: Uh-huh.
Yc: So does everybody at the church know one another like people here5 do?
Oc: [They are] not very close. Like… In Vietnam, after the assembly [at the church], people go back on their own, [they] don’t stay back to talk [to one another] like people do here.
Yc: Yes. So in Vietnam, do people have a day… like… Sunday school, anh?6
Oc: Uhm… It’s different in Vietnam from how it is here… because here… In Vietnam, there is a silent-prayer session at four, five o’clock – early in the morning – at the church, then Sunday school and worship session. Then young people get together on… on weekdays; [they] get together for “Sunday school”7 during weekdays; then everybody gets together on Saturday.
Yc: Yes.
Oc: But here, silent-prayer sessions are… only on Wednesdays. In Vietnam, [they are held] every morning.
Yc: Yes. Does that mean every morning, no matter what day, there will always be one?
Oc: At four in the morning.
Yc: Yes. So… usually, when you were back in Vietnam, … about what time would you go to church on Sunday mornings?
Oc: … Seven o’clock.
Yc: You started leaving at seven?
Oc: No, I would leave at seven… six, six in the morning, six or six something. [I] walked for about two hours, half an hour, [we assembled] at seven.
Yc: You walked two kilometers for about half an hour. Then [you] assembled at seven. Then what time would you go back [home]?
Oc: Seven-thirty.
Yc: You assembled for only half an hour?
Oc: Children.
Yc: Because, because you were still young back then? So how about adults?
Oc: Adults [assembled] from nine to 10 o’clock. After that they went back for lunch or something; then they re-assembled at one.
Yc: Re-assembled?
Oc: [For] a worship session. Only on Sundays, Sunday school is from nine… from about nine to ten.
Yc: That’s Sunday school; then people go home for lunch…
Oc: … to 11, [when] they come back for the worship session.
Yc: They come back for the worship session at 11? Yes. But in Vietnam, do people have… different times [of worship] so that those who are busy in the morning can come in the afternoon, or something like that?

Older female cousin: [She means] are there many different worship sessions.


Oc: Not at my place, but other churches do have [different worship sessions] because they have many members.
Yc: Yes. So you… oh… so how many people were there in your church?
Oc: About... all together it would be around one hundred, one hundred and fifty.
Yc: Yes. Then… did [your] church have its own pastor, or did it hire pastors from other places to come and preach?
Oc: Usually the pastor was not from that area. The pastor… the pastors were those who came from… other provinces; [they were] invited [to come here].
Yc: So… every day – like there would be a different pastor every week?
Oc: There was only one. Just like, they were like, like pastors in Vietnam, they would just stay there; [they were] given a house to stay there.
Yc: Yes. So it’s like the pastors did not grow up there, but [they] came to work at the church there?
Oc: … at the church there. But they, the pastors, lived there also.

About CultureTalk: CultureTalk is produced by the Five College Center for the Study of World Languages and housed on the LangMedia Website. The project provides students of language and culture with samples of people talking about their lives in the languages they use every day. The participants in CultureTalk interviews and discussions are of many different ages and walks of life. They are free to express themselves as they wish. The ideas and opinions presented here are those of the participants. Inclusion in CultureTalk does not represent endorsement of these ideas or opinions by the Five College Center for the Study of World Languages, Five Colleges, Incorporated, or any of its member institutions: Amherst College, Hampshire College, Mount Holyoke College, Smith College and the University of Massachusetts at Amherst.
© 2012 Five College Center for the Study of World Languages and Five Colleges, Incorporated

1 Đi nhóm (từ địa phương – local dialect): go to church

2 Ở Vancouver, Canada (in Vancouver, Canada)

3 Also called Trường Chúa Nhật

4 Tứ phía: (lit.) four (tứ) directions (phía)

5 In Vancouver, Canada

6 Anh: (lit.) brother; however, in Vietnamese, the pronoun anh is often used to refer to almost all males who are one to about 10 years older than the speaker. Anh can also be used to address a male relative who is older than the speaker but in the same generation. For example, a younger sibling usually addresses his/her older brother as anh, and the same for a younger cousin to an older cousin. In this conversation, anh means male cousin.

7 Or Bible study

: fileuploads -> ctalk transcripts
ctalk transcripts -> Making a Meal: Set the Table and Serve Vietnamese Transcription: Bạn
ctalk transcripts -> A student at the High School for the Gifted Vietnamese Transcript: Người được phỏng vấn
ctalk transcripts -> Hairstyles Vietnamese Transcript: Người phỏng vấn
ctalk transcripts -> Making a Meal: Ingredients for Stewed Fish Vietnamese Transcription: Giọng nói: Bước tiếp theo là gì? Bạn
ctalk transcripts -> Studying Abroad Vietnamese Transcript: Người phỏng vấn
ctalk transcripts -> Building a Family Gravesite I vietnamese Transcription: Bác
ctalk transcripts -> Wrapping and Frying Spring Rolls Vietnamese Transcript Người được phỏng vấn
ctalk transcripts -> Escorting the Bride to the Grooms House Vietnamese Transcript: Người phỏng vấn
ctalk transcripts -> Anh: Ở Việt Nam người ta mặc đồ đàng hoàng, bỏ áo trong thùng. Còn ở đây á thì mặc đồ tự do. Em
ctalk transcripts -> Caring for Babies Vietnamese Transcript: Người được phỏng vấn
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương