Building a Family Gravesite I vietnamese Transcription: Báctải về 20.9 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.06.2018
Kích20.9 Kb.
CultureTalk Vietnam Video Transcripts: http://langmedia.fivecolleges.edu

Building a Family Gravesite I
Vietnamese Transcription:
Bác: […] bởi vì đây là bãi tha ma mà. Trâu bò có vào cũng vào không được bởi vì con trâu bao giờ nó cũng đi thẳng thế này nên mình chắn lấy rồi. Là hai bên nách này có hai cái đường vào tầm khoảng 80 phân, thế là mình vào trong lăng mộ thắp hương thì mình đi hai bên. Cái thứ hai nữa về vấn đề phong thủy mà nói là nó che chắn cái mặt mộ tổ không bị gió, không bị người ta vỗ vào mặt cái mộ tổ. Đấy, về mặt phong thủy là như thế. Còn nếu những cái nhà không có điều kiện ấy thì người ta lại xây lên một bức tường chắn. Nhưng mà đây là bác làm một cái bức quân thư ở trên ấy để mấy chữ “Uống nước nhớ nguồn.” “Uống nước nhớ nguồn.” Rồi ở bên dưới là để “Tri Ba – Dòng họ Nguyễn Trung.” Nét lắm, đẹp lắm! Cái khuôn viên của bác thì đi xa, đi xa nhìn vào nó gọn. Bốn xung quanh là bác trồng cây – trồng cây bạch đàn, trồng cây bưởi, rồi trồng cây hoa sữa tạo thành một cái khuôn viên. Xong nhưng mà – mới vừa xong thôi nhưng mà đã tạo thành một cái khuôn viên [có] cây cối, bóng mát là đẹp. Nhưng mà trước khi bác làm cái phần lăng mộ này thì bác phải làm một đoạn đường – đoạn đường đi vào 120 mét, rải cấp phối,1 có bề rộng là ba mét để cho ô tô nó vào – ô tô nó vào dùng cần cẩu để cẩu những cái phiến đá nặng. [Trong] những cái phiến đá ở trong ấy, cái phiến đá nặng nhất – cái mộ mà [có] phiến đá nặng nhất – cái mặt bàn ấy cũng là hàng tấn. Cái mặt bàn như thế là – cứ một bề như thế là hai mét hai, một bề là rộng một mét bảy, và dày như thế là vào cái tầm khoảng 25-30 phân. Nên cả một phiến đá như thế là rất là dày, nặng. Là bác – sau khi mà bác làm được cái phần mộ này rồi thì bác cảm thấy là trong người nó phấn chẩn, rất là phấn khởi, bởi vì mình đã làm được một việc mà bấy lâu mình cứ ấp ủ ở trong lòng đối với người đã mất rồi, đối với những người thân, người thương nhất của mình, mà đặc biệt là tại cái buổi tối mà bác hoàn thành ba cái phần mộ của hai em – hai đứa em gái với thằng con trai của bác. Xong rồi vào cái tầm khoảng bảy giờ, với lại tối rồi, mọi người thắp hương…
Cháu: Xong rồi thế nào?
Bác: … mọi người thắp hương. Thắp – lên nến, thắp hương, hoa, trong cái cảnh ban đêm nó lung linh, nó huyền ảo, mà bác này, bác Phương này, bác Khôi, và mọi người cảm động đứng khóc bởi vì mình đã làm cái phần – cái phần… Bởi vì mấy cái mộ nhỏ đấy bấy lâu bị thất lạc.
Cháu: Thế tìm thế nào ạ?
Bác: Mà cái tục lệ ở trong ấy – cái tục lệ ở quê ta lúc bấy giờ, cách đây hàng năm mươi năm rồi có ít đâu…

English Translation:
Uncle: […] because it’s a graveyard there. Any cow or buffalo trying to enter [the burial site] won’t be able to, because buffalos always walk straight like this and [by having the stele at the entrance] we have blocked its path already. That also means we left two 80-centimeter paths on the sides, so that whenever we’d like to visit the graves and burn incense, we can enter the burial site using the two side paths. Secondly, according to phong thủy2, it is there to block the front of the main grave [the ancestors’ grave] from wind and from other people’s slapping on it. That is so; in terms of phong thủy, it is there to do so. Families who aren’t able to could build a wall to block [those factors]. But here [in our family], I made a memorial stele on which I had the words “When you drink water, remember its source3” engraved. “When you drink water, remember its source.” Underneaths it was the words “In the memory of our father – the Nguyễn Trung family.” [The strokes were] very fine and very beautiful! From far away, the burial site I made looked neat. I planted trees on the four surroundings – I planted spotted gum trees4, pomelo trees5, and blackboard trees6, making it a beautiful little park with lots of trees and shades. However, before I could build this burial site, I had had to make a path – a 120-meter-long, 3-meter-wide gravel path so that cars could get in – cars getting in to use cranes to lift the heavy slabs. Of all the slabs there, the heaviest slab – the grave that had the heaviest slab – the table-top-like [slab] weighed almost a ton. A table-top-like slab like that was 2.2 meters long, 1.7 meters wide, and about 25-30 centimeter thick. Therefore, the whole slab was very thick and heavy. After having finished renovating this burial site, I felt very cheerful and excited on the inside, because I had done the thing that I had been longing to do for the deceased, towards my most beloved ones, especially on the night when I finished [building] the three graves of [my] two younger siblings – [my] two younger sisters and my son. [We] finished at around seven o’clock, it was already dark out, [and] everybody [started to] burn incense…
Niece: Then what happened?
Uncle: … everybody [started to] burn incense. Candles were lit, incense was burned, and [there was also] flowers; in such a glistening and eerie scene of the night, Uncle Phương, Uncle Khôi, and I, as well as everybody else were very touched and [we] cried, because we had completed the task – the task…, because those small graves had long been lost.

Niece: Then how could you find them?
Uncle: But the custom there – the custom in our hometown at the time, it was already 50 or so years ago,…


About CultureTalk: CultureTalk is produced by the Five College Center for the Study of World Languages and housed on the LangMedia Website. The project provides students of language and culture with samples of people talking about their lives in the languages they use every day. The participants in CultureTalk interviews and discussions are of many different ages and walks of life. They are free to express themselves as they wish. The ideas and opinions presented here are those of the participants. Inclusion in CultureTalk does not represent endorsement of these ideas or opinions by the Five College Center for the Study of World Languages, Five Colleges, Incorporated, or any of its member institutions: Amherst College, Hampshire College, Mount Holyoke College, Smith College and the University of Massachusetts at Amherst.
© 2012 Five College Center for the Study of World Languages and Five Colleges, Incorporated

1 Cấp phối: a combination of materials (gravel, sand, oil, etc.) mixed in a certain ratio and often used in road constructions.

2 Phong thủy is a Sino-Vietnamese word rooted from the Chinese風水(pronounced fengshui of fungshui). Phong thủy, which literally means “wind” (phong) and “water” (thủy), is a complex geomantic theory believed to have shown people how to balance the energies (e.g. the energies from wind and water) of any given space to bring forth wellness and good fortune to those inhabiting it. Therefore, in Vietnam and also in other cultures, many people often refer to the rules of phong thủy on how to orient and construct buildings as well as other architectural projects, especially spiritually significant ones such as tombs. 

Source: Field, Stephen L. (1998). “Qimancy: the Art and Science of Fengshui.” The Fengshui Gate: Essays on the Origin of Fengshui. Retrieved May 24, 2012, from http://www.fengshuigate.com/qimancy.html.

3 Uống nước nhớ nguồn (translated here as “when you drink water, remember its source”) is a Vietnamese proverb reminding people to remember their origin and honor those who have contributed to the making of who they are today.

4 Bạch đàn (Corymbia maculate, Eucalyptus maculataI, or commonly referred to as spotted gum trees) is known to have originated in Australia and widely planted in Vietnam for use of woods in constructions. Source: Huỳnh Minh Bảo. (n.d.) “Đôi điều biết thêm về cây bạch đàn (according to Khoa Học Phổ Thông Newspaper).” Posted on Nông Nghiệp Viêt Nam Agriculture Website. Retrieved May 24, 2012, from http://agriviet.com/nd/120-doi-dieu-biet-them-ve-cay-bach-dan/.

5 Cây bưởi (pomelo tree) is a plant indigenous to the Southeast Asian region that produces large citrus fruits resembling grapefruits.

6 Cây hoa sữa, (Alstonia scholaris or commonly called Blackboard tree, Indian devil tree, Ditabark, Milkwood pine, White cheesewood and Pulai) literally means trees with milky flowers. Cây hoa sữa are planted along the sidewalks of many streets in Vietnam for the fragrance of its flowers and for its shade. Source: Alstonia scholaris. (n.d.) In WikipediaI. Retrieved May 24, 2012, from http://en.wikipedia.org/wiki/Alstonia_scholaris.

: fileuploads -> ctalk transcripts
ctalk transcripts -> Making a Meal: Set the Table and Serve Vietnamese Transcription: Bạn
ctalk transcripts -> A student at the High School for the Gifted Vietnamese Transcript: Người được phỏng vấn
ctalk transcripts -> Hairstyles Vietnamese Transcript: Người phỏng vấn
ctalk transcripts -> Making a Meal: Ingredients for Stewed Fish Vietnamese Transcription: Giọng nói: Bước tiếp theo là gì? Bạn
ctalk transcripts -> Studying Abroad Vietnamese Transcript: Người phỏng vấn
ctalk transcripts -> Local Church Practices Vietnamese Transcript: Em
ctalk transcripts -> Wrapping and Frying Spring Rolls Vietnamese Transcript Người được phỏng vấn
ctalk transcripts -> Escorting the Bride to the Grooms House Vietnamese Transcript: Người phỏng vấn
ctalk transcripts -> Anh: Ở Việt Nam người ta mặc đồ đàng hoàng, bỏ áo trong thùng. Còn ở đây á thì mặc đồ tự do. Em
ctalk transcripts -> Caring for Babies Vietnamese Transcript: Người được phỏng vấn
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương