Making a Meal: Set the Table and Serve Vietnamese Transcription: Bạntải về 15.9 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.11.2017
Kích15.9 Kb.
CultureTalk Vietnam Video Transcripts: http://langmedia.fivecolleges.edu

Making a Meal: Set the Table and Serve
Vietnamese Transcription:
Bạn: Yêu cầu của món này là rau phải xanh, thịt mềm, và nước ngọt – rau không quá nhũn và nước trong.

Được rồi… Đấy

Sau đấy cá cũng đã được rồi thì bây giờ mình sẽ múc ra đĩa. Cá sẽ có màu vàng, vừa chín tới, mềm, và dậy mùi thơm. Khi bày cá ra đĩa thì không bày cả riềng và gừng, chỉ gắp các món cá – các khía cá ra thôi. Yêu cầu là cá thì phải còn nguyên khúc, không bị vỡ nát.

Giọng nói: Nhiều quá hay sao ấy!

Bạn: Thôi mặc kệ. Đãng nhẽ mình nên bày vào đĩa bé hơn.

Giọng nói: Bày hết ra à?

Bạn: Ừ, bày hết chứ sao.

Giong nói: Cho nước nữa...Bạn: Sau đấy thì mình sẽ cho thêm một ít nước cá vào bên trên. Chết rồi hết rồi. Thế sẽ là một món cá.

Giọng nói: Cho nước vào.

Bạn: Hết nước rồi.

Và sau đấy thì mình sẽ xới cơm. Cơm thì khi xới sẽ phải đánh lên cho bông, tơi. Cơm yêu cầu thì phải dẻo, có màu trắng.Giọng nói: Rồi ô-kê, được một bát.

Bạn: Đây là cơm.

À, bây giờ thì mâm cơm đã sẵn sàng.Giọng nói: Hai người vào mâm đi.

Bạn: Ăn cơm thôi.

Giọng nói: Bước vào đi. Để ta quay hai người nhé.

Bạn: À, em ăn cơm đi.

Giọng nói: Xem có ngon không.

Bạn: Ăn thử xem có ngon không. Em ăn thử món cá.

Em: Không đến nỗi.

Rất là ngon.

Bạn: Thế em có ăn thử canh không?

Giọng nói: Có phải thường thì ăn một nửa bát là ăn với canh không? Hay là ăn với canh từ đầu? Ăn như thế nào? Ăn cái nào trước, ăn cái nào sau?

Bạn: Ăn thì thường là mình ăn cơm với cả thức ăn mặn trước. Sau đấy thì là mình ăn với canh sau. Thường là nửa bát sau là ăn với canh. Hoặc là ăn canh không và1 cũng được.

English Translation:

Friend: The requirements of this dish are that the vegetables must be green, the meat tender, and the broth sweet2 – the vegetables must not be too soft and the broth must look clear. It’s done… That’s it.

After the fish is also cooked, now I am putting it on a plate. The fish will look yellowish, be just sufficiently cooked, and smell very delicious. When displaying the fish on a plate, do not include galangal root and ginger [to the dish], only pick out the dishes of fish – the slices of fish. The requirement is that the slices of fish must be intact, and must not be broken or crushed.Voice: It looks like there is too much!

Friend: It’s alright; it doesn’t matter. I should have put it onto a smaller plate.

Voice: Are you putting it all [onto the plate]?

Friend: Yes, why not?

Voice: Add some sauce…

Friend: After that, I’ll add a little sauce from the fish stew on top [of the fish]. Too bad, there’s no more sauce. Then here we have a fish dish.

Friend: There’s no sauce left. And then I’ll turn the rice and fluff it up really well. The requirement for [good] rice is that it needs to be sticky and white.

Voice: Alright, okay, here is one bowl [of rice].

Friend: This is rice. Ah, now the meal tray3 is ready.

Voice: The two of you, step up.

Friend: Let’s eat.

Voice: Step up. Let me film you two.

Friend: [to a younger friend] Ah, please help yourself.

Voice: [Eat] to see if the dishes taste good.

Friend: Please eat to see if the dishes taste good.

Younger Friend: Not too bad. [It’s] very delicious.

Friend: Would you like to try the soup?

Voice: Is it true that people usually eat [the second] half of their rice bowl with soup? Or do they eat [their rice] with soup from the beginning? How do you eat? Which one should be eaten first, which one after?

Friend: When eating [in a meal], usually I eat rice with salty dishes first. And then I eat it with soup. Usually the second half of the rice bowl is to be eaten with soup. Or you can also eat the soup by itself without rice.

About CultureTalk: CultureTalk is produced by the Five College Center for the Study of World Languages and housed on the LangMedia Website. The project provides students of language and culture with samples of people talking about their lives in the languages they use every day. The participants in CultureTalk interviews and discussions are of many different ages and walks of life. They are free to express themselves as they wish. The ideas and opinions presented here are those of the participants. Inclusion in CultureTalk does not represent endorsement of these ideas or opinions by the Five College Center for the Study of World Languages, Five Colleges, Incorporated, or any of its member institutions: Amherst College, Hampshire College, Mount Holyoke College, Smith College and the University of Massachusetts at Amherst.
© 2012 Five College Center for the Study of World Languages and Five Colleges, Incorporated

1 và (cơm): use to chopsticks to drive (rice) into one’s mouth

2 Ngọt in this context can be understood as nutritiously sweet (sweetness from the meat and vegetables), not sugarily sweet.

3 Mâm (cơm) (lit. a tray of meal) can be used symbolically to refer to [the presentation of] a meal. In this conversation, even though there is no physically tray on the table, the combination of several dishes displayed on bowls and plates, rice, as well as eating utensils is by itself usually referred to as mâm (cơm) (a tray of meal).

: fileuploads -> ctalk transcripts
ctalk transcripts -> A student at the High School for the Gifted Vietnamese Transcript: Người được phỏng vấn
ctalk transcripts -> Hairstyles Vietnamese Transcript: Người phỏng vấn
ctalk transcripts -> Making a Meal: Ingredients for Stewed Fish Vietnamese Transcription: Giọng nói: Bước tiếp theo là gì? Bạn
ctalk transcripts -> Studying Abroad Vietnamese Transcript: Người phỏng vấn
ctalk transcripts -> Building a Family Gravesite I vietnamese Transcription: Bác
ctalk transcripts -> Local Church Practices Vietnamese Transcript: Em
ctalk transcripts -> Wrapping and Frying Spring Rolls Vietnamese Transcript Người được phỏng vấn
ctalk transcripts -> Escorting the Bride to the Grooms House Vietnamese Transcript: Người phỏng vấn
ctalk transcripts -> Anh: Ở Việt Nam người ta mặc đồ đàng hoàng, bỏ áo trong thùng. Còn ở đây á thì mặc đồ tự do. Em
ctalk transcripts -> Caring for Babies Vietnamese Transcript: Người được phỏng vấn
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương