Hairstyles Vietnamese Transcript: Người phỏng vấntải về 7.32 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu03.06.2018
Kích7.32 Kb.
#39371
CultureTalk Vietnam Video Transcripts: http://langmedia.fivecolleges.edu

Hairstyles
Vietnamese Transcript:
Người phỏng vấn: Hồi nãy bạn nói là để tóc dài thì người con gái có vẻ dịu dàng hơn. Nhưng mà bây giờ thì tóc dài cũng có nhiều kiểu.
Người đúng vậy: Đúng vậy, bây giờ mình thấy thì ở Việt Nam, nói chung là ở tất cả mọi nơi thì vì mọi người quan tâm đến thời trang rất nhiều, nên tóc thì có muôn hình vạn trạng, kiểu dáng rồi màu sắc nữa. Thế nên là cũng còn tùy thuộc vào bạn muốn như thế nào. Nói chung là mình nghĩ vì đối với con gái, con gái luôn mong muốn là làm đẹp và luôn muốn là thay đổi bản thân, tại vì là bạn không để thể một kiểu tóc trong nhiều năm liền, và bạn luôn muốn có sự thay đổi. Thế nên là mới có rất nhiều kiểu dáng cho bạn chọn. Và bạn cũng có thể thay đổi màu sắc của tóc, tùy theo tính cách của mình thôi. Riêng mình thì mình không quá chú trọng vào kiểu tóc, hoặc là màu sắc, bởi vì mình thấy là tóc mà nó là thuần túy là tóc thì vẫn có nét đẹp của nó hơn là nếu mà bạn can thiệp quá nhiều vào tóc. Nhưng mình nghĩ việc bạn gái mà mong muốn được thay đổi, hoặc là can thiệp nhiều vào tóc, cũng còn tùy vào mục đích nữa, mục đích vì sao bạn muốn kiểu tóc đó, hoặc vì sao bạn muốn thay đổi màu tóc của bạn.

English Translation:
Interviewer: So you said that girls with long hair look gentler. But there are plenty of long hair styles now.
Interviewee: Right. Now in Vietnam - basically everywhere - people pay great attention to fashion; therefore there are a lot of hairstyles, and hair colors. So it depends on what you want. I think we girls always want to be more beautiful and change our looks, because we can’t have that one hair style for years on end; you always need a change. So there are a lot of styles that you can choose from. You can also change your hair color, depending on what you like. As for me, I don’t really care about hairstyle or hair color, because I think natural hair has its own beauty; it’s better than making a lot of changes to your hair.

About CultureTalk: CultureTalk is produced by the Five College Center for the Study of World Languages and housed on the LangMedia Website. The project provides students of language and culture with samples of people talking about their lives in the languages they use every day. The participants in CultureTalk interviews and discussions are of many different ages and walks of life. They are free to express themselves as they wish. The ideas and opinions presented here are those of the participants. Inclusion in CultureTalk does not represent endorsement of these ideas or opinions by the Five College Center for the Study of World Languages, Five Colleges, Incorporated, or any of its member institutions: Amherst College, Hampshire College, Mount Holyoke College, Smith College and the University of Massachusetts at Amherst.
© 2012 Five College Center for the Study of World Languages and Five Colleges, Incorporated
Каталог: fileuploads -> ctalk transcripts
ctalk transcripts -> Making a Meal: Set the Table and Serve Vietnamese Transcription: Bạn
ctalk transcripts -> A student at the High School for the Gifted Vietnamese Transcript: Người được phỏng vấn
ctalk transcripts -> Making a Meal: Ingredients for Stewed Fish Vietnamese Transcription: Giọng nói: Bước tiếp theo là gì? Bạn
ctalk transcripts -> Studying Abroad Vietnamese Transcript: Người phỏng vấn
ctalk transcripts -> Building a Family Gravesite I vietnamese Transcription: Bác
ctalk transcripts -> Local Church Practices Vietnamese Transcript: Em
ctalk transcripts -> Wrapping and Frying Spring Rolls Vietnamese Transcript Người được phỏng vấn
ctalk transcripts -> Escorting the Bride to the Grooms House Vietnamese Transcript: Người phỏng vấn
ctalk transcripts -> Anh: Ở Việt Nam người ta mặc đồ đàng hoàng, bỏ áo trong thùng. Còn ở đây á thì mặc đồ tự do. Em
ctalk transcripts -> Caring for Babies Vietnamese Transcript: Người được phỏng vấn

tải về 7.32 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương