BỘ y tế SỔ tay hưỚng dẫn thực hiệNtải về 2.97 Mb.
trang1/29
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích2.97 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29
BỘ Y TẾ

SỔ TAY

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN
DỰ ÁN HỖ TRỢ XỬ LÝ CHẤT THẢI BỆNH VIỆN

VAY VỐN NGÂN HÀNG THẾ GIỚI(Ban hành kèm theo Quyết định số 3078/QĐ-BYT ngày 26 /8/2011

của Bộ trưởng Bộ Y tế)

HÀ nỘI, thÁng 8 nĂm 2011

MỤC LỤC


PHẦN I. TỔ CHỨC, QUẢN LÝTHỰC HIỆN DỰ ÁN 1

CHƯƠNG 1 tHÔNG TIN CƠ BẢN VỀ DỰ ÁN 2

1.1 CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA DỰ ÁN 2

1.2 THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ DỰ ÁN 2

cHƯƠNG 2: TỔ CHỨC THỰC HIỆN DỰ ÁN 13

2.1. TỔ CHỨC QUẢN LÝ DỰ ÁN 13

2.2 PHÂN CẤP CỤ THỂ TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN DỰ ÁN 15

2.3 CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA CÁC TỔ NGHIỆP VỤ TRONG CPMU 18

2.4 MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA CHỦ ĐẦU TƯ: 22

2.5 HƯỚNG DẪN VỀ PHỤ CẤP QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ CHẾ ĐỘ LƯƠNG CHO CÁN BỘ TUYỂN CHỌN THEO HỢP ĐỒNG 23cHƯƠNG 3: CHẾ ĐỘ BÁO CÁO, GIÁM SÁT ĐÁNH GIÁ
25

3.1 CHẾ ĐỘ BÁO CÁO 25

3.2 KIỂM TRA, GIÁM SÁT 26

3.3 HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ 27PHẦN II. HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC TÀI CHÍNH-KẾ TOÁN 28

CHƯƠNG 1: LẬP KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH DỰ ÁN 29

1.1 NGUYÊN TẮC LẬP KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 29

1.2 CÁC CĂN CỨ VÀ NỘI DUNG LẬP KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 29

1.3 CÁC BƯỚC LẬP VÀ PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 30CHƯƠNG 2: NGÂN HÀNG PHỤC VỤ VÀ CÁC VẤN ĐỀ
MỞ TÀI KHOẢN 32

2.1 NGÂN HÀNG PHỤC VỤ 32

2.2 ĐĂNG KÝ CHỮ KÝ CỦA CHỦ DỰ ÁN, KẾ TOÁN TRƯỞNG ĐƯỢC ỦY QUYỀN KÝ ĐƠN RÚT VỐN ( CHỈ ÁP DỤNG Ở CPMU) 33

2.3 MỞ TÀI KHOẢN CHO DỰ ÁN 33

3.1 THỦ TỤC THANH TOÁN VỐN VAY WB 35

3.1. 1 CHU TRÌNH CHUYỂN VỐN ĐỐI VỚI HỢP PHẦN 1 35

3.1. 2 CHU TRÌNH CHUYỂN VỐN ĐỐI VỚI HỢP PHẦN 2 37

CHƯƠNG 4. CÔNG TÁC KẾ TOÁN DỰ ÁN 46

4.1 QUY ĐỊNH CHUNG KẾ TOÁN CỦA DỰ ÁN HỖ TRỢ XỬ LÝ CHẤT THẢI BỆNH VIỆN 46

4.2 TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN, TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN 46

4.3 NỘI DUNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN 46

4.4 CHỨNG TỪ KẾ TOÁN 47

4.5 HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN 48

4.6 HÌNH THỨC SỔ KẾ TOÁN 48

4.7 QUẢN LÝ TÀI SẢN DỰ ÁN 48CHƯƠNG 5: CHẾ ĐỘ BÁO CÁO, KIỂM TRA, KIỂM TOÁN, QUYẾT TOÁN DỰ ÁN 50

5.1 CHẾ ĐỘ BÁO CÁO 50

5.2 KIỂM TRA, KIỂM SOÁT NỘI BỘ 50

5.3 KIỂM TOÁN 53

5.4 QUYẾT TOÁN 53

CHƯƠNG 6: CÁC NỘI DUNG CẦN THỰC HIỆN KHI KẾT THÚC DỰ ÁN 55

6.1 KIỂM KÊ TOÀN BỘ VẬT TƯ, TÀI SẢN, TIỀN VỐN CỦA DỰ ÁN Ở TẤT CẢ CÁC CẤP CÁC ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN 55PHẦN III. HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH ĐẤU THẤU MUA SẮM 57

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG 58

1.1 THẨM QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN QLDA CÁC CẤP TRONG CÔNG TÁC ĐẤU THẦU, MUA SẮM 58

1.2 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG QUAN TRỌNG 59

1.3 ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG VÀ ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG 60

CHƯƠNG 2: HƯỚNG DẪN CÁCH THỨC NGHIÊN CỨU TÀI LIỆU VỀ ĐẤU THẦU MUA SẮM 61

tỔ chỨc QUẢN LÝ CÔNG TÁC ĐẦU THẦU CỦA DỰ ÁN: 61

CHƯƠNG 3: KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU 63

3.1. CHUẨN BỊ KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU 63

3.2 . CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI LẬP, PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU 63

CHƯƠNG 4: ĐẤU THẦU TUYỂN CHỌN TƯ VẤN 66

4.1 TUYỂN CHỌN DỰA TRÊN CHẤT LƯỢNG VÀ CHI PHÍ (QCBS) 66

4.2 TUYỂN CHỌN DỰA TRÊN CHI PHÍ THẤP NHẤT (LCS) 76

4.3 TUYỂN CHỌN DỰA TRÊN NĂNG LỰC CỦA TƯ VẤN (CQS) 77

4.4 TUYỂN CHỌN TƯ VẤN CÁ NHÂN 78

4.5 TUYỂN CHỌN TƯ VẤN TỪ MỘT NGUỒN DUY NHẤT (SSS) 79

4.6. SAO KÊ CHI PHÍ (SOE) 80

CHƯƠNG 5: ĐẤU THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA VÀ XÂY LẮP 81

5.1 ĐẤU THẦU CẠNH TRANH QUỐC TẾ (ICB) 81

5.2 ĐẤU THẦU CẠNH TRANH TRONG NƯỚC (NCB) 86

5.3 CHÀO HÀNG CẠNH TRANH (Shopping) 94

5.4 CHỈ ĐỊNH THẦU (DC): 96

CHƯƠNG 6 : KIỂM TRA CỦA NGÂN HÀNG THẾ GIỚI 97

6.1 THỦ TỤC KIỂM TRA TRƯỚC 97

6.2 THỦ TỤC KIỂM TRA SAU 98

Phần IV. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN THÀNH PHẦN 1 99

Phần V. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN THÀNH PHẦN 2 101

CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT 102

CHƯƠNG 2: CÁC NGUYÊN TẮC CHUNG TRONG VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THÀNH PHẦN 2 110

CHƯƠNG 3. CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN 111

115PHẦN VI: QUẢN LÝ NGUY CƠ MÔI TRƯỜNG 115

PHỤ LỤC 1: MÔ TẢ THỰC ĐƠN CÔNG NGHỆ VÀ ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ 133

PHỤ LỤC 2 : HƯỚNG DẪN LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ quẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ 133

PHỤ LỤC 1. MÔ TẢ THỰC ĐƠN CÔNG NGHỆ VÀ ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ 134

1.7 KHÁI TOÁN khOẢN TÀI TRỢ CHO BỆNH VIỆN THAM GIA VÒNG 1 165

PHỤ LỤC 2 :HƯỚNG DẪN LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ 194

2.1.2 Các phương án công nghệ 194

2.2.1 Các công nghệ xử lý nước thải hiện đang áp dụng trong các bệnh viện ở Việt Nam: 199

2.2.2 Hướng dẫn lựa chọn công nghệ 202PHỤ LỤC 3 : MẪU KẾ HOẠCH QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ CỦA TỈNH 211

PHỤ LỤC 4: MẪU KẾ HOẠCH QUẢN LÝ CHẤT THẢI CỦA BỆNH VIỆN 213

PHỤ LỤC 5: 216

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU CHO CƠ QUAN KIỂM ĐỊNH ĐỘC LẬP 216

PHỤ LỤC 6: 225


DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

ATVSTP An toàn vệ sinh thực phẩm

BTC Bộ Tài chính

BKHĐT Bộ Kê hoạch và Đầu tư

CĐT Chủ đầu tư

CQLN&TCĐN Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại (BTC)

KCB Khám chữa bệnh

BS Bác sỹ

BV Bệnh viện

BVĐK Bệnh viện đa khoa

BYT Bộ Y tế

CĐT Chủ đầu tư

CSSK Chăm sóc sức khỏe

CSSKBĐ Chăm sóc sức khỏe ban đầu

CSYT Cơ sở y tế

ĐBSCL Đồng bằng Sông Cửu long

HCSN Hành chính sự nghiệp

HMIS Hệ thống thông tin quản lý y tế

KTV Kỹ thuật viên

KT-XH Kinh tế - Xã hội

LĐTBXH Lao động – thương binh – xã hội

NHTG Ngân hàng Thế giới

NVYT Nhân viên y tế

CPMU Ban Quản lý dự án Trung ương

PPMU Ban Quản lý dự án tỉnh

QLDA Quản lý dự án

SYT Sở Y tế

TTB Trang thiết bị

TTGDSK Truyền thông giáo dục sức khỏe

TTYTDP Trung tâm y tế dự phòng

TYTX Trạm y tế xã

UBND Ủy ban nhân dân

VSDT Vệ sinh dịch tễ

VSMT Vệ sinh môi trường

XDCB Xây dựng cơ bản

XLCT Xử lý chất thải

XN Xét nghiệm

WB Ngân hàng thế giới

WHO Tổ chức Y tế thế giới

VIHEMA Cục Quản lý Môi trường Y tế  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương