Ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh phúCtải về 43.45 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích43.45 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH VĨNH PHÚC


_____

Số: 1045/QĐ-CT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_______________________

Vĩnh Yên, ngày 14 tháng 5 năm 2012


QUYẾT ĐỊNH

Xếp hạng các đơn vị sự nghiệp
CHỦ TỊCH UBND TỈNH VĨNH PHÚC
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND các cấp ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 181/2005/QĐ-TTg ngày 19-7-2005 của Thủ tướng Chính phủ về quy định phân loại các tổ chức sự nghiệp, dịch vụ công lập; Thông tư số 23/2005/TT-BYT ngày 25-8-2005 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế;

Xét đề nghị của Hội đồng xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế năm 2011 tại tờ trình số 16/TTr-SYT ngày 09-4-2012 và tờ trình 180/TTr-SNV ngày 04-5-2012 của Sở Nội vụ về xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Xếp hạng các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc, như sau:

- Hạng I: 03 đơn vị;

- Hạng II: 14 đơn vị;

- Hạng III: 17 đơn vị.

Có danh sách kèm theo.

Điều 2. Giám đốc, Phó Giám đốc và các chức danh cán bộ quản lý khác của các đơn vị trên được hưởng mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Y tế, Tài chính, Nội vụ; Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp y tế nêu tại Điều 1 và Thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ quyết định thi hành./.
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Dương Thị Tuyến
ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH VĨNH PHÚC


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
DANH SÁCH XẾP HẠNG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP NGÀNH Y TẾ

(Kèm theo Quyết định 1045/QĐ-CT ngày 14/5/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh)


STT

Tên đơn vị

Xếp hạng

Ghi chúBệnh viện Đa khoa tỉnh

Hạng I


Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên

Hạng I


Trung tâm Y tế dự phòng

Hạng I


Bệnh viện Sản – Nhi

Hạng II


Bệnh viện Y học cổ truyền

Hạng II


Bệnh viện Điều dưỡng & PHCN

Hạng II


Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Tường

Hạng II


Bệnh viện Đa khoa Lập Thạch

Hạng II


Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản

Hạng II


Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe

Hạng II


Trung tâm Sức khỏe lao động và môi trường

Hạng II


Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS

Hạng II


Trung tâm Kiểm nghiệm

Hạng II


Trung tâm Phòng chống các bệnh xã hội

Hạng II


Trung tâm Giám định Y khoa

Hạng II


Trung tâm Pháp y

Hạng II


Trung tâm Giám định pháp y tâm thần

Hạng II


Bệnh viện Tâm thần

Hạng III


Bệnh viện Đa khoa thành phố Vĩnh yên

Hạng III


Bệnh viện Đa khoa thị xã Phúc Yên

Hạng III


Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Lạc

Hạng III


Bệnh viện Đa khoa huyện Sông Lô

Hạng III


Bệnh viện Đa khoa huyện Tam Dương

Hạng III


Bệnh viện Đa khoa huyện Tam Đảo

Hạng III


Bệnh viện Đa khoa huyện Bình Xuyên

Hạng III


Trung tâm Y tế thành phố Vĩnh Yên

Hạng III


Trung tâm Y tế thị xã Phúc Yên

Hạng III


Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Tường

Hạng III


Trung tâm Y tế huyện Yên Lạc

Hạng III


Trung tâm Y tế huyện Lập Thạch

Hạng III


Trung tâm Y tế huyện Sông Lô

Hạng III


Trung tâm Y tế huyện Tam Dương

Hạng III


Trung tâm Y tế huyện Tam Đảo

Hạng III


Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên

Hạng III
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương