CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ nghịtải về 17.86 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích17.86 Kb.
#1246
Mẫu số 4c/ĐĐN-ĐĐKKD: Mẫu đơn đề nghị cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.

(Ban hành kèm theo Thông tư 10/2013/TT-BYT ngày 29/3/2013 của Bộ Y tế).
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------


ĐƠN ĐỀ NGHỊ

GIA HẠN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH THUỐCKính gửi:...............................

Tên cơ sở...............................................................................................................

Trực thuộc (Nếu là đơn vị phụ thuộc)...................................................................

Người phụ trách chuyên môn......................................... năm sinh.......................

Số CCHN Dược.................. Nơi cấp......... Năm cấp............ Có giá trị đến:........

Địa điểm kinh doanh:.................................................. Điện thoại........................

Đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Số:......... ngày cấp....... loại hình và phạm vi kinh doanh:.........................................................................

Giấy chứng nhận thực hành tốt phù hợp với phạm vi kinh doanh:

Chưa được cấp: □                                 Đã được cấp: □

1. Giấy chứng nhận thực hành tốt.... số:.............. Ngày cấp:................................

2. Giấy chứng nhận thực hành tốt.... số:.............. Ngày cấp:................................

Đề nghị.......... cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở, loại hình kinh doanh.........................................................................................

Phạm vi kinh doanh..............................................................................................

Tại địa điểm kinh doanh:

Sau khi nghiên cứu Luật Dược và các quy định khác về hành nghề dược, chúng tôi xin cam đoan thực hiện đầy đủ các văn bản pháp luật, các quy chế chuyên môn dược có liên quan, chấp hành nghiêm sự chỉ đạo của Bộ Y tế và Sở Y tế..................

 


 

.............., ngày.... tháng.... năm....
Giám đốc doanh nghiệp/Chủ cơ sở
(Ký, ghi rõ họ tên)

 


 Mẫu số 10a, 10b/GCN-ĐKKD: Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh (trang 1) (Ban hành kèm theo Thông tư 10/2013/TT-BYT ngày 29/3/2013 của Bộ Y tế).


 

UBND TỈNH, TP...........
SỞ Y TẾ

 

  

GIẤY CHỨNG NHẬN

ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH THUỐC

 

 

  

 

  

 

  

 
Mẫu số 10d/GCN-ĐKKD: Mẫu Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc Sở Y tế cấp lại, gia hạn (trang 2) (Ban hành kèm theo Thông tư 10/2013/TT-BYT ngày 29/3/2013 của Bộ Y tế).

UBND TỈNH (TP)
SỞ Y TẾ

Số: .........../*-ĐKKDDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------


GIẤY CHỨNG NHẬN

ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH THUỐC- Căn cứ Luật Dược số 34/2005-QH11 ngày 14/6/2005;

- Căn cứ Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược;

- Căn cứ Nghị định số 89/2012/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược;

- Căn cứ …..... quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế…

- Căn cứ Thông tư số 02/2007/TT-BYT ngày 24/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều về điều kiện kinh doanh thuốc theo quy định của Luật Dược và Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược;

- Căn cứ Thông tư số 10/2013/TT-BYT ngày 29/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2007/TT-BYT ngày 24/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều về điều kiện kinh doanh thuốc theo quy định của Luật Dược và Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược;

Theo đề nghị của....................

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ CHỨNG NHẬN

Cơ sở:


Địa chỉ:

Họ và tên người người quản lý chuyên môn về dược của cơ sở:

Đủ điều kiện kinh doanh theo hình thức tổ chức:

Phạm vi kinh doanh:

Địa điểm kinh doanh:

Giấy CNĐĐKKDT có giá trị từ ngày...... tháng...... năm.........đến ngày… tháng…. năm (nếu có thời hạn)thay thế cho Giấy CNĐĐKKDT số….cấp ngày…tháng….năm….

  

…….., ngày.... tháng.... năm ...
GIÁM ĐỐC
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) (*) Số Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cấp lại giữ nguyên số cấp lần đầu theo hệ thống ký hiệu quy định tại Phụ lục 2 của Thông tư này


Каталог: 3cms -> upload -> soyte -> File -> BIEU%20MAU -> 2568
upload -> BỘ TÀi chính bộ TƯ pháP
upload -> Thủ tục: Đăng ký hợp đồng cá nhân đối với lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài a Trình tự thực hiện
upload -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ nghị
2568 -> ĐƠN ĐỀ nghị Bổ sung phạm VI kinh doanh trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh/ Thay đổi địa điểm, điều kiện kinh doanh
2568 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ nghị
BIEU%20MAU -> PHỤ LỤc mẫu hồ SƠ ĐỀ nghị XÉt phong tặng danh hiệU "THẦy thuốc nhân dâN", "THẦy thuốC Ưu tú"
File -> ĐƠN ĐỀ nghị Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
File -> PHỤ LỤC 6 Mẫu danh sách đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

tải về 17.86 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương