A babe in the woods ngöôøi coøn thieáu kinh nghieäm; ngöôøi môùi ra ngheà. a baby boomtải về 1.99 Mb.
trang1/115
Chuyển đổi dữ liệu09.05.2018
Kích1.99 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   115
a babe in the woods ngöôøi coøn thieáu kinh nghieäm; ngöôøi môùi ra ngheà.

a baby boom thôøi kyø treû con ñöôïc sinh ra nhieàu hôn moïi naêm.

a bad press bò baùo chí pheâ bình

a bag lady ngöôøi phuï nöõ khoâng nhaø lang thang choán voâ ñònh.

a balancing act haønh ñoäng caân nhaéc.

a basket case lo boø traéng raêng.

a battle of wills cuoäc chieán moät coøn moät maát.

a battle of wits cuoäc chieán caân naõo.

a big cheese/wheel nhaân vaät quan troïng, laõnh ñaïo cao caáp

a big shot yeáu nhaân

a bird brain ngu ngoác.

a bird in the hand is worth two in the bush thaø raèng ñöôïc seõ treân tay coøn hôn ñöôïc höùa treân maây haïc vaøng.

a bitter pill to swallow ngaäm boà hoøn laøm ngoït

a black mark against someone daáu hieäu baát ñoàng

a blast from the past gôïi laïi nhöõng kyõ nieäm xöa.

a bleeding heart toû veû thöông xoùt ai

a blind alley beá taéc , baët voâ aâm tính.

a bolt from the blue nghe nhö tieáng seùt ngang tai.

a bone of contention söï vieäc khoâng ñöôïc söï uûng hoä suoát moät thôøi gian daøi.

a Bronx cheer thaùi ñoä choïc töùc khieám nhaõ

a burnt offering ñoà aên bò thiu

a busy bee laøm vieäc ñaàu taét maët toái; baän roän caû ngaøy

a can of worms chuyeän raéc roái

a change of heart thay ñoåi yù ñònh

a charmed life ngöôøi coù “soá ñoû”

a city slicker ngöôøi " coõi treân", ngöôøi ngoaøi haønh tinh; ngöôøi soáng khoâng thöïc teá

a class act ngöôøi thaïo vieäc

a clean break ñoaïn tuyeät .

a clean slate cô hoäi thaønh coâng

a close call suyùt maát maïng

a cog in the wheel ngöôøi thích an phaän

a cold day in hell khoâng bao giôø

a cold fish keû laï luøng

a conspiracy of silence thoâng ñoàng

a cool customer ngöôøi luoân traàm tónh vaø töï tin

a country cousin ñoà nhaø queâ

a creature of habit ngöôøi bò thoùi quen chi phoái baûn thaân

a dark horse öùng cöû vieân gaây yeáu toá baát ngôø

a dead duck yù kieán khoâng thuyeát phuïc

a dead end beá taéc

a den of iniquity choán aên chôi, truî laïc

a diamond in the rough khaåu xaø taâm phaät

a dog-and-pony show buoåi trình dieãn gaây aán töôïng

a double bind khoù khaên choàng chaát .

a fair-weather friend baïn “cô hoäi”, baïn “vuï lôïi”

a fallen angel thaàn töôïng suïp ñoå

a false alarm baùo hieäu giaû; beänh aûo

a fashion victim chaïy theo thôøi trang

a fate worse than death cheát coøn söôùng hôn

a feather in your cap nieàm töï haøo

a feeding frenzy meâ loaïn, ñaém chìm vaøo

a fig leaf chuyeän teá nhò

a fine/pretty kettle of fish gaây nhieàu raéc roái

a fishing expedition truy tìm thuû phaïm

a flight of fancy yù nghó vieãn voâng

a fool and his money are soon/ easily parted ñoàng tieàn thaèng ngoác naèm khoâng noùng tuùi

a gentleman's agreement thoûa öôùc nghóa hieäp.

a gleam in someone's eye döï aùn chöa hoaøn chænh

a glutton for punishment thích laøm vieäc cöïc nhoïc

a golden handshake/parachute tieàn höu trí moùn tieàn daønh cho vieân chöùc

a gray area maäp môø ñaùnh laän con ñen; khoù hieåu .

a hair shirt tình huoáng xaáu phaûi chaáp nhaän

a hard-luck story keå caâu chuyeän buoàn

a hatchet job on boâi nhoï ai, beâu reáu ai

a hidden agenda keá hoaïch döông ñoâng kích taây.

a hot potato vaán ñeà nan giaûi

a hot spot ñieåm noùng giaûi trí

a house of cards thaát baïi

a hue and cry taäp theå phaûn ñoái coâng aên vieäc laøm

a jumping-off point yù môû ñaàu, ñieåm xuaát phaùt

a kick in the pants/butt/ass thuoác ñaéng daõ taät

a kick in the teeth nhö caén phaûi ñaù ( töùc giaän cao ñoä)

a king's ransom moät khoaûn tieàn lôùn

a knee-jerk reaction/response phaùt bieåu voäi vaøng

a knight in shining armor hieäp só, vò cöùu tinh

a labor of love ngöôøi say meâ coâng vieäc

a ladies' man gaõ ñaøn oâng ñaøo hoa

a leading light in/of something nhaân vaät quan troïng trong nhoùm

a left-handed compliment lôøi khen khaùch saùo

a leg up ngöôøi ñöôïc uûng hoä trong coâng taùc

a legal eagle luaät sö noåi tieáng

a legend in your own time/lifetime nhaân vaät huyeàn thoaïi

a leopard can't change its spots chöùng naøo taät naáy, ñaùnh cheát caùi neát khoâng chöøa

a level playing field taïo moät saân chôi bình ñaúng

a license to print money keá hoaïch voâ cuøng toán keùm

a little bird told me chuyeän bí maät chæ moät ngöôøi bieát

a living hell soáng trong caûnh ñòa nguïc

a lone wolf coâ ñôn; ít giao thieäp; raát ít baïn beø.

a long face maët buoàn röôøi röôïi

a long haul meû vôù ñöôïc

a loose cannon keû phaù hoaïi

a lost cause keùm may maén

a man of his word ngöôøi luoân ñaët chöõ tín laøm ñaàu

a man of straw gaõ buø nhìn

a man/woman after your own heart coù caûm tình vôùi ai

a meat market caâu laïc boä coù ngöôøi ñeïp trình dieãn khoaû thaân

a millstone around your neck gaùnh vaùc traùch nhieäm naëng neà

a miss is as good as a mile sai moät ly ñi moät daëm

a monkey on your back keû luoân bò theo doõi vaø rình raäp

a mutual admiration society taâng boác laãn nhau.

a narrow escape thoaùt cheát trong gang taác

a new broom ngöôøi môùi naêng laøm.

a no time at allxaûy ra nhanh ñeán noãi gaây söï ngaïc nhieân

a one-hit wonder ca só chæ coù moät baøi haùt tuû.

a one-horse race ngöïa ñua nöôùc ruùt ( theå thao)

a one-horse town thaønh phoá buoàn baõ vaø laïnh leõo

a one-man band keû töï laäp thaân ; khoâng nhôø vaû baát cöù ai

a paper trail chöùng minh söï vieäc phaûi baèng giaáy traéng möïc ñen

a party pooper keû phaù ñaùm laøm cuït höùng

a passing fancy tin raèng ñieàu gì ñoù xaûy ra seõ toát ñeïp

a piece/slice of the action may maén

a piece/slice of the pie moät taøi khoaûn nhoû

a place in the sun coù ñòa vò toát trong xaõ hoäi

a play on words chôi chöõ

a powder keg tình huoáng nguy hieåm

a prophet of doom keû bi quan, yeám theá

a quick fix giaûi quyeát döùt ñieåm vaán ñeà

a race against time tình huoáng caáp baùch

a rare bird ñieàu gì khaùc thöôøng; ngöôøi laäp dò.

a ray of sunshine loeù leân tia hy voïng

a red flag ñieàu gì sai

a red-letter day ngaøy hoäi

a rolling stone moät ngheà thì kín, chín ngheà thì hôû

a rotten/bad apple keû xaáu.

a rude awakening söï ngoä nhaän phuû phaøng

a rule of thumb giaûi quyeát vieäc theo kinh nghieäm

a running battle cuoäc tranh luaän trieàn mieân.

a sacred cow nieàm tin toái thöôïng

a shaggy dog story caâu chuyeän ñuøa voâ duyeân

a shoulder to cry on keå leå vôùi ai

a slap on the wrist nhaéc nhôû ai

a slip of the tongue noùi hôù, lôõ lôøi

a smoke-filled room hoïp nhoùm moät caùch bí maät  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   115


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương