Do a quick quiz làm bài trắc nhiệm nhanh Approximately xấp xỉtải về 13.35 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.04.2022
Kích13.35 Kb.
#51675
tiếng anh


Do a quick quiz làm bài trắc nhiệm nhanh

Approximately xấp xỉ

Technical term thuật ngữ kĩ thuật

Master a language thông thạo làm chủ ngôn ngữ

Simple words những từ đơn giản

Simplicity sự đơn gỉan

Simplify làm cho đơn giản

Operate as… đóng vai trò như…

Operation sự vận hành

Parts of speech từ loại

Due to sth = because of bởi vì,do

Flexble time thời gian linh hoạt

Flexibility sự linh hoạt

Strong mạnh mẽ

Strengthen làm tang trưởng

Strength sức mạnh,sự mạnh mẽ

Student answer may câu trả lời của học sinh có thể khác

Various answers các câu trả lời khác nhau

Varieties of English sự đa dạng của tiếng anh

Dialect phương ngữ

Accent giọng

Public administration hành chính dân sự

Differ slightly from sth khác hơi hơi so với cái gì đó

Be different from sth khác so với cái gì đó

Difference sự khác biệt

Estimate ước tính

Estimation sự ước tính

Contribute to sth= make a contribution to sth đóng góp vào cgi đó

Grow grew grown phát triển

Growth of sth sự phát triển của cái gì đó

Rusty>< fluent 0 trôi chảy

Get by in a language : nói đc chút chút

Equal treatment đối xử bình đẳng

Equally như nhau

Equality >< inequality bình đẳng bất bình đẳng

Communicate with sb giao tiếp với ai đó

Communication sự giao tiếp liên lạc

communicative situation tình huống giao tiếp

bilingual speaker người nói 2 thứ tiếng song ngữ

translate into Vietnamese biên dịch sang tiếng việt

translation sự biên dịch

translator người biên dịch

imitate=mimic sth/sb imitation bắt chước

imitation sự bắt chước

look up a new word tra từ mới

mean meant meant có nghĩa là

meaning ý nghĩa

meaningful story câu chuyện ý nghĩa

pronounce a word phát âm 1 từ

pronunciation sự phát âm

quality>< quanlity chất lượng số lượng

guarantee = assurance=warranty sự bảo hànha formal>< informal context ngữ cảnh trang trọng/bth
tải về 13.35 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương