CÔ theå ngöÔØI abdomen buïng amble ñi thong thaû angle of the mouth meùp ankle maét caù anustải về 2.67 Mb.
trang1/12
Chuyển đổi dữ liệu15.10.2017
Kích2.67 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Y HOÏC
CÔ THEÅ NGÖÔØI

abdomen buïng

amble ñi thong thaû

angle of the mouth meùp

ankle maét caù

anus haäu moân

appealing haáp daãn, quyeán ruõ

appearance daùng ngöôøi

areola baàu vuù

arm caùnh tay

artery ñoäng maïch

auburn naâu, vaøng

back caùi löng

bald hoùi

bare-headed troïc ñaàu

bearded coù raâu

beauteous ñeïp

beautiful ñeïp

belly / tummy buïng

big to, maäp

bile / gall maät

bald-headed hoùi ñaàu

blond(e) vaøng hoe

blood maùu

bosom boä ngöïc

beard raâu caèm

beardless khoâng coù raâu

breast vuù

breathe thôû

brown naâu

build taàm voùc

buttock moâng

calf baép chaân

catch chuïp, baét

charming duyeân daùng

charmless voâ duyeân

cheek maù

cheekbone xöông goø maù

chest ngöïc

chew nhai

chin caèm

choke ngheït thôû

clap voã tay

clasp naém chaët

clench xieát chaët

clever thoâng minh, kheùo leùo

clutch naém chaët laáy

coarse thoâ loã

comely ñeïp

complexion nöôùc da

corpulent to beùo

crawl boø

creep boø

crook of the arm khuyûu tay

crown caùi soï

crude thoâ loã

curly xoaén

dark ñen

dash lao tôùi

digest tieâu hoaù

dimple luùm ñoàng tieàn

ear tai

earlobe daùi tai

elbow cuøi tay

eye maét

eyebrow loâng maøy

eyelashes loâng mi

face maët

fair ñeïp, vaøng hoe (toùc), traéng (da)

fat maäp

feature khoå ngöôøi

figure daùng ngöôøi

finger ngoùn tay

fist naém tay

flesh thòt

foot-feet baøn chaân

forehead traùn

foxy (Am.) kheâu gôïi (ñaøn baø)

frontal eminence vaàng traùn

genuflect quyø goái (laøm leã)

glamorous ñaày veû quyeán ruõ

good toát, gioûi

good-looking ñeïp

graceful coù duyeân, phong nhaõ

grasp tuùm, naém

gray, grey xaùm

grip oâm chaët

groin beïn, haùng

gullet thöïc quaûn

hair toùc

hairless khoâng coù toùc

hand baøn tay

handsome ñeïp trai

hasten voäi vaøng, ñi gaáp

hazel hung

head caùi ñaàu

hear nghe

heart tim

heavy naëng

hip caùi hoâng

hold caàm, naém

hollow of the throat caùi öùc

hoof cuoác boä

hooked quaép (muõi)

hop nhaûy loø coø

intelligent thoâng minh

jaw haøm

kidney thaän

knee ñaàu goái

kneel quyø

knuckle ñoát ngoùn tay

kowtow quyø laïy

labial commissure meùp

lank / scraggy gaày, khaúng khiu

large intestine ruoät giaø

laugh cöôøi lôùn

leg caùi chaân

light nheï

limbs töù chi

lip moâi

listen (to) laéng nghe

little / small nhoû

live soáng

liver gan

lock môù toùc quaên

loins thaét löng

long daøi

look nhìn

lope nhaûy caång leân

lovely deã meán

lower abdomen buïng döôùi

lower eyelid mi maét döôùi

lower palpebra mi maét döôùi

lung phoåi

mammal loaøi ñoäng vaät coù vuù

marrow tuyû

mole noát ruoài

moustache raâu meùp

mouth mieäng

muscle baép thòt

nape caùi gaùy

nasolabial fold khoeù muõi

navel caùi roán

neck coå

nice xinh ñeïp, töû teá

nipple nuùm vuù

nod gaät (ñaàu)

nose muõi

nostril loã muõi

occiput choûm ñaàu

oesophagus thöïc quaûn

oval hình baàu duïc

pace ñi töøng böôùc

pale nhôït nhaït

pancreas tuïy

paunch buïng

penis döông vaät

philtrum nhaân trung

pointed nhoïn

popliteal space khuyûu chaân

pretty xinh ñeïp

pudendum aâm hoä

pulchritudinous ñeïp

pulse maïch

respire thôû (laáy hôi)

rib xöông söôøn

rosy hoàng

round troøn

ruddy hoàng haøo

run chaïy

rush xoâng len, lao vaøo

salaam cuùi ñaàu chaøo (kieåu AÛ raäp)

scapular xöông vai

scar caùi seïo

scoot chaïy troán, chuoàn

scurry chaïy lon ton

seat baøn toaï

see thaáy

shake laéc (ñaàu)

shank xöông oáng chaân

sharp laùu lænh, thoâng minh

short ngaén, thaáp

shoulder caùi vai

side löôøn, söôøn

sideburns toùc mai

sinew gaân

skin da

skip nhaûy, nhaûy daây

skitter nhaûy löôùt

skull caùi soï

slanting xeách

slim maûnh mai

sloe-eyed coù maét to ñen laùy

small intestine ruoät non

small nhoû

smart thanh nhaõ, lòch döï, kheùo leùo

smell ngöûi

smile mæm cöôøi

snub teït vaø heách

soft dòu daøng

sparse löa thöa

spine xöông soáng

spleen laù laùch

spring nhaûy

sprint chaïy nöôùc ruùt

square vuoâng

squint laùc maét, leù

squinting coù maét laùc

stagger chaïy laùc ñaùc

stature khoå ngöôøi

step böôùc

stomach bao töû

stout / portly beùo ñaãy ñaø

straight thaúng

stunning loäng laãy, tuyeät vôøi

sturdy / lusty khoeû maïnh

superciliary arch phaàn giöõa hai loâng maøy

swallow nuoát

sweat moà hoâi

talk noùi

tall cao

taste neám

temple thaùi döông

testicle tinh hoaøn

thick daøy (moâi)

thigh caùi ñuøi

thin / lean oám, gaày; moûng

thorax ngöïc

throat coå hoïng

toe ngoùn chaân

tongue löôõi

tooth-teeth raêng

traipse ñi vaån vô, daïo

tread böôùc ñi, giaãm leân

trip böôùc nheï

trunk thaân mình

ugly xaáu xí

upper abdomen buïng treân

upper arm caùnh tay treân

upper eyelid mi maét treân

upper palpebra mi maét treân

vein tónh maïch

vertex ñænh ñaàu

vulgar taàm thöôøng, thoâ bæ

vulva aâm hoä

waist caùi eo

walk ñi

wan xanh xao

wavy gôïn soùng

well-built löïc löôõng, cöôøng traùng

well-favoured ñeïp, ñeïp trai

whiskers raâu quai noùn

whisper thì thaàm

wind-pipe khí quaûn

wrinkle veát nhaên
CAÙC HEÄ TRONG CÔ THEÅ
alveolus pheá nang

aorta ñoäng maïch chuû

ascending colon ñaïi traøng leân

auricle / atrium taâm nhó

bicuspid valve van hai laù

bladder baøng quang

blood maùu

blood vessel maïch maùu

bronchial tube pheá quaûn

bronchus cuoáng phoåi

caecum ruoät tòt

calyx beå thaän

capillary oáng mao quaûn

central nervous system heä thaàn kinh trung öông

cerebellum tieåu naõo

cerebral cortex voû naõo

cerebrum ñaïi naõo

circulatory system heä tuaàn hoaøn

corpus callosum vuøng ñoài thò

corpuscle huyeát caàu

cortex voû naõo

descending colon ñaïi traøng xuoáng

diaphragm cô hoaønh, hoaønh caùch moâ

duodenum taù traøng

epiglottis naép thanh quaûn

erythrocyte hoàng caàu

forebrain naõo tröôùc

front lobe thuyø traùn

glottis thanh moân

heart tim

hindbrain naõo sau

hypophysis tuyeán yean, naõo thuøy

hypothalamus vuøng döôùi ñoài

ileum ruoät hoài

inferior vena cava tónh maïch chuû döôùi

jejunum ruoät chaïy

kidney thaän

large intestine ruoät giaø

larynx haàu, hoïng

leukocyte baïch caàu

medulla oblongata haønh naõo, haønh tuûy

medulla haønh tuyû

meninx maøng naõo

metencephalon phaàn tröôùc cuûa naõo sau

midbrain / mesencephalon naõo giöõa

occiputal lobe thuøy chaám

oesophagus thöïc quaûn

parieto lobe thuyø ñænh

pineal gland tuyeán tuøng

pituitary gland tuyeán yeân

plasma huyeát töông

platelet / glomerule tieåu caàu

pleura maøng phoåi

polorus moân vò

pons cerebelli caàu naõo

pore loã chaân loâng

prosencephalon naõo tröôùc

pulmonary vein tónh maïch phoåi

pulmonary ñoäng maïch phoåi

rectum tröïc traøng

renal calyx beå thaän

renal pelvis khung chaäu

respiratory heä hoâ haáp

Rh factor yeáu toá Rh

rhombencephalon naõo sau

serum huyeát thanh

small intestine ruoät non

spinal cord tuyû soáng

spleen laù laùch

stomach bao töû

superior vena cava tónh maïch chuû treân

suprarenal gland tuyeán treân thaän

sweat moà hoâi

system of digestion heä tieâu hoùa

system of excretion heä baøi tieát

system of nerve heä thaàn kinh

temporal lobe thuyø thaùi döông

thalamus vuøng ñoài thò

tonsils haïch haïnh nhaân

trachea khí quaûn

transverse colon ñaïi traøng ngang

tricuspid valve van ba laù

upper/middle/lower lobe thuyø treân/giöõa/döôùi

ureter oáng daãn tieåu, nieäu quaûn

urine nöôùc tieåu

ventricle taâm thaát

ventricular septum vaùch ngaên taâm thaát

vermiform ruoät thöøa

vocal cords daây thanh aâm

wall vaùch gian thaát

windpipe khí quaûn
CAÙC BOÄ PHAÄN KHAÙC

Adam’s apple traùi coå

angle of the mouth khoeù mieäng

ankle maét caù chaân

aqueous humour thuyû tinh dòch

auditory nerve thaàn kinh thính giaùc

auditory ossicles xöông tai

auricle tai ngoaøi

ball of thumb / thenar eminence goø ngoùn caùi

bicuspid raêng tröôùc haøm

big toe ngoùn chaân caùi

bile duct oáng maät

blind spot ñieåm muø

breastbone xöông moû aùc

calcaneum / heelbone xöông goùt

canine(tooth) raêng nanh

carpus coå tay, xöông coå tay

cement chaát haøn raêng

cervical vertebra ñoát soáng coå

coccygeal verterbra ñoát soáng ñuoâi

coccyx xöông cuït

cochlea voøng xoaén tai trong, oác tai

collarbone / clavicle xöông ñoøn

conjunctiva keát maïc

cornea giaùc maïc

costal cartilage phaàn suïn

crown thaân raêng

cystic duct oáng daãn maät

dental pulp tuûy raêng

dentine chaát raêng

dorsal vertebra ñoát soáng löng

ear tai

ear lobe vaønh tai

eardrum maøng nhó

enamel men raêng

ethmoid bone xöông saøn

eustachian tube voøi ô-xtaùt

external auditory canal oáng tai trong

external malleolus maét caù ngoaøi

eye maét

eyeball nhaõn caàu

eyebrow loâng maøy

eyelashes loâng mi

fang chaân raêng

femur / thighbone xöông ñuøi

fibula / splint bone xöông chaøy

finger pad loùng tay

fingernail moùng tay

fingerprint vaân tay

fingertip ñaàu ngoùn tay

foot-feet (pl.) baøn chaân

fourth toe ngoùn chaân aùp uùt

front bone xöông traùn

gall bladder tuùi maät

hammer xöông buùa

hand baøn tay

hard palate voøm cöùng

heel goùt chaân

hepatic duct oáng gan

humerus xöông caùnh tay

ilium / hip bone xöông hoâng

incisor raêng cöûa

incus xöông ñe trong tai

index finger ngoùn troû

inner ear tai trong

instep mu baøn chaân

internal ear tai trong

internal malleolus maét caù trong

iris troøng ñen

ischium xöông moâng

knuckle khôùp ngoùn tay

labyrinth oáng baùn khuyeân

lachrimal bone xöông leä

lateral malleolus maét caù ngoaøi

left parietal bone xöông ñænh traùi

little finger ngoùn uùt

liver gan

lobe of liver laù gan

lower / upper jawbone xöông haøm döôùi / treân

lower eyelid mi maét döôùi

lower palpebra mi maét döôùi

lumbar vertebra ñoát soáng hoâng

lunule / lunula ñoám traéng ôû moùng tay

malleolus fibulas maét caù ngoaøi

malleolus medialis maét caù trong

medial malleolus maét caù trong

metacarpal bone xöông baøn tay

metatarsus xöông loøng baøn chaân

middle ear tai giöõa

middle finger ngoùn giöõa

molar raêng haøm

mouth mieäng

nasal bone xöông laù mía

occipital bone xöông chaåm

optic nerve thaàn kinh thò giaùc

palatine haïch haïnh nhaân

palm loøng baøn tay

patella / kneecap xöông baùnh cheø

pelvis khung chaäu

phalange ñoát ngoùn chaân

phalange ñoát ngoùn tay

phalanx / phalange xöông ñoát ngoùn tay

phalanx ñoát ngoùn tay

portal vein tónh maïch cöûa

premolar raêng tröôùc haøm

pubis xöông haùng

pupil con ngöôi

radial side of the hand caïnh treân baøn tay

radius xöông quay

retina voõng maïc

rib xöông söôøn

right parietal bone xöông ñænh phaûi

ring finger ngoùn aùp uùt

root chaân raêng

sacrum xöông cuøng

scapula / shouderblade xöông baû vai

second toe ngoùn chaân troû

skeleton boä xöông

skull soï

socket / eyecup hoác maét

soft palate voøm meàm

sole ñeá, loøng baøn chaân

sphenoid bone xöông böôùm

stapes xöông baøn ñaïp

sternum moû aùc

supercilium loâng maøy

tarsal bone / tarsus coå chaân

temporal bone xöông thaùi döông

third toe ngoùn chaân giöõa

thoracic vertebra ñoát soáng ngöïc

thumb ngoùn caùi

tibia / shin-bone xöông chaøy, xöông oáng chaân

toenail moùng chaân

tongue löôõi

tonsil amiñan

tooth pulp tuyû raêng

tooth-teeth raêng

tympanic membrane maøng nhó

ulna xöông truï

ulnar side of the hand caïnh döôùi baøn tay

upper / lower jaw gum haøm treân / döôùi lôïi

upper / lower lip moâi treân / döôùi

upper eyelid mi maét treân

upper palpebra mi maét treân

uvular löôõi gaø

vertebral column coät soáng

vitreous body thuûy tinh theå

vitreous humour thuyû tinh dòch

white troøng ñen

wrist coå tay

zygomatic bone / cheek bone xöông maù

THÒ GIAÙC

appearance dieän maïo, beà ngoaøi

aspect dieän maïo

behold nhìn ngaém

blind muø

eyeless muø, khoâng coù maét

gander caùi lieác maét

gape (at) haù mieäng ra nhìn

gaze caùi nhìn chaèm chaèm; nhìn chaèm chaèm

glance caùi nhìn thoaùng qua; lieác

glare nhìn tröøng

glimpse caùi lieác maét; lieác

invisible khoâng theå thaáy ñöôïc

long-sighted vieãn thò

look veû beà ngoaøi

mien daùng ñieäu, dung nhan

observe quan saùt

ocular thuoäc veà thò giaùc

one-eyed choät maét

peek / peep caùi nhìn heù, nhìn troäm

peer nhìn chaêm chuù, nhoøm ngoù

scan nhìn qua loa

scowl quaéc maét

see thaáy

seeable coù theå thaáy ñöôïc

sharp roõ raøng

sharp-eyed tinh maét

sharp-sighted tinh maét

short-sighted caän thò

sight nhìn thaáy; söï nhìn thaáy, thò giaùc

sightless muø

spectacle caûnh töôïng

stare caùi nhìn chaèm chaèm; nhìn chaèm chaèm

stone-blind muø

view taàm nhìn; thaáy, nhìn, xem xeùt

viewable coù theå thaáy ñöôïc

visible coù theå thaáy ñöôïc

vision söï nhìn, söùc nhìn

visionless muø

visual thuoäc veà thò giaùc

watch xem, coi

wink nhaùy maét, chôùp maét

witness chöùng kieán
KHÖÙU GIAÙC

acrid haêng haéc, cay xeø

ambrosial thôm nhö thöùc aên cuûa thaàn tieân

aroma höông thôm

aromatic thôm

balm höông thôm

bouquet höông thôm phaûng phaát

fetid thoái, khoù ngöûi

fragrance höông thôm ngaùt

fragrant thôm phöùc

frowsty hoâi haùm

frowzy hoâi haùm, nhô baån

fusty coù hôi moác

gamy muøi öôn

high muøi öôn

ill-smelling coù muøi hoâi

incense khoùi höông traàm

malodourous hoâi thoái

mephitic xoâng muøi hoâi

musty muøi moác

nasty-smelling coù muøi kinh tôûm

noisome hoâi thoái, khoù chòu

nose ngöûi, ñaùnh hôi

odour / odor (Am.) muøi vò (hoâi)

perfume muøi thôm, nöôùc hoa

perfumed coù muøi thôm

putrid thoái röõa

rancid trôû muøi hoâi

rank trôû muøi hoâi

redolence muøi thôm ngaùt

redolent thôm ngaùt

reek toaû khoùi, saëc muøi

reeking noàng naëc

reeky noàng naëc, saëc muøi thoái

relish höông vò

savour höông vò

savoury coù höông vò (moùn aên)

scent höông thôm; ñaùnh hôi

scented thôm

smell ngöûi

smelling khöùu giaùc

smelly hoâi, naëng muøi, oâi

sniff ngöûi, hít; söï hít vaøo

snuff hít thuoác (laù)

spicy coù höông vò (moùn aên)

stench muøi thoái

stenchful hoâi, thoái

stenchy hoâi, thoái

stink boác muøi hoâi; muøi hoâi thoái

stinking / stinky thoái tha, hoâi haùm

strong coù muøi, hoâi, thoái

sweet-smelling coù muøi thôm
THÍNH GIAÙC

audible coù theå nghe thaáy

bang tieáng ñaùnh aàm

blubber khoùc buø lu buø loa

buzz keâu vuø vuø

call goïi; tieáng goïi

chat / chatter noùi chuyeän phím, taùn gaãu

clang tieáng chuoâng rung to

clangorous keâu leûng xeûng (nhö xích saét)

clangour tieáng keâu leûng xeûng cuûa kim loaïi

crash tieáng aàm aàm

cry keâu theùt, khoùc loùc; tieáng heùt, khoùc

deaf ñieác

deafness taät ñieác

dumb caâm

dumbness chöùng caâm

eavesdrop nghe troäm

echo tieáng vang, tieáng doäi

fizz keâu xeøo xeøo

gossip noùi taàm phaøo

groan reân la

hear nghe

hearing thính giaùc

hiss huyùt gioù, xuît; tieáng huyùt gioù, xuît

howl gaøo theùt, huù leân

laughter tieáng cöôøi

lisp noùi ngoïng

listen laéng nghe

loud oàn aøo

mumble noùi laàm baàm

murmur / mutter thì thaàm, caøu nhaøu

murmur tieáng thì thaàm

mute caâm, im laëng

noise tieáng oàn

noisy oàn aøo

overhear nghe loùm

prattle noùi nhö treû con

pronounce phaùt aâm

rattle tieáng keâu laùch caùch

reticent deø daët, ít noùi

scream keâu theùt, gaàm

screech keâu rít leân

shout tieáng la

shriek keâu theùt, la leân; tieáng keâu theùt

shrill keâu the theù; the theù

sibilate huyùt, xuît

sigh thôû daøi, thôû phaøo; tieáng thôû daøi

silence söï im laëng

silent yeân laëng

sizzle keâu xeøo xeøo

sob khoùc nöùc nôû; tieáng thoån thöùc

sound aâm thanh; phaùt ra aâm

speechless khoâng noùi thaønh lôøi, caâm

squeal keâu the theù; tieáng keâu the theù

stammer noùi laép

swish ñi vuø vuø

thud tieáng keâu bòch

toll tieáng chuoâng ngaân

uproarious oàn aøo, inh oûi

voice gioïng noùi

voiceless khoâng phaùt ra tieáng

weep khoùc than

wheeze thôû khoø kheø, keâu vuø vuø; tieáng khoø kheø

wheezy (tieáng) khoø kheø

whimper khoùc thuùt thít

whish (Am.) ñi vuø vuø

whisper thaàm thì

whistle huyùt gioù, bay veøo veøo, (gioù) rít; tieáng huyùt gioù

whiz bay veøo veøo, (ñaïn) ñi vuø vuø

yell tieáng la heùt
VÒ GIAÙC

acid chua

acidity vò chua

acidulous coù vò chua, gaét

acrid haêng, cay xeø

acridity vò haêng, cay

appetizing ngon mieäng

bitter ñaéng

bland nhaït (thöùc aên)

brackish hôi maën

briny maën

delectable ngon

delicious ngon mieäng

flat nhaït (ñoà uoáng)

flavour höông vò

flavoursome ngon mieäng

hot cay

lick lieám

luscious ngoït ngaøo, thôm ngon

mouth watering theøm nhoû daõi

palatable ngon

piquancy vò cay

piquant coù vò cay

pungency vò haêng, cay

pungent haêng, cay

relish höông vò; neám, thöôûng thöùc

saline coù muoái, maën

salty vò maën

sapid coù vò

sapidity höông vò

savour höông vò

savourless voâ vò

savourous coù vò cay

savoury ngon, coù höông vò

sip uoáng töøng hôùp, nhaép

smack

sour chua

suck muùt

sweet ngoït

tang vò maïnh

taste neám; vò giaùc

tasteful ngon coù höông vò

tasteless voâ vò

tasting vò giaùc

tasty coù vò

tongue caùi löôõi

toothsome coù vò ngon
XUÙC GIAÙC

caress söï vuoát ve; vuoát ve

concussion söï chaán ñoäng

feel sôø moù, chaïm vaøo

feeling caûm giaùc

fondle vuoát ve, aâu yeám

fumble moø maãm, sôø soaïng

ginger ñuïng ngoùn tay vaøo

grab söï choäp laáy; voà, chuïp, baét

grope moø maãm, sôø soaïng

massage söï xoa boùp; xoa boùp

numb teâ coùng

palpable coù theå sôø moù ñöôïc

sensation caûm giaùc

sense caûm nhaän ñöôïc

sensitive nhaïy caûm

sensual thuoäc thuù vui theå xaùc

soothing dòu daøng

stroke söï vuoát ve; vuoát ve

tactile duøng xuùc giaùc

tactility xuùc giaùc

tangible coù theå sôø moù ñöôïc

touch rôø, chaïm

touching xuùc giaùc

TÍNH KHÍ VAØ CAÙ TÍNH

above-board thaúng thaén, khoâng che ñaäy

act xöû söï

aggressive coâng kích, hay gaây söï

anger laøm cho giaän; söï giaän döõ

angry giaän döõ

arrogance tính kieâu ngaïo

arrogant kieâu caêng

artful xaûo quyeät, tinh ranh

artless töï nhieân, khoâng giaû taïo; ngaây thô, chaân thaät

ashamed maéc côõ

attitude thaùi ñoä

avarice loøng tham

avaricious haùm lôïi

aversion ñònh kieán, aùc caûm

awful raát xaáu

bad xaáu

badly-behaved thoâ loã

base ñeâ tieän, heøn haï

be biassed against coù thaønh kieán vôùi

behave xöû söï, cö xöû

behaviour thaùi ñoä, caùch cö xöû

beneficent toát buïng

benign nhaân töø, dòu hieàn

bias khuynh höôùng, thaønh kieán

blunt khoâng yù töù, noùi toaïc, moùng heo

boast khoe khoang

brag khoe khoang

brash (Am.) hoãn laùo

brave can ñaûm

caddish voâ giaùo duïc, ñeåu caùng

caddishness tính maát daïy

cagey (Am.) kín ñaùo, khoù gaàn guõi

callosity söï nhaãn taâm

callous nhaãn taâm

capricious thaát thöôøng, ñoàng boùng

childlike nhö treû con, ngaây thô

cold laïnh luøng

cold-blooded nhaãn taâm, taøn aùc

conceit tính töï phuï

conceited kieâu ngaïo, töï phuï

conduct caùch cö xöû, haïnh kieåm

conduct oneself cö xöû, aên ôû

conformability tính deã baûo

conformable deã baûo, ngoan ngoaõn

conscientious taän taâm

considerate aân caàn

contempt söï khinh reû

contemptible ñeâ tieän

contemptibility tính ñeâ tieän

courageous can ñaûm

courteous lòch söï, nhaõ nhaën

courtesy söï lòch söï, taùc phong lòch söï

cowardly nhuùt nhaùt, heøn nhaùt

crafty laém maùnh khoeù, laùu caù

cross caùu gaét

cunning xaûo quyeät

curious toø moø

curiousity söï toø moø

daring gan daï

deceitful doái traù, löøa gaït

decent ñöùng ñaén

dependent phuï thuoäc, yù vaøo

deportment caùch öùng xöû

depraved truî laïc

despise xem thöôøng

determined kieân quyeát

deviant sai traùi, thieáu ñaïo ñöùc

disdain khinh, xem thöôøng; söï khinh thò

dishonest baát löông

disinterested khoâng vuï lôïi

disposition tính khí

eccentric laäp dò

effecting gaây caûm xuùc saâu xa

egoistical töï cao töï ñaïi, ích kyû

elegant haøo hoa

embarrass laøm luùng tuùng

embarrassed luùng tuùng

embarrassment söï luùng tuùng

emotional deã xuùc caûm, xuùc ñoäng

emotive caûm ñoäng

enrage laøm ñieân tieát

enviable gaây theøm muoán

envious ghen tò

envy söï theøm muoán, ganh tò; theøm muoán

erratic thaát thöôøng, ñöôïc chaêng hay chôù

excellent tuyeät, coù phaåm chaát

excitable deã bò kích thích

explosive deã buøng noå

favouritism söï thieân vò

fawn xun xoe, bôï ñôõ

fawning xun xoe nònh hoùt

fearless khoâng sôï haõi

fickle khoâng kieân ñònh, khoâng thuyû chung

fine toát

firm kieân trì

foolish daïi doät

formal kieåu caùch, maùy moùc

frank ngay thaúng, boäc tröïc

freakish kì cuïc, laï luøng

furious giaän döõ, ñieân tieát

fuss laøm aàm leân; söï quan troïng hoaù

fussy hay quan troïng hoùa

generous roäng raõi

gentle hieàn laønh, dòu daøng

glib leùm lænh

go on xöû söï

good toát

greed loøng tham

greedy tham lam

helpful hay giuùp ñôõ

heroic anh huøng

highly-strung quaù caêng thaúng

honest chaân thaät

hot-tempered noùng tính

huffish caùu kænh, deã noåi caùu

humane nhaân ñaïo

humble khieâm toán, nhuùn nhöôøng

humiliation söï laøm nhuïc, beõ maët

humility söï khieâm toán

humour tính haøi höôùc, dí doûm

humourous khoâi haøi

ignobility söï ñeâ tieän, oâ nhuïc

ignoble ñeâ tieän, nhuïc nhaõ

ill-advised khôø daïi, nheï daï

ill-tempered caøu nhaøu, caùu baån

impartial coâng baèng, voâ tö

impatient thieáu kieân nhaãn

impolite khoâng lòch söï

impoliteness söï maát lòch söï

impulsive boác ñoàng

inconstant khoâng kieân trì, khoâng chung thuûy

inclination khuynh höôùng

inconsistent maâu thuaãn nhau

independent ñoäc laäp

informal khoâng kieåu caùch

inquisitive hay doø hoûi, ham hoïc

insolence söï xaác laùo

insolent xaác laùo

instinct baûn naêng

irascible deã noåi caùu

irritability tính deã caùu

jealous ganh tò, ghen

jealousy tính ñoá kò

kind töû teá

kindness söï töû teá

lenience tính nhaân haäu

lenient nhaân haäu

liberal roäng raõi, haøo phoùng

lose one’s temper maát bình tónh

lowly taàm thöôøng, ti tieän

mad ñieân, giaän döõ

magnanimous ñoä löôïng, cao thöôïng

malice söï aùc yù, tính hieåm ñoäc

malicious hieåm ñoäc

manners caùch cö xöû

mean keo kieät

meek hieàn laønh, nhu mì

mercenary haùm lôïi

misbehave xöû söï baäy baï

miserly keo kieät

modest khieâm toán

modesty söï khieâm toán

mood taâm traïng

moody coù tính khí thaát thöôøng

moral tinh thaàn

naive ngaây thô, khôø khaïo

namby-pamby nhaït nheõo, voâ duyeân, ña saàu ña caûm

nastiness tính xaáu

nasty xaáu tính, thoâ tuïc

naughty hö hoûng

nice töû teá

noble cao quyù

objective khaùch quan

obstinate böôùng bænh, ngoan coá

offensive xuùc phaïm, laøm maát loøng

open côûi môû

opportunism chuû nghóa cô hoäi

opportunistic coù oùc cô hoäi

passionate soâi noåi, deã giaän

patient kieân nhaãn

patronize leân maët, laøm keû caû

persistency söï kieân trì

persistent kieân nghò

petrified sôï ñieáng ngöôøi

pig-headed ngoan coá, khoù baûo

pleasant deã chòu, khoù baûo

polite lòch söï

politeness söï lòch söï

prejudice thaønh kieán

pride nieàm töï haøo

proud (of) töï haøo (veà)

pry nhìn toø moø, soi moùi

prying toø moø, toïc maïch

reliable tin caäy ñöôïc

resent phaãn uaát, phaät yù

resentful phaät yù, phaãn uaát

reserved kín ñaùo

rude thoâ loã

scorn khinh bæ

scornful ñaày khinh bæ

self-confidence söï töï tin

self-confident töï tin

self-critical töï pheâ bình

self-interested vuï lôïi

selfish ích kyû

selfless vò tha

self-loving ích kyû

self-respect söï töï troïng

self-respectful töï troïng

self-willed cöùng ñaàu, böôùng bænh

sensitive nhaïy caûm

sentiment tình caûm, caûm xuùc

sentimental thuoäc veà tình caûm

shabby-genteel coá giöõ phong caùch haøo hoa trong hoaøn caûnh sa suùt

shame laøm hoå theïn; söï xaáu hoå

shame-faced theïn thuøng

shameful ñaùng xaáu hoå

show (so) up with (st.) laøm (ai) ngöôïng vì (vieäc gì)

shy ñaùng xaáu hoå

sinister ñoäc aùc, nham hieåm

snobbery thoùi hôïm hónh

sociable thích giao du, deã gaàn

sour caùu baån, khoù tính

sourness tính caùu baån

spirited ñaày tinh thaàn

spite treâu töùc

spiteful haèn hoïc, ñaày thuø haèn

stigma ñieàu sæ nhuïc, veát nhô

stigmatize beâu xaáu

strong-minded kieân quyeát

stubborn cöùng ñaàu

superior hôïm hónh, tròch thöôïng

sympathetic thoâng caûm

tack söï kheùo xöû

tactful kheùo xöû, lòch thieäp

tactless khoâng lòch thieäp

talkative hay noùi

temper taâm trang, tính khí

tender dòu daøng, nhaïy caûm

tenderness tính nhaïy caûm

timid nhuùt nhaùt, e leä

tolerant khoan dung

touchy hay giaän doãi, deã ñoäng loøng

treat ñoái xöû

treatment caùch cö xöû

tricksy laùu lænh, laùu caù

tricky thuû ñoaïn, xoû laù, laùu caù

trustful tin ngöôøi

trustworthy ñaùng tin

truthful chaân thaät

unsociable khoù gaàn guõi

vain töï phuï, töï ñaéc

vanity söï töï phuï, töï ñaéc

virtuous coù ñöùc haïnh

warm noàng nhieät

wit söï hoùm hænh, dí doûm

witty dí doûm, hôïm hónh

worthy ñaùng kính troïng
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương