UỶ ban chứng khoán nhà NƯỚc cấp chứng nhậN ĐĂng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng chỉ CÓ nghĩa là việC ĐĂng ký chào bán cổ phiếU ĐÃ thực hiện theo các quy đỊnh của pháp luật liên quan mà không hàM Ý ĐẢm bảo giá trị CỦa cổ phiếUtải về 1.06 Mb.
trang14/15
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích1.06 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

  1. Tài sản


Những nhà xưởng, tài sản thuộc sở hữu của Maritime Bank:

ĐVT: triệu đồng


Chỉ tiêu

Tại ngày 31/12/2006

Tại ngày 31/12/2007

NG

GTCL

%GTCL/NG

NG

GTCL

%GTCL/NG

Nhà cửa, vật kiến trúc

23.425

16.673

71%

23.286

15.824

68%

Phương tiện vận tải

12.076

5.749

48%

20.179

12.791

63%

Phần mềm

36.310

27.074

75%

37.218

23.292

62%

TSCĐ hữu hình khác

29.301

16.727

57%

35.482

18.634

52,5%

Quyền sử dụng đất

21.906

21.428

98%

32.879

32.402

98%

TSCĐ vô hình khác

678

146

22%

678

102

15%  1. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức

  1. Mục tiêu và kế hoạch phát triển của Maritime Bank


Sau khi tăng vốn lần này, tận dụng những thế mạnh sẵn có và ưu thế của mình, Maritime Bank sẽ tiếp tục đẩy nhanh kế hoạch phát triển nhanh và bền vững trên cơ sở đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng, tạo nhiều giá trị gia tăng cho khách hàng, cổ đông và nhà đầu tư; tăng thu nhập cho Cán bộ công nhân viên Maritime Bank. Tới năm 2011, Maritime Bank phấn đấu là một Ngân hàng thương mại đa năng trong nhóm 10 ngân hàng TMCP hàng đầu tại Việt Nam. Cụ thể Maritime Bank sẽ tiến hành kiện toàn bộ máy quản lý tổ chức hoạt động theo tiêu chuẩn Quốc tế, tăng cường hệ thống quản lý rủi ro, phát triển nguồn nhân lực theo chiều sâu và chiều rộng, mở rộng và đa dạng hóa các hoạt động dịch vụ, cơ cấu đầu tư hợp lý và hiệu quả. Việc tăng vốn điều lệ là một trong những biện pháp nhằm giúp Maritime Bank củng cố thêm nội lực và được thực hiện chủ yếu bằng hình thức phát hành tăng vốn cho các cổ đông hiện hữu, cổ đông chiến lược, cổ đông nước ngoài và chuyển đổi một phần lợi nhuận vào quỹ bổ sung vốn điều lệ

16.2 Kế hoạch lợi nhuận và phân phối lợi nhuận

   • Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức từ năm 2008 đến năm 2011

Với định hướng phát triển mở rộng thông qua việc đầu tư vừa theo chiều rộng (phát triển mạng lưới lên tới 100 đơn vị kinh doanh vào năm 2011) và đầu tư chiều sâu (hoàn thiện giai đoạn II dự án hiện đại hoá công nghệ ngân hàng và đặc biệt hệ thống ngân hàng điện tử; tăng cường quảng cáo và phát triển thương hiệu; triển khai chương trình đào tạo cán bộ tại trong và ngoài nước và chế độ đãi ngộ thoả đáng), kế hoạch doanh lợi Maritime Bank dự kiến tới 2012 cụ thể như sau:

ĐVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu

2007

2008

2009

2010

2011

 

Giá trị

%

Giá trị

%

Giá trị

%

Giá trị

%

Vốn điều lệ

1.500

2.250

50%

3.500

40%

4.500

29%

5.500

22%

Tổng tài sản

17.659

21.000

19%

42.000

75%

62.000

47%

80.000

29%

Tổng dư nợ

6.528

11.000

69%

24.000

100%

38.000

58%

50.000

32%

Huy động dân cư và TCKT

7.625

12.500

97%

28.800

92%

45.600

58%

60.000

32%

Lợi nhuận trước thuế

240

386

60%

800

107%

1.200

50%

1.700

42%

Lợi nhuận sau thuế

173

278

60%

576

107%

864

50%

1.224

42%

Số lượng nhân viên

854

1,600

87%

2,000

25%

2,700

35%

3.000

11%

LN sau thuế/ Vốn điều lệ bình quân

21,53%

16,47%

 

19%

 

22%

 

24%

 

LN sau thuế/ Tổng tài sản bình quân

1.33%

1.44%

 

1.66%

 

1,68%

 

1,72%

 

   • Kế hoạch phân phối lợi nhuận

Đơn vị: Triệu đồng


Chỉ tiêu

Năm 2008

Lợi nhuận chịu thuế TNDN

384.050

Thuế TNDN 28%

107.534

Lợi nhuận sau thuế

276.516

Phương án phân phối lợi nhuận

 

Lập các quỹ bắt buộc 15%

41.477

Vốn điều lệ bình quân

1.687.500

Cổ tức (12,5% vốn điều lệ bình quân)

210.938

Lợi nhuận sau thuế /VĐL bình quân (%)

16,47%

Lập Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành

3.000

Lập Quỹ thù lao HĐQT

3.000

Lập quỹ Khen thưởng & Phúc lợi CBNV

13.000

LN để lại

5.101

Năm 2008 khó khăn đối với nền kinh tế nói chung và hoạt động ngân hàng nói riêng, một số NHTM có kế hoạch điều chỉnh lợi nhuận do khó khăn nhưng Maritime Bank cam kết thực hiện theo đúng nghị quyết đã được Đại hội cổ đông thông qua.

   • Thu nhập người lao động.

Maritime Bank đảm bảo thu nhập và phúc lợi xã hội cho người lao động theo đúng các quy định của Nhà nước. Maritime Bank đã bước đầu thực hiện cải cách chế độ lương và thưởng và tiếp tục đổi mới hệ thống lương, thưởng theo nguyên tắc đánh giá kết quả hoàn thành công việc và phấn đấu mức thu nhập của người lao động ngang bằng với mức thu nhập bình quân của thị trường lao động trong ngành ngân hàng Việt Nam.

16.3 Căn cứ để đạt được kế hoạch lợi nhuận và cổ tức

   • Cơ sở xây dựng dự báo kế hoạch tài chính

Dựa vào kết quả hoạt động kinh doanh và các chỉ số tài chính qua các năm 2006, 2007 và 9 tháng 2008 là cơ cở xây dựng dự báo kế hoạch tài chính cho năm 2008 và các năm tiếp theo cụ thể:

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu

2006

2007

30/9/2008

Tổng thu nhập

594.536

1.150.154

1.648.265

Lợi nhuận sau thuế

79.068

172.846

246.753

LN sau thuế/ Doanh thu

13,30%

15,02%

14,97%

LN sau thuế/ Vốn chủ sở hữu bình quân

22,59%

19%

12,87%

Cổ tức (Tính trên vốn điều lệ bình quân)

17%

15%

-

Từ bảng trên thấy tổng thu nhập năm 2007 đạt 1.150 tỷ, tăng 94% so với năm 2006 và lợi nhuận sau thuế đạt 172.8 tỷ đồng tăng 118% so với năm 2006. Với tốc độ tăng trưởng cả về doanh số cũng như lợi nhuận giữa hai năm là rất lớn. Tuy nhiên trước những diễn biến không thuận lợi của nền kinh tế nói chung và hoạt động tài chính ngân hàng nên Ban lãnh đạo Maritime Bank xây dựng kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2008 có tốc độ tăng trưởng thấp hơn năm 2007. Các năm 2009, 2010, 2011, Ban lãnh đạo Maritime Bank đánh giá là thời điểm cạnh tranh mạnh mẽ của các ngân hàng do vậy mức độ tăng trưởng lợi nhuận sau thuế dự kiến khoảng từ 50% đến 60%.

Đồng thời trong năm 2007 Hội đồng Quản trị, Ban lãnh đạo Maritime Bank đã đưa ra kế hoạch mở rộng các chi nhánh, phòng giao dịch trên nhiều tỉnh thành của toàn quốc tạo một tiền để phát triển vững chắc cho các năm tiếp theo, cụ thể:Chỉ tiêu

Năm 2007

Kế hoạch phát triển 2008

Sở giao dịch Chi nhánh

Phòng giao dịch

Sở giao dịch Chi nhánh

Phòng giao dịch

Khu vực Hà Nội

6

6

2

7

Khu vực Hải Phòng

3

2

0

2

Khu vực Quảng Ninh

3

0

0

2

Khu vực Đà Nẵng

2

2

0

1

Khu vực HCM

5

2

2

12

Khu vực Nha Trang

1

1

0

0

Khu vực Cần Thơ

1

1

0

1

Khu vực Vũng Tàu

1

2

0

0

Khu vực Vĩnh Phúc

1

0

0

1

Khu vực Bình Dương

0

0

1

1

Khu vực khác5

8

Tổng

23

16

10

35

Với tổng số lượng sở giao dịch, chi nhánh, phòng giao dịch cuối năm 2007 lên tới 39 điểm đã tăng 19 điểm so với năm 2006 là điều kiện thuận lợi phát triển nhanh mạng lưới khách hàng làm tiền đề đạt được kế hoạch về lợi nhuận và cổ tức.

Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới đã được thành lập, ổn định về tổ chức và có bộ máy chuyên trách với các thành viên có kiến thức và kinh nghiệm;

Cơ cấu tổ chức theo mô hình chuyên nghiệp cao (quản trị theo khối) đã được định hình và hoàn thiện trong năm 2007;


   • Vị thế hiện tại và mục tiêu nhắm đến của Maritime Bank đến 2011

Tuy vừa củng cố tổ chức và đồng thời phát triển mạnh kinh doanh, Maritime Bank vẫn là một trong các NHTMCP có chất lượng hoạt động hàng đầu của Việt Nam. Khối lượng khách hàng lớn và truyền thống vẫn luôn được duy trì, chất lượng dịch vụ vẫn luôn được đảm bảo.

Mạng lưới của Maritime Bank đến nay đã tăng gấp 2 lần so với cuối năm 2006. Theo kế hoạch, số lượng sẽ tăng gấp đôi vào cuối 2008 nhằm tạo điều kiện phát triển thị phần của Maritime Bank tại các tỉnh, thành phố hiện đang có chi nhánh của Maritime Bank cũng như từng bước phát triển mở rộng ra các tỉnh thành mới có tiềm năng phát triển kinh tế cao.

Đến cuối tháng 6/2008 trong tình hình khó khăn của nền kinh tế nói chung và đối với hoạt động của hệ thống ngân hàng nhưng Maritime Bank vẫn là một trong các NHTMCP có các chỉ số đảm bảo về an toàn hoạt động.

Mục tiêu 2011: Maritime Bank sẽ phát triển thành một ngân hàng đa năng với các chỉ tiêu quy mô cụ thể sau (kế hoạch vào cuối năm 2010):  • Tổng tài sản: 80.000 tỷ

  • Vốn điều lệ: 5.500 tỷ

  • ROE mục tiêu: 24% năm

  • Cơ cấu tài sản: Đầu tư tín dụng 60%; đầu tư tài chính 32%

  • Cơ cấu tín dụng:

    • 50% khách hàng doanh nghiệp ngoài quốc doanh

    • 25% khách hàng doanh nghiệp quốc doanh

    • 25% khách hàng cá nhân

  • Cơ cấu nguồn vốn:

    • Vốn chủ sở hữu: 13%

    • Huy động dân cư: 43%

    • Huy động TCKT: 23%

    • Huy động liên hàng: 20%

    • Vốn khác: 1%

  • Cơ cấu thu nhập: Thu thuần dịch vụ chiếm 24% trên tổng thu thuần kinh doanh.

   • Động cơ tăng trưởng

Thương hiệu của Maritime Bank là một trong các ngân hàng cổ phần được thành lập đầu tiên tại Vịêt Nam;

Tăng trưởng kinh doanh đã được định hướng cụ thể;

Sự quan tâm trực tiếp và chỉ đạo kịp thời của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới đối với toàn bộ hoạt động kinh doanh của Maritime Bank;

Sức tăng trưởng của nền kinh tế Việt nam trong các năm tới (đặc biệt trong lĩnh vực tài chính ngân hàng);Chính sách đối với người lao động đã được cải thiện và đã nhận được sự quan tâm tới của Hội đồng Quản trị cũng như của các cổ đông.

: data -> OTC
data -> Nghiên cứu một số đặc điểm
data -> NHỮng đÓng góp mới của luậN Án tiến sĩ CẤP ĐẠi học huế Họ và tên ncs : Nguyễn Văn Tuấn
data -> Mẫu 01/hc-sn-dn (Ban hành kèm theo Thông tư số 83/2007/tt-btc ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính) TỜ khai hiện trạng sử DỤng nhà, ĐẤt thuộc sở HỮu nhà NƯỚc và ĐỀ xuất phưƠng án xử LÝ
OTC -> CÔng ty cổ phần bê TÔng ly tâm thủ ĐỨc năM 2013 thông tin chung thông tin khái quát
OTC -> TẬP ĐOÀn công nghiệp than khoáng sản việt nam công ty cp công nghiệP ÔTÔ -vinacomin 
OTC -> Descon bản cáo bạCH
OTC -> BẢn cáo bạch công ty cổ phần quê HƯƠng liberty
OTC -> BÁo cáo thưỜng niêN
OTC -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam công ty cổ phần xdct 545
OTC -> CÔng ty cp vinaconex 20


1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương