CÔng ty cp vinaconex 20tải về 18.35 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.09.2016
Kích18.35 Kb.

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9 CÔNG TY CP VINACONEX 20

-----o0o-----

Số: 02 /2012/NQ-ĐHĐCĐ


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------------

Vinh, ngày 07 tháng 10 năm 2012NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2012

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG VINACONEX 20

( Bằng hình thức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản )

-----------------------------

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

- Luật chứng khoan số 70/2006/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng Vinaconex 20 được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Báo cáo số 167 BC/VC20 ngày 07/10/2012 của Công ty CP Vinaconex 20 về việc đề nghị HĐQT ra nghị quyết điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2012

- Biên Bản kiểm phiếu biểu quyết bằng hình thức xin ý cổ đông bằng văn bản số 02/2012/BB-HĐQT ngày 07/10/2012 của Công ty CP Vinaconex 20.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 cụ thể như sau:

TT

Các chỉ tiêu chủ yếu

ĐVT

Kế hoạch 2012 ĐHĐCĐ đã thông qua

Kế hoạch điều chỉnh

1

Tổng giá trị SXKD

Tr.đg

51.500

32.750

2

Tổng doanh thu

Tr.đg

45.860

29.130

3

Tổng lợi nhuận trước thuế

Tr.đg

3.293.

-516

4

Tổng lợi nhuận sau thuế

Tr.đg

2.470

-905

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.Đại hội đồng cổ đông giao cho các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng Vinaconex 20 có trách nhiệm tiến hành các công việc được Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền trong Nghị quyết này phù hợp với quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Các cổ đông

CHỦ TỊCH HĐQT

- Các TV HĐQT, Ban GĐ, Ban KS
- Các ban chức năng Cty
- UBCKNN
- Lưu TC – KHPhạm Văn Hải: data -> OTC
data -> Nghiên cứu một số đặc điểm
data -> NHỮng đÓng góp mới của luậN Án tiến sĩ CẤP ĐẠi học huế Họ và tên ncs : Nguyễn Văn Tuấn
data -> Mẫu 01/hc-sn-dn (Ban hành kèm theo Thông tư số 83/2007/tt-btc ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính) TỜ khai hiện trạng sử DỤng nhà, ĐẤt thuộc sở HỮu nhà NƯỚc và ĐỀ xuất phưƠng án xử LÝ
OTC -> CÔng ty cổ phần bê TÔng ly tâm thủ ĐỨc năM 2013 thông tin chung thông tin khái quát
OTC -> TẬP ĐOÀn công nghiệp than khoáng sản việt nam công ty cp công nghiệP ÔTÔ -vinacomin 
OTC -> Descon bản cáo bạCH
OTC -> BẢn cáo bạch công ty cổ phần quê HƯƠng liberty
OTC -> BÁo cáo thưỜng niêN
OTC -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam công ty cổ phần xdct 545
OTC -> UỶ ban chứng khoán nhà NƯỚc cấp chứng nhậN ĐĂng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng chỉ CÓ nghĩa là việC ĐĂng ký chào bán cổ phiếU ĐÃ thực hiện theo các quy đỊnh của pháp luật liên quan mà không hàM Ý ĐẢm bảo giá trị CỦa cổ phiếU
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương