Descon bản cáo bạCHtải về 0.68 Mb.
trang1/10
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích0.68 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN CẤP ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP.”DESCON

BẢN CÁO BẠCH

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP (DESCON)

(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103001013 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp ngày 29/05/2002)
NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

(Quyết định chấp thuận đăng ký niêm yết số:………/……….... do Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM cấp ngày ... tháng … năm 2007)

TỔ CHỨC TƯ VẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN (SSI)
Bản cáo bạch này sẽ được cung cấp tại:

 1. Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp (DESCON)

 • 146 Nguyễn Công Trứ (Lầu 5), P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM

 • Điện thoại: (84.8) 8230 666 Fax: (84.8) 8211 242

 1. Trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI)

 • 72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

 • Điện thoại: (84.8) 824 2897 Fax: (84.8) 824 2997

 1. Chi nhánh Công ty SSI tại Hà Nội

 • Địa chỉ: 1C Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

 • Điện thoại: (84.4) 9366 321 Fax: (84.4) 9366 311


từ ngày: ……………………

Phụ trách công bố thông tin:

Họ tên: Triệu Văn Lâm Chức vụ: Trợ lý Chủ tịch Hội đồng quản trị

Điện thoại: (848) 8230 666CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP (DESCON)

(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103001013 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp ngày 29/05/2002)NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Tên Cổ Phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp (DESCON)

Loại Cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu

Giá dự kiến niêm yết : 62.000 đồng/cổ phiếu

Tổng số lượng niêm yết : 10.300.000 cổ phiếu

Tổng giá trị niêm yết : 103.000.000.000 đồng

(tính theo mệnh giá)


TỔ CHỨC KIỂM TOÁN:

 • Công ty Kiểm toán và Dịch vụ Tin học (AISC)

Địa chỉ: 142 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, Tp.HCM

Điện thoại: (84.8) 930 5163 Fax: (84.8) 930 4281TỔ CHỨC TƯ VẤN:

 • Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI)

Trụ sở chính

Địa chỉ : 72 Nghuyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại : (84.8) 824 2897 Fax : (84.8) 824 2997

Email: ssi@ssi.com.vn Website: www.ssi.com.vnChi nhánh tại Hà Nội

Địa chỉ : 1C Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

Điện thoại : (84.4) 936 6321 Fax : (84.4) 936 6311

Email : ssi_hn@ssi.com.vnMỤC LỤC


I.CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 3

II.NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 4

1. Tổ chức phát hành – Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp 4

2. Tổ chức tư vấn - Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài gòn (SSI) 4

III.CÁC KHÁI NIỆM 4

IV.TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH 5

1. Giới thiệu chung về công ty 5

2. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 6

3. Cơ cấu tổ chức Công ty 7

4. Cơ cấu bộ máy quản lý Công ty 8

5. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty và danh sách cổ đông sáng lập 10

6. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức niêm yết, những công ty mà tổ chức phát hànhđang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức xin niêm yết. 11

7. Hoạt động kinh doanh 11

8. 424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong 2 năm gần nhất 20

9. Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành 22

10. Chính sách đối với người lao động 22

11. Chính sách cổ tức 23

12. Tình hình hoạt động tài chính 24

12.1.Các chỉ tiêu cơ bản 24

12.2.Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 28

13. Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát. 2914.Tài sản 35

15.Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức 36

16.Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức 38

17.Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức xin niêm yết 39

18.Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cả chứng khoán niêm yết 39

V.CỔ PHIẾU NIÊM YẾT 39

1. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông 39

2. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu 39

3. Tổng số cổ phiếu niêm yết: 10.300.000 cổ phiếu 39

5. Phương pháp tính giá 39

6. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài 40

7. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng 41

8. Các loại thuế có liên quan 41VI.CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT PHÁT HÀNH 42

VII.PHỤ LỤC 43

NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH  1. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO


 1. Rủi ro về kinh tế

Tốc độ phát triển của nền kinh tế có ảnh hưởng lớn đến nhu cầu xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng. Một cách trực tiếp ảnh hưởng đến sự phát triển của xây dựng cơ bản, xây dựng cơ sở hạ tầng và tốc độ đầu tư trong lĩnh vực này. Khi nền kinh tế chậm phát triển hoặc đình trệ, nhu cầu xây dựng cơ bản, xây dựng hạ tầng cơ sở giảm, làm ảnh hưởng đến sự phát triển của Ngành, đến các lĩnh vực đầu tư liên quan, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu của Công ty.

Biến động về tỷ lệ lạm phát có thể ảnh hưởng đến nhu cầu xây dựng cũng như các nguồn vốn tài trợ phát triển chính thức (ODA) của nước ngoài nhằm phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng của Việt Nam. Hiện tại, nền kinh tế đang trong tình trạng giá cả leo thang, giá các yếu tố đầu vào cho sản xuất tăng cao, đặc biệt là trong lĩnh vực xây dựng như xi măng, sắt thép,... làm giá thành công trình tăng cao, dẫn đến khó khăn chung cho ngành xây dựng cũng như khó khăn trực tiếp đến các lĩnh vực hoạt động của Công ty.

Về tỷ giá của đồng Việt Nam với các đồng tiền mạnh, trong lĩnh vực xây dựng và sản xuất các cấu kiện thép, nguyên vật liệu đầu vào là thép chiếm một tỷ trọng tương đối cao trong khi thị trường thép trong nước vẫn phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu, do đó rủi ro mất giá của đồng Việt nam có ảnh hưởng trực tiếp đến giá thành công trình của Công ty.


 1. Rủi ro về thị trường và cạnh tranh

Xu hướng thương mại hóa toàn cầu với các mặt tích cực và tiêu cực sẽ tiếp tục diễn biến thông qua sự hợp tác và cạnh tranh giữa các đối tác. Số lượng các doanh nghiệp hoạt động cùng ngành nghề ngày càng gia tăng và áp lực cạnh tranh giành thị phần sẽ ngày càng trở nên gay gắt. Đối thủ cạnh tranh với công ty không chỉ là những doanh nghiệp trong nước mà còn là những doanh nghiệp nước ngoài với sức mạnh về vốn và công nghệ hiện đại. Đây là rủi ro cạnh tranh lớn đối với công ty.

 1. Rủi ro về lao động

Việt Nam gia nhập WTO, những nhà cung cấp dịch vụ hàng đầu thế giới sẽ tham gia vào thị trường trong nước. Những công ty này có lợi thế cạnh tranh rất lớn về công nghệ, tài chính, kỹ thuật. Một bộ phận lao động có tay nghề cao và cán bộ quản lý giỏi sẽ bị thu hút chuyển sang làm việc tại các công ty nước ngoài.

 1. Rủi ro về biến động giá:

Giá cả xăng dầu trên thế giới đang có xu hướng tăng kéo theo giá cả của các mặt hàng nguyên vật liệu đầu vào tăng, điều này cũng gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và của công ty nói riêng.

 1. Rủi ro về đầu tư

Do tình hình thay đổi các quy định pháp luật về đất đai đã ảnh hưởng nhiều đến vịêc áp giá bồi hoàn thu hồi đất. Việc triển khai kế hoạch đền bù thu hồi đất luôn gặp trở ngại khó khăn, gây ảnh hưởng chung đến tiến độ thực hiện các dự án đầu tư.

 1. Rủi ro về lãi suất

Trong những năm tới, nếu công ty sử dụng một phần nguồn vốn vay để tài trợ cho các dự án, thì những biến động về lãi suất sẽ ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh của công ty.

 1. Rủi ro về luật pháp

Hệ thống pháp luật của Việt nam hiện nay thiếu tính ổn định và không nhất quán, các văn bản hướng dẫn thi hành không đầy đủ, thiếu tính cập nhật, chồng chéo. Việc áp dụng pháp luật vào thực tế cuộc sống còn nhiều bất cập, tính thực thi không cao, do vậy sẽ ảnh hưởng đến công tác hoạch định chiến lược phát triển dài hạn.

Ngoài ra, các văn bản pháp luật liên quan đến chính sách về xây dựng cơ bản, phát triển các khu đô thị, cơ sở hạ tầng,... thường xuyên thay đổi, tác động khó khăn cho doanh nghiệp trong việc hoạch định chiến lược, chính sách kinh doanh. 1. Rủi ro khác

Các rủi ro khác như thiên tai, dịch họa, hỏa hoạn…là những rủi ro bất khả kháng, nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại cho tài sản, con người và tình hình hoạt động chung của công ty.

  1. : data -> OTC -> 2007
   data -> Nghiên cứu một số đặc điểm
   data -> NHỮng đÓng góp mới của luậN Án tiến sĩ CẤP ĐẠi học huế Họ và tên ncs : Nguyễn Văn Tuấn
   data -> Mẫu 01/hc-sn-dn (Ban hành kèm theo Thông tư số 83/2007/tt-btc ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính) TỜ khai hiện trạng sử DỤng nhà, ĐẤt thuộc sở HỮu nhà NƯỚc và ĐỀ xuất phưƠng án xử LÝ
   OTC -> TẬP ĐOÀn công nghiệp than khoáng sản việt nam công ty cp công nghiệP ÔTÔ -vinacomin 
   OTC -> BẢn cáo bạch công ty cổ phần quê HƯƠng liberty
   2007 -> BÁo cáo thưỜng niêN
   OTC -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam công ty cổ phần xdct 545
   OTC -> UỶ ban chứng khoán nhà NƯỚc cấp chứng nhậN ĐĂng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng chỉ CÓ nghĩa là việC ĐĂng ký chào bán cổ phiếU ĐÃ thực hiện theo các quy đỊnh của pháp luật liên quan mà không hàM Ý ĐẢm bảo giá trị CỦa cổ phiếU
   OTC -> CÔng ty cp vinaconex 20


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương