UỶ ban chứng khoán nhà NƯỚc cấp chứng nhậN ĐĂng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng chỉ CÓ nghĩa là việC ĐĂng ký chào bán cổ phiếU ĐÃ thực hiện theo các quy đỊnh của pháp luật liên quan mà không hàM Ý ĐẢm bảo giá trị CỦa cổ phiếUtải về 1.06 Mb.
trang1/15
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích1.06 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CỔ PHIẾU. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP.BẢN CÁO BẠCH

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM

(Maritime Bank)

(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số 055501 do Trọng tài kinh tế TP.Hải Phòng cấp ngày 10/03/1992, đã được thay thế bằng Giấy CNĐKKD số 0103008429 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp ngày 01/07/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 28/12/2007)

CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số……………/UBCK-GCN

do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày….. tháng……năm 200…)

BẢN CÁO BẠCH NÀY VÀ TÀI LIỆU BỔ SUNG SẼ ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI

Hội sở Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank)

Địa chỉ: 519 Kim Mã, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội

Điện thoại: (84.4) 3771 8989 Fax: (84.4) 3771 8899


PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN

Họ và tên: Ông Trần Anh Tuấn Chức vụ: Tổng giám đốc

Điện thoại: (84.4) 3771 8989 Fax: (84.4) 3771 8899

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM (MARITIME BANK)

(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số 055501 do Trọng tài kinh tế TP.Hải Phòng cấp ngày 10/03/1992, đã được thay thế bằng Giấy CNĐKKD số 0103008429 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp ngày 01/07/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 28/12/2007)

CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

Tên cổ phiếu: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam.

Mệnh giá: 10.000 VND/cổ phần (Mười ngàn đồng/cổ phần).

Tổng số lượng chào bán: 74.000.000 cổ phần.

Tổng giá trị chào bán: 740.000.000.000 đồng (Bảy trăm bốn mươi tỷ đồng)

TỔ CHỨC KIỂM TOÁN:

CÔNG TY TNHH PRICE WATERHOUSE COOPERS VIỆT NAM (PWC)

Địa chỉ: Phòng 701 Tầng 7 Pacific Place,

83B Phố Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84.4) 3946 2246

Fax: (84.4) 3946 0705

MỤC LỤC


I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 1

1. Rủi ro về lãi suất 1

2. Rủi ro về tín dụng 1

3. Rủi ro về ngoại hối 1

4. Rủi ro về thanh khoản 2

5. Rủi ro từ hoạt động ngoại bảng 3

6. Rủi ro luật pháp 3

7. Rủi ro pha loãng cổ phiếu 3

8. Rủi ro của đợt chào bán và rủi ro sử dụng vốn 5

9. Rủi ro hoạt động 6

10. Rủi ro khác 6

II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 6

Tổ chức phát hành 7

III. CÁC KHÁI NIỆM 8

IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ 10

1. Giới thiệu chung về Maritime Bank 10

2. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển của Maritime Bank 11

3. Cơ cấu tổ chức 14

4. Cơ cấu bộ máy quản trị của Maritime Bank 14

5. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Maritime Bank và danh sách cổ đông sang lập 15

6. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của Maritime Bank, những công ty mà Maritime Bank đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với Maritime Bank 16

7. Hoạt động kinh doanh 17

8. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2006, 2007 và đến 30/9/2008 22

9. Vị thế và triển vọng của Maritime Bank so với các NHTM khác trong ngành 24

10. Chính sách đối với người lao động 26

11. Chính sách cổ tức 28

12. Tình hình hoạt động tài chính 29

Năm 2007 là một năm thành công của Maritime Bank, một trong những nguyên nhân quan trọng nhất tạo nên thành công là do ngân hàng được bổ sung vốn điều lệ kịp thời bên cạnh đó Hội đồng quản trị đã sử dụng vốn tăng thêm an toàn, hiệu quả. Trong tình hình khó khăn của nền kinh tế toàn cầu và Việt Nam nói chung nhưng các chỉ số hoạt động 9 tháng năm 2008 của Maritime Bank vẫn đạt kết quả tốt. 32

14. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng 33

15. Tài sản 57

16. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức 58

16.1 Mục tiêu và kế hoạch phát triển của Maritime Bank 58

17. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện được của tổ chức đăng ký 62

18. Các thông tin tranh chấp kiện tụng liên quan tới Maritme Bank có thể ảnh hưởng đến giá chứng khoán đăng ký 62

V. CỔ PHIẾU CHÀO BÁN 63

1. Thông tin chung về cổ phiếu chào bán 63

2. Phương thức phân phối 63

Tính giá theo giá trị sổ sách: Maritime Bank sử dụng phương pháp theo công thức 63

Do phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với đối tượng mua là cổ đông hiện hữu (90% số lượng cổ phiếu phát hành), Cán bộ nhân viên và người có công (10% số lượng cổ phiếu phát hành) với giá phát hành là 10.000 đ/ Cổ phần. 64

4. Lịch trình phân phối cổ phiếu 64

Tối đa trong vòng 90 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng, Maritime Bank sẽ kết thúc việc phân phối cổ phiếu theo phương án. 64

Lịch phân phối dự kiến như sau: 64

(Ghi chú: Thời gian tính theo ngày làm việc) 64

STT 64


Nội dung công việc 64

Thời gian 64

1 64

Nhận giấy chứng nhận chào bán từ Ủy ban Chứng khoán 64D 64

2 64


Công bố thông tin 64

D + 3 64

3 64

Chốt danh sách 64D + 10 64

4 64


Đăng ký và chuyển nhượng quyền mua 64

D + 10 → D + 28 64

5 64

Đăng ký, nộp tiền 64D + 10 → D + 30 64

6 64


Chào bán số cổ phần không thực hiện quyền 64

D + 30 → D + 35 64

7 64

Báo cáo đợt phát hàng cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 64D + 50 64

8 64


Trao trả giấy chứng nhận sở hữu cổ phần) 64

D 51 → D + 90 64

5. Tài khoản nhận mua cổ phiếu 64

5. Giới hạn về tỷ lệ năm giữ với người nước ngoài. 67

6. Các loại thuế liên quan 67

6.2. Thuế thu nhập doanh nghiệp. 67

VI. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH 68

VII. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH 68

Phương án đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất và trang bị kỹ thuật từ vốn điều lệ tăng thêm đợt 1 năm 2008 như sau: 68

1. Đầu tư cơ sở vật chất cho các chi nhánh, phòng giao dịch hiện hữu và mở mới dự kiến là 135,5 tỷ đồng 68

- Nâng cấp các Chi nhánh hiện tại: 26 tỷ đồng 68

- Nâng cấp các Phòng giao dịch hiện tại: 11,5 tỷ đồng 68

- Mở mới 24 Chi nhánh: 48 tỷ đồng 69

- Mở mới 35 Phòng giao dịch: 27 tỷ đồng 69

- Trang bị hệ thống ATM: 36 tỷ đồng 69

- Mua bản quyền phần mềm: 5 tỷ đồng 69

2. Mua sắm Tài sản cố định dự kiến là: 341,5 tỷ đồng 69

- Dự kiến mua bất động sản tại 24 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội để xây dựng trụ sở trung tâm điều hành: Kinh phí dự kiến là 160 tỷ đồng 69

- Mua trụ sở chi nhánh Hồ Chí Minh tại 24-26 Hai Bà Trưng, Quận 1, Hồ Chí Minh: Kinh phí 76,5 tỷ đồng (đã hoàn thành). 69

- Xây dựng trụ sở Chi nhánh Nha Trang: Kinh phí dự kiến là 10 tỷ đồng 69

- Xây dựng trụ sở Chi nhánh Sài Gòn: Kinh phí dự kiến là 15 tỷ đồng 69

- Xây dựng trụ sở Chi nhánh Hải Phòng: Kinh phí dự kiến là 80 tỷ đồng 69

3. Bổ sung vốn kinh doanh dự kiến là: 273 tỷ đồng 69

3 69


VIII. TỔ CHỨC KIỂM TOÁN 69

X. PHỤ LỤC. 71

 1. : data -> OTC
  data -> Nghiên cứu một số đặc điểm
  data -> NHỮng đÓng góp mới của luậN Án tiến sĩ CẤP ĐẠi học huế Họ và tên ncs : Nguyễn Văn Tuấn
  data -> Mẫu 01/hc-sn-dn (Ban hành kèm theo Thông tư số 83/2007/tt-btc ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính) TỜ khai hiện trạng sử DỤng nhà, ĐẤt thuộc sở HỮu nhà NƯỚc và ĐỀ xuất phưƠng án xử LÝ
  OTC -> CÔng ty cổ phần bê TÔng ly tâm thủ ĐỨc năM 2013 thông tin chung thông tin khái quát
  OTC -> TẬP ĐOÀn công nghiệp than khoáng sản việt nam công ty cp công nghiệP ÔTÔ -vinacomin 
  OTC -> Descon bản cáo bạCH
  OTC -> BẢn cáo bạch công ty cổ phần quê HƯƠng liberty
  OTC -> BÁo cáo thưỜng niêN
  OTC -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam công ty cổ phần xdct 545
  OTC -> CÔng ty cp vinaconex 20


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương