TRƯỜng đẠi họC NHA TRAng đỀ Án công táC ĐẢm bảo chất lưỢng giai đOẠN 2010-2015tải về 48.85 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích48.85 Kb.
#28250


BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

ĐỀ ÁN
CÔNG TÁC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

GIAI ĐOẠN 2010-2015

2010


BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐỀ ÁN

CÔNG TÁC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

GIAI ĐOẠN 2010-2015

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1546/QĐ-ĐHNT ngày 19/11/2010 của Hiệu trưởng Trường ĐH Nha Trang)
 1. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ ÁN

Đề án công tác đảm bảo chất lượng giai đoạn 2010-2015 (kéo dài từ NH 2010-11 đến NH 2014-15) của Trường ĐH Nha Trang hướng đến các mục tiêu sau:

 1. Các chương trình giáo dục (CTGD) đại học của Trường ĐH Nha Trang từng bước được tiếp cận với phương pháp xây dựng và đánh giá theo Bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình của Hiệp hội các trường ĐH khu vực Đông Nam Á (Asean University Network – AUN, Website: http://www.aun-sec.org/).

 2. Tiếp tục nâng cao chất lượng toàn diện của Nhà trường trên cở sở phấn đấu đạt chuẩn ngày càng cao đối với Bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trường ĐH của Bộ GD&ĐT.

 3. Nâng cao chất lượng giảng dạy của đội ngũ GV thông qua các qui định và chính sách hỗ trợ thích hợp, các diễn đàn trao đổi về phương pháp giảng dạy và đánh giá.

 4. Chuẩn hóa công tác ra đề thi học phần.

 1. SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ ÁN

Đề án được xây dựng dựa trên bối cảnh và những yêu cầu trong công tác đảm bảo chất lượng của ngành GD&ĐT và của Nhà trường như sau:

 1. Ngày 20/9/2010, Bộ GD&ĐT ban hành Quyết định số 4138/QĐ-BGDĐT v/v Phê duyệt “Đề án xây dựng và phát triển hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục đối với giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp giai đoạn 2011-2020”. Theo Đề án này, song song với việc tổ chức đánh giá chất lượng cấp trường, Bộ “khuyến khích các cơ sở giáo dục đăng ký đánh giá, kiểm định bởi các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục quốc tế và trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương”.

 2. Với xu thế hội nhập trong giáo dục hiện nay mà trước hết là trong khu vực Đông Nam Á, một số trường đại học tại Việt Nam (ví dụ một số trường thành viên của ĐH Quốc gia Hà Nội và ĐH Quốc gia TP. HCM) đã bắt đầu tiếp cận với Kiểm định chất lượng CTGD được tổ chức bởi ABET (Hoa Kỳ) và AUN. Đến nay, đã có một số CTGD tại Việt Nam đã được Chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng bởi AUN. Với Chứng nhận này, uy tín của các CTGD được nâng lên đáng kể và mở ra nhiều cơ hội được giao lưu, trao đổi (GV và SV), công nhận bằng cấp với các trường đại học có uy tín trong khu vực.

 3. Báo cáo đánh giá ngoài của Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo (thuộc ĐH Quốc gia TP. HCM) thực hiện trong tháng 8/2010 tại Trường ĐH Nha Trang về tình hình giáo dục và đào tạo của Nhà trường có khuyến nghị Nhà trường“cần xây dựng kế hoạch đánh giá chất lượng đối với các chương trình đào tạo, góp phần cải thiện và nâng cao chất lượng đào tạo”.

 4. Đáp ứng ngày càng cao yêu cầu của công tác kiểm định chất lượng là một chủ trương quan trọng của Trường ĐH Nha Trang trong giai đoạn 2010-2015 (được xác định tại Đại hội Đảng bộ NK 2010-2015). Trường ĐH Nha Trang đã tham gia kiểm định chất lượng cấp trường trong nhóm 20 đại học đầu tiên của cả nước, được công nhận Đạt tiêu chuẩn chất lượng Cấp độ II vào năm 2009 và đang tiếp tục triển khai các hoạt động nhằm đáp ứng ngày càng cao các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cấp trường. Với xu thế phát triển của ngành, đã đến lúc Trường ĐH Nha Trang cần mở rộng công tác phát triển chất lượng các CTGD theo hướng đáp ứng các tiêu chuẩn khu vực và quốc tế, mà trước hết là Bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình của AUN.

 5. “Nâng cao chất lượng đào tạo” là chủ trương hàng đầu của Trường ĐH Nha Trang trong giai đoạn 2010-2015 (được xác định tại Đại hội Đảng bộ NK 2010-2015), trong đó đổi mới phương pháp giảng dạy và đánh giá là các hoạt động then chốt. Để góp phần tạo ra sự đổi mới về chất, bên cạnh việc xây dựng các chủ trương hỗ trợ và cơ chế đánh giá hợp lý, Nhà trường cần có các diễn đàn về phương pháp giảng dạy và đánh giá để GV được thường xuyên/định kỳ tiếp cận, chia sẻ về các phương pháp giảng dạy và đánh giá mới, kinh nghiệm hay của mỗi người.

 6. Nhằm đáp ứng yêu cầu của đào tạo theo hệ thống tín chỉ, việc chuẩn hóa công tác ra đề thi học phần là một khâu quan trọng. Xu thế chung của giáo dục đại học là ngày càng giao nhiều quyền tự chủ cho GV và bộ môn trong công tác chuyên môn. Lâu nay, việc ra đề thi các học phần tại Trường chủ yếu được giao cho GV phụ trách nhưng phần lớn các bộ môn chưa xây dựng được các ngân hàng câu hỏi (lý thuyết và bài tập) để giúp GV có thể thiết kế các đề thi có tính chuẩn mực cao.

 1. CÁC CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỤ THỂ

Chương trình 1: Tham gia hoạt động kiểm định chất lượng chương trình của AUN và hoạt động kiểm định chất lượng trường ĐH của Bộ GD&ĐT

Chỉ tiêu 1: Trong năm học 2010-2011, các khoa được giới thiệu đầy đủ về yêu cầu và Bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình của AUN.

Đơn vị thực hiện: Phòng ĐBCLĐT&KTChỉ tiêu 2: Trong năm học 2010-2011, các chủ trương, chế độ để chuẩn bị cho việc triển khai kiểm định chất lượng chương trình cơ bản được xây dựng hoàn chỉnh.

Đơn vị thực hiện: Phòng ĐBCLĐT&KT, Phòng TC-HCChỉ tiêu 3: Trong năm học 2011-2012, mỗi khoa thực hiện tự đánh giá 01 CTGD đại học theo Bộ tiêu chuẩn của AUN và được thẩm định bởi Hội đồng khoa học và đào tạo cấp Trường.

Đơn vị thực hiện: Các khoa, Hội đồng khoa học và đào tạo cấp TrườngChỉ tiêu 4: Trong năm học 2012-2013 lựa chọn thí điểm ít nhất 04 CTGD đại học để hoàn thiện và đăng ký kiểm định bởi AUN trong năm 2014.

Đơn vị thực hiện: Phòng ĐBCLĐT&KT, Phòng ĐT ĐH&SĐH, các khoa được chọn thí điểmChỉ tiêu 5: Triển khai đồng bộ các hoạt động trong Nhà trường để chậm nhất đến hết NH 2014-2015 đạt tối thiểu 90% các tiêu chí của Bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trường ĐH của Bộ GD&ĐT.

Đơn vị thực hiện: Tất cả các đơn vị (Phòng ĐBCLĐT&KT chủ trì)Chương trình 2: Xây dựng chính sách hỗ trợ, tổ chức các diễn đàn trao đổi về phương pháp giảng dạy và đánh giá

Chỉ tiêu 6: Trong năm học 2010-2011, hoàn thiện các qui định, chính sách giúp khuyến khích GV áp dụng các phương pháp giảng dạy và đánh giá tích cực.

Đơn vị thực hiện: Phòng ĐBCLĐT&KT, Phòng TC-HCChỉ tiêu 7: Từ năm học 2010-2011, các khoa tổ chức hội nghị đổi mới phương pháp giảng dạy và đánh giá hằng năm, cấp trường tổ chức 02 năm 01 lần.

Đơn vị thực hiện: Các khoa, Phòng ĐBCLĐT&KT (cấp Trường)Chỉ tiêu 8: Từ năm học 2011-2012, diễn đàn online (gắn với website của Trường) để GV trao đổi, cập nhật thông tin về phương pháp giảng dạy và đánh giá được xây dựng và định kỳ cập nhật.

Đơn vị thực hiện: Phòng ĐBCLĐT&KT, các khoaChương trình 3: Chuẩn hóa công tác ra đề thi học phần

Chỉ tiêu 9: Trong năm học 2010-2011, các qui định, chế độ về công tác xây dựng ngân hàng câu hỏi thi và ra đề thi học phần cơ bản được xây dựng hoàn chỉnh.

Đơn vị thực hiện: Phòng ĐBCLĐT&KT, Phòng TC-HCChỉ tiêu 10: Đến hết năm học 2011-2012, 50% các học phần lý thuyết có ngân hàng câu hỏi thi học phần (lý thuyết và bài tập). Đến hết năm học 2013-2014, 100% các học phần lý thuyết có ngân hàng câu hỏi thi học phần và sau đó được định kỳ bổ sung, cập nhật.

Đơn vị thực hiện: Các bộ môn 1. KINH PHÍ THỰC HIỆN
 • Chương trình 1: Dự kiến kinh phí 335 triệu đồng (xem Phụ lục, dành cho các hoạt động tự đánh giá các CTGD), được xem xét hỗ trợ từ Dự án SRV 2701


 • Chương trình 2 và 3: Tất cả các hoạt động của GV tham gia thực hiện sẽ được tính qui đổi thành giờ chuẩn và được thanh toán theo Qui chế Chi tiêu nội bộ.

HIỆU TRƯỞNG
VŨ VĂN XỨNG (Đã ký)

PHỤ LỤC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

DỰ TRÙ KINH PHÍ ĐỀ ÁN CÔNG TÁC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIAI ĐOẠN 2010-2013
(Chương trình 1: Tham gia hoạt động kiểm định chất lượng chương trình của AUN và hoạt động kiểm định chất lượng trường ĐH của Bộ GD&ĐT)STT

Hoạt động

Kinh phí (x1000 VNĐ)

Tổng (X1000 VNĐ)

Nguồn kinh phí

 

 

NH 2010-11

NH 2011-12

NH 2012-13

 

 

1

Tập huấn cho các khoa về Bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình của AUN

20,000

 

 

20,000

Dự án SRV 2701

2

Xây dựng các chủ trương, chế độ để chuẩn bị cho việc triển khai kiểm định chất lượng chương trình

 

 

 

 

ĐHNT

3

Tổ chức tự đánh giá theo Bộ tiêu chí của AUN (mỗi khoa chọn 01 CTĐT ĐH, tất cả có 11 CTĐT)

 

220,000

 

220,000

Dự án SRV 2701

4

Thẩm định các Báo cáo tự đánh giá của các khoa

 

55,000

 

55,000

Dự án SRV 2701

5

Hoàn thiện 04 CTĐT để đăng ký kiểm định bới AUN

 

 

40,000

40,000

Dự án SRV 2701

6

Đáp ứng ngày càng cao Bộ tiêu chuẩn KĐCL trường ĐH

 

 

 

 

ĐHNT

 

TỔNG

 

 

 

335,000

 Каталог: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

tải về 48.85 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương