TS. NguyÔn Lai Thµnhtải về 329.51 Kb.
trang1/9
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích329.51 Kb.
#104
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


Trịnh Thu Hằng Cao học K17 Sinh học

Lêi C¶m ¬n

Lêi ®Çu tiªn t«i xin bµy tá lßng biÕt ¬n s©u s¾c tíi TS. NguyÔn Lai Thµnh, chñ nhiÖm bé m«n TÕ bµo - M« Ph«i - Lý sinh, ®ång thêi lµ tr­ëng phßng C«ng nghÖ TÕ bµo §éng vËt - Trung t©m Nghiªn cøu Khoa häc Sù sèng. ThÇy ®· trùc tiÕp h­íng dÉn t«i trong suèt thêi gian nghiªn cøu vµ thùc hiÖn luËn v¨n nµy. ThÇy ®· tËn t×nh chØ b¶o vµ gióp ®ì t«i c¶ trong c«ng viÖc, còng nh­ trong qu¸ tr×nh t«i thùc hiÖn thÝ nghiÖm t¹i phßng C«ng nghÖ TÕ bµo §éng vËt.

T«i xin göi lêi c¶m ¬n tíi toµn thÓ c¸n bé vµ sinh viªn Phßng C«ng nghÖ TÕ bµo §éng vËt - Trung t©m Nghiªn cøu Khoa häc Sù sèng, nh÷ng ng­êi lu«n bªn t«i trong c«ng viÖc, lu«n nhiÖt tÝnh gióp ®ì t«i trong qu¸ tr×nh t«i lµm viÖc vµ nghiªn cøu t¹i phßng.

T«i xin göi lêi c¶m ¬n tíi TS. Bïi ThÞ ViÖt Hµ, chñ nhiÖm bé m«n Vi sinh vËt cïng tËp thÓ c¸c anh chÞ em ë phßng thÝ nghiÖm Vi sinh - Khoa Sinh häc - Tr­êng §¹i häc Khoa häc Tù nhiªn, nh÷ng ng­êi ®· nhiÖt t×nh gióp ®ì vµ t¹o mäi ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó t«i hoµn thµnh luËn v¨n nµy.

T«i xin giöi lêi c¶m ¬n tíi tËp thÓ c¸c thÇy c« gi¸o trong Khoa Sinh häc - Tr­êng §¹i häc Khoa häc Tù nhiªn, ®Æc biÖt lµ c¸c thÇy c« gi¸o trong bé m«n Vi sinh vËt häc ®· truyÒn ®¹t cho t«i nh÷ng kiÕn thøc sinh häc trong suèt thêi gian häc tËp vµ nghiªn cøu võa qua.

T«i xin göi c¶m ¬n ch©n thµnh nhÊt ®Õn gia ®×nhtoµn thÓ b¹n bÌ, nh÷ng ng­êi ®· lu«n ®éng viªn, ñng hé vµ lµ chç dùa tinh thÇn cho t«i trong suèt thêi gian häc tËp vµ thùc hiÖn luËn v¨n nµy.

Cuèi cïng, t«i xin c¶m ¬n ®Ò tµi QG09.18 ®· hç trî nguån kinh phÝ cho t«i thùc hiÖn luËn v¨n nµy.

Hµ Néi, th¸ng n¨m 2011

Häc viªn

TrÞnh Thu H»ng

BẢNG KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT

Từ viết tắt

Viết đầy đủ

CKS

Chất kháng sinh

DNA

Deoxyribonucleic acid

G(-)

Gram âm

G(+)

Gram dương

RNA

Ribonucleic acid

mRNA

Messenger Ribonucleic acid

tRNA

Transfer ribonucleic acid

VSV

Vi sinh vật

MỤC LỤC
Từ viết tắt i

Viết đầy đủ i

CKS i

Chất kháng sinh i

DNA i

Deoxyribonucleic acid i

G(-) i

Gram âm i

G(+) i

Gram dương i

RNA i

Ribonucleic acid i

mRNA i

Messenger Ribonucleic acid i

tRNA i

Transfer ribonucleic acid i

VSV i

Vi sinh vật i

MỞ ĐẦU 1

Chương I: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 4

1.1. GIỚI THIỆU VỀ CHẤT KHÁNG SINH 4

1.1.1. Chất kháng sinh 4

1.1.2. Sơ lược lịch sử nghiên cứu CKS 5

1.1.3. Phân loại CKS 6

1.1.4. Cơ chế tác dụng của CKS 7

1.1.4.1. Ức chế tổng hợp thành tế bào 8

1.1.4.2. Phá hủy màng sinh chất 9

1.1.4.3. Ức chế tổng hợp protein 10

1.1.4.4. Ức chế các con đường trao đổi chất 11

1.1.4.5. Ức chế sự tổng hợp acid nucleic 12

1.1.5. Thực trạng kháng kháng sinh của các chủng VSV gây bệnh 14

1.2. PEPTIDE KHÁNG KHUẨN CECROPIN 16

1.2.1. Nguồn gốc của peptide kháng khuẩn 16

1.2.2. Phân bố tự nhiên của peptide kháng khuẩn 17

1.2.3. Cấu tạo của peptide kháng khuẩn 18

1.2.4. Tác động của peptide kháng khuẩn 20

1.2.4.1. Cơ chế tác động 20

1.2.4.2. Sự tác động chọn lọc của peptide kháng khuẩn 25

1.2.5. Ứng dụng của peptide kháng khuẩn 27

1.2.6. Peptide kháng khuẩn cecropin B 27

1.3. CHUYỂN GEN CECROPIN B VÀO TẾ BÀO VÀ CƠ THỂ ĐỘNG VẬT 29

1.4. GIỚI THIỆU VỀ NGUYÊN BÀO SỢI CHUỘT ĐƯỢC DÙNG ĐỂ CHUYỂN GEN CECROPIN B 32

1.4.1. Nguồn gốc và đặc điểm nguyên bào sợi 32

1.4.2. Ứng dụng của nguyên bào sợi nuôi cấy 33

1.5. ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC MỘT SỐ CHỦNG VI SINH VẬT GÂY BỆNH 34Chương II: NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 37

2.1. NGUYÊN LIỆU 37

2.1.1. Chủng giống 37

2.1.2. Hóa chất và dụng cụ 38

2.1.2.1. Hóa chất 38

Các hóa chất sử dụng trong đề tài được liệt kê ở Các hóa chất sử dụng trong đề tài được liệt kê ở Các hóa chất sử dụng trong đề tài được liệt kê ở Các hóa chất sử dụng trong đề tài được liệt kê ở Các hóa chất sử dụng trong đề tài được liệt kê ở Các hóa chất sử dụng trong đề tài được liệt kê ở Các hóa chất sử dụng trong đề tài được liệt kê ở 38

Bảng 1: Các hóa chất được sử dụng trong đề tài 38

2.1.2.2. Môi trường và dung dịch 38

2.1.2.3. Dụng cụ và vật tư 39

2.1.2.4. Thiết bị 40

2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 41

2.2.1. Phương pháp nuôi cấy và cấy chuyển nguyên bào sợi chuột 41

Quy trình thí nghiệm được tóm tắt ở sơ đồ sau: 41

2.2.2. Phương pháp thu môi trường nuôi nguyên bào sợi chuột đã được chuyển gen cecropin B: 42

2.2.3. Phương pháp cô đặc môi trường nuôi nguyên bào sợi chuột đã được chuyển gen cecropin B 43

2.2.4. Phương pháp nhân nuôi và cất giữ vi khuẩn 44

2.2.5. Phương pháp đục lỗ 45

2.2.6. Phương pháp xác định hoạt tính kháng khuẩn 47

Quy trình thí nghiệm được tóm tắt ở sơ đồ sau: 47

2.2.6.1. Phương pháp xác định hoạt tính kháng khuẩn của chất kháng sinh 47

2.2.6.2. Phương pháp xác định hoạt tính kháng khuẩn của peptide cecropin B: 48

2.2.6.3. Phương pháp xác định hoạt tính kháng khuẩn của CKS kết hợp với peptide cecropin B: 49

2.2.6.4. Phương pháp xác định hoạt tính kháng khuẩn của môi trường nuôi cấy nguyên bào sợi chuột chuyển gen cecropin B: 50

Chương III: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 52

3.1. ĐÁNH GIÁ TÍNH KHÁNG KHÁNG SINH CỦA MỘT SỐ CHỦNG VI KHUẨN GÂY BỆNH TRÊN NGƯỜI VÀ ĐỘNG VẬT 52

3.2. KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN CỦA PEPTIDE CECROPIN B 54

3.3. KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN CỦA CECROPIN B KẾT HỢP VỚI KHÁNG SINH 57

3.3.1. Cecropin B gây nhạy cảm với kháng sinh ở chủng vi khuẩn kháng thuốc 57

3.3.2. Cecropin B làm tăng mức độ nhạy cảm kháng sinh ở chủng vi khuẩn không kháng thuốc 59

3.4. KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN CỦA MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY NGUYÊN BÀO SỢI CHUỘT NHẮT TRẮNG CHUYỂN GEN CECROPIN B 61

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 65

KẾT LUẬN 65

KIẾN NGHỊ 66

TÀI LIỆU THAM KHẢO 67DANH MỤC HÌNH ẢNH MINH HỌA


Hình 1. Cấu trúc peptide kháng khuẩn 19

Hình 2. Mô hình hoạt động kháng khuẩn của các peptide kháng khuẩn 21

Hình 3. Cơ chế hoạt động của peptide kháng khuẩn 23

Hình 4. Cơ sở của chọn lọc phân tử tế bào của peptide kháng khuẩn [54] . 26

Hình 5. Cấu trúc của nguyên bào sợi hoạt động [57] 32

Hình 6. Kết quả đánh giá tác động của ampicillin và puromycin đối với hai chủng vi khuẩn Shigella flexneri (A) và Vibrio cholerae (B) 53

Hình 7. Kết quả thăm dò hoạt tính kháng khuẩn của peptitde cecropin B với vi khuẩn Escherichia coli 55

Hình 8. Kết quả thử nghiệm hoạt tính kháng khuẩn của chất kháng sinh ampicillin và peptitde cecropin B với vi khuẩn Vibrio cholerae 56

Hình 9. Kết quả thử nghiệm hoạt tính kháng khuẩn của peptitde cecropin B kết hợp với chất kháng sinh ampicillin với hai chủng VSV Vibrio cholerae và Moraxella catarrhalis 58

Hình 10. Thử nghiệm hoạt tính kháng khuẩn của peptitde cecropin B kết hợp với chất kháng sinh ampicillin với chủng vi khuẩn Vibrio cholerae 59

Hình 11. Kết quả kiểm tra tính kháng khuẩn của hỗn hợp peptitde cecropin B và chất kháng sinh trên hai chủng vi khuẩn Salmonella typhi và Escherichia coli 60

Hình 12. Kết quả kiểm tra khả năng kháng khuẩn của môi trường đã nuôi cấy nguyên bào sợi thai chuột sau chuyển gen 63


Каталог: files -> ChuaChuyenDoi
ChuaChuyenDoi -> ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học khoa học tự nhiên nguyễn Thị Hương XÂy dựng quy trình quản lý CÁc công trìNH
ChuaChuyenDoi -> Luận văn Cao học Người hướng dẫn: ts. Nguyễn Thị Hồng Vân
ChuaChuyenDoi -> 1 Một số vấn đề cơ bản về đất đai và sử dụng đất 05 1 Đất đai 05
ChuaChuyenDoi -> Lê Thị Phương XÂy dựng cơ SỞ DỮ liệu sinh học phân tử trong nhận dạng các loàI ĐỘng vật hoang dã phục vụ thực thi pháp luật và nghiên cứU
ChuaChuyenDoi -> TRƯỜng đẠi học khoa học tự nhiên nguyễn Hà Linh
ChuaChuyenDoi -> ĐÁnh giá Đa dạng di truyền một số MẪu giống lúa thu thập tại làO
ChuaChuyenDoi -> TRƯỜng đẠi học khoa học tự nhiêN
ChuaChuyenDoi -> TRƯỜng đẠi học khoa học tự nhiên nguyễn Văn Cường
ChuaChuyenDoi -> ĐÁnh giá thực trạng và ĐỀ xuất giải pháP

tải về 329.51 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương