1 Một số vấn đề cơ bản về đất đai và sử dụng đất 05 1 Đất đai 05tải về 40.65 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích40.65 Kb.
#1324


MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU 01

Chương I: CƠ SỞ KHOA HỌC ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ BIẾN ĐỘNG SỬ DỤNG ĐẤT PHỤC VỤ ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG ĐẤT HỢP LÝ 05

1.1. Một số vấn đề cơ bản về đất đai và sử dụng đất 05

1.1.1 Đất đai 05

1.1.2. Sử dụng đất đai 07


1.1.3. Phân loại các nhóm đất sử dụng 08

1.1.4. Tính chất, vai trò và ý nghĩa của đất đai 09


1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến sử dụng đất 12

1.3. Sử dụng đất hợp lí và bền vững đất đai 14

1.4. Nội dung và phương pháp đánh giá hiện trạng và biến động sử dụng đất 15

1.4.1 Đánh giá định tính 15

1.4.2. Đánh giá định lượng 15


1.4.3. Biến động sử dụng đất 17

1.5. Các quan điểm và phương pháp nghiên cứu 18


1.5.1. Quan điểm lịch sử 18

1.5.2. Quan điểm hệ thống 18

1.5.3. Quan điểm tổng hợp 18

1.5.4. Quan điểm phát triển bền vững 19

1.6. Các phương pháp nghiên cứu 19

Chương II: PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ BIẾN ĐỘNG SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN BÌNH CHÁNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 21

2.1. Các nhân tố tự nhiên ảnh hưởng sử dụng đất khu vực nghiên cứu 21

2.1.1. Vị trí địa lý 21

2.1.2. Địa hình, địa mạo 21

2.1.3. Khí hậu, thủy văn 22


2.1.4. Các nguồn tài nguyên 23

2.1.5. Thực trạng môi trường 26

2.1.6. Đánh giá chung những thuận lợi, hạn chế về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên đối với sử dụng đất khu vực nghiên cứu 29

2.1.7. Các nhân tố kinh tế xã hội ảnh hưởng tới sử dụng đất khu vực nghiên cứu 30

2.2. Khái quát tình hình quản lý đất đai khu vực nghiên cứu 46

2.2.1. Thực hiện luật đất đai và các văn bản pháp luật 46


2.2.2. Quản lý theo địa giới hành chính 46

2.2.3. Tình hình đo đạc, lập bản đồ địa chính 47

2.2.4. Quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 47

2.3. Đánh giá hiện trạng sử dụng đất qua các năm 482.3.1. Hiện trạng sử dụng đất năm 2005 48

2.3.2. Hiện trạng sử dụng đất năm 2010 53

2.3.3. Hiện trạng sử dụng đất năm 2014 59

2.4. Phân tích, đánh giá biến động các loại hình sử dụng đất 602.4.1. Phân tích, đánh giá biến động các loại hình sử dụng đất giai đoạn 2005-2010 60

2.4.2. Phân tích, đánh giá biến động sử dụng đất giai đoạn 2010 – 2014 65

2.5. Phân tích nguyên nhân biến động sử dụng đất chính giai đoạn 2005-2014 68

2.6. Đánh giá hiệu quả KT, XH, môi trường của việc sử dụng đất 69

Chương II: ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI HUYỆN BÌNH CHÁNH ĐẾN NĂM 2020 74


3.1 Khái quát phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội đến năm 2020 và giai đoạn tiếp theo huyện Bình Chánh 74

3.1.1 Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội 74

3.1.2 Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 75

3.2. Các quan điểm sử dụng đất 82

3.2.1 Dự báo khó khăn và thuận lợi khi đưa ra các quan điểm sử dụng đất dài hạn trên địa bàn nghiên cứu 83

3.2.2 Các quan điểm sử dụng đất dài hạn 83

3.2.3 Quan điểm sử dụng đất và bảo vệ môi trường sinh thái từ 2015 đến 2020 84

3.3. Dự báo xu thế biến động giai đoạn 2015-2020 84

3.4. Định hướng sử dụng đất đai huyện Bình Chánh đến năm 2020 86

3.4.1 Mục tiêu phát triển 86

3.4.2 Định hướng sử dụng đất đến năm 2020 87

3.5. Khả năng đáp ứng về số lượng, chất lượng đất đai cho nhu cầu sử dụng đất của huyện đến năm 2020 100

3.5.1 Diện tích các loại đất phân bố cho các mục đích sử dụng 102

3.5.2. Đất phi nông nghiệp 104

3.5.3. Đất ở 108

3.5.4. Diện tích đất chuyển mục đích 108

3.5.5. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng trong thời gian tới 109

3.6. Đánh giá tác động của đề xuất định hướng sử dụng đất đến kinh tế - xã hội

3.6.1 Đánh giá tác động về kinh tế 109

3.6.2 Đánh giá tác động về xã hội - môi trường 110

3.7. Giải pháp thực hiện phương án sử dụng đất 110

3.7.1. Giải pháp thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 110

3.7.2. Giải pháp bảo vệ môi trường 111

3.7.3. Giải pháp về đầu tư 1143.7.4. Giải pháp về tổ chức bộ máy nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành Tài nguyên đất đai 115

3.7.5. Giải pháp thanh tra, kiểm tra đất đai 115

3.7.6. Giải pháp khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế 116

3.7.7. Các giải pháp về chính sách 117

3.7.8. Biện pháp về nguồn lực và vốn đầu tư 117

3.7.9. Giải pháp về công nghệ 117

3.7.10. Giải pháp về bảo vệ, cải tạo đất đai và môi trường 118

3.7.11.Giải pháp về tổ chức thực hiện 118

4.Kết luận và kiến nghị 110
DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 2.1 Diện tích các lọai đất huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh 23

Bảng 2.2 Thống kê dân số - lao động trên địa bàn các năm qua 31

Bảng 2.3 Dự báo dân số - lao động huyện Bình Chánh đến năm 2020 32

Bảng 2.4 Hiện trạng sử dụng đất huyện Bình Chánh năm 2005 49

Bảng 2.5 Hiện trạng sử dụng đất năm 2010 huyện Bình Chánh 53

Bảng 2.6 Hiện trạng sử dụng đất năm 2014 huyện Bình Chánh 59

Bảng 2.7 Biến động các lọai đất giai đọan 2005-2010 huyện Bình Chánh 60

Bảng 2.8 Biến động các lọai đất giai đọan 2010-2014 huyện Bình Chánh 65

Bảng 3.1 Định hướng các khu cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Bình Chánh 91

Bảng 3.2 Dự kiến xây dựng mới khu dân cư Khu Nam đến 2020 95

Bảng 3.3 Dự kiến quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội , nhà tái định cư 97

Bảng 3.4 Tổng hợp nhu cầu sử dụng đất các ngành đến 2020 99

Bảng 3.5 Quy họach sử dụng đất đến năm 2020 huyện Bình Chánh 101


DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ

Bảng 2.1 Hiện trạng sử dụng đất năm 2005 49

Bảng 2.2 Hiện trạng sử dụng đất năm 2010 54

Bảng 2.3 Hiện trạng sử dụng đất năm 2014 60

Bảng 2.4 Biến động lọai đất giai đọan 2005 - 2010 62

Bảng 2.5 Biến động lọai đất giai đọan 2010 - 2014 66
Каталог: files -> ChuaChuyenDoi
ChuaChuyenDoi -> ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học khoa học tự nhiên nguyễn Thị Hương XÂy dựng quy trình quản lý CÁc công trìNH
ChuaChuyenDoi -> TS. NguyÔn Lai Thµnh
ChuaChuyenDoi -> Luận văn Cao học Người hướng dẫn: ts. Nguyễn Thị Hồng Vân
ChuaChuyenDoi -> Lê Thị Phương XÂy dựng cơ SỞ DỮ liệu sinh học phân tử trong nhận dạng các loàI ĐỘng vật hoang dã phục vụ thực thi pháp luật và nghiên cứU
ChuaChuyenDoi -> TRƯỜng đẠi học khoa học tự nhiên nguyễn Hà Linh
ChuaChuyenDoi -> ĐÁnh giá Đa dạng di truyền một số MẪu giống lúa thu thập tại làO
ChuaChuyenDoi -> TRƯỜng đẠi học khoa học tự nhiêN
ChuaChuyenDoi -> TRƯỜng đẠi học khoa học tự nhiên nguyễn Văn Cường
ChuaChuyenDoi -> ĐÁnh giá thực trạng và ĐỀ xuất giải pháP

tải về 40.65 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương