ĐÁnh giá thực trạng và ĐỀ xuất giải pháPtải về 0.89 Mb.
trang1/13
Chuyển đổi dữ liệu11.07.2016
Kích0.89 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
-----------------------


BÙI THỊ THUÝ HƯỜNG

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP

NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THANH OAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC

Hà Nội - Năm 2015

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘITRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
-----------------------


BÙI THỊ THUÝ HƯỜNG

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP

NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THANH OAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chuyên ngành: Quản lý đất đai

Mã số: 60850103


LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC


Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Phạm Quang Tuấn

Hà Nội - Năm 2015


MỤC LỤCMỤC LỤC i

DANH MỤC BẢNG iv

DANH MỤC HÌNH v

MỞ ĐẦU 1


1. Tính cấp thiết của đề tài luận văn 1

2. Mục tiêu nghiên cứu: 2

3. Nhiệm vụ nghiên cứu 2

4. Phạm vi nghiên cứu 3

4.1. Phạm vi không gian nghiên cứu: 3

4.2. Thời gian nghiên cứu: Từ năm 2009 đến tháng 6 năm 2015. 3

5. Phương pháp nghiên cứu 3

5.1. Phương pháp chọn điểm nghiên cứu: 3

5.2. Phương pháp điều tra thu thập số liệu thứ cấp: 4

5.4. Phương pháp thống kê, tổng hợp: 5

5.5. Phương pháp phân tích, so sánh: 5

6. Cơ sở tài liệu để thực hiện Luận văn, tổng quan tài liệu trong và ngoài nước về vấn đề nghiên cứu: 5

7. Cấu trúc luận văn: 6

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ PHÁP LÝ CỦA ĐĂNG KÝ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT. 7

1.1 Cơ sơ khoa học 7

1.1.1 Quyền sử dụng đất 7

1.1.2 Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 8

1.1.3. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 11

1.2 Căn cứ pháp lý của đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ở nước ta. 12

1.2.1. Một số khái niệm liên quan đến việc đăng ký cấp Giấy chứng nhận. 12

1.2.2. Mối quan hệ giữa công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận với các nội dung quản lý nhà nước về đất đai 14

1.2.3. Cơ sở pháp lý về các vấn đề nghiên cứu 16

1.3 Nội dung đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo pháp luật hiện hành. 18

1.3.1. Nội dung của việc đăng ký đất đai. 18

1.3.2. Nội dung của việc đăng ký quyền sở hữu nhà ở. 22

1.3.3. Công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 26

1.3.4. Nội dung của việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 28

1.4. Vị trí, vai trò, ý nghĩa của việc cấp giấy chứng nhận. 31

CHƯƠNG 2 38

THỰC TRẠNG CỦA CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THANH OAI, 38

THÀNH PHỐ HÀ NỘI. 38

2.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội huyện Thanh Oai 38

2.1.1. Các yếu tố điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và môi trường 38

2.1.2. Các yếu tố kinh tế xã hội 42

2.2 Khái quát tình hình quản lý nhà nước về đất đai huyện Thanh Oai, TP Hà Nội. 50

2.2.1. Tình hình quản lý và sử dụng đất đai 50

2.2.2. Phân tích hiện trạng sử dụng đất huyện Thanh Oai: 54

2.2.3. Công tác đăng ký đất đai 55

2.3. Phân tích thực trạng công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận tại khu vực nghiên cứu. 56

2.3.1 Thực trạng hồ sơ địa chính 56

2.3.2 Thực trạng nguồn nhân lực làm công tác đăng ký đất đai 60

2.3.3 Thực trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị máy móc phục vụ công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận. 65

2.3.4. Thực trạng việc đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận giai đoạn 2009-tháng 6/2015. 66

2.4. Phân tích và đánh giá những ưu điểm, vấn đề tồn tại trong công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận tại khu vực nghiên cứu giai đoạn 2009 - tháng 6/2015 80

2.4.1. Những ưu điểm. 80

2.4.2. Những khó khăn. 81

2.4.3. Thực trạng công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận tại huyện Thanh Oai theo cơ chế Văn phòng đăng ký đất đai "một cấp". 84

2.4.4. Đánh giá tổng hợp thực trạng công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận trên địa bàn huyện Thanh Oai, TP Hà Nội. 89

CHƯƠNG 3 95

ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THANH OAI, 95

TP HÀ NỘI 95

3.1 Giải pháp về pháp luật, pháp chế, chính sách: 95

3.1.1 Đề xuất các giải pháp điều chỉnh các qui định của thành phố, Chính phủ đối với công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận. 95

3.2.2 Giải pháp về hoàn thiện hệ thống hồ sơ địa chính 102

3.2. Giải pháp về cơ sở vật chất, trình độ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận 104

3.2.1. Giải pháp về cơ sở vật chất, khoa học công nghệ. 104

3.2.2. Giải pháp nâng cao trình độ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận. 105

3.2.3. Giải pháp về tài chính 106

KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 107

1. Kết luận 107

2. Kiến nghị 109

TÀI LIỆU THAM KHẢO 111

PHỤ LỤC 114

DANH MỤC BẢNG

Bảng 2.1. Cơ cấu các nhóm đất 41

Bảng 2.2. Giá trị, cơ cấu kinh tế huyện Thanh Oai qua một số năm 42

Bảng 2.3. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế huyện Thanh Oai qua một số năm 42

Bảng 2.4. Giá trị sản xuất và cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp 43

Bảng 2.5. Thống kê diện tích một số cây trồng chính 44

Bảng 2.6. Tình hình phát triển ngành công nghiệp - xây dựng 45

Bảng 2.7. Kết quả đo đạc bản đồ địa chính huyện Thanh Oai 56

Bảng 2.8. Hệ thống sổ sách địa chính. 57

Bảng 2.9. Tiến độ cấp giấy chứng nhận trên địa bàn huyện Thanh Oai. 73

Bảng 2.10. Bảng tổng hợp kết quả phiếu điều tra 75

Bảng 2.11. Kết quả đăng ký biến động đất đai trên địa bàn huyện Thanh Oai (giai đoạn 2009-tháng 6/2015). 78

Bảng 2.12. Thẩm quyền ký giấy chứng nhận khi đăng ký đất đai: 85

Bảng 2.13. Kết quả thực hiện công tác đăng ký, cấp giấy chứng nhận 86


: files -> ChuaChuyenDoi
ChuaChuyenDoi -> ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học khoa học tự nhiên nguyễn Thị Hương XÂy dựng quy trình quản lý CÁc công trìNH
ChuaChuyenDoi -> TS. NguyÔn Lai Thµnh
ChuaChuyenDoi -> Luận văn Cao học Người hướng dẫn: ts. Nguyễn Thị Hồng Vân
ChuaChuyenDoi -> 1 Một số vấn đề cơ bản về đất đai và sử dụng đất 05 1 Đất đai 05
ChuaChuyenDoi -> Lê Thị Phương XÂy dựng cơ SỞ DỮ liệu sinh học phân tử trong nhận dạng các loàI ĐỘng vật hoang dã phục vụ thực thi pháp luật và nghiên cứU
ChuaChuyenDoi -> TRƯỜng đẠi học khoa học tự nhiên nguyễn Hà Linh
ChuaChuyenDoi -> ĐÁnh giá Đa dạng di truyền một số MẪu giống lúa thu thập tại làO
ChuaChuyenDoi -> TRƯỜng đẠi học khoa học tự nhiêN
ChuaChuyenDoi -> TRƯỜng đẠi học khoa học tự nhiên nguyễn Văn Cường


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương