TRƯỜng đẠi học khoa học tự nhiêN ĐẶng thị trang nghiên cứu chế TẠo kit thử ĐỊnh lưỢng amoni, nitrit và nitrat trong nưỚc luận văn thạc sĩ khoa họCtải về 1.06 Mb.
trang11/11
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích1.06 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

KẾT LUẬN


Với mục đích đặt ra cho luận văn là chế tạo kit thử định lượng amoni, nitrit và nitrat trong nước, chúng tôi đã tham khảo các tài liệu và tiến hành khảo sát các thí nghiệm để lựa chọn các điều kiện thích hợp rồi tiến hành chế tạo kit thử , phân tích mẫu thực tế kết quả thu được như sau:

  1. Trên cơ sở tối ưu lại điều kiện phân tích xác định nitrit với thuốc thử Griees, amoni với thuốc thử thymol hypoclorit và nitrat bằng việc sử dụng kẽm bột làm chất khử đã chế tạo thành công ba bộ kit thử amoni, nitrit và nitrat dạng bột và sử dụng dụng cụ đơn giản để phân tích tại hiện trường.

  2. Kit thử đã được kiểm tra các thông số như LOD, LOQ, LOL, độ chính xác, tính ổn định và phân tích về đặc tính dễ sử dụng của kit thử phù hợp với phân tích tại hiện trường.

Kit nitrit: LOD = 0,0012 (ppm), LOQ = 0,004 (ppm), LOL: 0,004 – 0,3 ppm.

Kit nitrat:LOD = 0,079 (ppm), LOQ = 0,264 (ppm), LOL: 0,264 – 2,26 ppm.

Kit amoni: LOD = 0,069 (ppm), LOQ = 0,23 (ppm), LOL: 0,23 – 2,72 ppm.


  1. Sử dụng ba bộ kit tự chế tạo kết hợp với máy đo quang cầm tay DPM – MT của hãng Kyoritsu water analysis cho thấy hoàn toàn tiện lợi để định lượng amoni, nitrit và nitrat ngoài hiện trường và chứng tỏ có thể sử dụng kit đã chế tạo để thay thế cho hóa chất khi hết trong các bộ phân tích nhanh tại hiện trường.TÀI LIỆU THAM KHẢO


TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT

1. Bộ Y tế (2002), Thường qui kiểm tra nhanh chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

2. Bộ Khoa học Công nghệ (2002), Chất lượng nước, TCVN 7220-2 : 2002 (2002)

3. Đoàn Bộ (2001), Hóa học biển- Các phương pháp phân tích Hóa học biển. NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội.

4. Vũ Đăng Độ, Triệu Thị Nguyệt (2010), Hóa học vô cơ, NXB Giáo Dục.

5. Nguyễn Thành Đức, Nguyễn Minh Trúc (2010)," Chế tạo thiết bị đánh giá nhanh chất lượng môi trường nước biển ven bờ". Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển, tập 10(1), p. 37-49.

6. Trần Tứ Hiếu, Nguyễn Văn Nội, Phạm Hùng Việt(1999), Hóa Học môi trường, Đại Học Quốc Gia Hà Nội

7. Koroxtelev, P.P (1974), Chuẩn bị dung dịch cho phân tích hóa học, NXB Khoa học Kĩ thuật .

8. Lê Văn Khoa (1995), Môi trường và ô nhiễm, NXB Giáo Dục.

9. Lê Văn Khoa, Nguyễn Xuân Cự, Trần Thiện Cường, Nguyễn Đình Đáp (2010), Giáo trình ô nhiễm môi trường đất và biện pháp xử lý, NXB Giáo Dục.

10. Hoàng Nhâm (1999), Hóa học vô cơ, NXB Giáo Dục.

11. Nguyễn Văn Ri, Tạ Thị Thảo (2013), Thực Tập Hóa phân tích- Phần 1: Các phương pháp phân tích hóa học, Khoa Hóa học, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

12. Xác định amoni bằng phương pháp chưng cất và chuẩn độ (TCVN 5998 :1995)

13. Xác định amoni bằng phương pháp trắc phổ thao tác bằng tay (TCVN 6179 -1: 1996 - ISO 7150-1: 1984).

14. Xác định amoni bằng phương pháp trăc phổ tự động (TCVN 6179-2: 1996 -ISO 7150-2: 1986).

TÀI LIỆU TIẾNG ANH

15. Adnan Aydın, Ozgen Ercan, Sulin Tascioglu (2005), “A novel method for the spectrophotometric determination of nitrite in water”, Talanta 66 1181–1186.

16. Badiadka Narayana and Kenchaiah Sunil (2009)," A Spectrophotometric Method for the Determination of Nitrite and Nitrat",Erausian Journal of Analytical Chemistry, 4(2), p204-214.

17. Barbara Deutsch, Petra Kahle, Maren Vos (2006), " Assessing the source of nitrate pollution in water using stable" . Springer Verlag, p. 263-267.

18. Bernhard Schnetger, Carola Lehners (2014)," Determination of nitrate plus nitrite in small volume marine water samples using vanadium(III)chloride as a reduction agent", Marine Chemistry, vol 160,p. 91-98.

19. Dong Kim Loan, Tran Hong Con,Tran Thi Hong and Luong Thi Mai Ly (2013),"Quick Determination of Ammonia Ions In Water Environment Based on Thymol Color Creating Reaction". HIKARI Ltd.

20. Dora Scheriner (1975),"Determination of Ammonia and Kjeldahl Nitrogen by Indophenol",Water research, Vol 10, p. 31-36.

21. Emilio García-Robledo , Alfonso Corzo, Sokratis Papaspyrou (2014),"A fastand direct spectrophotometric method for the sequential determination of nitrate and nitrit at low concentrations in small volumes",Marine Chemistry, vol 162, p.30-36.

22. EPA (1997),Method and Guidance for Analysis of water, American Public Heath Association.

23. EPA (1999),"4500-NH3: F. Phenate method",Standard methods for the Examination of Water and Wastewater, American Public Heath Association.

24. Fostr Dee Snell and Leslie S. Ettre (1972),Encyclopedia of industrial chemiscal analysic ,Vol 16, Interscience Publishers.

25. Kresic, N (2007),Hydrogeology and groundwater modeling (second edition), CRC Press, Boca Raton, Taylor & Francis Group, Florida.

26. Magee P. N and Barness J. M,(1967), “Carcinogenic nitroso compounds”, Advances in Cancer Research 10, pp 163- 168.]

27. Minoru Okumura, Kaoru Fujinaga, Yasushi Seike, Sachiko Honda (1999),"A simple and rapid visual method for the determination of ammonia nitrogen in environmental waters using thymol". Fresenius J Anal Chem, vol 365, p. 467-469.

28. Nidal A. Zatar , Maher A. Abu-Eid, Abdullah F. Eid," Spectrophotometric determination of nitrite and nitrate using phosphomolybdenum blue complex", Talanta, vol 50, p. 819-826.

29. Norwitz, P. N Keliher (1984),"Spectrophotometric determination of nitrite with composite reagents containing sulphanilamide, sulphanilic acid or 4-nitroaniline as the diozotisable aromatic amine and N-(1-naphthyl) ethylene diamine as coupling agent", Analyst, Vol. 109, pp 1281-1286

30. S.Strelzoff and D.J.Newman (1967)," Nitric acid", A.Standen, Kirk- Othmer Encyclopdia of chemiscal Technology, Vol 13.

31. S.Marten, J. Harms, Wissenschaftliche Geratebau Dr. Ing.H. Knauer GmbH (2000),Determination of nitrite and nitrate in fruit juies by UV detection, KNAUER - ASI - Advanced Scientific Instruments.

32. Tage Dalsgaard, Bo Thamdrup, Laura Farías and Niels Peter Revsbech (2012),"Inc. Anammox and denitrification in the oxygen minimum zone of the eastern South Pacific",Association for the Sciences of Limnology and Oceanography , vol. 57(5), pp. 1331 – 1346).

33. Timmer-TenHoor(1974), "Sulfide interaction on colorimetric nitrite determination" , Marine Chemistry vol 2 (2), p. 149-151.

34. Timothy A. Doane, William R. Horwath (2003)," Spectrophotometric Determination of Nitrate with a Single Reagent", Analytical Letters, vol 36(12), p. 2713-2722.

35. Ximenes M.I.N, raths. Reyesf.G.R (2000)," Polarographic determinantion of nitrate in vegetable",Talanta, ISSN 0039-9140, p. 49-56.

36. Yuegang Zuo, Chengjun Wang, Thuan Van (2006)," Simultaneous determination of nitrite and nitrate in dew, rain, snow and lake water samples by ion-pair high-performance liquid chromatography", Talanta, vol70, p. 281-285.

37. Zanardi E, Dazzi G, Madarena G, Chizzolini R. (2002)," Comparative study on nitrite and nitrate ions determination." Ann.Fac.Medic.Vet.di Parma, vol XXII, p.79-86.
: files -> ChuaChuyenDoi
ChuaChuyenDoi -> ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học khoa học tự nhiên nguyễn Thị Hương XÂy dựng quy trình quản lý CÁc công trìNH
ChuaChuyenDoi -> TS. NguyÔn Lai Thµnh
ChuaChuyenDoi -> Luận văn Cao học Người hướng dẫn: ts. Nguyễn Thị Hồng Vân
ChuaChuyenDoi -> 1 Một số vấn đề cơ bản về đất đai và sử dụng đất 05 1 Đất đai 05
ChuaChuyenDoi -> Lê Thị Phương XÂy dựng cơ SỞ DỮ liệu sinh học phân tử trong nhận dạng các loàI ĐỘng vật hoang dã phục vụ thực thi pháp luật và nghiên cứU
ChuaChuyenDoi -> TRƯỜng đẠi học khoa học tự nhiên nguyễn Hà Linh
ChuaChuyenDoi -> ĐÁnh giá Đa dạng di truyền một số MẪu giống lúa thu thập tại làO
ChuaChuyenDoi -> TRƯỜng đẠi học khoa học tự nhiêN
ChuaChuyenDoi -> TRƯỜng đẠi học khoa học tự nhiên nguyễn Văn Cường


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương