Nghiªn cøu triÓn väng quan hÖ kinh tÕ th­¬ng m¹i viÖt nam – trung quèc ViÖn nghiªn cøu th­¬ng m¹i 2000 Lêi nãi ®Çutải về 0.58 Mb.
trang1/6
Chuyển đổi dữ liệu18.07.2016
Kích0.58 Mb.
#1857
  1   2   3   4   5   6


Nghiªn cøu triÓn väng quan hÖ kinh tÕ th­¬ng m¹i viÖt nam – trung quèc
ViÖn nghiªn cøu th­¬ng m¹i

2000

Lêi nãi ®Çu

ViÖt Nam vµ Trung Quèc lµ hai n­íc l¸ng giÒng, viÖc giao l­u kinh tÕ gi÷a hai n­íc ®· cã tõ l©u ®êi. Sau khi quan hÖ ViÖt Nam- Trung Quèc trë l¹i b×nh th­êng th× ho¹t ®éng th­¬ng m¹i gi÷a hai n­íc ph¸t triÓn ngµy cµng m¹nh mÏ. Trong nhiÒu n¨m, c¸c cöa khÈu, chî vµ c¸c ®­êng mßn biªn giíi lµ nh÷ng n¬i hµng ho¸ ra, vµo tÊp nËp. §Æc biÖt tõ n¨m 1990 trë l¹i ®©y, sau khi hai n­íc nèi l¹i viÖc th«ng th­¬ng ®­êng s¾t, ®­êng biÓn, ®­êng hµng kh«ng, bu«n b¸n chÝnh ng¹ch gi÷a hai n­íc cµng ph¸t triÓn, c¶ vÒ chiÒu réng lÉn chiÒu s©u. MÆc dï kh«ng thÓ phñ nhËn ®­îc nh÷ng thµnh tùu ®· ®¹t ®­îc, nh­ng vÒ c¬ b¶n, cßn nhiÒu khã kh¨n vµ th¸ch thøc ®ang ®Æt ra tr­íc quan hÖ th­¬ng m¹i cña hai n­íc ViÖt Nam- Trung Quèc. ChÝnh v× vËy, viÖc nghiªn cøu ®Ò tµi "Nghiªn cøu triÓn väng quan hÖ kinh tÕ th­¬ng m¹i ViÖt Nam - Trung Quèc" lµ rÊt cÇn thiÕt, kh«ng chØ gãp phÇn ph¸t huy nh÷ng tiÒm n¨ng, thÕ m¹nh cña mçi n­íc mµ cßn t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ ®èi ngo¹i cña ViÖt Nam, ®­a ®Êt n­íc héi nhËp v÷ng ch¾c vµo kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi. ViÖc nghiªn cøu ®Ò tµi nµy nh»m nh÷ng môc ®Ých sau:

1. Nghiªn cøu chÝnh s¸ch th­¬ng m¹i cña Trung Quèc thêi kú më cöa vµ thùc tr¹ng quan hÖ kinh tÕ th­¬ng m¹i ViÖt -Trung kÓ tõ khi b×nh th­êng ho¸ quan hÖ gi÷a hai n­íc; nh÷ng bµi häc thµnh c«ng, nh÷ng thuËn lîi khã kh¨n trong viÖc ph¸t triÓn quan hÖ kinh tÕ th­¬ng m¹i gi÷a hai n­íc.

2. §Ò xuÊt víi c¸c Bé, ngµnh qu¶n lý trong viÖc ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch vµ c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam vÒ viÖc ph¸t triÓn quan hÖ kinh tÕ th­¬ng m¹i víi Trung Quèc. §Ó ®¹t ®­îc c¸c môc ®Ých nªu trªn, ®Ò tµi ®­îc kÕt cÊu thµnh ba ch­¬ng víi néi dung nh­ sau:


Ch­¬ng I: Thùc tr¹ng quan hÖ kinh tÕ th­¬ng m¹i ViÖt Nam - Trung Quèc trong giai ®o¹n 1991-1999.

Ch­¬ng II: C¸c yÕu tè t¸c ®éng ®Õn quan hÖ kinh tÕ th­¬ng m¹i ViÖt nam-Trung Quèc

Ch­¬ng III: Nh÷ng kiÕn nghÞ vµ gi¶i ph¸p thóc ®Èy quan hÖ kinh tÕ th­¬ng m¹i ViÖt Nam - Trung Quèc ph¸t triÓn.

Ban chñ nhiÖm ®Ò tµi ch©n thµnh c¸m ¬n c¸c c¬ quan cña Bé Th­¬ng m¹i, ViÖn Nghiªn cøu Trung Quèc, ViÖn nghiªn cøu ThÕ giíi, c¸c chuyªn gia ®· tËn t×nh gióp ®ì chóng t«i thùc hiÖn b¶n ®Ò tµi nµy. Do ch­a cã ®iÒu kiÖn ®i s©u nghiªn cøu, kh¶o s¸t thùc tiÔn nªn b¶n b¸o c¸o khoa häc nµy ch¾c ch¾n cßn nhiÒu h¹n chÕ. Ban chñ nhiÖm ®Ò tµi rÊt mong nhËn ®­îc ý kiÕn ®ãng gãp cña c¸c chuyªn gia ®Ó b¶n ®Ò tµi nµy ®­îc tiÕp tôc hoµn thiÖn.Ban chñ nhiÖm
CH­¬ng I

Tæng quan vÒ quan hÖ kinh tÕ th­¬ng m¹i ViÖt Nam - Trung Quèc trong giai ®o¹n 1991-1999.
I. Thùc tr¹ng quan hÖ kinh tÕ th­¬ng m¹i ViÖt Nam - Trung Quèc trong giai ®o¹n 1991 -1999:

1. §Æc ®iÓm chung vÒ quan hÖ th­¬ng m¹i ViÖt Nam-Trung Quèc trong giai ®o¹n 1991-2000:

Sau khi b×nh th­êng ho¸ quan hÖ, hai n­íc ViÖt Nam vµ Trung Quèc ®· ký kÕt nhiÒu HiÖp ®Þnh vÒ kinh tÕ hoÆc cã liªn quan ®Õn kinh tÕ trong ®ã ®· ký HiÖp ®Þnh Th­¬ng m¹i (1991) vµ HiÖp ®Þnh hîp t¸c kinh tÕ- kü thuËt (12-1992). Th¸ng 4-1994 ViÖt Nam vµ Trung Quèc ®· ký kÕt HiÖp ®Þnh vÒ viÖc thµnh lËp Uû ban Hîp t¸c kinh tÕ th­¬ng m¹i vµ mét sè HiÖp ®Þnh kh¸c, t¹o c¬ së ph¸p lý ®Ó t¨ng c­êng hîp t¸c th­¬ng m¹i gi÷a hai n­íc, b­íc ®Çu thóc ®Èy quan hÖ kinh tÕ th­¬ng m¹i hai n­íc ph¸t triÓn vµ ®· ®¹t ®­îc mét sè kÕt qu¶ chñ yÕu sau:

Tèc ®é t¨ng tr­ëng kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu gi÷a hai n­íc kh«ng ngõng t¨ng nhanh, c¬ cÊu hµng xuÊt nhËp khÈu cña hai bªn ngµy cµng phï hîp víi tiÒm n¨ng vµ mang tÝnh bæ sung lÉn nhau cña hai n­íc.

Tû träng kim ng¹ch thuéc mËu dÞch "chÝnh ng¹ch" t¨ng nhanh, dÇn chiÕm ­u thÕ trong kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu cña hai n­íc (nÕu giai ®o¹n 1991-1993 kim ng¹ch mËu dÞch tiÓu ng¹ch lµ chñ yÕu th× tõ 1994-1998 kim ng¹ch bu«n b¸n chÝnh ng¹ch v­¬n lªn gi÷ vÞ trÝ ¸p ®¶o).

Tuy nhiªn, nh×n chung quan hÖ kinh tÕ th­¬ng m¹i gi÷a hai ch­a ngang tÇm víi quan hÖ chÝnh trÞ hÕt søc tèt ®Ñp gi÷a hai n­íc. Tæng gi¸ trÞ th­¬ng m¹i chÝnh ng¹ch chØ chiÕm 7% tæng kim ng¹ch ngo¹i th­¬ng cña ViÖt Nam vµ 0,4% tæng kim ng¹ch ngo¹i th­¬ng cña Trung Quèc. ViÖt Nam chØ lµ b¹n hµng thø 27 cña Trung Quèc, c¸n c©n th­¬ng m¹i lµ ©m ®èi víi ViÖt Nam tõ 1991 ®Õn nay.
Ph­¬ng thøc mËu dÞch ngµy cµng phong phó vµ ®a d¹ng, phï hîp víi ®iÒu kiÖn hoµn c¶nh cña hai bªn vµ ngµy cµng tu©n theo c¸c luËt lÖ tËp qu¸n bu«n b¸n quèc tÕ. Giai ®o¹n 1991-1992 hai bªn chñ yÕu ¸p dông ph­¬ng thøc mËu dÞch hµng ®æi hµng t¹i c¸c cöa khÈu biªn giíi. Tõ sau n¨m 1992 cïng víi viÖc ký kÕt HiÖp ®Þnh hîp t¸c nghiÖp vô ng©n hµng 2 n­íc, hai bªn ®· tiÓn khai c¸c ph­¬ng thøc mËu dÞch theo L/C hoÆc c¸c h×nh thøc mËu dÞch thanh to¸n qua ng©n hµng. Tõ n¨m 1994 hai bªn më réng sang c¸c ph­¬ng thøc mËu dÞch mËu dÞch gia c«ng, mËu dÞch chuyÓn khÈu "t¹m nhËp t¸i xuÊt", gãp phÇn n©ng cao kim ng¹ch 2 chiÒu cña c¸c bªn.

Tû lÖ c¸c vô tranh chÊp, khiÕu n¹i trong quan hÖ bu«n b¸n hai n­íc ngµy cµng gi¶m. Cïng víi viÖc hai n­íc c«ng bè hµng lo¹t c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý vµ hç trî c¸c lo¹i h×nh mËu dÞch ddi vµo nÒ nÕp, c¸c ®èi t¸c tham gia trao ®æi mËu dÞch gi÷a hai n­íc còng thay ®æi vÒ thµnh phÇn. Tû lÖ c¸c t­ th­¬ng, nh­êng chç cho c¸c ®¬n vÞ ngo¹i th­¬ng Nhµ n­íc cã tiÒm lùc, cã kiÕn thøc kinh nghiÖm bu«n b¸n quèc tÕ vµ c ¸c xÝ nghiÖp, ®¬n vÞ s¶n xuÊt lín trùc tiÕp tham gia trao ®æi hµng ho¸ gi÷a hai n­íc.


2. Thùc tr¹ng ph¸t triÓn quan hÖ ngo¹i th­¬ng ViÖt-Trung trong giai ®o¹n 1991-1999:

*VÒ kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu

KÓ tõ n¨m 1991 trë l¹i ®©y, sau khi b×nh th­êng ho¸ quan hÖ, trao ®æi th­¬ng m¹i gi÷a hai n­íc ViÖt Nam- Trung Quèc kh«ng ngõng t¨ng lªn, ®ãng gãp kh«ng nhá vµo sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña mçi n­íc. Kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu chÝnh ng¹ch trong giai ®o¹n 1991- 1998 t¨ng tr­ëng kho¶ng 20%/n¨m. Tèc ®é ph¸t triÓn nµy lµ kh¸ cao so víi tèc ®é ph¸t triÓn th­¬ng m¹i gi÷a ViÖt Nam víi mét sè n­íc kh¸c vµ ®· phÇn nµo chøng minh ®­îc tiÒm n¨ng th­¬ng m¹i cña c¶ hai phÝa( Xem b¶ng sau).Kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu gi÷a hai n­íc trong giai ®o¹n 1991- 1998

(§¬n vÞ tÝnh: 1000 USD)

N¨m

XuÊt khÈu

NhËp khÈu

Tæng

1991

19,3

18,4

37,7

1992

95,6

31,8

127,4

1993

135,8

85,5

221,3

1994

295,7

144,2

439,9

1995

361,9

329,7

691,6

1996

340,2

329,0

669,2

1997

474,1

404,4

878,5

1998

478,9

510,5

989,4

( Nguån: Thèng kª cña h¶i quan ViÖt Nam )

Trong giai ®o¹n 1991- 1999, xuÊt khÈu vµ nhËp khÈu cña ViÖt Nam víi Trung Quèc t¨ng ®Òu hµng n¨m. NÕu n¨m 1991, ViÖt Nam míi xuÊt khÈu sang Trung Quèc 19,3 triÖu USD vµ nhËp khÈu 18,4 triÖu USD th× ®Õn n¨m 1997 con sè nµy ®· ®¹t 474,1 triÖu USD vµ 404,4 triÖu USD t­¬ng øng. Møc t¨ng ®Òu hµng n¨m cho thÊy kh¶ n¨ng duy tr× tèc ®é trao ®æi th­¬ng m¹i gi÷a hai bªn kh¸ tèt, luång hµng l­u th«ng hµng hãa gi÷a hai phÝa ngµy cµng t¨ng thÓ hiÖn trong viÖc kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu ngµy cµng cao. Tuy nhiªn, n¨m 1996, kim ng¹ch trao ®æi th­¬ng m¹i gi÷a hai n­íc cã gi¶m nhÑ, tõ 691,6 triÖu USD n¨m 1995 xuèng cßn 669,2 triÖu USD (b»ng 96,7%). N¨m 1998, mÆc dï cã cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh Ch©u ¸ - tuy kh«ng trùc tiÕp g©y ra nh÷ng thiÖt h¹i lín vÒ tµi chÝnh, kinh tÕ ®èi víi ViÖt Nam song ®· Ýt nhiÒu lµm ¶nh h­ëng tíi quan hÖ trao ®æi th­¬ng m¹i gi÷a ViÖt Nam víi c¸c n­íc, nhÊt lµ c¸c n­íc cïng Ch©u lôc, nh­ng quan hÖ th­¬ng m¹i gi÷a ViÖt Nam vµ Trung Quèc vÉn t¨ng lªn, tõ 878,5 triÖu USD n¨m 1997 lªn 989,4 triÖu USD. So s¸nh con sè kim ng¹ch xuÊt khÈu vµ kim ng¹ch xuÊt khÈu cho thÊy ViÖt Nam trong c¶ giai ®o¹n võa qua ®Òu xuÊt siªu sang Trung Quèc tuy sè l­îng kh«ng lín vµ xÐt vÒ tæng thÓ th× c¸n c©n th­¬ng m¹i gi÷a hai n­íc trong giai ®o¹n võa qua lµ kh¸ c©n b»ng. Riªng n¨m 1997, ViÖt Nam xuÊt siªu sang Trung Quèc kho¶ng 70 triÖu USD. Theo sè liÖu thèng kª míi nhÊt cña Tæng côc h¶i quan, 8 th¸ng ®Çu n¨m 1999, ViÖt Nam ®· xuÊt sang Trung quèc ®¹t kim ng¹ch 478,5 triÖu USD vµ nhËp khÈu ®¹t 383,4 triÖu USD, tøc lµ xuÊt siªu 101,8 triÖu USD. Tuy nhiªn, vÊn ®Ò lµ ë chç con sè thèng kª cña h¶i quan ViÖt Nam vµ h¶i quan Trung Quèc kh«ng trïng khíp nhau. Theo con sè cña h¶i quan Trung quèc th× con sè xuÊt siªu trong suèt giai ®o¹n võa qua thuéc vÒ phÝa Trung Quèc. Cô thÓ nh­ sau:


* VÒ c¬ cÊu xuÊt nhËp khÈu:

- Hµng xuÊt khÈu:

Trung Quèc lµ mét trong nh÷ng n­íc cã nÒn n«ng nghiÖp- c«ng nghiÖp kh¸ ph¸t triÓn trong khu vùc còng nh­ trªn thÕ giíi. Víi thÕ m¹nh lµ gi¸ rÎ, c«ng nghÖ s¶n xuÊt kh¸ tiªn tiÕn, mÉu m· ®Ñp... s¶n phÈm cña Trung Quèc kh«ng chØ cã ­u thÕ ë thÞ tr­êng Ch©u ¸ mµ cßn chiÕm lÜnh ®­îc thÞ tr­êng c¸c n­íc Ch©u ¢u vµ Ch©u Mü. Mét trong nh÷ng khã kh¨n cña ViÖt Nam khi xuÊt khÈu hµng sang Trung Quèc lµ: nh÷ng mÆt hµng lµ thÕ m¹nh cña ViÖt Nam nh­ g¹o, chÌ, cµ phª vµ mét sè s¶n phÈm n«ng nghiÖp kh¸c còng lµ thÕ m¹nh cña Trung Quèc nªn nh÷ng mÆt hµng nµy rÊt khã më réng thÞ tr­êng, n©ng cao sè l­îng tiªu thô t¹i n­íc nµy.Trong giai ®o¹n ®Çu sau khi b×nh th­êng hãa quan hÖ gi÷a hai n­íc, hµng xuÊt khÈu cña ViÖt Nam sang Trung Quèc chñ yÕu lµ n«ng s¶n vµ mét vµi lo¹i kho¸ng s¶n cã thÕ m¹nh nh­ quÆng cr«m, dÇu th«. Tuy nhiªn, c¸c s¶n phÈm nµy chñ yÕu lµ nguyªn liÖu th« ch­a qua chÕ biÕn, lo¹i hµng c«ng nghiÖp tiªu dïng chiÕm mét tû lÖ rÊt nhá. ViÖc nhËp khÈu c¸c lo¹i nguyªn liÖu th« nµy sÏ gióp Trung Quèc gi¶i quyÕt ®­îc kh©u nguyªn liÖu cho c¸c ngµnh s¶n xuÊt, chÕ biÕn trong n­íc, tËn dông ®­îc gi¸ lao ®éng rÎ, t¹o ®­îc nhiÒu c«ng ¨n viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng còng nh­ n©ng cao møc ®Çu t­ vµo tõng ®¬n vÞ thµnh phÈm, tõ ®ã n©ng cao gi¸ thµnh s¶n phÈm. Râ rµng, cÇn thiÕt ph¶i gi¶m tû lÖ xuÊt khÈu nguyªn liÖu nh­ trong giai ®o¹n võa qua ®Ó tËn dông søc lao ®éng s¸ng t¹o trong n­íc vµ nh÷ng lîi thÕ kh¸c cña ViÖt Nam, t×m h­íng më réng thÞ tr­êng cña hµng ViÖt Nam trªn thÞ tr­êng Trung Quèc.

Sè liÖu cô thÓ vÒ c¬ cÊu hµng xuÊt khÈu cña ViÖt Nam sang Trung Quèc giai ®o¹n 1992- 1995

(§¬n vÞ tÝnh: triÖu USD)

Tªn hµng

1992

1993

1994

1995

H¹t ®iÒu

3,485

16,885
1,2

H¶i s¶n

2,939

8,293
12,0

Cµ phª h¹t

1,709

0,113
10,0

ChÌ

0,808

0,305Dõa qu¶

1,674

1,151Cao su

72,636

41,875

10,75

14,780

Gç xÎ

0,316

0,337QuÆng cr«m

1,725

0,637Than

0,998

0,873

5,77
DÇu dõa

7,954

2,097DÇu th«
31,722

7,60

106,420

( Nguån: Thèng kª cña h¶i quan ViÖt Nam )

Nh×n chung c¸c mÆt hµng t¨ng tr­ëng kh«ng ®Òu; dÇu th«, cao su, h¹t ®iÒu lµ nh÷ng mÆt hµng cã kim ng¹ch xuÊt khÈu lín nhÊt trong giai ®o¹n nµy. C¸c mÆt hµng nµy ®Òu ®­îc xuÊt d­íi d¹ng nguyªn liÖu nªn gi¸ trÞ tËn dông ®­îc gi¸ trÞ s¶n phÈm, trÞ gi¸ xuÊt khÈu ch­a cao. V× vËy, ®Ó n©ng cao kim ng¹ch xuÊt khÈu c¸c doanh nghiÖp ph¶i n©ng cao khèi l­îng hµng xuÊt. §©y lµ mét trong nh÷ng khã kh¨n chung cña ngµnh th­¬ng m¹i ViÖt Nam. Râ rµng, ®Ó n©ng cao gi¸ trÞ xuÊt khÈu cÇn n©ng cao khèi l­îng hµng ®· qua chÕ biÕn, gi¶m nguyªn liÖu th«, khai th¸c hîp lý vµ kh«ng lµm c¹n kiÖt nguån tµi nguyªn thiªn nhiªn. H­íng ®i nµy nªn ¸p dông trong mäi quan hÖ th­¬ng m¹i gi÷a ViÖt Nam víi c¸c n­íc kh¸c, trong ®ã cã Trung Quèc.

Trong giai ®o¹n 1996- 1999, gi¸ trÞ kim ng¹ch xuÊt khÈu sang Trung Quèc t¨ng lªn ®¸ng kÓ so víi giai ®o¹n tr­íc. C¸c s¶n phÈm c©y c«ng nghiÖp nh­ cµ phª, cao su, h¹t ®iÒu vÉn chiÕm mét phÇn ®¸ng kÓ trong kim ng¹ch xuÊt khÈu. Bªn c¹nh ®ã, mét sè mÆt hµng kh¸c nh­ hµng dÖt may, h¶i s¶n... còng ®· b­íc ®Çu th©m nhËp ®­îc thÞ tr­êng Trung Quèc.

Kim ng¹ch xuÊt khÈu giai ®o¹n 1996- 1999

(§¬n vÞ: USD)

Tªn hµng

1996

1997

1998

8 th¸ng 1999

Cµ phª
3.552.836

2.028.000

3.193.580

Cao su

60.109.096

92.389.261

64.828.000

32.615.847

DÇu th«

16.671.913

87.770.939

86.719.000

141.371.655

G¹o

24.057.883

3.177.937

333.000

5.517.415

H¶i s¶n

9.571.148

32.800.000

51.100.000

34.287.176

HµndÖt may

126.160

2.600.000

600.000

346.087

Hµng rau qu¶

5.097.606

24.800.000

10.400.000

10.227.426

H¹t ®iÒu

1.134.323

87.216.486

58.607.000

32.562.055

Than ®¸

28.693.603

19.115.110

5.227.000

2.003.586

( Nguån: Thèng kª cña h¶i quan ViÖt Nam )

§¸ng chó ý lµ dÇu th« ngµy cµng chiÕm tû träng lín trong kim ng¹ch xuÊt khÈu sang Trung Quèc nãi riªng vµ trong kim ng¹ch xuÊt khÈu nãi chung vµ t¨ng ®Òu h¬n so víi giai ®o¹n tr­íc. NÕu nh­ n¨m 1993 kim ng¹ch xuÊt dÇu th« lµ 31,722 triÖu USD, n¨m 1994 gi¶m xuèng rÊt thÊp cßn 7.600.000 USD th× n¨m 1996 con sè nµy lµ 16. 671.913 USD vµ t¨ng lªn ®Õn 141.371.655 USD. Trong khi ®ã, kim ng¹ch xuÊt khÈu than ®¸ d­êng nh­ cã xu h­íng gi¶m m¹nh do nhiÒu nguyªn nh©n kh¸c nhau, tõ 28.693.603 USD (1996) xuèng chØ cßn 5.227.000 USD. Nh×n chung trong giai ®o¹n 1996- 1999, c¬ cÊu hµng xuÊt khÈu sang Trung Quèc cña ViÖt Nam ®· cã nh÷ng biÕn chuyÓn b­íc ®Çu. Tû lÖ hµng nguyªn liÖu ®· qua chÕ biÕn vµ hµng c«ng nghiÖp tiªu dïng ®· t¨ng lªn ®¸ng kÓ. Mét sè mÆt hµng nh­ cao su, dÇu th«, h¶i s¶n, hµng rau qu¶, h¹t ®iÒu, than ®¸ ®· chiÕm mét tû träng ®¸ng kÓ trong tæng xuÊt khÈu cña c¶ n­íc.Tû träng cña mét sè mÆt hµng xuÊt khÈu sang Trung Quèc trong tæng sè c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu t­¬ng øng cña ViÖt nam

Tªn hµng

Tæng xuÊt khÈu


XuÊt khÈu sang Trung Quèc

Tû träng

Cµ phª

380.000 MT

1.195 MT

0,3%

Cao su

185.000 MT

75.640 MT

40,8

DÇu th«

12.100.000 MT

841.744 MT

6,9%

G¹o

3.800.000 MT

1370 MT

0,03%

Giµy dÐp

960.000.000 MT

1.895.000 USD

0,19%

H¶i s¶n

850.000.000 USD

51.543.000 USD

6,06%

Hµng dÖt may

1.350.000.000

639.000 USD

0,04%

Hµng rau qu¶

54.000.000 USD

10.454.000 USD

19,3%

H¹t ®iÒu

29.000 MT

12.131 MT

41,8%

Than ®¸

3.163.000 MT

349.287 MT

11,0%

(Nguån: Bé Th­¬ng M¹i)

Nh×n chung, hµng xuÊt khÈu cña ViÖt Nam sang Trung Quèc cã thÓ ®­îc chia thµnh c¸c nhãm chÝnh d­íi ®©y:

- Nhãm nhiªn liÖu gåm than ®¸, dÇu th«, quÆng s¾t, cromit, d­îc liÖu, c¸c lo¹i tinh dÇu, cao su thiªn nhiªn.

- L­¬ng thùc, g¹o, n«ng s¶n, c¸c lo¹i gç, hoa qu¶.

- Thuû h¶i s¶n: Thuû h¶i s¶n t­¬i sèng vµ ®«ng l¹nh, ®éng vËt nu«i nh­ r¾n, ba ba, rïa...

- Hµng tiªu dïng, ®å gç gia dông, giµy dÐp, xµ phßng

Tû träng xuÊt khÈu cña c¸c mÆt hµng nµy kh¸ ph©n t¸n, chØ cã mét sè mÆt hµng nh­ cao su thiªn nhiªn, dÇu th« lµ cã møc xuÊt khÈu lín vµ kh¸ æn ®Þnh. Qua b¶ng thèng kª trªn ®©y cho thÊy, Trung Quèc lµ mét thÞ tr­êng lín cã nhu cÇu nhËp khÈu cao mét sè mÆt hµng tõ ViÖt Nam nh­: cao su, h¹t ®iÒu, hµng rau qu¶, than ®¸, dÇu th«, h¶i s¶n. §©y còng lµ mét gîi më vÒ mÆt hµng cho c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam nh»m tiÕp cËn vµ më réng thÞ phÇn t¹i tr­êng Trung Quèc. Tuy nhiªn, chóng ta kh«ng thÓ n©ng cao kim ng¹ch xuÊt khÈu chØ b»ng c¸ch t¨ng khèi l­îng, nhÊt lµ ®èi víi c¸c mÆt hµng nh­ dÇu th«, than ®¸... mµ ph¶i n©ng cao chÊt l­îng, t¨ng tû lÖ hµng xuÊt khÈu ®· qua chÕ biÕn nh»m h¹n chÕ viÖc khai th¸c qu¸ møc nguån tµi nguyªn thiªn nhiªn vµ kh«ng tÝnh ®Õn yÕu tè m«i tr­êng. Cã nh­ vËy míi ®¶m b¶o cho sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña ngµnh th­¬ng m¹i nãi riªng vµ kinh tÕ nãi chung.
* Hµng nhËp khÈu:

Nh×n chung, hµng nhËp khÈu tõ Trung Quèc kh¸ phong phó vÒ chñng lo¹i song chñ yÕu ®Òu lµ nh÷ng mÆt hµng ®· qua chÕ biÕn vµ c¸c s¶n phÈm c«ng nghiÖp. Tïy theo nhu cÇu cña tõng n¨m, tõng giai ®o¹n mµ sè l­îng nhËp khÈu tõng mÆt hµng t¨ng hoÆc gi¶m. Trong giai ®o¹n 1991- 1995, c¸c mÆt hµng nhËp khÈu cã sè l­îng lín lµ xi m¨ng, kÝnh x©y dùng, thÐp c¸n, thÐp x©y dùng, ngò cèc vµ bét, d­îc phÈm, hµng may mÆc, d­îc phÈm.


C¬ cÊu hµng nhËp khÈu giai ®o¹n 1991- 1995 ®­îc thèng kª nh­ sau:

(§¬n vÞ tÝnh: USD)

Tªn hµng

1992

1993

1994

1995

Sîi tæng hîp

618.310

3.385.111

20.780.000
Ami¨ng

2.382.27691.800

Xót

2.738.9576.000.000

Ph©n urª

621.679

3.020.000
1.270.000

Ho¸ chÊt

3.660.931

3.176.748Thuèc trõ s©u

1.193.253

4.359.920
9.026.000

Xi m¨ng

5.150.07729.980.000

KÝnh x©y dùng

2.392.194

1.367.509
10.880.000

ThÐp c¸n

3.293.75810.928.000

ThÐp x©y dùng

8.774.66417.270.000

B«ng
1.056.018
400.000

Ngò cèc vµ bét16.250.000

17.350.000

D­îc phÈm7.060.000

15.870.000

Hµng may mÆc

3.340.00012.550.000

(Nguån: Tæng côc H¶i quan)

MÆc dï con sè thèng kª qua c¸c n¨m kh«ng ®Çy ®ñ song nÕu so s¸nh víi kim ng¹ch vµ mÆt hµng xuÊt khÈu cã thÓ thÊy sù chªnh lÖc trong quan hÖ th­¬ng m¹i gi÷a ViÖt Nam vµ Trung Quèc. Tuy mét vµi n¨m ViÖt Nam cã xuÊt siªu sang Trung Quèc nh­ng kim ng¹ch xuÊt siªu ®ã chñ yÕu tõ sè l­îng hµng nguyªn liÖu th« xuÊt khÈu. Trong khi ®ã, hµng nhËp khÈu tõ Trung Quèc chñ yÕu lµ c¸c s¶n phÈm c«ng nghiÖp, s¶n phÈm «ng nghiÖp ®· qua chÕ biÕn vµ ®­îc nhËp víi gi¸ cao h¬n h¼n so víi gi¸ nguyªn liÖu th« xuÊt khÈu. Râ rµng, cÇn thiÕt ph¶i nhanh chãng t¨ng l­îng hµng xuÊt khÈu ®· qua chÕ biÕn ®Ó t¹o thªm c«ng ¨n viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng trong n­íc, t¨ng gi¸ trÞ hµng xuÊt khÈu.C¬ cÊu mÆt hµng xuÊt nhËp khÈu giai ®o¹n 1996-1999

(§¬n vÞ: USD)

Tªn hµng

1996

1997

1998

8 th¸ng 1999

¤ t« c¸c lo¹i

8.830.000

2.574.919

3.400.000

532.100

KÝnh x©y dùng

11.860.0003.070.161

Linh kiÖn vi tÝnh


3.278.034

M¸y mãc thiÕt bÞ

6.500.00068.668.371

NPL dÖt may da

68.070.00017.155.970

NPL d­îc

10.630.0004.469.967

Ph©n bãn
2.610.183

15.000.000

14.929.636

S¾t thÐp

52.900.000

90.600.000

49.400.000

25.096.476

X¨ng dÇu
2.955.004

12.800.000

19.055.098

Xe m¸y IKD
144.700

125.000

6.217.993

(Nguån: Bé Th­¬ng M¹i)

C¸c mÆt hµng m¸y mãc thiÕt bÞ nhËp khÈu cña Trung Quèc nh×n chung chØ cã tr×nh ®é kü thuËt thÊp hoÆc trung b×nh. V× vËy chóng kh«ng phï hîp víi chÝnh s¸ch nhËp khÈu m¸y mãc thiÕt bÞ cña ta lµ nhËp khÈu nh÷ng thiÕt bÞ, m¸y mãc cã kü thuËt tiªn tiÕn ®Ó n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm vµ b¶o vÖ m«i tr­êng sinh th¸i cña ®Êt n­íc. V× vËy, cÇn ph¶i qu¶n lý chÆt chÏ h¬n n÷a viÖc nhËp khÈu m¸y mãc thiÕt bÞ tõ thÞ tr­êng Trung Quèc. Tõ n¨m 1997 trë l¹i ®©y chóng ta ®· phÇn nµo h¹n chÕ ®­îc sè l­îng nhËp khÈu ®èi víi nhãm mÆt hµng nµy. C¸c thiÕt bÞ toµn bé cho c¸c nhµ m¸y xi m¨ng lß ®øng do chÊt l­îng kh«ng cao, kh¶ n¨ng an toµn vÒ mÆt m«i tr­êng kÐm nªn tõ n¨m 1997 ®· kh«ng ®­îc nhËp khÈu. §èi víi nhãm hµng tiªu dïng nhËp khÈu, c¸c s¶n phÈm cña Trung Quèc ®ang c¹nh tranh rÊt m¹nh mÏ víi hµng s¶n xuÊt trong n­íc, nhiÒu mÆt hµng thuéc nhãm nµy cã xu h­íng "lÊn ¸t" so víi hµng trong n­íc s¶n xuÊt do gi¸ c¶ rÊt rÎ. Nh×n chung c¸c mÆt hµng nµy cã chÊt l­îng kh«ng cao vµ chñ yÕu lµ s¶n phÈm cña c¸c ®Þa ph­¬ng. Thùc tÕ nµy ®Æt c¸c nhµ ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch vµ doanh nghiÖp trong n­íc tr­íc vÊn ®Ò lµm thÕ nµo ®Ó h¹n chÕ l­îng hµng nhËp khÈu lo¹i nµy tõ Trung Quèc, ®ång thêi n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm trong n­íc, h¹ gi¸ thµnh ®Ó t¨ng tÝnh c¹nh tranh cña c¸c s¶n phÈm cïng lo¹i trªn chÝnh thÞ tr­êng néi ®Þa vµ kh¼ng ®Þnh m×nh trªn thÞ tr­êng khu vùc còng nh­ quèc tÕ. Nhãm hµng nguyªn liÖu nhËp khÈu chñ yÕu lµ c¸c s¶n phÈm dÇu má, ho¸ chÊt, s¾t thÐp, thuèc trõ s©u. Nhãm hµng l­¬ng thùc thùc phÈm gåm cã bét mú, hoa qu¶, dÇu thùc vËt... C¸c chñng lo¹i hµng nhËp khÈu tõ Trung Quèc kh¸ phong phó vµ mét phÇn ®¸ng kÓ ®­îc nhËp khÈu theo ®­êng tiÓu ng¹ch hoÆc ®i qua biªn giíi do ho¹t ®éng bu«n lËu.


* VÒ ph­¬ng thøc bu«n b¸n

Ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu chÝnh ng¹ch vµ tiÓu ng¹ch ®Òu ph¸t triÓn do ®­îc sù chó träng cña c¶ hai phÝa, nhÊt lµ sau khi HiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i ®­îc ký kÕt (1991) ®· gãp phÇn lµm kim ng¹ch bu«n b¸n hai chiÒu ngµy cµng t¨ng lªn. Bªn c¹nh ®ã, trao ®æi th­¬ng m¹i cña d©n c­ khu vùc biªn giíi còng ®­îc më réng vµ ph¸t triÓn. §Õn nay, trªn biªn giíi phÝa B¾c ®· më 25 cÆp cöa khÈu trªn bé, trong ®ã cã 18 cÆp theo HiÖp ®Þnh t¹m thêi (gåm 4 cöa khÈu quèc tÕ, 7 cöa khÈu quèc gia, 7 cöa khÈu ®Þa ph­¬ng), 7 cÆp cöa khÈu më ngoµi hiÖp ®Þnh do sù tháa thuËn cña ®Þa ph­¬ng hai bªn, trong sè nµy 2 cöa khÈu Ka Long (Mãng C¸i) vµ T©n Thanh (L¹ng S¬n) ho¹t ®éng nhén nhÞp h¬n c¸c cöa khÈu chÝnh. Ngoµi ra cßn cã hµng tr¨m ®­êng mßn, hµng chôc chî ®­êng biªn cho d©n c­ hai bªn vïng biªn giíi qua l¹i giao l­u.§èi víi ho¹t ®éng bu«n b¸n chÝnh ng¹ch: §· cã b­íc ph¸t triÓn ®¸ng kÓ kÓ tõ khi quan hÖ hai n­íc b×nh th­êng trë l¹i vµ chiÕm phÇn lín trong trao ®æi th­¬ng m¹i hai chiÒu gi÷a hai phÝa. Trong thêi kú 1991- 1996, xuÊt nhËp khÈu chÝnh ng¹ch t¨ng b×nh qu©n 103%/n¨m. Giai ®o¹n ®Çu (1991-1993) khi mèi quan hÖ hai n­íc míi b×nh th­êng trë l¹i, mËu dÞch chÝnh ng¹ch chØ chiÕm phÇn nhá so víi mËu dÞch tiÓu ng¹ch nh÷ng tõ 1994 - 1998, ho¹t ®éng bu«n b¸n chÝnh ng¹ch ®· v­¬n lªn vµ gi÷ vÞ trÝ ¸p ®¶o trong tæng kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu víi Trung Quèc. Do ®Æc thï lµ ViÖt Nam vµ Trung Quèc cã chung ®­êng biªn giíi trªn bé kh¸ dµi (1306 km) nªn trao ®æi qua biªn giíi trªn bé chiÕm mét phÇn kh¸ lín (66%) vµ diÔn ra ë c¸c cöa khÈu quèc tÕ vµ quèc gia. ViÖc giao hµng t¹i c¸c c¶ng quèc tÕ nh­ H¶i Phßng, Sµi Gßn, §µ N½ng còng ®­îc thùc hiÖn nh­ng chØ chiÕm kho¶ng 34% khèi l­îng hµng ho¸ trao ®æi gi÷a hai phÝa. Trong trao ®æi th­¬ng m¹i víi Trung Quèc, ngoµi viÖc xuÊt- nhËp khÈu hµng qua c¸c c¶ng biÓn vµ c¸c c¶ng vËn t¶i kh¸c th× trao ®æi qua c¸c cöa khÈu ë khu vùc biªn giíi trªn bé diÔn ra hÕt søc m¹nh mÏ vµ chiÕm phÇn lín l­îng hµng trao ®æi cña c¶ hai phÝa. Theo Tæng côc H¶i quan th× n¨m 1997, tæng kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu cña ta qua c¸c cöa khÈu biªn giíi phÝa B¾c lµ 442 triÖu USD vµ trong 6 th¸ng ®Çu n¨m 1998 con sè nµy lµ 158 triÖu USD. §iÒu nµy cho thÊy vai trß hÕt søc quan träng cña c¸c cöa khÈu biªn giíi trong quan hÖ th­¬ng m¹i ViÖt Nam- Trung Quèc.. Ho¹t ®éng bu«n b¸n ë cöa khÈu nh­ Mãng C¸i, H÷u NghÞ, §ång §¨ng, Ka Long... diÔn ra s«i næi, xuÊt nhËp khÈu chÝnh ng¹ch cña ta chiÕm 70- 75% trong tæng sè kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu víi Trung Quèc. C¸c chñ thÓ tham gia bu«n b¸n chÝnh ng¹ch víi Trung Quèc chñ yÕu lµ c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc ë c¸c tØnh biªn giíi cã liªn doanh víi víi c¸c Tæng c«ng ty ë s©u trong néi ®Þa, sau ®ã h×nh thµnh m¹ng l­íi kinh doanh bao gåm c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc ë Trung ­¬ng vµ c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc ë c¸c ®Þa ph­¬ng trong c¶ n­íc cïng tham gia. C¸c h×nh thøc giao dÞch trong bu«n b¸n chÝnh ng¹ch còng rÊt ®a d¹ng vµ ®· ¸p dông c¸c ph­¬ng thøc bu«n b¸n th«ng dông trong th­¬ng m¹i quèc tÕ gi÷a hai n­íc nh­ hîp ®ång mua b¸n. Bªn c¹nh ®ã, c¸c h×nh thøc gia c«ng, t¹m nhËp t¸i xuÊt, chuyÓn khÈu còng ®· b¾t ®Çu ®­îc thùc hiÖn vµ cã xu h­íng gia t¨ng. ViÖc ¸p dông c¸c ph­¬ng thøc giao dÞch quèc tÕ th«ng dông trong quan hÖ th­¬ng m¹i ViÖt- Trung còng lµ mét trong nh÷ng yÕu tè gãp phÇn lµm gi¶m rñi ro, t¹o ra sù ch¾c ch¾n trong trong trao ®æi bu«n b¸n gi÷a c¸c doanh nghiÖp. Cã thÓ thÊy r»ng, ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu chÝnh ng¹ch gi÷a ViÖt Nam vµ Trung Quèc trong giai ®o¹n võa qua ®· ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng chi nhËn song chÝnh sù nhén nhÞp trong quan hÖ nµy còng g©y nªn nh÷ng khã kh¨n nhÊt ®Þnh cho ho¹t ®éng qu¶n lý cña phÝa ViÖt Nam. §ã chÝnh lµ sù hçn lo¹n, tranh mua tranh b¸n lµm cho viÖc qu¶n lý ho¹t ®éng th­¬ng m¹i, nhÊt lµ ë khu vùc biªn giíi trë nªn rÊt phøc t¹p.

§èi víi ho¹t ®éng bu«n b¸n biªn mËu:

Cïng víi sù ph¸t triÓn kh¸ nhanh cña ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu chÝnh ng¹ch, ho¹t ®éng bu«n b¸n biªn mËu còng diÔn ra rÊt s«i ®éng. Trong giai ®o¹n 1991- 1996, bu«n b¸n biªn mËu t¨ng b×nh qu©n 56%/n¨m. Nh×n chung, bu«n b¸n biªn mËu th­êng chiÕm kho¶ng 25- 30% tæng kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu víi Trung Quèc. Theo thèng kª cña Tæng côc H¶i quan th× n¨m 1997, tû träng bu«n b¸n biªn mËu chiÕm 31,25% trong tæng kim ng¹ch bu«n b¸n hai chiÒu, n¨m 1998 con sè nµy lµ 41,76%. Cô thÓ:Tû träng bu«n b¸n mËu biªn trong tæng kim ng¹ch bu«n b¸n ViÖt- Trung

(§¬n vÞ: triÖu USD)
N¨m 1996

N¨m 1997

N¨m 1998
Tæng sè

Biªn mËu

Tæng sè

Biªn mËu

Tæng sè

Biªn mËu

Kim ng¹ch XNK

1150

273

1440

450

1245

520

(Theo thèng kª cña Tæng côc H¶i quan)

Sè liÖu n¨m 1996 lµ sè cña riªng tØnh Qu¶ng T©y

Sè liÖu biªn mËu cña n¨m 1997, 1998 bao gåm c¶ 3 tØnh V©n Nam, Qu¶ng T©y, ®¶o H¶i Nam

Bu«n b¸n biªn mËu còng diÔn ra d­íi nhiÒu h×nh thøc nh­ ký kÕt hîp ®ång gi÷a c¸c c¸c doanh nghiÖp, ®æi hµng trùc tiÕp gi÷a c¸c doanh nghiÖp vµ c­ d©n, bu«n b¸n trung gian... vµ thu hót nhiÒu ®èi t­îng tham gia, tõ c¸c c«ng ty Nhµ n­íc, c«ng ty cæ phÇn ®Õn c¸c c«ng ty t­ nh©n, c­ d©n vïng biªn giíi vµ c­ d©n ë c¸c tØnh kh¸c. ViÖc thanh to¸n trong bu«n b¸n biªn mËu chñ yÕu lµ b»ng tiÒn mÆt vµ chñ yÕu lµ b»ng ®ång Nh©n d©n tÖ, viÖc ¸p dông c¸c h×nh thøc thanh to¸n quèc tÕ cßn rÊt Ýt.

Nh×n chung, ho¹t ®éng trao ®æi th­¬ng m¹i víi Trung Quèc trong thêi gian qua cßn kh¸ khiªm tèn. Mét thÞ tr­êng ®«ng d©n nh­ Trung Quèc ®ang lµ søc hót m¹nh mÏ ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ë nhiÒu n­íc, trong ®ã cã ViÖt Nam. Tuy nhiªn, ®Ó cã thÓ ®øng v÷ng vµ chiÕm lÜnh ®­îc thÞ tr­êng nµy l¹i lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò hÕt søc khã kh¨n do nh÷ng chÝnh s¸ch cña Trung Quèc vÒ khuyÕn khÝch tiªu dïng hµng néi ®Þa, h¹n chÕ sö dông s¶n phÈm ngo¹i nhËp. Trong quan hÖ th­¬ng m¹i víi Trung Quèc thêi gian qua, cã thÓ rót ra nh÷ng ®iÓm thuËn lîi vµ khã kh¨n d­íi ®©y:

* KÕt qu¶ vµ thuËn lîi:

- Quan hÖ gi÷a hai n­íc tiÕp tôc ph¸t triÓn ®· cã t¸c ®éng thóc ®Èy quan hÖ kinh tÕ ViÖt- Trung nãi chung vµ quan hÖ th­¬ng m¹i nãi riªng. Râ rµng, nh÷ng tho¶ thuËn gi÷a c¸c nguyªn thñ quèc gia vµ l·nh ®¹o cao cÊp cña hai Nhµ n­íc vÒ c¸c vÊn ®Ò biªn giíi trªn bé vµ Vinh B¾c Bé, viÖc ký kÕt c¸c hiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i, hiÖp ®Þnh biªn mËu... chÝnh lµ c¬ së t¹o sù æn ®Þnh cho sù ph¸t triÓn quan hÖ th­¬ng m¹i gi÷a hai n­íc, nhÊt lµ giao l­u kinh tÕ qua c¸c cöa khÈu

- Hai tØnh V©n Nam vµ Qu¶ng T©y ngµy cµng coi träng ph¸t triÓn quan hÖ víi c¸c n­íc l¸ng giÒng, trong ®ã ViÖt Nam ®­îc xem lµ mét ®èi t­îng hÕt søc quan träng. Míi ®©y, hai tØnh nµy ®· cã mét sè chÝnh s¸ch, biÖn ph¸p t¨ng c­êng më cöa, trao ®æi kinh tÕ ®èi ngo¹i, trong ®ã ViÖt Nam lµ träng ®iÓm. Hä coi ViÖt Nam lµ mét thÞ tr­êng lín gióp c¸c tØnh nµy xo¸ bá t×nh tr¹ng tôt hËu qu¸ xa vÒ kinh tÕ so víi c¸c tØnh duyªn h¶i cña hä. ViÖc c¸c tØnh gi¸p biªn giíi ViÖt Nam t¨ng c­êng vµ më réng hîp t¸c víi c¸c n­íc, trong ®ã cã ViÖt Nam còng lµ mét ®iÒu kiÖn thuËn lîi cã thÓ më ra mét b­íc ph¸t triÓn míi trong quan hÖ gi÷a hai n­íc nãi chung vµ c¸c tØnh biªn giíi cña hai bªn nãi riªng.

- ViÖt Nam tiÕp tôc chÝnh s¸ch héi nhËp, ®a d¹ng ho¸, ®a ph­¬ng ho¸ h¬n n÷a quan hÖ kinh tÕ ®èi ngo¹i, t¹o thÕ ®øng míi cho giao l­u kinh tÕ cña ta víi Trung Quèc qua c¸c cöa khÈu phÝa B¾c. ViÖc héi nhËp vµo ho¹t ®éng kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi sÏ gãp phÇn gióp c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam n©ng cao søc s¶n xuÊt, chÊt l­îng s¶n phÈm, cã thÓ c¹nh tranh tèt h¬n víi hµng ho¸ Trung Quèc, tõ ®ã c¶i thiÖn mét phÇn c¸n c©n vµ c¬ cÊu xuÊt khÈu hµng sang Trung Quèc cña ta hiÖn nay.

- Trung Quèc ®ang tiÕp tôc ®i s©u më cöa c¶i c¸ch vµ cã mét sè chÝnh s¸ch thuËn ®èi víi ViÖt Nam trong giao l­u kinh tÕ qua c¸c cöa khÈu víi Trung Quèc. Nh÷ng chÝnh s¸ch cña Trung Quèc ®ang t¹o lËp mét luËt ch¬i b×nh ®¼ng cho c¸c doanh nghiÖp trong n­íc. ChÝnh phñ Trung Quèc ®· dÇn xãa bá mét sè chÝnh s¸ch ­u ®·i vÒ thuÕ tr­íc ®©y dµnh cho c¸c tØnh biªn giíi, c¸c vïng më cöa kinh tÕ. Nh­ vËy, c¸c doanh nghiÖp thuéc c¸c tØnh biªn giíi Trung Quèc sÏ mÊt ®i nh÷ng ­u ®·i vÒ thuÕ, tµi chÝnh..., lµm gi¶m t­¬ng ®èi søc c¹nh tranh trong quan hÖ th­¬ng m¹i nãi riªng vµ trong giao l­u kinh tÕ víi ViÖt Nam nãi chung.

- Xu thÕ hîp t¸c tiÓu khu vùc, liªn kÕt kinh tÕ tiÕp tôc ph¸t triÓn ®· t¸c ®éng vµ lµm thay ®æi bé mÆt cña viÖc giao l­u trao ®æi hµng ho¸ qua c¸c cöa khÈu phÝa B¾c. C¸c n­íc trong khu vùc mong muèn x©y dùng mét vµnh ®ai vßng cung kinh tÕ Hµ Néi- Qu¶ng Ninh- H¶i phßng, Trung Quèc thóc ®Èy m¹nh mÏ viÖc x©y dùng vßng cung kinh tÕ VÞnh B¾c Bé (bao gåm Qu¶ng T©y, H¶i Nam). Trong t­¬ng lai, nÕu h×nh thµnh c¸c khu vùc trªn ®©y sÏ ®Èy m¹nh giao l­u kinh tÕ gi­a Qu¶ng t©y víi MiÒn B¾c n­íc ta.

MÆc dï cã nh÷ng thuËn lîi cã thÓ t¹o tiÒn ®Ò cho viÖc ph¸t triÓn quan hÖ th­¬ng m¹i ViÖt- Trung, song trªn thùc tÕ cßn rÊt nhiÒu vÊn ®Ò khã kh¨n, nh÷ng tån t¹i cÇn ®­îc kh¾c phôc ®Ó thóc ®Èy h¬n n÷a trao ®æi th­¬ng m¹i gi÷a hai n­íc.

* Nh÷ng tån t¹i vµ khã kh¨n:

MÆc dï tèc ®é t¨ng tr­ëng kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu hai n­íc t¨ng nhanh nh­ng con sè nµy chØ chiÕm mét tû träng rÊt khiªm tèn trong tæng kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu cña mçi n­íc. §èi víi ViÖt Nam, xuÊt nhËp khÈu víi Trung Quèc chiÕm kho¶ng 10% tæng kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu; ®èi víi phÝa Trung Quèc con sè nµy cßn ch­a ®¹t 1%. Râ rµng, ®©y lµ con sè hÕt søc nhá bÐ, ch­a xøng víi tiÒm n¨ng cña c¶ hai phÝa.

C¸n c©n th­¬ng m¹i cßn cã nh÷ng ®iÓm ch­a hîp lý, nhÊt lµ ®èi víi phÝa ViÖt Nam. §iÒu nµy thÓ hiÖn ë viÖc nhËp siªu cña ViÖt Nam ngµy cµng t¨ng, g©y nªn nh÷ng bÊt lîi cho viÖc thóc ®Èy quan hÖ mËu dÞch ph¸t triÓn ®ång ®Òu, c©n b»ng.

C¬ cÊu hµng xuÊt nhËp khÈu víi Trung Quèc cßn cã bÊt lîi cho phÝa ViÖt Nam. Hµng ho¸ xuÊt khÈu sang Trung Quèc cña ta míi chØ dõng ë nguyªn liÖu th«, dÔ qu¶n lý, c¸c s¶n phÈm tinh chÕ cßn Ýt dÉn ®Õn viÖc khèi l­îng hµng xuÊt cã thÓ lín nh­ng gi¸ trÞ xuÊt khÈu ch­a cao. §iÒu nµy g©y nªn nh÷ng bÊt lîi cho phÝa ta nh­ kh«ng tËn dông vµ t¹o ®­îc c«ng ¨n viÖc lµm cho nguån nh©n lùc trong n­íc, khai th¸c kh«ng hîp lý vµ kh«ng hiÖu qu¶ nguån tµi nguyªn thiªn nhiªn... Trong khi ®ã, s¶n phÈm nhËp khÈu tõ Trung Quèc chñ yÕu lµ hµng tiªu dïng, c¸c s¶n phÈm ®· qua chÕ biÕn, c¸ mÆt hµng ®a d¹ng h¬n, sè l­îng nhiÒu nh­ng ph©n t¸n, khã qu¶n lý. Nh×n chung chÊt l­îng hµng ho¸ trao ®æi gi÷a hai n­íc th­êng cã phÈm cÊp thÊp, nhÊt lµ hµng Trung Quèc. HÇu hÕt hµng ho¸ nµy ®Òu lµ s¶n phÈm cña c¸c ®Þa ph­¬ng, chÊt l­îng kh«ng cao. Trong bu«n b¸n biªn giíi, t×nh tr¹ng hµng gi¶, hµng kÐm chÊt l­îng vÉn chiÕm mét tû träng kh¸ lín, g©y nh÷ng ¶nh h­ëng kh«ng tèt ®èi víi ng­êi tiªu dïng.

Bu«n lËu trªn bé vµ trªn biÓn gi÷a hai n­íc trong giai ®o¹n võa qua lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò c¶ hai bªn cïng quan t©m. T×nh tr¹ng bu«n lËu kh«ng cã chiÒu h­íng thuyªn gi¶m mµ ngµy cµng trë nªn trÇm träng h¬n, g©y khã kh¨n cho viÖc qu¶n lý khu vùc biªn giíi, lµm hçn lo¹n thÞ tr­êng vµ ¶nh h­ëng tíi sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña mçi n­íc.

ViÖc Trung Quèc níi réng quyÒn tù chñ cho c¸c ®Þa ph­¬ng ®Ó hä chñ ®éng lµm ¨n víi ViÖt Nam cho phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña c¸c tØnh nµy; ®ång thêi coi ViÖt Nam nh­ mét thÞ tr­êng bæ sung, hç trî, chØ cã vai trß quan träng ®èi víi c¸c khu vùc gi¸p biªn giíi, vïng s©u vïng xa cña Trung Quèc mµ kh«ng ph¶i lµ thÞ tr­êng chÝnh sÏ lµm cho Trung Quèc Ýt chó träng, thiÕu chñ ®éng còng nh­ Ýt t¨ng c­êng vµ khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp cña hä lµm ¨n víi ViÖt Nam. §iÒu nµy sÏ lµ mét khã kh¨n rÊt lín cho phÝa ViÖt Nam trong viÖc më réng quan hÖ kinh tÕ, th­¬ng m¹i víi Trung Quèc.

Trung Quèc ®ang tÝch cùc ®µm ph¸n ®Ó gia nhËp WTO, më réng quan hÖ víi c¸c n­íc trong khu vùc vµ thÕ giíi. ViÖc hä trë thµnh thµnh viªn chÝnh thøc cña WTO, cam kÕt ®Õn n¨m 2000 sÏ h¹ biÓu thuÕ xuèng møc 15% sÏ cã nh÷ng t¸c ®éng ®Õn luång hµng vµo ViÖt Nam. §iÒu nµy thÓ hiÖn ë chç, víi møc thuÕ suÊt thÊp, nhiÒu s¶n phÈm cña c¸c n­íc kh¸c sÏ vµo ViÖt Nam qua ®­êng Trung Quèc g©y khã kh¨n cho s¶n xuÊt trong n­íc cña ta vµ nÕu kh«ng cã chÝnh s¸ch qu¶n lý chÆt chÏ th× nguån nhËp khÈu nµy còng gãp phÇn lµm mÊt b×nh æn thÞ tr­êng trong n­íc, ¶nh h­ëng tíi sù ph¸t triÓn th­¬ng m¹i, kinh tÕ.

Tãm l¹i, xuÊt nhËp khÈu gi÷a ViÖt Nam vµ Trung Quèc trong giai ®o¹n 1991- 1998 ®· cã nh÷ng b­íc tiÕn ®¸ng kÓ. Tuy nhiªn, sù ph¸t triÓn nµy vÉn ch­a thùc sù ph¶n ¸nh hÕt tiÒm n¨ng cña c¶ hai phÝa. Kh«ng nh÷ng thÕ, trong quan hÖ th­¬ng m¹i víi Trung Quèc, phÝa ViÖt Nam cßn ph¶i chÞu nh÷ng bÊt lîi. §Ó ph¸t triÓn quan hÖ th­¬ng m¹i ViÖt - Trung, cÇn thiÕt ph¶i cã sù nç lùc cña c¶ hai phÝa b»ng nh÷ng chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch hîp lý, t¹o ®iÒu kiÖn tho¶ ®¸ng ®Ó c¸c doanh nghiÖp, c¸ nh©n- kh«ng chØ ë khu vùc biªn giíi- cã thÓ më réng quan hÖ, t×m ®èi t¸c ®Ó t¨ng c­êng quan hÖ bu«n b¸n gi÷a hai phÝa. Ngoµi nç lùc cña c¸c ®Þa ph­¬ng, c¸c doanh nghiÖp th× nh÷ng tho¶ thuËn cÊp cao cña l·nh ®¹o §¶ng vµ Nhµ n­íc chÝnh lµ yÕu tè quan träng- nÕu kh«ng muèn nãi lµ quyÕt ®Þnh- gãp phÇn n©ng cao vai trß cña thÞ tr­êng mçi bªn- cïng víi viÖc ban hµnh c¸c chÝnh s¸ch, ph¸p luËt sÏ t¹o c¬ së ph¸p lý ®Ó ph¸t triÓn quan hÖ th­¬ng m¹i gi÷a hai n­íc.


3. T×nh h×nh ®Çu t­ cña Trung Quèc vµo ViÖt Nam trong giai ®o¹n 1991 - 1998

Ho¹t ®éng ®Çu t­ (kÓ c¶ ®Çu t­ trùc tiÕp vµ gi¸n tiÕp) cña Trung Quèc vµo ViÖt Nam ®· ®­îc phôc håi vµ t¨ng lªn râ rÖt kÓ tõ khi quan hÖ hai n­íc b×nh th­êng trë l¹i. Sè dù ¸n ®Çu t­ trùc tiÕp tÝnh ®Õn n¨m 1997 lµ 56 dù ¸n víi tæng vèn ®¨ng ký 88 triÖu USD. Ho¹t ®éng ®Çu t­ trùc tiÕp cña Trung Quèc vµo ViÖt Nam còng ®· gãp phÇn vµo viÖc gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng, ®ång thêi ®ãng gãp vµo nguån thu ng©n s¸ch b»ng tr¸ch nhiÖm ®ãng thuÕ, phÝ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Theo sè liÖu thèng kª cña Bé KÕ Ho¹ch vµ §Çu t­, sè ng­êi lao ®éng lµm viÖc trong c¸c dù ¸n ®Çu t­ trùc tiÕp cña Trung Quèc t¹i ViÖt Nam lµ 1630 ng­êi, nép ng©n s¸ch Nhµ n­íc 21007 ngh×n USD. Doanh thu cña c¸c xÝ nghiÖp nµy lµ 23.598 ngh×n USD, trong ®ã trÞ gi¸ xuÊt khÈu lµ 2591 ngh×n USD vµ gi¸ trÞ b¸n trong n­íc lµ 21005 ngh×n USD. Riªng trong n¨m 1997, Trung Quèc ®· cã 11 dù ¸n ®Çu t­ trùc tiÕp vµo ViÖt Nam ®­îc cÊp giÊy phÐp víi tæng vèn ®¨ng ký lµ 22,9 triÖu USD. So víi thêi kú 1991- 1992, nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®Çu t­ cña Trung Quèc vµo ViÖt Nam t¨ng tr­ëng víi tèc ®é nhanh h¬n. Tuy nhiªn, so víi c¸c n­íc l©n cËn nh­ Singapore, Hµn Quèc... th× l­îng vèn ®Çu t­ cña Trung Quèc vµo ViÖt Nam cßn rÊt khiªm tèn. Trong ®iÒu kiÖn ViÖt Nam ®ang cã nh÷ng chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ®Çu t­ n­íc ngoµi, më cöa kinh tÕ vµ víi tiÒm n¨ng kinh tÕ cña Trung Quèc th× khèi l­îng ®Çu t­ cña Trung Quèc vµo ViÖt Nam cßn ch­a ®¸ng kÓ vµ ch­a t­¬ng xøng víi tiÒm n¨ng cña c¶ hai n­íc. TÝnh ®Õn 10/3/1998, tæng sè vèn ®Çu t­ trùc tiÕp ®ang thùc hiÖn cña Trung Quèc lµ 30984 ngh×n USD, trong ®ã n¨m 1991 lµ 1975 ngh×n USD, n¨m 1992 lµ 4196 ngh×n USD vµ n¨m 1993 lµ 5627 ngh×n USD.Nh×n chung trong giai ®o¹n 1991- 1999, ®Çu t­ cña Trung Quèc vµo ViÖt Nam ch­a nhiÒu, chñ yÕu lµ c¸c dù ¸n nhá, tËp trung chñ yÕu vµo mét sè lÜnh vùc dÞch vô vµ c«ng nghiÖp nhá, mÆc dï hai bªn ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c xÝ nghiÖp lín tham gia hîp t¸c kinh tÕ, ®Çu t­. §Õn cuèi n¨m 1997, c¸c doanh nghiÖp Trung Quèc ®· ®Çu t­ 41 h¹ng môc c«ng tr×nh ë ViÖt Nam víi tæng kim ng¹ch ­íc tÝnh 102 triÖu USD, ®øng thø 21 trong tæng sè c¸c n­íc vµ l·nh thæ ®Çu t­ vµo ViÖt Nam. Cho tíi nay, dù ¸n ®Çu t­ lín nhÊt cña Trung Quèc vµo ViÖt Nam lµ dù ¸n x©y dùng khu chÕ xuÊt Linh Trung ë thµnh phè Hå ChÝ Minh víi vèn ®Çu t­ cña c¶ hai phÝa lµ 14 triÖu USD, tiÕp ®ã lµ nhµ m¸y thÐp H¶i Phßng víi vèn ®Çu t­ lµ 9,7 triÖu USD. TÝnh ®Õn nay, phÝa ViÖt Nam ®· cÊp giÊy phÐp cho 76 dù ¸n ®Çu t­ cña Trung Quèc víi tæng sè vèn trªn 130 USD. NÕu tÝnh c¶ Hång K«ng th× sè dù ¸n ®­îc cÊp giÊy phÐp lµ 375 dù ¸n víi tæng sè vèn 3,35 tû USD. PhÇn lín c¸c dù ¸n nµy ®Òu cã quy m« nhá víi vèn b×nh qu©n xÊp xØ 2 triÖu USD. Tõ ®Çu n¨m 1999 ®Õn nay, Trung Quèc cã 11 dù ¸n ®Çu t­ vµo ViÖt Nam víi tæng sè vèn 9 triÖu USD. NÕu so s¸nh víi quan hÖ th­¬ng m¹i gi÷a hai n­íc th× t×nh h×nh ®Çu t­ ph¸t triÓn chËm h¬n. Tuy nhiªn, Trung Quèc kh«ng chØ ®Çu t­ trùc tiÕp vµo ViÖt Nam mµ cßn cã c¸c kho¶n ®Çu t­ gi¸n tiÕp kh¸c nh­ viÖn trî ph¸t triÓn, cho vay kh«ng l·i.... N¨m 1992, ChÝnh phñ Trung Quèc ®· ký HiÖp ®Þnh viÖn trî cho ViÖt Nam 80 triÖu NDT dïng ®Ó c¶i t¹o, n©ng cÊp Nhµ m¸y ph©n ®¹m B¾c Giang, nhµ m¸y dÖt 8/3.... Sau 8 n¨m triÓn khai, ®Õn nay cã 3 dù ¸n sö dông kho¶n vay nµy víi tæng sè vèn 50 triÖu NDT bao gåm nhµ m¸y ph©n ®¹m B¾c Giang (17,5 triÖu NDT); nhµ m¸y dÖt 8/3 (17,5 triÖu NDT); dù ¸n c«ng tr×nh thñy ®iÖn nhá cho c¸c tØnh phÝa B¾c (15 triÖu NDT) ®· thùc hiÖn xong, trong khi ®ã 3 h¹ng môc lµ C«ng ty Cao su Sao Vµng 12,6 triÖu NDT; nhµ m¸y tr¸ng men H¶i Phßng 6,2 triÖu NDT vµ nhµ m¸y sø H¶i D­¬ng 11,2 triÖu NDT ®ang trong qu¸ tr×nh triÓn khai. N¨m 1994, Trung Quèc tháa thuËn gióp ViÖt Nam c¶i t¹o vµ më réng Nhµ m¸y gang thÐp Th¸i Nguyªn. C¸c h¹ng môc nµy ®ang ®­îc tiÕn hµnh, mét sè h¹ng môc ®· ®i vµo s¶n xuÊt. Cã thÓ nãi, vÒ c¬ b¶n, kho¶n vay kh«ng l·i 80 triÖu NDT ®· ®­îc gi¶i ng©n xong vµ c¸c dù ¸n ®· ®i vµo s¶n xuÊt b­íc ®Çu. Kho¶n vay kh«ng l·i 200 triÖu NDT tõ n¨m 1997 vÉn ®ang trong qu¸ tr×nh triÓn khai vµ ®­îc ph©n bæ cho 6 dù ¸n bao gåm c¶i t¹o, hiÖn ®¹i hãa d©y chuyÒn s¶n xuÊt glucoza; nhµ m¸y gç nh©n t¹o Th¸i Nguyªn; Nhµ m¸y dÖt Nam §Þnh; c«ng ty dÖt Phó Thä; C«ng ty dÖt 19-5 Hµ Néi; C«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng 6. Trong sè c¸c dù ¸n nµy, dù ¸n Nhµ m¸y gç nh©n t¹o Th¸i Nguyªn vµ C«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng 6 cã tÝnh kh¶ thi cao, c¸c dù ¸n kh¸c ®ang ë trong qu¸ tr×nh th¶o luËn hîp ®ång. Trong n¨m 1998 vµ 1999, Trung Quèc còng cung cÊp cho ViÖt Nam hai kho¶n viÖn trî kh«ng hoµn l¹i 10 triÖu NDT (1998) vµ 20 triÖu NDT (1999). Kho¶n viÖn trî 10 triÖu NDT ®­îc ph©n bæ cho dù ¸n x©y dùng nhµ ë häc viªn cña häc viÖn chÝnh trÞ quèc gia Hå ChÝ Minh. HiÖn nay kho¶n viÖn trî nµy ®ang ®­îc hai bªn cïng bµn b¹c ®Ó t×m ph­¬ng ¸n gi¶i ng©n. Trong thêi gian qua, phÝa ViÖt Nam ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp Trung Quèc tham gia ®Êu thÇu vµ tróng thÇu h¹ng môc c¶i t¹o nhµ m¸y sinh ho¹t H¶i Phßng. HiÖn nay c¸c ®èi t¸c Trung Quèc còng ®ang tham gia ®Êu thÇu x©y dùng nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn Na D­¬ng vµ nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn Cao Ng¹n. Víi chÝnh s¸ch ®æi míi kinh tÕ vµ ®ang trong qu¸ tr×nh ®æi míi c«ng nghÖ, Trung Quèc rÊt quan t©m tíi viÖc liªn doanh gi÷a c¸c doanh nghiÖp Trung Quèc vµ doanh nghiÖp ViÖt Nam nh»m s¶n xuÊt hµng ho¸ ®Ó tiªu thô t¹i chç hoÆc xuÊt khÈu. MÆc dï vËy, cho ®Õn nay ®Çu t­ (trùc tiÕp vµ gi¸n tiÕp) cña Trung Quèc vµo ViÖt Nam vÉn ch­a t­¬ng xøng víi tiÒm n¨ng kinh tÕ cña Trung Quèc còng nh­ nhu cÇu tiÕp nhËn ®Çu t­ cña phÝa ViÖt Nam. Cã thÓ nhËn thÊy r»ng, ®Çu t­ cña Trung Quèc vµo ViÖt Nam trong giai ®o¹n võa qua chñ yÕu lµ nh»m n©ng cÊp mét sè c«ng tr×nh do Trung Quèc x©y dùng trong giai ®o¹n tr­íc. Trong khi ®ã, ®Çu t­ cña Trung Quèc vµo c¸c lÜnh vùc kinh tÕ nh­ n«ng nghiÖp, c«ng nghiÖp, dÞch vô cßn rÊt h¹n chÕ hoÆc nÕu cã th× vèn ®Çu t­ th­êng ®¹t møc nhá hoÆc trung b×nh, sè dù ¸n ®Çu t­ cã quy m« lín hÇu nh­ ch­a cã.
4. T×nh h×nh du lÞch ViÖt Nam- Trung Quèc

ViÖt Nam vµ Trung Quèc cã quan hÖ mËt thiÕt l©u ®êi trªn nhiÒu lÜnh vùc, trong ®ã cã du lÞch. N¨m1994, hai n­íc thiÕt lËp quan hÖ chÝnh thøc vÒ du lÞch vµ ®· ký kÕt HiÖp ®Þnh hîp t¸c du lÞch ViÖt- Trung víi néi dung chñ yÕu sau:

- KhuyÕn khÝch ph¸t triÓn vµ hîp t¸c du lÞch gi÷a hai n­íc, ñng hé c¸c doanh nghiÖp du lÞch 2 n­íc, thiÕt lËp vµ ph¸t triÓn quan hÖ nghiÖp vô du lÞch.

- Hai bªn khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp du lÞch tiÕn hµnh hîp t¸c du lÞch vµ ®Çu t­ theo luËt ®Çu t­ cña mçi n­íc.

- Hai bªn ñng hé c¸c c«ng ty du lÞch cña n­íc m×nh, tæ chøc kh¸ch du lÞch cña n­íc thø 3 ®i du lÞch t¹i n­íc bªn kia.

KÕt qu¶ lµ, trong n¨m 1994, viÖc khai th«ng c¸c cöa khÈu quèc tÕ §ång §¨ng (L¹ng S¬n) víi Nam Ninh (Trung Quèc) ®· lµm t¨ng nhanh l­îng kh¸ch quèc tÕ b»ng ®­êng bé vµ ph¸t huy c¸c tuyÕn du lÞch liªn quèc gia. ChØ tÝnh riªng ngµy 17/4/1994, ngµy më cöa khÈu quèc tÕ Mãng C¸i- §«ng H­ng vµ th«ng cÇu B¾c Liªn nèi liÒn biªn giíi ViÖt- Trung, ®· cã kho¶ng 6 v¹n l­ît ng­êi Trung Quèc sang th¨m Mãng C¸i- Trµ Cæ vµ h¬n mét v¹n l­ît ng­êi ViÖt Nam sang th¨m §«ng H­ng. MÆt kh¸c, ViÖt Nam- Trung Quèc kh«ng chØ khai th«ng cöa khÈu Mãng C¸i mµ cßn khai th«ng cöa khÈu L¹ng S¬n. Theo quy ho¹ch cña ngµnh du lÞch ViÖt Nam, L¹ng S¬n lµ tuyÕn du lÞch quan träng thø 2 ë khu vùc phÝa B¾c, cã vÞ trÝ ®Þa lý thuËn tiÖn, cã tiÒm n¨ng tµi nguyªn du lÞch phong phó, lµ n¬i cã nhiÒu danh lam th¾ng c¶nh vµ di tÝch lÞch sö, cã nÒn v¨n ho¸ phong phó vµ ®Ëm ®µ b¶n s¾c d©n téc nªn ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t triÓn thµnh trung t©m du lÞch trong n­íc vµ quèc tÕ. §Æc biÖt sau khi ViÖt Nam- Trung Quèc ký kÕt HiÖp ®Þnh vÒ du lÞch, sè l­îng kh¸ch tíi L¹ng S¬n t¨ng lªn nhanh chãng. NhiÒu h×nh thøc du lÞch míi còng xuÊt hiÖn. Tõ n¨m 1994 ®Õn nay, ViÖt Nam vµ Trung Quèc ®· ký nhiÒu v¨n b¶n, hiÖp ®Þnh vµ kÕ ho¹ch hîp t¸c. Nãi chung, hÇu hÕt néi dung cña HiÖp ®Þnh ®· ®­îc triÓn khai.NhiÒu ®Þa ph­¬ng cña ViÖt Nam ®· thiÕt lËp vµ ký kÕt v¨n b¶n tho¶ thuËn víi ®Þa ph­¬ng phÝa Trung Quèc vÒ trao ®æi kh¸ch, khai th«ng tuyÕn du lÞch ®­êng biÓn. Nhê cã nh÷ng chÝnh s¸ch ­u ®·i nµy, sè kh¸ch du lÞch Trung Quèc vµ ViÖt Nam ®· t¨ng ®¸ng kÓ (xem b¶ng d­íi).Каталог: images -> 2006
2006 -> Lúa gạo Việt Nam Giới thiệu
2006 -> B¸o c¸o tæng kÕt ®Ò Tµi
2006 -> BÁo cáo nghiên cứu khả năng cạnh tranh của các mặt hàng nông sản chính của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập afta
2006 -> NGÀnh lúa gạo việt nam nguyễn Ngọc Quế Trần Đình Thao Hà Nội, 5-2004 MỤc lụC
2006 -> Hµ Néi, th¸ng 10 n¨m 2006
2006 -> §inh Xun Tïng Vò träng B×nh TrÇn c ng Th¾ng Hµ NéI, th¸ng 12 N¡M 2003
2006 -> Nhãm nghiªn cøu: Hoµng Thuý b ng (M. Sc) NguyÔn V¨n NghÖ (mba) Lª Hoµng Tïng
2006 -> PHÁt triển hệ thống tín dụng nông thôN Ở việt nam1
2006 -> ¶nh h­ëng cña viÖc Trung Quèc vµo wto vµ mét sè bµi häc cho ViÖt Nam1
2006 -> Bé n ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n ng th n B¸o c¸o tæng quan ngµnh chÌ viÖt Nam

tải về 0.58 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương