B¸o c¸o tæng kÕt ®Ò Tµitải về 1.08 Mb.
trang1/15
Chuyển đổi dữ liệu19.07.2016
Kích1.08 Mb.
#2032
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


ViÖn KHKTNN ViÖt nam Bé NN vµ PTNT

Bé M«n hÖ thèng n«ng nghiÖp Trung t©m th«ng tin

===================== ==================

B¸o c¸o tæng kÕt ®Ò Tµi

Nghiªn cøu thùc tiÔn dån ®iÒn, ®æi thöa ë mét sè tØnh vµ ®Ò xuÊt chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch dån ®iÒn ®æi thöa n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông ®Êt ë §ång b»ng S«ng Hång


Chñ nhiÖm ®Ò tµi: TS.§µo thÕ Anh

C¬ quan chñ tr×: Bé m«n hÖ thèng n«ng nghiÖp (ASD)

ViÖn KHKTNN ViÖt nam (VASI)


Hµ néi, th¸ng 8/2004

Môc lôc

PhÇn I: Tæng quan 8

1.1 Sù cÇn thiÕt cña vÊn ®Ò nghiªn cøu 8

1.2 nghiªn cøu trong vµ ngoµi n­íc 11

1.2.1 T×nh h×nh nghiªn cøu ë n­íc ngoµi. 11

1.2.2 T×nh h×nh nghiªn cøu ë trong n­íc 16

Nh­ v©y, tæng hîp l¹i cã thÓ nªu lªn 3 ®iÓm ®Æc biÖt trong c¸c nghiªn cøu D§§T ®· lµm thêi gian qua ®ã lµ: (1) C¸c nghiªn cøu D§§T chØ quan t©m ®Õn sù gi¶m thiÓu cña sè l­îng m¶nh trªn n«ng hé hay trªn ®¬n vÞ diÖn tÝch vµ nh÷ng t¸c ®éng do kinh tÕ quy m« vÒ « thöa m¹ng l¹i, nh­ng ch­a ®¸nh gi¸ hÕt nh÷ng t¸c ®éng phøc t¹p vµ c¸c hÖ qu¶ kh¸c nhau cña D§§T. (2) Nh÷ng nghiªn cøu chØ tËp trung vµo t¸c nh©n chÝnh lµ n«ng hé mµ quªn r»ng tham gia vµo D§§T cã nhiÒu t¸c nh©n kh¸c nhau. Sù quan t©m ®Õn kinh tÕ quy m« vÒ « thöa vµ riªng víi 1 t¸c nh©n lµ n«ng hé cho thÊy c¸c nghiªn cøu nµy míi chØ ®Ò cËp mèi quan hÖ gi÷a con ng­êi víi ruéng ®Êt mµ ch­a ®Ò cËp ®Õn mèi quan hÖ con ng­êi víi con ng­êi th«ng qua vÊn ®Ò ruéng ®Êt. Vµ (3) c¸c nghiªn cøu kh«ng chøng minh ®­îc r»ng tr­íc khi ¸p dông c¸c biÖn ph¸p can thiÖp hµnh chÝnh ®Ò thùc hiÖn D§§T th× ®Þa ph­¬ng ®· t¹o ®iÒu kiÖn rÊt tèt ®Ó thóc ®Èy c¬ chÕ phi tËp trung tham gia vµo viÖc thùc hiÖn D§§T, hay c¸c ®Þa ph­¬ng cã c¸c biÖn ph¸p h÷u hiÖu kh¸c (cã chÕ träng tµi, c¬ chÕ gi¸, hoÆc lµ sù th­ëng ph¹t) ®Ó thóc ®Èy D§§T. 27

PhÇn II: Môc ®Ých vµ ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu 28

2.1 Môc ®Ých nghiªn cøu 28

2.1.1 Môc tiªu nghiªn cøu cña ®Ò tµi. 28

2.1. 2 C©u hái nghiªn cøu chÝnh 28

2.2 Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu 29

2.2.1 Ph­¬ng ph¸p ®iÒu tra ®Þnh tÝnh c¸c t¸c nh©n víi c¸c phiÕu ®iÒu tra më (Semi-structured interview): 30

2.2.2 Ph­¬ng ph¸p héi th¶o chuyªn gia (Expert meetings) 30

2.2.3 Ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ t¸c ®éng KTXH cña viÖc thùc hiÖn D§§T. 32

2.2.4 Ph­¬ng ph¸p chän c¸c m« h×nh D§§T ®Ó nghiªn cøu. 33

PhÇn III: kÕt qu¶ nghiªn cøu 36

3.1 Giíi thiÖu c¸c m« h×nh nghiªn cøu 36

3.1.1 C¸c m« h×nh D§§T ®­îc chän ®Ó nghiªn cøu 36

3.1.2 TÝnh ®¹i diÖn cña c¸c m« h×nh nghiªn cøu 40

3.2 Thùc tr¹ng manh món ruéng ®Êt ë ®BSH. 40

3.2.1 Manh món ruéng ®Êt ë §ång b»ng s«ng Hång 40

3.2.2C¸c ®Æc ®iÓm manh món ruéng ®Êt ë §BSH. 43

3.2.3 Nguyªn nh©n dÉn ®Õn t×nh tr¹ng manh món: 45

3.2.4 Nh÷ng h¹n chÕ cña t×nh tr¹ng manh món ruéng ®Êt ®èi víi SXNN vµ qu¶n lÝ ruéng ®Êt ë ®Þa ph­¬ng. 46

3.3 C¸c ph­¬ng thøc D§§T ®· ®­îc thùc hiÖn ë c¸c ®Þa ph­¬ng 47

3.3.1 C¸c m« h×nh do ®Þa ph­¬ng chñ ®éng triÓn khai (tù nguyÖn) 47

3.3.2 C¸c m« h×nh D§§T do chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng tæ chøc thùc hiÖn 51

3.4 kÕt qu¶ gi¶m sè thöa sau khi thùc hiÖn D§§T 77

3.4.1 Môc tiªu gi¶m sù manh món vÒ sè thöa 77

3.4.2 Vµ kÕt qu¶ ®¹t ®­îc ë c¸c m« h×nh nghiªn cøu 78

3.4.3 Nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm rót ra 793.5 §¸nh gi¸ c¸c t¸c ®éng cña D§§T 81

3.5.1 Môc ®Ých vµ néi dung ®¸nh gi¸ 81

3.5.2 Ph©n tÝch c¸c môc tiªu thùc hiÖn D§§T 82

ViÖc thùc hiÖn thµnh c«ng NghÞ ®Þnh 64/CP cña §¶ng vµ Nhµ n­íc vµo n¨m 1993 ®· t¹o ®µ cho n«ng nghiÖp ph¸t triÓn trong nhiÒu n¨m qua. Song víi sù ph¸t triÓn kh«ng ngõng cña x· héi, n«ng nghiÖp còng ph¶i cã nh÷ng b­íc ph¸t triÓn míi, nhanh, kh¾c phôc nh÷ng yÕu tè hiÖn ®ang h¹n chÕ sù ph¸t triÓn cña n«ng nghiÖp trong ®ã cã vÊn ®Ò manh món ruéng ®Êt n«ng nghiÖp. §©y lµ mét trong nh÷ng lý do mµ nhiÒu n¨m qua c¸c tØnh ë §BSH ®· cã chñ tr­¬ng vËn ®éng n«ng d©n D§§T th«ng qua c¸c chØ thÞ, nghÞ quyÕt, quyÕt ®Þnh, v¨n b¶n h­íng dÉn... ®Ó c¸c ®Þa ph­¬ng thùc hiÖn. §©y lµ c¬ së quan träng ®Ó c¸c cë së x¸c ®Þnh môc tiªu cña ®Þa ph­¬ng m×nh. 82Môc tiªu 83

Môc ®Ých 84

3.5.3 Vai trß cña quy ho¹ch sö dông ®Êt vµ Quota cho phÐp chuyÓn ®æi môc ®Ých sö dông ®Êt n«ng nghiÖp ®èi víi viÖc thùc hiÖn D§§T: 85

3.5.4 T¸c ®éng cña D§§T ®Õn sù thay ®æi hÖ thèng ruéng ®Êt trong c¸c vïng 87

3.5.5 ¶nh h­ëng cña D§§T ®Õn sù ph¸t triÓn cña c¸c hÖ thèng canh t¸c 961) Lµ vïng ®Êt hoang ho¸ ch­a sö dông 99

3) Lµ vïng ®Êt lóa cho n¨ng suÊt thÊp 99

ChuyÓn thµnh ®Êt ­¬m c©y gièng 99

§Êt chuyÓn ®æi (ao vµ CAQ) 99

3.5.6 T¸c ®éng cña D§§T ®Õn c¸c hÖ thèng s¶n xuÊt n«ng nghiÖp vµ kinh tÕ hé n«ng d©n 104

3.5.7 D§§T thóc ®Èy sù ph©n ho¸ kinh tÕ trong c¸c kiÓu n«ng hé 109

3.5.8 D§§T thóc ®Èy sù trao ®æi vµ ph©n ho¸ ruéng ®Êt gi÷a c¸c kiÓu hé 1153.6 Nh÷ng hiÖu qu¶ t¸c ®éng kh¸c cña D§§T ®Õn sù ph¸t triÓn N«ng th«n 126

3.6.1 HÖ thèng c¬ së h¹ tÇng n«ng th«n 126

3.6.2 Can thiÖp hµnh chÝnh ®Ó thùc hiÖn D§§T ®· kh«ng tho¶ m·n ®­îc nhu cÇu ®a d¹ng cña ng­êi s¶n xuÊt. 127

PhÇn IV: Nh÷ng khã kh¨n vµ thuËn lîi thùc hiÖn D§§T theo m« h×nh can thiÖp hµnh chÝnh cña ChiÝnh quyÒn 130

4.1 Khã kh¨n chung ®èi víi c¸c ®Þa ph­¬ng 130

4.2 Khã kh¨n ®èi víi t¸c nh©n tham gia D§§T ë c¸c cÊp. 132

PhÇn v: KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ 138

5.1 KÕt luËn 138

5.1.1 VÒ c¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu: 138

5.1.2 VÒ ph­¬ng ph¸p tiÕp cËn nghiªn cøu vµ nh÷ng tån t¹i trong ®Ò tµi 141

5.2 KiÕn nghÞ chÝnh s¸ch 142


Môc lôc b¶ng:


Mét sè chØ tiªu ph¸t triÓn vÒ n«ng nghiÖp ë §BSH. 19

Quy m« ®Êt vµ thu nhËp tõ trång lóa ë 2 ®ång b»ng lín 23

Mét sè ®Æc ®iÓm chÝnh cña c¸c m« h×nh nghiªn cøu 39

Quy m« vµ sù thay ®æi quy m« ®Êt NN ë n«ng hé (%) 41

Møc ®é manh món ruéng ®Êt ë c¸c vïng trong c¶ n­íc. 42Møc ®é manh món ruéng ®Êt ë mét sè tØnh vïng §BSH 42

T×nh tr¹ng manh món ruéng ®Êt cña c¸c m« h×nh tr­íc khi thùc hiÖn D§§T 43

§Æc ®iÓm manh món ruéng ®Êt ë c¸c vïng kh¸c nhau trong §BSH. 44

§Æc ®iÓm manh món ruéng ®Êt ë c¸c kiÓu hé. 44

Thu nhËp cña x· Nam c­êng sau 2 n¨m chuyÓn ®æi 51

Dù kiÕn 2 ph­¬ng ph¸p chia ®Êt 57

Th¾c m¾c th­êng gÆp cña ng­êi d©n vµ quan ®iÓm gi¶i quyÕt cña c¸c §Þa ph­¬ng khi thùc hiÖn D§§T. 66

H¹n chÕ khi chia ®Êt n¨m 1993 theo nghÞ ®Þnh 64/CP 67

Kinh phÝ sö dông cña c¸c m« h×nh 75

Ph©n chia c¸c kho¶n chi phÝ (%tæng chi phÝ ho¹t ®éng D§§T) 76

Mét sè kÕt qu¶ chÝnh sau D§§T ë c¸c m« h×nh nghiªn cøu 78

Môc tiªu kh¸c nhau ®èi víi D§§T ë c¸c ®Þa ph­¬ng 83

Môc ®Ých kh¸c nhau cña c¸c t¸c nh©n ®èi víi D§§T 84

DiÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp tr­íc vµ sau D§§T 88

88DiÖn tÝch ®Êt giao th«ng, thuû lîi tr­íc vµ sau D§§T 89

Tû lÖ ®Êt c«ng ®iÒn sau D§§T ë c¸c x· 91

§Êt lóa chuyÓn ®æi sang trång c©y ¨n qu¶, nu«i c¸ t¹i c¸c x· 98

DiÖn tÝch lóa b×nh qu©n/khÈu t¹i c¸c x· tr­íc vµ sau D§§T 100

Møc chi phÝ cho 1 sµo lóa tr­íc vµ sau D§§T ë Mü thä 100

¶nh h­ëng cña D§§T ®Õn ®Çu t­ s¶n suÊt lóa ë Ngò kiªn 102

So s¸nh chi phÝ vµ HQSX Ng« gi÷a Ngò kiªn vµ V©n xu©n 103

Sù thay ®æi c¬ cÊu ruéng ®Êt cña c¸c kiÓu hé ë Thanh x¸ 104

Sù thay ®æi c¬ cÊu ruéng ®Êt gi÷a c¸c kiÓu hé ë Mü thä 105

§Çu t­ vµ thu nhËp/sµo cña c©y v¶i thiÒu trong c¸c kiÓu hé 107

DiÖn tÝch vµ thu nhËp tõ v­ên ë c¸c kiÓu hé, x· Thanh X¸ 107

Møc ®Çu t­ vµ thu nhËp tõ nu«i t«m ë Nam c­êng 108

Sù thay ®æi cña c¬ cÊu thu nhËp tr­íc vµ sau D§§T 109

Møc t¨ng thu nhËp cña c¸c kiÓu hé ë c¸c x· Cã vµ Kh«ng thùc hiÖn D§§T 112

T×nh h×nh trao ®æi ruéng ®Êt ë Mü thä tr­íc vµ sau D§§T 117

T×nh h×nh trao ®æi ruéng ®Êt cña c¸c n«ng hé 117

ý kiÕn cña n«ng d©n vÒ D§§T 128

DiÖn tÝch hîp lÝ cho mét m¶nh ruéng canh t¸c c¸c c©y trång kh¸c nhau trong ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt hiÖn nay (yÕu tè lao ®éng vµ c«ng nghÖ) 128

ý kiÕn cña c¸c nhãm n«ng d©n ®¸nh gi¸ vÒ thùc hiÖn D§§T 130

C¸c khã kh¨n cña c¸c nhãm t¸c nh©n trong D§§T 135

“Kh¸i niÖm D§§T (Group of land, trong tiÕng Anh vµ Remenbrement des teres, trong tiÕng Ph¸p) lµ viÖc tËp hîp, dån ®æi c¸c thöa ruéng nhá thµnh thöa ruéng lín, tr¸i ng­îc víi viÖc chia c¸c m¶nh ruéng to thµnh c¸c m¶nh ruéng nhá. Cã 2 c¬ chÕ chñ yÕu ®Ó thùc hiªn D§§T, Mét lµ ®Ó cho thÞ tr­êng ruéng ®Êt, vµ c¸c nh©n tè phi tËp trung tham gia vµo, Nhµ n­íc chØ hç trî sao cho c¬ chÕ nay vËn hµnh tèt h¬n. Hai lµ thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p can thiÖp hµnh chÝnh, tæ chøc ph©n chia l¹i ruéng ®Êt, thùc hiÖn c¸c quy ho¹ch cã chñ ®Þnh. Theo c¸ch nµy, c¸c ®Þa ph­¬ng ®Òu x¸c ®Þnh lµ D§§T sÏ kh«ng lµm thay ®æi c¸c quyÒn cña n«ng hé ®èi víi ruéng ®Êt ®· ®­îc quy ®Þnh trong ph¸p luËt. Tuy nhiªn, viÖc thùc hiÖn qu¸ tr×nh nµy cã thÓ lµm thay ®æi kh¶ n¨ng tiÕp cËn ruéng ®Êt cña c¸c nhãm n«ng d©n h­ëng lîi kh¸c nhau dÉn ®Õn thay ®æi b×nh qu©n ruéng ®Êt ë c¸c nhãm x· héi kh¸c nhau”

Nh÷ng Ng­êi thùc hiÖn :

1. Lª §øc ThÞnh Bé m«n HÖ thèng n«ng nghiÖp, ViÖn KHKTNN VN

2. §inh §øc TuÊn Bé m«n HÖ thèng n«ng nghiÖp, ViÖn KHKTNN VN

3. An §¨ng QuyÓn Bé m«n HÖ thèng n«ng nghiÖp, ViÖn KHKTNN VN

4. Lª S¬n Thµnh Bé m«n HÖ thèng n«ng nghiÖp, ViÖn KHKTNN VN

5. B¹ch Trung H­ng Bé m«n HÖ thèng n«ng nghiÖp, ViÖn KHKTNN VN

C¸c ch÷ viÕt t¾t trong b¸o c¸o:


C§CCCT

ChuyÓn ®æi c¬ cÊu c©y trång

CCCT

C¬ cÊu c©y trång

C©y V§

C©y vô ®«ng

D§§T

Dån ®iÒn ®æi thöa

§Êt CT

§Êt canh t¸c

HQKT

HiÖu qu¶ kinh tÕ

NTTS

Nu«i trång thuû s¶n

ND

N«ng d©n

C©y AQ

C©y ¨n qu¶

TB

Trung b×nh

§DH

§a d¹ng hãa

SXNN

S¶n xuÊt n«ng nghiÖp
Каталог: images -> 2006
2006 -> Lúa gạo Việt Nam Giới thiệu
2006 -> Nghiªn cøu triÓn väng quan hÖ kinh tÕ th­¬ng m¹i viÖt nam – trung quèc ViÖn nghiªn cøu th­¬ng m¹i 2000 Lêi nãi ®Çu
2006 -> BÁo cáo nghiên cứu khả năng cạnh tranh của các mặt hàng nông sản chính của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập afta
2006 -> NGÀnh lúa gạo việt nam nguyễn Ngọc Quế Trần Đình Thao Hà Nội, 5-2004 MỤc lụC
2006 -> Hµ Néi, th¸ng 10 n¨m 2006
2006 -> §inh Xun Tïng Vò träng B×nh TrÇn c ng Th¾ng Hµ NéI, th¸ng 12 N¡M 2003
2006 -> Nhãm nghiªn cøu: Hoµng Thuý b ng (M. Sc) NguyÔn V¨n NghÖ (mba) Lª Hoµng Tïng
2006 -> PHÁt triển hệ thống tín dụng nông thôN Ở việt nam1
2006 -> ¶nh h­ëng cña viÖc Trung Quèc vµo wto vµ mét sè bµi häc cho ViÖt Nam1
2006 -> Bé n ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n ng th n B¸o c¸o tæng quan ngµnh chÌ viÖt Nam

tải về 1.08 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương