§inh Xun Tïng Vò träng B×nh TrÇn c ng Th¾ng Hµ NéI, th¸ng 12 N¡M 2003tải về 0.61 Mb.
trang1/8
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích0.61 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

29/12/2003

B¸O C¸O nÒn


CH¡N NU¤I ë VIÖT NAM
§inh Xu©n Tïng

Vò träng B×nh

TrÇn C«ng Th¾ng

Hµ NéI, TH¸NG 12 N¡M 2003

I. T×nh h×nh S¶n xuÊt ch¨n nu«i ë ViÖt nam nh÷ng n¨m gÇn ®©y
I.1 T×nh h×nh ph¸t triÓn ch¨n nu«i cña c¶ n­íc

H¬n 10 n¨m qua, nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ®· cã nh÷ng chuyÓn biÕn m¹nh mÏ, GDP hµng n¨m cña c¶ n­íc t¨ng tr­ëng t­¬ng ®èi cao vµ æn ®Þnh, ®¹t b×nh qu©n 7,68%/n¨m trong giai ®o¹n 1991-2001.Trong bèi c¶nh ph¸t triÓn chung cña nÒn kinh tÕ, khu vùc n«ng nghiÖp víi trªn 70% lao ®éng c¶ n­íc ®­îc coi lµ x­¬ng sèng cña nÒn kinh tÕ còng cã nh÷ng b­íc ph¸t triÓn m¹nh mÏ. Trong 10 n¨m gÇn ®©y, t¨ng tr­ëng GDP cña khu vùc n«ng nghiÖp kh¸ æn ®Þnh, ®¹t b×nh qu©n hµng n¨m 4,26%/n¨m (B¶ng 1.1). NhiÒu n«ng s¶n ®· trë thµnh nh÷ng mÆt hµng xuÊt khÈu mòi nhän cña ViÖt Nam, n©ng tû träng kim ng¹ch xuÊt khÈu n«ng l©m thuû s¶n lªn tíi 30% tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu cña ViÖt Nam.
B¶ng 1.1 T¨ng tr­­ëng GDP b×nh qu©n hµng n¨m cña c¶ n­­íc vµ khu vùc
1991-1995

1996-2001

1991-2001

C¶ n­­íc

8,79

6,94

7,68

N«ng l©m nghiÖp thuû s¶n

4,58

4,05

4,26

C«ng nghiÖp vµ x©y dùng

13,10

10,59

11,59

DÞch vô

8,90

5,83

7,06

Nguån: TCTK
Trong nh÷ng n¨m qua, ngµnh ch¨n nu«i ViÖt Nam còng cã sù ph¸t triÓn ®¸ng kÓ. Trong giai ®o¹n 1990 -2002, sè ®Çu lîn t¨ng b×nh qu©n 5,5 %/n¨m, sè l­îng gia cÇm t¨ng 6,73%/n¨m, sè l­îng bß t¨ng 2,27 %/n¨m. ChØ riªng tr©u lµ cã sè ®Çu con gi¶m xuèng tõ n¨m 1990 ®Õn nay, trung b×nh gi¶m 0,11%/n¨m. Trong 6 n¨m gÇn ®©y (1997-2002), tèc ®é t¨ng ®Çu con b×nh qu©n hµng n¨m cña lîn lµ 5,39%/n¨m, thÊp h¬n so víi nh÷ng n¨m ®Çu cña thËp kû 90 lµ 5,61%/n¨m. T­¬ng tù, tèc ®é t¨ng ®Çu con cña tr©u bß trong 5 n¨m l¹i ®©y còng cã xu h­íng gi¶m dÇn. Trong giai ®o¹n 1997-2002, tèc ®é t¨ng b×nh qu©n ®Çu con cña bß chØ ®¹t 1,17%/n¨m, thÊp h¬n so víi so víi møc t¨ng tr­ëng b×nh qu©n trong giai ®o¹n 1990-1996 lµ 3,37%. Kh¸c víi lîn vµ tr©u bß, trong nh÷ng giai ®o¹n gÇn ®©y, sè l­îng gia cÇm vÉn t¨ng 7,5%/n¨m, cao h¬n so víi møc t¨ng b×nh qu©n trong giai ®o¹n ®Çu thËp kû 90 lµ 5,58%/n¨m (B¶ng 1.2). §iÒu nµy cho thÊy ch¨n nu«i gia cÇm ngµy cµng ®­îc ph¸t triÓn t¹i ViÖt Nam, trong c¸c hé gia ®×nh, ch¨n nu«i gµ th¶ v­ên cña hé gia ®×nh t¹i ViÖt Nam ®ang ®­îc ¸p dông kh¸ réng r·i vµ ®¹t hiÖu qu¶ cao.


B¶ng 1.2. Sè l­îng ®Çu con gia sóc, gia cÇm 1990-2002

Lo¹i


Sè ®Çu con 2002

(ngµn con)

Tèc ®é t¨ng tr­ëng (%)

1990-1996

1997-2002

1990-2002

Lîn

23 169,5

5,61

5,39

5,50

Gia cÇm

233287

5,96

7,50

6,73

Tr©u

2814,452

0,58

-0,79

-0,114062,966

3,37

1,17

2,27

Nguån: TÝnh to¸n dùa trªn sè liÖu cña Tæng côc Thèng kª
Mét ®iÒu ®¸ng chó ý lµ, trong n¨m 2002, mÆc dï cã nhiÒu khã kh¨n vÒ mÆt thÞ tr­êng xuÊt khÈu còng nh­ kh©u tiªu thô trong n­íc nh­ng s¶n xuÊt ch¨n nu«i l¹i cã b­íc t¨ng tr­ëng ®¸ng kÓ. Theo b¸o c¸o cña Tæng côc Thèng kª, tÝnh ®Õn ngµy 1/10/2002, c¶ n­íc cã 23,16 triÖu con lîn, t¨ng 1,369 triÖu con so víi cïng kú n¨m 2001; ®µn gia cÇm ®¹t 223,28 triÖu con, t¨ng trªn 15 triÖu con; ®µn bß ®¹t 4,062 triÖu con, t¨ng 163,3 ngµn con so víi cïng kú n¨m 2001.

Cïng víi sù t¨ng lªn vÒ sè ®Çu con, s¶n l­îng thÞt h¬i trong c¸c n¨m qua còng t¨ng lªn ®¸ng kÓ. N¨m 2002, ViÖt Nam cã kho¶ng 1,65 triÖu tÊn thÞt lîn h¬i, 338,4 ngµn tÊn thÞt gµ h¬i vµ trªn 150 ngµn tÊn thÞt tr©u bß h¬i. Nh×n chung, so víi nöa ®Çu thËp kû 90 (1990-1996), trong giai ®o¹n ®Çn ®©y, s¶n l­îng thÞt ch¨n nu«i t¨ng víi tèc ®é cao h¬n, trõ l­îng thÞt tr©u ngµy cµng cã xu h­íng gi¶m dÇn (B¶ng 1.3).


B¶ng 1.3. S¶n l­îng thÞt h¬i gia sóc, gia cÇm cña ViÖt Nam.
SL thÞt h¬i n¨m 2002 (ngµn tÊn)

Tèc ®é t¨ng tr­ëng bq hµng n¨m (%)

1990-96

1997-2002

1990-2002

Lîn

1653,6

7,0

7,4

7,2

Gia cÇm

338,4

5,9

8,0

6,9102,4

4,7

6,6

5,7

Tr©u

51,8

3,0

1,0

2,0

Nguån: TÝnh to¸n dùa trªn sè liÖu cña Tæng côc Thèng kª
Bªn c¹nh viÖc ph¸t triÓn ch¨n nu«i lÊy thÞt, trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ch¨n nu«i lÊy s÷a còng ®­îc Nhµ n­íc quan t©m vµ ®Çu t­ ph¸t triÓn. Ph¸t triÓn ch¨n nu«i bß s÷a nh»m cung cÊp s÷a t­¬i cho tiªu dïng cña nh©n d©n, nguyªn liÖu cho c¸c nhµ m¸y chÕ biÕn, thay thÕ s÷a bét ph¶i nhËp khÈu hµng n¨m. N¨m 2000, s¶n l­îng s÷a t­¬i s¶n xuÊt trong n­íc ®¹t kho¶ng 50 ngµn tÊn. Tuy nhiªn, l­îng s÷a nhËp khÈu vÉn chiÕm tû träng rÊt lín trong tæng nhu cÇu s÷a cña ViÖt Nam, trªn 90%. Ch¨n nu«i bß s÷a trong d©n hiÖn nay ®ang cã l·i, d©n rÊt mong ph¸t triÓn. ViÖt Nam ®Æt kÕ ho¹ch ®Õn n¨m 2010, s¶n l­îng s÷a s¶n xuÊt trong n­íc sÏ ®¹t kho¶ng 500 ngµn tÊn, chiÕm 38% tiªu thô c¶ n­íc (B¶ng 1.4). Kh¶ n¨ng ph¸t triÓn bß s÷a cña ViÖt Nam cßn nhiÒu thuËn lîi, khã kh¨n chÝnh hiÖn nay lµ thiÕu gièng tèt, d©n thiÕu vèn ®Ó ®Çu t­ ch¨n nu«i.

B¶ng 1.4. T×nh h×nh vµ kÕ ho¹ch ch¨n nu«i lÊy s÷a.
§¬n vÞ tÝnh

N¨m 1990

N¨m 1995

N¨m 2000*

N¨m 2005*

Bß s÷a

con

5100

18700

32000

190000

Nhu cÇu s÷a t­¬i

1000 tÊn

70,8

533

847

1300

S÷a nhËp khÈu (qui t­¬i)

1000 tÊn

65

512

800

800

Sl s÷a t­¬i s¶n xuÊt trong n­íc

1000 tÊn

5,8

21

50

500

% sxt trong n­íc

%

8,1

3,9

5,9

38,4

Chó ý: ­íc tÝnh

Nguån: NguyÔn v¨n C¸t, "B¸o c¸o ®iÒu tra t×nh t×nh chñ tr­¬ng ph¸t triÓn ch¨n nu«i", Hµ néi, 5/2000.
MÆc dï cã sù ph¸t triÓn t­¬ng ®èi æn ®Þnh trong nh÷ng n¨m qua nh­ng thu nhËp d©n c­ n«ng th«n cßn rÊt thÊp, lao ®éng trong n«ng nghiÖp d­ thõa, chuyÓn ®æi c¬ cÊu kinh tÕ chËm. §Êt ®ai cho ph¸t triÓn s¶n xuÊt l¹i cã h¹n, t¨ng s¶n l­îng n«ng nghiÖp dùa vµo t¨ng diÖn tÝch diÖn tÝch kh«ng thÓ duy tr× l©u dµi. Bªn c¹nh ®ã, n¨ng suÊt lao ®éng trong khu vùc n«ng nghiÖp cßn thÊp vµ cã chiÒu h­íng gi¶m xuèng. Tû träng GDP cña n«ng nghiÖp trong tæng GDP cña c¶ n­íc n¨m 2000 ®· gi¶m xuèng chØ cßn 23,6% so víi 40% n¨m 1990, trong khi ®ã tû lÖ lao ®éng trong khu vùc n«ng nghiÖp d­êng nh­ kh«ng thay ®æi, vÉn xÊp xØ 70% (B¶ng1.5).

B¶ng 1.5. N¨ng suÊt lao ®éng trong n«ng nghiÖp

N¨m 1990

N¨m 1998

N¨m 2000

Tû träng N«ng nghiÖp trong tæng GDP (%)

40

24

23,6

Lùc l­îng lao ®éng trong n«ng nghiÖp (%)

71

68,8

68,1

Nguån: Tæng côc Thèng kª
§Ó n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng trong n«ng nghiÖp, t¨ng thu nhËp vµ t¹o nhiÒu c«ng ¨n viÖc lµm cho khu vùc n«ng th«n cÇn ph¶i ®Èy m¹nh ph¸t triÓn ®a d¹ng ho¸ s¶n xuÊt, chuyÓn ®æi c¬ cÊu c©y trång vµ ph¸t triÓn ngµnh nghÒ phi n«ng nghiÖp. Trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi c¬ cÊu, ph¸t triÓn s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, ch¨n nu«i ®ãng vai trß tÝch cùc qua viÖc cung cÊp c¸c s¶n phÈm thÞt, trøng, søc kÐo, ph©n bãn... vµ lµ mét nguån thu nhËp quan träng cña rÊt nhiÒu hé n«ng d©n. §ång thêi ch¨n nu«i t¹o thªm c«ng ¨n viÖc lµm cho ng­êi d©n n«ng th«n, gãp phÇn æn ®Þnh x· héi.

MÆc dï cã nhiÒu sù ®Çu t­, quan t©m cña Nhµ n­íc nh­ng ch¨n nu«i ViÖt Nam ch­a trë thµnh ®Çu ngµnh trong s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. Trong h¬n 10 n¨m qua (1990-2001), gi¸ trÞ s¶n phÈm ch¨n nu«i chØ chiÕm 17-20% trong tæng gi¸ trÞ s¶n phÈm n«ng nghiÖp, ch¨n nu«i ch­a cã b­íc ®ét ph¸, ch­a cã sù ®Çu t­, ph¸t triÓn mét c¸ch hiÖu qu¶ vµ toµn diÖn (B¶ng1.6).B¶ng1.6. Tû träng cña ch¨n nu«i trong tæng gi¸ trÞ n«ng nghiÖp, 1990-2000

N¨m

1990

91

92

95

96

97

98

99

2000

2001*

% ch¨n nu«i trong NN

17,9

17,9

20,7

18,9

19,3

19,7

19,3

18,3

19,7

16,8

Nguån: Tæng côc Thèng kª, Niªn Gi¸m Thèng Kª hµng n¨m

* Tæng Côc Thèng kª, T×nh h×nh Kinh tÕ X· héi ViÖt Nam n¨m 2001


Trong nh÷ng n¨m tíi, ch¨n nu«i vÉn lµ mét trong nh÷ng ngµnh n«ng nghiÖp quan träng cña ViÖt Nam. Theo kÕ ho¹ch, n¨m 2010 ViÖt Nam sÏ ph¸t triÓn ®µn lîn lªn 30 triÖu con, ®µn gµ lªn 350 triÖu con. S¶n l­îng thÞt lîn h¬i sÏ t¨ng lªn 3 triÖu tÊn vµ s¶n l­îng thÞt gia cÇm h¬i sÏ ®¹t kho¶ng 500 ngµn tÊn vµo n¨m 2010 (B¶ng 1.7).
B¶ng 1.7. KÕ ho¹ch ph¸t triÓn ch¨n nu«i 2001-2010 cña ViÖt Nam


ChØ tiªu

§¬n vÞ

N¨m 2001

N¨m 2005

N¨m 2010

Sè lîn

'000 con

20000

24000

30000

Sè gia cÇm

'000 con

220000

297000

350000

Sè bß

'000 con

41200

4200

46000

Sè tr©u

'000 con

2960

3000

3000

Sè dª

'000 con

530

650

800

Sl thÞt lîn h¬i

'000 tÊn

15000

2000

3000

Sl thÞt tr©u bß h¬i

'000 tÊn

155

195

300

Sl thÞt gia cÇm h¬i

'000 tÊn

320

400

500

Trøng

'000 tÊn

3,8

5

7

Nguån: Lª B¸ LÞch, §Þnh h­íng ph¸t triÓn ch¨n nu«i cña ViÖt Nam, 2000: images -> 2006
2006 -> Lúa gạo Việt Nam Giới thiệu
2006 -> Nghiªn cøu triÓn väng quan hÖ kinh tÕ th­¬ng m¹i viÖt nam – trung quèc ViÖn nghiªn cøu th­¬ng m¹i 2000 Lêi nãi ®Çu
2006 -> B¸o c¸o tæng kÕt ®Ò Tµi
2006 -> BÁo cáo nghiên cứu khả năng cạnh tranh của các mặt hàng nông sản chính của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập afta
2006 -> NGÀnh lúa gạo việt nam nguyễn Ngọc Quế Trần Đình Thao Hà Nội, 5-2004 MỤc lụC
2006 -> Hµ Néi, th¸ng 10 n¨m 2006
2006 -> Nhãm nghiªn cøu: Hoµng Thuý b ng (M. Sc) NguyÔn V¨n NghÖ (mba) Lª Hoµng Tïng
2006 -> PHÁt triển hệ thống tín dụng nông thôN Ở việt nam1
2006 -> ¶nh h­ëng cña viÖc Trung Quèc vµo wto vµ mét sè bµi häc cho ViÖt Nam1
2006 -> Bé n ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n ng th n B¸o c¸o tæng quan ngµnh chÌ viÖt Nam


  1   2   3   4   5   6   7   8


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương