Bé n ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n ng th n B¸o c¸o tæng quan ngµnh chÌ viÖt Namtải về 474.03 Kb.
trang1/6
Chuyển đổi dữ liệu01.01.2018
Kích474.03 Kb.
  1   2   3   4   5   6

bé n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n


B¸o c¸o

tæng quan ngµnh chÌ viÖt NamHµ néi - 2000

Néi dung


bé n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n 1

B¸o c¸o 1

tæng quan ngµnh chÌ viÖt Nam 1

1

Hµ néi - 2000 1

Néi dung 2

Lêi giíi thiÖu 3

1.Ph©n bè s¶n xuÊt 4

a.Ph©n bè theo vïng 4

b.Ph©n bè theo ®é cao 4

c.Ph©n bè theo gièng 5

2.N¨ng suÊt 6

3.Chu kú ph¸t triÓn 7

5.§¸nh gi¸ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña ChÌ: 7

6.C¸c chÝnh s¸ch liªn quan ®Õn ®Çu vµo, ®Çu ra 8

a.ChÝnh s¸ch hç trî chi phÝ trång chÌ 8

d.ChÝnh s¸ch gi¸ 8

II.C¸c kªnh Marketing 9

1.C¸c kªnh marketing 9

2.ChÕ biÕn 10

a. C«ng nghÖ chÕ biÕn chÌ 10

b. C¸c nhµ m¸y chÌ ViÖt Nam 10

c. Tiªu chuÈn chÊt l­îng 11

3.ChÝnh s¸ch 12

a.Tù do ho¸ thÞ tr­êng th­¬ng m¹i trong n­íc 12

b.ThuÕ nhËp khÈu, xuÊt khÈu 12

c.C¸c rµo c¶n phi thuÕ 13

d.KhuyÕn khÝch sù tham gia cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c nhau 13

e.Tham gia héi nhËp quèc tÕ 13

f.ChÝnh s¸ch vÒ tû gi¸ hèi ®o¸i 13

III.ThÞ tr­êng 13

1.ThÞ tr­êng trong n­íc 14

a.Nhu cÇu 14

2.thÞ tr­êng xuÊt khÈu cña chÌ viÖt Nam. 14

3.ThÞ tr­êng thÕ giíi 16

a.CÇu 16


b.Cung 18

c. Xu h­íng gi¸ 22TµI LIÖU THAM KH¶O: 23

6.FAO, 2001. Medium-Term Outlook For Tea 23

Lêi giíi thiÖu


ChÌ lµ c©y c«ng nghiÖp dµi ngµy, ®­îc trång sím nhÊt ë Trung Quèc, c¸ch ®©y kho¶ng 5000 n¨m. Cho ®Õn n¨m 2000, ®· cã h¬n 100 n­íc thuéc 5 Ch©u trång vµ xuÊt khÈu chÌ. S¶n l­îng chÌ thÕ giíi n¨m 2000 ®¹t h¬n 2,8 triÖu tÊn. Ên §é vµ Trung Quèc lµ hai n­íc trång chÌ lín nhÊt (chiÕm h¬n nöa tæng s¶n l­îng) vµ còng lµ hai n­íc tiªu thô chÌ lín nhÊt thÕ giíi. ChÌ ®­îc xuÊt khÈu trªn thÕ giíi d­íi hai d¹ng chÝnh lµ chÌ ®en vµ chÌ xanh, trong ®ã, chÌ ®en chiÕm phÇn lín l­îng chÌ xuÊt khÈu (84%). Shrilanka vµ Kenya lµ hai n­íc xuÊt khÈu chÌ ®en lín nhÊt, chiÕm 27,88% vµ 20,63% thÞ phÇn xuÊt khÈu. C¸c n­íc Liªn X« cò lµ thÞ tr­êng nhËp khÈu chÌ ®en lín nhÊt, chiÕm 22%, tiÕp theo lµ Anh (13%), Parkistan (11%) vµ Mü (8%). Kh«ng nh­ chÌ ®en, chÌ xanh ®­îc s¶n xuÊt Ýt h¬n (chiÕm 25% tæng s¶n l­îng) vµ chñ yÕu ®­îc tiªu thô néi ®Þa. Trung Quèc, NhËt B¶n lµ c¸c n­íc s¶n xuÊt vµ tiªu thô chÝnh. C¸c n­íc xuÊt khÈu chÌ xanh lín gåm cã Trung Quèc (83,4%), ViÖt Nam (10,16%) vµ In®«nªsia (4,28%). ChÌ xanh ®­îc xuÊt khÈu nhiÒu nhÊt sang Morocco (18,7%).

ë viÖt Nam, chÌ chñ yÕu ®­îc trång ë tØnh L©m §ång vµ c¸c tØnh miÒn nói vµ Trung Du phÝa B¾c. HiÖn t¹i, c©y chÌ gi÷ vai trß khiªm tèn trong nÒn n«ng nghiÖp ViÖt Nam. ChÊt l­îng chÌ ViÖt Nam vÉn thÊp nªn kim ng¹ch xuÊt khÈu ch­a cao. N¨m 1998, chÌ ®øng thø 6 vÒ kim ng¹ch xuÊt khÈu trong c¸c mÆt hµng n«ng s¶n, sau g¹o, cµ phª, cao su, h¹t tiªu vµ h¹t ®iÒu. Kim ng¹ch xuÊt khÈu cña chÌ míi ®¹t 50 triÖu ®« la Mü, chiÕm kho¶ng 1,44% tæng gi¸ trÞ n«ng s¶n xuÊt khÈu. Tæng gi¸ trÞ s¶n phÈm cña chÌ chiÕm 0,2 % tæng thu nhËp quèc d©n vµ t¹o viÖc lµm cho kho¶ng 1 triÖu ng­êi.

Tuy nhiªn, chÌ lµ c©y dÔ trång mµ mang l¹i thu nhËp t­¬ng ®èi cao so víi c¸c c©y trång kh¸c. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y, ë mét sè n¬i, chÌ ®· trë thµnh c«ng cô xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo hiÖu qu¶. Ngµnh s¶n xuÊt chÌ còng ®­îc nhµ n­íc quan t©m nhiÒu h¬n. QuyÕt ®Þnh 43/1999/Q§-TTg cña Thñ t­íng ChÝnh phñ ngµy 10/3/1999 ®· ®Þnh h­íng ®Õn n¨m 2005-2010, ViÖt Nam phÊn ®Êu ph¸t triÓn 104 ngh×n ha chÌ, th©m canh nh÷ng diÖn tÝch chÌ hiÖn cã vµ trång míi mét sè v­ên chÌ, chñ yÕu ë c¸c tØnh miÒn nói phÝa B¾c nh»m ®¸p øng nhu cÇu trong n­íc vµ n©ng kim ng¹ch xuÊt khÈu lªn 200 triÖu USD/n¨m.

Tuy nhiªn, xu h­íng gi¸ chÌ thÕ giíi ®ang gi¶m xuèng lµ mét trong nh÷ng yÕu tè cÇn ®­îc xem xÐt khi t¨ng diÖn tÝch trång chÌ. HiÖn nay, n©ng cao chÊt l­îng chÌ b»ng c¸ch quy ho¹ch vïng nguyªn liÖu chÌ, h×nh thµnh c¸c vïng chÌ s¶n xuÊt chÌ chÊt l­îng cao vµ chÌ h÷u c¬, khuyÕn khÝch ngµnh chÕ biÕn chÌ ph¸t triÓn nh­ NghÞ ®Þnh 43/1999/Q§-TTg ®Þnh h­íng lµ nh÷ng b­íc ph¸t triÓn quan träng ®èi víi ngµnh chÌ ViÖt Nam.


I. S¶n xuÊt


    1. Ph©n bè s¶n xuÊt


Tõ n¨m 1990 ®Õn nay, diÖn tÝch chÌ ViÖt Nam t¨ng nhanh víi tèc ®é t¨ng trung b×nh 5.9%/n¨m. §Æc biÖt diÖn tÝch chÌ t¨ng nhanh tõ n¨m 1995 – 1999 do gi¸ chÌ t¨ng. S¶n l­îng chÌ còng liªn tôc t¨ng, thËm chÝ tõ n¨m 1995 ®Õn nay cßn t¨ng víi tèc ®é nhanh h¬n diÖn tÝch do n¨ng suÊt liªn tôc ®­îc c¶i thiÖn (§å thÞ 1). Trong nh÷ng n¨m tíi ®©y, víi hç trî cña nhµ n­íc vÒ vèn, kü thuËt vµ c«ng nghÖ chÕ biÕn, diÖn tÝch chÌ cßn ph¸t triÓn h¬n n÷a.
     1. Ph©n bè theo vïng


Cho ®Õn n¨m 2001, ViÖt nam cã tæng sè 100.000 ha chÌ, trong ®ã cã 80.000 ha chÌ kinh doanh. DiÖn tÝch chÌ tËp trung chñ yÕu ë c¸c tØnh trung du miÒn nói phÝa B¾c vµ vïng T©y Nguyªn. Riªng 14 tØnh trung du miÒn nói phÝa B¾c ®· cã 50.000 ha, chiÕm 63% diÖn tÝch chÌ c¶ n­íc (Chu Xu©n ¸i vµ §ç V¨n Ngäc, 1998 tr166).

Trªn ph¹m vi c¶ n­íc, cã 5 vïng chÌ tËp trung: • Vïng T©y B¾c: gåm S¬n La, Lai Ch©u.

 • Vïng ViÖt B¾c – Hoµng Liªn S¬n: gåm Hµ Giang, Tuyªn Quang, Lµo Cai, Yªn B¸i.

 • Vïng trung du B¾c Bé: gåm VÜnh Phóc, Phó Thä, B¾c C¹n, B¾c Giang, Th¸i Nguyªn, Nam Tuyªn Quang.

 • Vïng B¾c Trung Bé: gåm Thanh Ho¸, NghÖ An, Hµ TÜnh

 • T©y Nguyªn: L©m §ång, Gia Lai, Kontum.

Trong diÖn tÝch chÌ, 30% lµ diÖn tÝch chÌ n«ng tr­êng. C¸c n«ng tr­êng chÌ ®Òu g¾n víi nhµ m¸y chÕ biÕn chÌ. DiÖn tÝch trung b×nh cña mét n«ng tr­êng vµo kho¶ng 400-500 ha. Cho ®Õn nay, diÖn tÝch nµy ®· ®­îc giao kho¸n æn ®Þnh l©u dµi cho c¸c hé gia ®×nh, víi diÖn tÝch trung b×nh 1 ha/hé. DiÖn tÝch cßn l¹i lµ c¸c v­ên chÌ g¾n víi nhµ ë vµ c¸c trang tr¹i trång chÌ. NhiÒu trang tr¹i trång chÌ ë c¸c vïng trung du miÒn nói cã diÖn tÝch kh¸ réng 40 – 50 ha.
     1. Ph©n bè theo ®é cao


Theo ®Þa h×nh vµ ®Æc ®iÓm sinh th¸i, diÖn tÝch trång chÌ ®­îc ph©n thµnh 3 vïng chÝnh: vïng thÊp (cã ®é cao d­íi 100m), vïng gi÷a (cã ®é cao 100 – 1000m) vµ vïng cao (cã ®é cao trªn 1000m) (Chu Xu©n ¸i vµ §ç V¨n Ngäc, 1998 tr166).

Nh­ B¶ng 1 (phÇn Phô lôc) cho thÊy, vïng thÊp chiÕm 57% diÖn tÝch chÌ c¶ n­íc, trong khi vïng gi÷a chiÕm 37,7% vµ vïng cao chiÕm cã 5,3%. ë vïng cao h¬n, thêi gian sinh tr­ëng cña chÌ ng¾n h¬n mµ chÌ l¹i cã chÊt l­îng cao h¬n vµ xuÊt khÈu ®­îc gi¸ h¬n. Tuy nhiªn chÌ ë vïng cao, do thêi gian sinh tr­ëng ng¾n nªn cã n¨ng suÊt thÊp h¬n.

Vïng chÌ thÊp bao gåm vïng trung du B¾c Bé, B¾c Trung Bé vµ duyªn h¶i Trung Bé. Vïng cã tiÒm n¨ng n¨ng suÊt chÌ cao, thêi kú sinh tr­ëng trong n¨m dµi, nh­ng chÊt l­îng chÌ chØ tõ trung b×nh ®Õn kh¸. Vïng cã ®Çu t­ chÕ biÕn tËp trung quy m« lín. Trong tæng sè c«ng suÊt chÕ biÕn, 76% c«ng suÊt lµ chÕ biÕn chÌ ®en, cßn l¹i lµ chÕ biÕn chÌ xanh.

Vïng gi÷a lµ vïng nguyªn liÖu tËp trung cã tiÒm n¨ng ph¸t triÓn quy m« lín kÕt hîp quy m« võa vµ nhá, cã ®iÒu kiÖn sinh th¸i ph¸t triÓn c¸c gièng chÌ võa cã chÊt l­îng tèt võa cã n¨ng suÊt cao. Vïng hiÖn cã chÌ Shan chiÕm 30-38% diÖn tÝch chÌ. Trong tæng c«ng suÊt c¸c nhµ m¸y chÕ biÕn chÌ vïng cã, 70% lµ chÕ biÕn chÌ ®en.

Vïng cao cã ®Þa h×nh phøc t¹p, ph©n c¾t m¹nh, c¬ së h¹ tÇng kÐm, tr×nh ®é d©n trÝ ch­a cao, tËp qu¸n canh t¸c l¹c hËu. N¨ng lùc chÕ biÕn trong vïng thÊp, ph¸t triÓn theo h­íng quy m« nhá vµ võa. Vïng cã ®iÒu kiÖn sinh th¸i ®Æc biÖt thÝch hîp cho ph¸t triÓn c¸c gièng chÌ Shan cho chÕ biÕn s¶n phÈm chÊt l­îng cao.

TiÒm n¨ng vÒ ph¸t triÓn diÖn tÝch trång chÌ cña ViÖt Nam cßn rÊt lín. C¸c tØnh trung du vµ miÒn nói phÝa B¾c ®Êt cßn d«i d­ nhiÒu, c¸c tØnh vïng T©y Nguyªn khã më réng diÖn tÝch do c¹nh tranh tõ phÝa c¸c c©y c«ng nghiÖp kh¸c. Theo kÕ ho¹ch ph¸t triÓn cña ngµnh chÌ, ®Õn n¨m 2005 c¶ n­íc sÏ cã h¬n 100,000 ha chÌ kinh doanh. Vïng thÊp sÏ t¨ng kho¶ng 15000 ha, vïng gi÷a t¨ng 17000 ha vµ vïng cao t¨ng 5300 ha.


     1. Ph©n bè theo gièng


C¸c gièng chÌ chÝnh hiÖn nay bao gåm chÌ trung du l¸ nhá (59% diÖn tÝch chÌ), chÌ Shan (27,3% diÖn tÝch) vµ chÌ PH1 (11,9% diÖn tÝch). Ngoµi ra cã mét sè gièng míi nhËp chÊt l­îng cao ®· ®­îc kiÓm nghiÖm vµ cho trång ë ViÖt Nam lµ chÌ LDP1,B¸t Tiªn, Ngäc Thuý, Kim Huyªn, Yabukita, Assam… chiÕm 1,8% tæng diÖn tÝch chÌ (TrÇn thÞ L­ vµ NguyÔn V¨n NiÖm, 1998).

Cô thÓ tõng vïng:B¶ng 1: Ph©n bè diÖn tÝch chÌ theo gièng

STT


Vïng chÌ

ChÌ trung du

ChÌ PH1

ChÌ Shan

ChÌ kh¸c
Vïng T©y B¾c

18,2%

0,9%
0,3%
Vïng ViÖt B¾c – Hoµng Liªn S¬n

64,3%

4,6%

30,9%

0,2%
Vïng trung du B¾c Bé

70,9%

27%
2,1%
Vïng B¾c Trung Bé

50,6%

49,1%
0,3%

Nguån: Chu Xu©n ¸i vµ §ç V¨n Ngäc (1998, tr166).

Riªng vïng T©y Nguyªn, kh«ng cã sè liÖu cô thÓ, nh­ng c¸c gièng ®­îc trång chñ yÕu lµ gièng chÌ Assam cña Ên §é vµ gièng chÌ Shan.

C¸c gièng chÌ Shan ph¸t triÓn m¹nh ë vïng nói cao, khÝ hËu Èm m¸t. Vïng trung du ®Êt b¹c mµu vµ vïng miÒn Trung trång chñ yÕu gièng chÌ trung du vµ PH1. Mét sè gièng ®Þa ph­¬ng vÉn ®­îc gi÷ l¹i nh­ gièng chÌ Gay – Thanh Ho¸, NghÖ TÜnh.

So víi n¨m 1970, gièng Trung du gi¶m ®i ®¸ng kÓ, tõ 70% tæng diÖn tÝch chÌ miÒn B¾c xuèng 59%. Thay vµo ®ã lµ gièng PH1 cã n¨ng suÊt cao t¨ng tõ 0 lªn 12%. Gièng chÌ Shan còng t¨ng chót Ýt, 2%.Nguån: Tæng Côc Thèng Kª, 2002
    1. N¨ng suÊt


Gièng trung du ®¹t n¨ng suÊt cao nhÊt ë Trung du B¾c Bé (vïng thÊp), tõ 4,2 – 6,0 tÊn/ha. ë vïng nói phÝa B¾c, gièng Trung du cho n¨ng suÊt 2,3 – 4,5 tÊn/ha. Trung b×nh, gièng Trung du cho 4,1 tÊn/ha. Gièng PH1 ë vïng thÊp trung du B¾c Bé cho n¨ng suÊt 7-10 tÊn/ha, ë vïng nói phÝa B¾c cho 6-7 tÊn/ha, tÝnh trung b×nh n¨ng suÊt chÌ PH1 lµ 6,5 tÊn/ha. Cßn n¨ng suÊt chÌ Shan ®¹t trung b×nh 5,5 tÊn/ha.

TÝnh b×nh qu©n trªn diÖn tÝch chÌ kinh doanh c¶ n­íc, n¨ng suÊt chÌ ®¹t 3 – 3,2 tÊn chÌ t­¬i/ha (hay 0,63 tÊn kh«/ha). N¨ng suÊt nhiÒu n¬i cã thÓ cao h¬n nhiÒu so víi n¨ng suÊt trung b×nh. VÝ dô mét sè v­ên chÌ cña C«ng ty ChÌ Méc Ch©u ®¹t 25-30 tÊn t­¬i/ha, n¨ng suÊt trung b×nh cña v­ên chÌ thuéc tæng c«ng ty liªn doanh chÌ Phó §a ®¹t 14 tÊn t­¬i/ha. Tuy nhiªn n¨ng suÊt b×nh qu©n nµy thÊp h¬n nhiÒu so víi n¨ng suÊt cña c¸c n­íc s¶n xuÊt chÌ lín nh­ §µi Loan (1,1 tÊn/ha), Ên §é (1,8 tÊn kh«/ha), ShriLanka (1,47 tÊn kh«/ha), NhËt B¶n (1,7 tÊn kh«/ha), Kenya (2,17 tÊn kh«/ha) (Vâ thÞ Hoµi, 1998).

§Çu t­, ch¨m sãc chÌ ë mét sè vïng, miÒn ch­a thËt ®Çy ®ñ, cã n¬i chØ ®¶m b¶o 50-60% møc quy tr×nh th©m canh cÇn thiÕt. RÊt Ýt vïng cã trång c©y bãng m¸t cho chÌ. Trång chÌ h¹t cßn chiÕm 30-40% diÖn tÝch. Thuèc s©u phun kh«ng ®óng chñng lo¹i quy ®Þnh, bãn ph©n kh«ng ®óng thµnh phÇn ®Êt vµ ®é pH, kh«ng quan t©m viÖc ñ gèc gi÷ Èm vµ t­íi n­íc cho chÌ.

    1. Chu kú ph¸t triÓn


Chu kú cña mét c©y chÌ bao gåm ba giai ®o¹n. Giai ®o¹n ®Çu tiªn lµ giai ®o¹n c©y non hay giai ®o¹n thiÕt kÕ c¬ b¶n. C¸c bôi chÌ ph¶i trång 3-4 n¨m kÓ tõ khi gieo trång míi ph¸t triÓn thµnh c©y tr­ëng thµnh. Sau ®ã lµ giai ®o¹n c©y lín vµ giai ®o¹n cuèi lµ giai ®o¹n chÌ giµ cçi. Giai ®o¹n chÌ lín kÐo dµi 20 – 30 n¨m, tuú gièng, ®iÒu kiÖn ®Êt ®ai, dinh d­ìng vµ khai th¸c. Ch¨m sãc kÐm vµ khai th¸c nhiÒu sÏ lµm cho c©y chÌ bÞ suy tho¸i, giµ tr­íc tuæi. §©y lµ giai ®o¹n chÌ cho n¨ng suÊt cao nhÊt. Sau ®ã lµ giai ®o¹n chÌ giµ cçi, c©y chÌ suy yÕu dÇn, l¸ nhá, bóp Ýt, chãng mï xoÌ, hoa qu¶ nhiÒu, cµnh t¨m h­¬ng nhiÒu, chåi gèc mäc nhiÒu. §Õn giai ®o¹n nµy, ng­êi trång chÌ ph¶i dïng c¸c biÖn ph¸p kü thuËt ®Ó t¹o t¸n míi cho chÌ nh­ ®èn ®au, ®èn trÎ l¹i. Thêi gian kÐo dµi tuæi thä c©y chÌ cã thÓ tõ 5-10 n¨m.

    1. §¸nh gi¸ chi phÝ s¶n xuÊt (theo diÖntÝch, vô, gièng)

Cho ®Õn nay, cã nghiªn cøu cña Lª V¨n DiÔn (1990) ®¸nh gi¸ chi phÝ trång chÌ. Tuy nhiªn, sè liÖu thu thËp tõ n¨m 1990, kh«ng cßn phï hîp vµ kh«ng ®ñ chi tiÕt ®Ó ph©n tÝch. Theo sè liÖu nµy, n¨m 1990, chi phÝ khai hoang vµ trång míi 1 ha chÌ cµnh lµ 4,4 triÖu, 1 ha chÌ h¹t lµ 3 triÖu; ch¨m sãc chÌ cµnh thêi kú d­íi 3 tuæi lµ 0,9 triÖu/ha/n¨m vµ chÌ h¹t lµ 0,75 triÖu/ha/n¨m.
    1. §¸nh gi¸ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña ChÌ:


MÆc dï diÖn tÝch chÌ t¨ng nhanh (5.9%/n¨m) trong 10 n¨m 1990 – 2000, do kü thuËt canh t¸c kÐm, n¨ng suÊt chÌ chØ ®¹t møc thÊp, 935 kg/h n¨m 2000, so víi 1386 kg/ha cña Indonesia vµ h¬n 2000 kg/ha cña Malaysia.

Trong giai ®o¹n 1995 – 1999, chØ sè DRC trung b×nh cña chÌ ®¹t 0.607 (thÊp h¬n 1), cho thÊy ngµnh chÌ cã lîi thÕ so s¸nh, mÆc dï kh«ng cao l¾m. §ît gi¶m gi¸ gÇn ®©y cã ¶nh h­ëng m¹nh ®Õn tÝnh c¹nh tranh cña chÌ. ChØ sè c¹nh tranh gi¸ cña chÌ ViÖt Nam ®ang trªn xu h­íng gi¶m tõ n¨m 1994 ®Õn nay, ®Æc biÖt trong n¨m 1996- 1997, chØ sè chØ b»ng 82% chØ sè cña n¨m 1994. (ISG, 2002, tr6)

Trªn thÞ tr­êng chÌ thÕ giíi, lîi thÕ c¹nh tranh cña chÌ Ên §é gÇn ®©y gi¶m ®i do luËt lao ®éng ®­îc ¸p dông chÆt chÏ h¬n, t¨ng chi phÝ s¶n xuÊt trong khi n¨ng suÊt chÌ thÊp ®i do c¸c côi chÌ b¾t ®Çu giµ cçi. Chi phÝ s¶n xuÊt ë c¸c n­íc nh­ Kenya vµ Sri Lanka thÊp h¬n do lîi thÕ vÒ chi phÝ lao ®éng, n¨ng suÊt chÌ cao h¬n vµ cã b¶o hé tõ phÝa nhµ n­íc.

    1. C¸c chÝnh s¸ch liªn quan ®Õn ®Çu vµo, ®Çu ra

     1. ChÝnh s¸ch hç trî chi phÝ trång chÌ


Møc hç trî vµ h×nh thøc hç trî cho chi phÝ trång chÌ ë c¸c tØnh cã kh¸c nhau. ë c¸c tØnh n»m trong ch­¬ng tr×nh c¶i t¹o gièng chÌ (L©m §ång, NghÖ An, Lµo Cai, Phó Thä, L¹ng S¬n, S¬n La, Tuyªn Quang…), chÝnh phñ hç trî 20-50% kinh phÝ cho gièng míi. Ngoµi ra, trång míi chÌ ë vïng cao ®­îc coi nh­ rõng phßng hé (chÌ cæ thô) vµ ®­îc hç trî nh­ trång rõng phßng hé theo QuyÕt ®Þnh sè 661/1998/Q§-TTg ngµy 29 th¸ng 07 n¨m 1998 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ vÒ triÓn khai thùc hiÖn Dù ¸n trång míi 5,0 triÖu ha rõng. Møc hç trî lµ 2,5 triÖu ®ång/ha.

Mét sè n¬i nh­ L©m §ång, nhµ n­íc hç trî 35% kinh phÝ vËn chuyÓn cho chÌ xuÊt khÈu.     1. ChÝnh s¸ch thuÕ

Ngoµi hç trî kinh phÝ, c¸c hé trång chÌ ë mét sè tØnh ®­îc miÔn gi¶m thuÕ sö dông ®Êt cho chÌ trång míi vµ th©m canh trong thêi h¹n 6-13 n¨m (S¬n La, Tuyªn Quang). Mét sè n¬i, thuÕ sö dông ®Êt ®­îc ®Çu t­ trë l¹i cho khuyÕn n«ng, giao th«ng, thuû lîi vïng chÌ (NghÖ An).

     1. ChÝnh s¸ch vèn

C¸c hé trång chÌ ®­îc nhµ n­íc cho vay vèn víi l·i suÊt ­u ®·i (9%/n¨m theo NghÞ ®Þnh 43/1999/N§-CP) ®Ó trång míi, th©m canh phôc håi ®åi chÌ. Møc cho vay trång míi lµ tõ 15 – 22 triÖu/ha, th©m canh phôc håi ®åi chÌ tõ 4,5 – 28,6 triÖu/ha. Thêi gian gi¶i ng©n cho vay trong 3-4 n¨m, thêi h¹n ®Ó tr¶ hÕt nî lµ tõ 5-7 n¨m.

Ngoµi ra, c¸c dÞch vô phôc vô s¶n xuÊt chÌ còng ®­îc nhµ n­íc quan t©m. X©y dùng c«ng tr×nh thuû lîi ®Çu mèi, khuyÕn n«ng, chuyÓn giao tiÕn bé kü thuËt míi vÒ chÌ ®­îc hç trî trùc tiÕp tõ Ng©n s¸ch nhµ n­íc. ViÖc chÕ t¹o s¶n xuÊt c¸c m¸y mãc c«ng cô c¬ khÝ phôc vô cho trång trät, s¬ chÕ vµ chÕ biÕn chÌ còng ®­îc hç trî.


     1. ChÝnh s¸ch gi¸


Nhµ n­íc cã chÝnh s¸ch b¶o hiÓm gi¸ mua chÌ t­¬i cho n«ng d©n. Gi¸ b¶o hiÓm sÏ ®­îc hç trî bëi Quü hç trî s¶n xuÊt nguyªn liÖu chÌ. HiÖn t¹i chÝnh s¸ch nµy míi ®­îc thùc hiÖn t¹i hai tØnh Lµo Cai, Yªn B¸i. Ngay tõ ®Çu vô, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh cã trång chÌ, sau khi tham kh¶o ý kiÕn cña Ban VËt gi¸ ChÝnh phñ c«ng bè gi¸ mua chÌ t­¬i nguyªn liÖu ®Ó c¸c hé trång chÌ yªn t©m s¶n xuÊt.

Ngoµi ra, c¸c hé trång chÌ ®­îc hç trî th«ng tin tõ T¹p chÝ “Ng­êi lµm chÌ”. T¹p chÝ nµy ®­îc xuÊt b¶n tõ ®Çu th¸ng 1/2002, ®­îc ph¸t ®Õn tËn tay ng­êi n«ng d©n, c«ng nh©n lµm chÌ víi gi¸ b»ng 40-50% gi¸ thµnh. Hµng th¸ng 2 kú, tê th«ng tin th­¬ng m¹i – phô tr­¬ng t¹p chÝ “Ng­êi lµm chÌ” ®­îc ph¸t hµnh miÔn phÝ. 1. : images -> 2006
  2006 -> Lúa gạo Việt Nam Giới thiệu
  2006 -> Nghiªn cøu triÓn väng quan hÖ kinh tÕ th­¬ng m¹i viÖt nam – trung quèc ViÖn nghiªn cøu th­¬ng m¹i 2000 Lêi nãi ®Çu
  2006 -> B¸o c¸o tæng kÕt ®Ò Tµi
  2006 -> BÁo cáo nghiên cứu khả năng cạnh tranh của các mặt hàng nông sản chính của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập afta
  2006 -> NGÀnh lúa gạo việt nam nguyễn Ngọc Quế Trần Đình Thao Hà Nội, 5-2004 MỤc lụC
  2006 -> Hµ Néi, th¸ng 10 n¨m 2006
  2006 -> §inh Xun Tïng Vò träng B×nh TrÇn c ng Th¾ng Hµ NéI, th¸ng 12 N¡M 2003
  2006 -> Nhãm nghiªn cøu: Hoµng Thuý b ng (M. Sc) NguyÔn V¨n NghÖ (mba) Lª Hoµng Tïng
  2006 -> PHÁt triển hệ thống tín dụng nông thôN Ở việt nam1
  2006 -> ¶nh h­ëng cña viÖc Trung Quèc vµo wto vµ mét sè bµi häc cho ViÖt Nam1


  1   2   3   4   5   6


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương