MỤc lục mở ĐẦU 1 Sự cần thiết lập quy hoạch 1 Các căn cứ lập quy hoạch 2tải về 0.99 Mb.
trang1/10
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích0.99 Mb.
#23164
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
MỤC LỤC


MỞ ĐẦU 1

1. Sự cần thiết lập quy hoạch 1

2. Các căn cứ lập quy hoạch 2

3. Mục tiêu của quy hoạch 4

4. Các nhiệm vụ chủ yếu 4

5. Đối tượng, phạm vi 4

6. Phương pháp nghiên cứu 5

7. Nội dung của Quy hoạch 5

PHẦN I 6

THỰC TRẠNG MẠNG LƯỚI KINH DOANH KHÍ DẦU MỎ HOÁ LỎNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM 6

I. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI KINH DOANH LPG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM 6

1.1. Điều kiện tự nhiên 6

1.2. Điều kiện kinh tế 10

1.3. Điều kiện xã hội 23

1.4. Đánh giá những thuận lợi và khó khăn đối với phát triển mạng lưới kinh doanh LPG trên địa bàn tỉnh Hà Nam 25

II. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI KINH DOANH KHÍ DẦU MỎ HOÁ LỎNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM 26

2.1. Thực trạng hệ thống cửa hàng LPG 26

2.2. Thực trạng hệ thống kho chứa LPG, trạm cấp LPG, trạm nạp LPG vào ô tô, trạm nạp LPG vào chai 34

2.3. Thực trạng các doanh nghiệp kinh doanh LPG 34

2.4. Thực trạng công tác quản lý kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng 37

2.5. Khái quát hiện trạng môi trường và phòng cháy chữa cháy của mạng lưới kinh doanh LPG trên địa bàn tỉnh Hà Nam 39

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ MẠNG LƯỚI KINH DOANH KHÍ DẦU MỎ HOÁ LỎNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA 40

1. Đánh giá chung 40

2. Những vấn đề đặt ra 42

PHẦN II 44

DỰ BÁO TRIỂN VỌNG PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI KINH DOANH 44

KHÍ DẦU MỎ HOÁ LỎNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM 44

I. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH HÀ NAM ĐẾN NĂM 2020 VÀ NĂM 2025 44

1.1. Định hướng phát triển kinh tế - xã hội 44

1.2. Định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực liên quan 46

II. DỰ BÁO NHU CẦU KHÍ DẦU MỎ HOÁ LỎNG TỈNH HÀ NAM ĐẾN NĂM 2020 56

2.1. Dự báo về dân số, thu nhập 56

2.2. Dự báo quỹ mua dân cư 56

2.3. Dự báo nhu cầu LPG trên địa bàn tỉnh Hà Nam 57

Bảng 2.1. Dự báo nhu cầu tiêu thụ LPG trên địa bàn tỉnh Hà Nam 57

đến năm 2020 và năm 2025 57

2.4. Dự báo xu hướng phát triển mạng lưới kinh doanh LPG trên địa bàn tỉnh Hà Nam 58

III. CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI KINH DOANH KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG TỈNH HÀ NAM ĐẾN NĂM 2020 VÀ NĂM 2025 59

1. Cơ hội 59

2. Thách thức 60

PHẦN III 62

QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CƠ SỞ KINH DOANH KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG TỈNH HÀ NAM ĐẾN NĂM 2020, CÓ XÉT ĐẾN NĂM 2025 62

I. QUAN ĐIỂM, ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CƠ SỞ KINH DOANH KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG. 62

1. Quan điểm và mục tiêu phát triển 62

1.2. Mục tiêu 64

2. Định hướng phát triển hệ thống cơ sở kinh doanh LPG 65

2.1. Định hướng phát triển hệ thống cửa hàng chuyên doanh LPG 65

2.2. Định hướng phát triển hệ thống kho chứa, trạm nạp LPG vào chai. 66

2.3. Định hướng phát triển các thành phần kinh tế tham gia kinh doanh 66

2.4. Định hướng tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động kinh doanh LPG trên địa bàn tỉnh 67

II. QUY HOẠCH HỆ THỐNG CƠ SỞ KINH DOANH KHÍ DẦU MỎ HOÁ LỎNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM 67

1. Tiêu chí quy hoạch hệ thống cơ sở kinh doanh LPG trên địa bàn tỉnh Hà Nam 67

1.1. Về quy cách thiết kế và xây dựng chung 67

1.2. Về địa điểm xây dựng 67

1.3. Nguyên tắc phát triển và phân bố 68

1.4. Nhu cầu sử dụng đất và vốn đầu tư 69

2. Quy hoạch hệ thống cơ sở kinh doanh LPG theo địa bàn hành chính đến năm 2020 70

2.1. Quy hoạch mạng lưới CH kinh doanh LPG 70

2.2. Quy hoạch kho và trạm nạp LPG vào chai, trạm cấp LPG 76

2.3. Tổng hợp nhu cầu vốn đầu tư, nhu cầu diện tích đất 80

PHẦN IV 83

GIẢI PHÁP VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY HOẠCH 83

I. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 83

1. Các chính sách, giải pháp về đầu tư 83

2. Chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh đáp ứng các điều kiện kinh doanh theo đúng quy định hiện hành. 85

3. Giải pháp nâng cao vai trò quản lý Nhà nước 85

4. Nâng cao năng lực của các đơn vị kinh doanh 87

5. Giải pháp về phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường 89

5.1 Về phòng cháy, chữa cháy 89

5.2 Về cơ sở vật chất, mặt bằng kinh doanh và bảo vệ môi trường 90

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY HOẠCH 93

1. Công bố Quy hoạch 93

2. Quản lý và thực hiện quy hoạch 93

3. Trách nhiệm của các Sở, ngành cấp tỉnh và các địa phương 93

3.1. Sở Công Thương 93

3.2. Sở Kế hoạch và Đầu tư 94

3.3. Sở Tài nguyên và Môi trường 94

3.4. Sở Xây dựng 95

3.5. Sở Giao thông vận tải 95

3.6. Sở Khoa học và Công nghệ 95

3.7. Sở Tài chính 95

3.8. Công an tỉnh 96

3.9. UBND các huyện, thành phố 96

3.10. Các doanh nghiệp kinh doanh LPG trên địa bàn tỉnh 97

3.11. Các cơ quan thông tin, tuyên truyền 97

KẾT LUẬN 98

DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT

LPG

Khí dầu mỏ hóa lỏng

TCVN

Tiêu chuẩn Việt Nam

CNH-HĐH

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa

UBND

Ủy ban Nhân dân

CH

Cửa hàng

GTSX

Giá trị sản xuất

KCN

Khu công nghiệp

MỞ ĐẦU

1. Sự cần thiết lập quy hoạch

Cùng với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế và quá trình phát triển kinh tế - xã hội, khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG) ngày càng có vai trò quan trọng trong đời sống hàng ngày của người dân cũng như đối với các ngành sản xuất. Trong những năm qua, mạng lưới kinh doanh LPG trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã phát triển khá nhanh và đóng góp một phần quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế- xã hội, cải thiện điều kiện sống của nhân dân. Điều đó được thể hiện qua sự phát triển nhanh chóng, đa dạng về cung và cầu khí dầu mỏ hoá lỏng. Số lượng nhà cung ứng cũng như số lượng các cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh ngày càng tăng theo thời gian.

Tuy nhiên, do chưa được quy hoạch nên mạng lưới kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng tỉnh Hà Nam hiện nay có nhiều bất cập, như: hệ thống kinh doanh phân bố chưa hợp lý, các điểm kinh doanh LPG phát triển một cách tự phát, trình độ kỹ thuật và thiết bị của các cửa hàng không đáp ứng được tiêu chuẩn kinh doanh; hiện tượng sang chiết gas trái phép, gian lận thương hiệu của các hãng có uy tín diễn ra khá phổ biến,... do vậy chưa đáp ứng được các yêu cầu đối với kinh doanh mặt hàng trong hiện tại cũng như nhu cầu tiêu thụ của đời sống và các ngành sản xuất trong những năm tới.

Theo Quyết định số 1226/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt "Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Nam đến năm 2020", tỉnh Hà Nam đến năm 2020 có tốc độ phát triển kinh tế - xã hội nhanh, hiệu quả, bền vững, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm thời kỳ 2011 - 2020 đạt 14,2%/năm, trong đó giai đoạn 2011 - 2015 đạt 13,5%/năm và đạt 15% giai đoạn 2016 - 2020. Tỷ trọng công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế của tỉnh vào năm 2015 là 54,8%, 32%, 13,2% và đến năm 2020 là 58,6%, 33,2%, 8,2%.

Các định hướng phát triển kinh tế - xã hội, tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong những năm tới sẽ tác động trực tiếp và gián tiếp đến sự phát triển của mạng lưới kinh doanh LPG trên địa bàn tỉnh, như:

- Sự gia tăng dân số, thu nhập và đời sống dân cư được cải thiện, sẽ làm tăng nhu cầu sử dụng khí dầu mỏ hoá lỏng của các tầng lớp dân cư trên địa bàn tỉnh.

- Việc quy hoạch, phân bố lại các vùng sản xuất, các khu dân cư sẽ tác động đến mật độ và phân bố của các cơ sở kinh doanh LPG.

- Các yêu cầu kỹ thuật đối với các mặt hàng kinh doanh có điều kiện ngày càng được coi trọng và được quản lý nghiêm ngặt sẽ ảnh hưởng đến vị trí xây dựng, quy mô, tốc độ phát triển, vốn đầu tư của mạng lưới kinh doanh LPG.

Những vấn đề trên đã đặt ra yêu cầu hoàn thiện mạng lưới kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng trên địa bàn tỉnh từ nay đến năm 2020 và năm 2025 không chỉ trên phương diện số lượng, địa điểm xây dựng mà còn cả trên phương diện đảm bảo các tiêu chuẩn về kỹ thuật, về môi trường, an toàn phòng cháy chữa cháy ... Do vậy, việc quy hoạch mạng lưới kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng là cấp thiết đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Nam nói riêng và cả nước nói chung.

2. Các căn cứ lập quy hoạch

- Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/09/2006 của Thủ tướng Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP.

- Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26/11/2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng.

- Nghị định số 105/2011/NĐ-CP ngày 16/11/2011 của Chính phủ Quy định xử phạt hành chính về kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng.

- Nghị định số 118/2011/NĐ-CP ngày 16/12/2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hoá lỏng.

- Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

- Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình.

- Quyết định số 27/2007/QĐ –TTg ngày 15/2/2007 của Thủ tướng Chính phủ V.v Phê duyệt đề án phát triển thương mại trong nước đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

- Quyết định số 1226/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Nam đến năm 2020”,

- Quyết định số 1580/QĐ-BCT ngày 31 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt chương trình huấn luyện nghiệp vụ kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng.

- Thông tư 17/2010/TT-BCT ngày 5/5/2010 của Bộ Công Thương Quy định về nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch phát triển ngành thương mại.

- Thông tư số 11/2010/TT-BCT ngày 29/03/2010 của Bộ Công Thương ban hành Quy chế đại lý kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng.

- Thông tư số 41/2011/TT-BCT ngày 16/12/2011 của Bộ Công Thương ban hành Quy định về quản lý an toàn trong lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng.

- Quyết định số 35/2002/QĐ-BKHCNMT ngày 25/6/2002 của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc công bố danh mục tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường bắt buộc áp dụng.

- Thông tư số 12/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/2010 của Bộ Khoa học và công nghệ hướng dẫn về quản lý chất lượng, đo lường trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng.

- Thông tư số 10/2012/TT-BKHCN ngày 12/4/2012 của Bộ Khoa học và công nghệ ban hành Quy chuẩn quốc gia về khí dầu mỏ hóa lỏng (QCVN 8:2012/BKHCN).

- Các tiêu chuẩn quản lý môi trường (Hệ thống quản lý môi truờng theo ISO 14.000).

- TCVN 7441 - 2004: Hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng tại nơi tiêu thụ - Yêu cầu thiết kế, lắp đặt và vận hành.

- TCXDVN 377 : 2006, Hệ thống cấp khí đốt trung tâm trong nhà ở - Tiêu chuẩn thiết kế.

- TCVN 6223 - 2011 Cửa hàng khí dầu mỏ hóa lỏng – Yêu cầu chung về an toàn.

- TCVN 5307 - 2009 Kho dầu mỏ và sản phẩm của dầu mỏ - Yêu cầu thiết kế.

- TCVN 6304 - 1997 Chai chứa khí đốt hóa lỏng, yêu cầu an toàn trong bảo quản, vận chuyển.

- Các tiêu chuẩn khác có liên quan trong lĩnh vực an toàn phòng chống cháy nổ.

- Quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển ngành thương mại tỉnh Hà Nam; Quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực có liên quan của tỉnh Hà Nam, của các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

- Các văn bản Luật khác có liên quan đến lĩnh vực Thương mại, Doanh nghiệp, Xây dựng, Đất đai, Môi trường, Phòng cháy chữa cháy...

- Số liệu thống kê, số liệu điều tra, khảo sát...

3. Mục tiêu của quy hoạchtải về 0.99 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương