SỞ CÔng thưƠng số: 76 /QĐ-sct cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 13.71 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích13.71 Kb.

UBND TỈNH HÀ NAM

SỞ CÔNG THƯƠNG


Số: 76 /QĐ-SCTCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcHà Nam, ngày 11 tháng 9 năm 2015QUYẾT ĐỊNH

Kiểm tra việc chấp hành pháp luật của các doanh nghiệp

kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Hà Nam
GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG HÀ NAM

Căn cứ Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; Nghị định số 97/2013/NĐ-CP ngày 27/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng; Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24/10/2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;

Căn cứ Quyết định 1033/QĐ-UB ngày 24/8/2009 của UBND tỉnh Hà Nam Phê duyệt Quy hoạch vị trí đấu nối cửa hàng xăng dầu vào các tuyến đường tỉnh, đường huyện trên địa bàn tỉnh Hà Nam và Quyết định 1055/QĐ-UB ngày 29/9/2010 của UBND tỉnh Hà Nam Phê duyệt Quy hoạch vị trí đấu nối cửa hàng xăng dầu vào các tuyến quốc lộ trên địa bàn tỉnh Hà Nam;

Căn cứ Quyết định số 956/QĐ-UBND ngày 08/8/2008 của UBND tỉnh Hà Nam Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Công Thương tỉnh Hà Nam;

Căn cứ Quyết định số 1684/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh Hà Nam về việc ban hành Chương trình công tác thanh tra trên địa bàn tỉnh năm 2015 và Chương trình, kế hoạch thanh tra năm 2015 số 134/CTKH-TTr ngày 11/02/2015 của Thanh tra sở đã được Giám đốc sở phê duyệt;

Xét đề nghị của ông Chánh Thanh tra sở,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Kiểm tra, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu và đôn đốc di dời thực hiện quy hoạch theo Quyết định 1033/QĐ-UB ngày 24/8/2009 và Quyết định 1055/QĐ-UB ngày 29/9/2010 của UBND tỉnh Hà Nam đối với các doanh nghiệp có tên sau:


  1. Cửa hàng xăng dầu Thành Minh, QL38, xã Chuyên Ngoại, Duy Tiên;

  2. Cửa hàng xăng dầu Hòa Mạc, TT. Hoà Mạc, Duy Tiên;

  3. Cửa hàng xăng dầu Thành Hưng, QL38, xã Yên Bắc, Duy Tiên;

  4. Cửa hàng xăng dầu Anh Tiến, ĐH01, xã An Nội, Bình Lục;

  5. Cửa hàng xăng dầu Việt Cường, ĐT 491, xã Tràng An, Bình Lục;

  6. Cửa hàng xăng dầu Phúc Hưng, xã Tràng an, Bình Lục;

  7. Cửa hàng xăng dầu Đức Cường, Mạc Hạ, xã Công Lý, Lý Nhân;

  8. Cửa hàng xăng dầu Thịnh Đại, thôn Thịnh Đại, xã Đại Cương, Kim Bảng.

Điều 2. Thành lập Đoàn kiểm tra gồm các ông có tên sau đây:

1. Ông Trương Hồng Phú, Chánh Thanh tra sở, Trưởng đoàn;

2. Ông Lê Minh Ngọc, Phó Trưởng phòng Quản lý thương mại, thành viên;

3. Ông Lê Văn Phương, Cán bộ thanh tra, thành viên.Điều 3. Đoàn kiểm tra có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tập huấn nghiệp vụ và tổ chức thực hiện cuộc kiểm tra theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 4. Ông Chánh Thanh tra sở, Trưởng phòng Quản lý Thương mại, các ông có tên tại Điều 2 và Chủ các doanh nghiệp có cửa hàng xăng dầu được kiểm tra chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:

- Nh­ư Điều 4;- L­ưu: VT, TTr.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đức Hiển


: vi-vn -> sct -> TaiLieu
vi-vn -> Huyện thanh liêM
vi-vn -> BỘ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vi-vn -> UỶ ban nhân dân tỉnh hà nam
vi-vn -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vi-vn -> Quy định quản lý chất thải rắn và nước thải trên địa bàn tỉnh Hà Nam
TaiLieu -> PHỤ LỤc I thủ TỤc hành chính mới ban hành thuộc phạm VI chức năng quản lý CỦa bộ CÔng thưƠNG
TaiLieu -> Thủ tục cấp gia hạn giấy phép hoạt động điện lực: Tên tthc
TaiLieu -> MỤc lục mở ĐẦU 1 Sự cần thiết lập quy hoạch 1 Các căn cứ lập quy hoạch 2
TaiLieu -> Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 63/2010/NĐ-cp ngày 08 tháng 6 năm 2010 về kiểm soát thủ tục hành chính
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương