vi-VN/a/stc/vanbanchidao/Lists/VB QPPL/Attachments/1
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vi-VN/so/sogiaoducdaotao/Lists/cc bi vit ph bin trao i/Attachments/980
  TÀi liệu tham khảO Ôn thi tốt nghiệp tiếng anh lớP 12 I. Tenses a/ Lý thuyết 1
vi-VN/bannganh/hoinongdan/Lists/Bi vit vn bn hi/Attachments/76
  HỘi nông dân việt nam ban chấp hành trung ưƠNG
vi-VN/a/dateh/thu-tuc-hanh-chinh/Thu-Tuc-Mot-Cua/Tainguyenmoitruong/Documents
  Mẫu số 04. Hợp đồng cho thuê đất
vi-vn/doantn/TaiLieu
  Huyện thanh liêM
vi-VN/so/sonongnghiepptnt/Lists/Danh sch cc bi vit tin tc v s kin/Attachments/363
  BỘ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vi-vn/stp/TaiLieu/QĐ
  UỶ ban nhân dân tỉnh hà nam
vi-VN/a/sovhttdl/Th vin Download/Văn bản hành chính
  CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vi-vn/stp/TaiLieu/QĐ
  Quy định quản lý chất thải rắn và nước thải trên địa bàn tỉnh Hà Nam
vi-VN/bannganh/BanTuyenGiao/Lists/Danh sch cc bi vit tin tc v s kin/Attachments/1903
  TỈnh uỷ quảng ninh ban tuyên giáO
vi-VN/huyenthi/HuyenCoTo/Lists/Danh sch cc bi vit thng tin kinh t x hi/Attachments/137
  Ủy ban nhân dân huyện cô TÔ Số: /bc-ubnd “Dự thảo”
vi-vn/stttt/TaiLieu/2015/Thang 4
  TỈnh hà nam số: /2015/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vi-vn/stp/TaiLieu/QĐ
  UỶ ban nhân dân tỉnh hà nam
vi-VN/bannganh/banantoangiaothong/Documents/Cac-VBQPPL
  Tên đơn vị kinh doanh: CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vi-VN/congdan/Lists/ThuTuc/Attachments/391
  Nghị ĐỊNH: Chương I những quy đỊnh chung
vi-VN/congdan/Lists/ThuTuc/Attachments/464
  QuyếT ĐỊnh của bộ trưỞng bộ giáo dục và ĐÀo tạo số 41/2000/QĐ-bgdđT ngày 07/09/2000 Về việc ban hành Quy chế Thiết bị giáo dục trong trường mầm non, trường phổ thông
vi-vn/stp/TaiLieu/QĐ
  Quyết định số 02/2010/QĐ-ubnd ngày 08 tháng 01 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam Về việc giao thẩm quyền công chứng, chứng thực các hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Hà Nam
  UỶ ban nhân dân tỉnh hà nam
  Quyết định số 956/QĐ-ubnd ngày 08 tháng 08 năm 2008 của ubnd tỉnh Hà Nam V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Công Thương tỉnh Hà Nam
vi-vn/stp/TaiLieu/VB QPPL/2011
  UỶ ban nhân dân tỉnh hà nam
vi-vn/stp/TaiLieu/VB QPPL
  Chỉ thị số 02/2007/ct-ubnd ngày 09 tháng 4 năm 2007 của ubnd tỉnh Hà Nam Về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn tcvn iso 9001: 2000 vào các cơ quan hành chính nhà nước địa bàn tỉnh
vi-vn/sct/TaiLieu/thang 8
  PHỤ LỤc I thủ TỤc hành chính mới ban hành thuộc phạm VI chức năng quản lý CỦa bộ CÔng thưƠNG
vi-vn/svhttdl/TaiLieu/Tháng 4 năm 2014
  Ban chấp hành trung ưƠng đẢng cộng sản việt nam
vi-vn/stp/TaiLieu/VB QPPL
  HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh hà nam khoá XVI, KỲ HỌp thứ 18
  HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh hà nam khoá XVI, KỲ HỌp thứ 18
  HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh hà nam khoá XVI, KỲ HỌp thứ 18
vi-vn/stp/TaiLieu/VB QPPL/2011
  Quyết định số 26/2011/QĐ-ubnd ngày 09 tháng 9 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam Ban hành quy định phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hà Nam
  Quyết định số 09/2011/QĐ-ubnd ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam V/v ban hành đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất
vi-vn/stp/TaiLieu/VB QPPL
  Nghị quyết số 31/2010/nq-hđnd ngày 09 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam Về
  Nghị quyết số 34/2010/nq-hđnd ngày 09 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam Về Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các hội nghị, chế độ chi tiếp khách đối với các cơ quan nhà nước
  Nghị quyết số 32/2010/nq-hđnd ngày 09 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phần trăm từng nguồn thu
  HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh hà nam khoá XVI, KỲ HỌp thứ 20
  HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh hà nam khoá XVI kỳ HỌp thứ 16
vi-vn/stp/TaiLieu/QĐ
  Quyết định số 08/2010/QĐ-ubnd ngày 09 tháng 4 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam V/v ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Hệ thống thư điện tử tỉnh Hà Nam
vi-vn/hoanghoa/TaiLieu
  UỶ ban nhân dân huyện hoằng hóa số: 125/bc-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vi-VN/a/sotp/Documents/sotuphap/File/A niem yet/Ho tich/2009
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở TƯ pháP Độc lập Tự do Hạnh phúc
vi-VN/so/sogiaoducdaotao/Lists/cc bi vit ph bin trao i/Attachments/736
  TÀi liệU Ôn thi tốt nghiệp lớP 12 MÔn lịch sử Năm học 2011 2012 Biên soạn: Trương Quốc Tám
vi-VN/so/sonongnghiepptnt/Lists/Danh sch cc bi vit tin tc v s kin/Attachments/655
  Sửa chữa nâng cấp cụm đầu mối hồ chứa nước Khe Chè tỉnh Quảng Ninh
data/upload_file/File/thong-so-ky-thuat
  CÁP ĐIỆn lực hạ thế 1  4 LÕI, ruộT ĐỒNG, CÁch đIỆn xlpe, VỎ pvc low voltage 1 4 core Cable Copper conductor, xlpe insulation, pvc sheath
vi-VN/huyenthi/HuyenVanDon/Lists/Th tc hnh chnh cng/Attachments/95
  Tờ khai đăng ký thuế
vi-VN/bannganh/BanTuyenGiao/Lists/BTG_VanBanHuongDan/Attachments/80
  Ban tuyên giáo số 06 hd/tg đẢng cộng sản việt nam
vi-vn/sxd/TaiLieu
  Tcxdvn 104 : : 2007 BỘ XÂy dựng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vi-vn/sct/TaiLieu/thang 10
  SỞ CÔng thưƠng số: 76 /QĐ-sct cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi-vn/sgtvt/TaiLieu/Tại đây/VPQPPL
  UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà nam
vi-vn/stp/TaiLieu/QĐ
  Quyết định số 1085/2005/QĐ-ubnd ngày 08 tháng 07 năm 2005 của ubnd tỉnh Hà Nam Về việc uỷ quyền cho các huyện, thị xã quản lý, đăng ký phương tiện thuỷ nội địa
  Quyết định số 11/2010/QĐ-ubnd ngày 10 tháng 5 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam Về việc quy định số lượng, chức danh cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Hà Nam
vi-vn/stp/TaiLieu/VB QPPL/2011
  Quyết định số 25/2011/QĐ-ubnd ngày 10 tháng 8 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam V/v bổ sung lực lượng công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh
vi-VN/Lists/Vn bn php quy/Attachments/49951
  Ubnd tỉnh quảng ninh sở giáo dục và ĐÀo tạO
vi-vn/stp/TaiLieu/Hien phap 2013
  Quy định của Hiến pháp năm 2013 về chính quyền địa phương
vi-vn/TaiLieu/Duthao_chinhsach_WB
  Ban quản lý DỰ Án thủy lợi thanh hoá KẾ hoạch quản lý MÔi trưỜng (emp) tiểu dự ÁN: SỬa chữA, NÂng cấp hệ thống thủy lợi nam sông mã TỈnh thanh hóA
vi-VN/a/sotp/Documents/sotuphap/File/quyetdinh 2007
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh lâM ĐỒng độc lập Tự do Hạnh phúc
vi-VN/a/sotp/Documents/sotuphap/File/A niem yet/Ho tich/Nam 2011
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do Hạnh phúc
vi-VN/bannganh/hoinongdan/Lists/Bi vit vn bn hi/Attachments/80
  HỘi nông dân việt nam ban chấp hành trung ưƠNG
vi-vn/stp/TaiLieu/VB QPPL
  Nghị quyết số 11/2008/nq-hđnd ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi, lệ phí cấp bản sao
  HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh hà nam khoá XVI kỳ HỌp thứ 14
  Nghị quyết số 12/2008/nq-hđnd ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về công tác Dân số Kế hoạch hóa gia đình
vi-vn/stp/TaiLieu/QĐ
  Quyết định số 29/2010/QĐ-ubnd ngày 11 tháng 9 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư
vi-VN/a/pccc/vanbanchidao/Lists/Vn bn quy phm hp lut/Attachments/23
  BỘ CÔng an cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc Số: 04 /ct-bca hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2016 chỉ thị
vi-VN/a/sotp/Documents/sotuphap/File/Tin Tuc/Nam 2010
  V/v chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng, giao dịch sang tổ chức hành nghề
vi-VN/bannganh/banquanlyDTTD/Lists/Danh sch cc bi vit tin tc v s kin/Attachments/129
  Nghệ thuật quân sự việt nam qua chiến thắng trên sông bạch đẰng năM 1288
vi-VN/so/sogiaoducdaotao/Lists/cc bi vit ph bin trao i/Attachments/980
  NỘi dung và BÀi tập tham khảO Ôn thi tốt nghiệp môn tiếng anh lớP 12 CÁch pháT ÂM "S" cuốI
vi-VN/bannganh/BanTuyenGiao/Lists/Danh sch cc bi vit tin tc v s kin/Attachments/402
  CỤc tuyên huấn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi-vn/congan/TaiLieu/2014
  Mẫu phương án chữa cháy cơ sở pc10 theo Thông tư 11/2014/tt-bca
vi-vn/stp/TaiLieu/QĐ
  Quyết định số 09/2010/QĐ-ubnd ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam Ban hành Quy chế xét công nhận danh hiệu làng nghề tỉnh Hà Nam
  Quyết định số 10/2010/QĐ-ubnd ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam V/v ban hành Quy chế xét công nhận danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi ngành thủ công mỹ nghệ tỉnh Hà Nam
vi-VN/bannganh/banquanlyDTTD/Lists/Danh sch cc bi vit tin tc v s kin/Attachments/100
  Di tích am mộc cảo thôn Trại Lốc, xã An Sinh, huyện Đông Triều
vi-VN/a/sotp/Documents/sotuphap/File/Nam 2008/Quyet dinh/QD-CB
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh lâM ĐỒng độc lập Tự do Hạnh phúc
vi-vn/sgtvt/TaiLieu
  Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-cp ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
vi-VN/home/downloads/Thu-vien-download/VCD-tap-huan-dieu-tra-nghe-nhin-2010
  BỘ thông tin và truyềN thông cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi-vn/TaiLieu/2014/Thang 9
  Quyết định số 1421/QĐ-ubnd ngày 16 tháng 11 năm 2007 V/v quy hoạch mạng lưới các khu công nghiệp, cụm cn ttcn huyện, thị xã và cụm tiểu thủ công nghiệp làng nghề xã, thị trấn tỉnh Hà Nam đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2015
vi-VN/so/soxaydung/Lists/cc bi vit ph bin trao i/Attachments/2546
  SỞ XÂy dựng số : 1431/ sxd-vlqln v/v Rà soát, báo cáo tổng hợp về nhà ở thuộc shnn (nhà ở tập thể cũ) và các dự án đầu tư xây dựng nhà ở (mới) để bán hoặc cho cbcnv ngành Than thuê trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
vi-VN/Lists/Vn bn php quy/Attachments/48823
  Ubnd tỉnh quảng ninh sở giáo dục và ĐÀo tạO
vi-vn/sldtbxh/TaiLieu/Nam 2014/Thang 8
  Sau 10 năm thực hiện Chương trình hành động vì trẻ em giai đoạn 2001-2010, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em tỉnh Hà Nam đã đạt được những thành quả đáng khích lệ
vi-vn/stp/TaiLieu/XLVPHC/TDTHPL
  Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012
vi-vn/thanhtra/TaiLieu/2014/Thủ tục hành chính/Khiếu nại
  MẪu số 14-kn (Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2013/tt-ttcp ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ)
vi-vn/stp/TaiLieu/XLVPHC
  TÊn cơ quan ra quyếT ĐỊNH1
vi-VN/congdan/Documents/TTHC cap huyen
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh lâM ĐỒng độc lập – Tự do – Hạnh phúc
vi-VN/so/soxaydung/Lists/cc bi vit ph bin trao i/Attachments/2557
  SỞ XÂy dựng số: 1521 / sxd-vlqln v/v trả lời văn bản số 6232/sxd-qln&kdbđS của Sở Xây dựng Hà Nội. CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vi-VN/a/sotp/Documents/sotuphap/File/Nam 2008/Quyet dinh/QD-CB
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh lâM ĐỒng độc lập Tự do Hạnh phúc
vi-vn/sgtvt/TaiLieu/Tại đây/VPQPPL
  Số: 1548/QĐ-ubnd hà Nam, ngày 07 tháng 12 năm 2011
vi-VN/so/soxaydung/Lists/cc bi vit ph bin trao i/Attachments/2562
  SỞ XÂy dựng số: 1556/sxd-vlqln v/v báo cáo tình hình nhập khẩu hàng hoá vật liệu xây dựng và năng lực các phòng thử nghiệm trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi-VN/so/soxaydung/Lists/cc bi vit ph bin trao i/Attachments/2563
  SỞ XÂy dựng số: 1559/sxd-vlqln v/v tham mưu, đề xuất giải quyết các vướng mắc liên quan đến Dự án xây dựng lại nhà chung cư 5 tầng, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long. CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi-VN/a/stc/Documents
  HỘI ĐỒng nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh lâM ĐỒng độc lập – Tự do – Hạnh phúc
vi-vn/sldtbxh/TaiLieu/Nam 2014/Thang 9
  1. Mục tiêu tổng quát: Nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề, tạo việc làm, chuyển nghề, tăng thu nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống cho lao động nông thôn
vi-vn/stp/TaiLieu/VB QPPL
  HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh hà nam khóa XVII, KỲ HỌp thứ 2
vi-vn/stp/TaiLieu/VB QPPL/2011
  Quyết định số 20/2011/QĐ-ubnd ngày 15 tháng 7 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam Ban hành quy định về thí điểm đấu giá quyền khai thác cát, đất để san lấp trên địa bàn tỉnh Hà Nam
vi-vn/stp/TaiLieu/VB QPPL
  Nghị quyết số 08/2005/nq-hđnd ngày 15 tháng 7 năm 2005 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về quy hoạch các trạm thu phí qua cầu trên hệ thống đường tỉnh Hà Nam
vi-VN/so/soxaydung/Lists/cc bi vit ph bin trao i/Attachments/2668
  Ubnd tỉnh quảng ninh sở XÂy dựng số: 1619/QĐ-sxd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vi-VN/a/daynghe/Documents
  Số: 1619/LĐtbxh dalat, ngày 06 tháng 9 năm 2010
vi-vn/sldtbxh/TaiLieu/Nam 2014/Thang 9
  Hà Nam, ngày 18 tháng 11 năm 2011
vi-VN/Lists/Vn bn php quy/Attachments/49327
  Ubnd tỉnh quảng ninh sở giáo dục và ĐÀo tạO
vi-VN/a/stc/tintuc/tintuc/phongtcdn/Documents
  Ubnd tỉnh lâM ĐỒng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở TÀi chíNH
vi-VN/huyenthi/HuyenDamHa/Lists/Danh sch cc bi vit tin tc v s kin/Attachments/773
  Ủy ban nhân dân huyệN ĐẦm hà
vi-vn/stp/TaiLieu/QĐ
  Quyết định số 02/2008/QĐ-ubnd, ngày 16 tháng 01 năm 2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc Ban hành Quy định quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Hà Nam
vi-vn/stp/TaiLieu/VB QPPL/2013
  HỘI ĐỒng nhân dâN
vi-VN/a/sotp/Documents/sotuphap/File/nam 2011
  Ủy ban nhân dân tỉnh lâM ĐỒng số: 1736/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vi-vn/skhdt/TaiLieu/2014
  Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003
vi-vn/stp/TaiLieu/QĐ
  Quyết định số 07/2006/QĐ-ubnd ngày 17 tháng 5 năm 2006 V/v ban hành Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh
vi-VN/a/pbpl/qsdd/Documents
  Chương I những quy đỊnh chung 8
vi-VN/bannganh/BanTuyenGiao/Lists/Danh sch cc bi vit tin tc v s kin/Attachments/1814
  HỌc tập và LÀm theo tấm gưƠng đẠO ĐỨc hồ chí minh về trung thựC, trách nhiệM; GẮn bó VỚi nhân dâN; ĐOÀn kếT, XÂy dựNG
vi-VN/a/donduong/ThuVienDownload/Tài liệu
  Chương HỒ SƠ, thủ TỤc thực hiện trợ CẤp xã HỘi hằng tháng và HỖ trợ chi phí mai táNG
vi-VN/huyenthi/HuyenVanDon/Lists/Th tc hnh chnh cng/Attachments/186
  Mẫu Đơn đề nghị gia hạn xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
vi-vn/stp/TaiLieu/VB QPPL
  Chỉ thị số 13/2006/ct-ubnd ngày 18 tháng 5 năm 2006 của ubnd tỉnh Hà Nam Về tăng cường công tác quản lý khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh
  Chỉ thị số 02/2011/ct-ubnd ngày 18 tháng 8 năm 2011 của ubnd tỉnh Hà Nam Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh
vi-VN/so/sogiaoducdaotao/Lists/cc bi vit ph bin trao i/Attachments/1062
  Ban tổ chức hội thi cán bộ ĐOÀn giỏi năM 2013
vi-vn/doantn/TaiLieu
  NGÀy thưƠng binh liệt sĩ 27/7
vi-VN/a/songoaivu/Documents
  Công ước viên về quan hệ ngoại giao 1961
vi-VN/bannganh/BanTuyenGiao/Lists/Danh sch cc bi vit tin tc v s kin/Attachments/1463
  ĐỀ CƯƠng tuyên truyền kỷ niệM 50 NĂm ngày truyền thống đÁnh thắng trậN ĐẦu của hải quân nhân dân việt nam
vi-VN/a/sotp/Documents/sotuphap/File/A niem yet/Ho tich/2010
  Ubnd tỉnh lâM ĐỒng sở TƯ pháP
vi-VN/a/giaoluuvhtt2012/tochuc/danhsach/Documents
  ĐĂng ký thi đẤu giao lưu văn hóa thể thao truyền thống văn phòng chính phủ VÀ VĂn phòng ủy ban nhân dân các tỉNH, thành phố phía nam năM 2011
vi-vn/stp/TaiLieu/QĐ
  Quyết định số 21/2010/QĐ-ubnd ngày 19 tháng 7 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam Ban hành “Quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân và công tác dân số kế hoạch hoá gia đình trên địa bàn tỉnh Hà Nam”
vi-vn/stp/TaiLieu/VB QPPL
  CHỈ thị của ubnd tỉnh Hà Nam số 06/2003/ct-ub ngày 24 tháng 3 năm 2003 về tăng cường công tác pbgdpl trong giai đoạn hiện nay
vi-vn/stp/TaiLieu/QĐ
  Quyết định số 475/2003/QĐ-ub ngày 13 tháng 5 năm 2003 của ubnd tỉnh Hà Nam Về việc ban hành quy định cấp dự báo cháy rừng và tổ chức thực hiện phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh
vi-VN/doanhnghiep/dang-ky-kinh-doanh-qua-mang/Documents
  QuyếT ĐỊnh của thủ TƯỚng chính phủ SỐ 10/2007/QĐ-ttg ngàY 23 tháng 01 NĂM 2007 ban hành hệ thốNG ngành kinh tế CỦa việt nam
vi-VN/bannganh/BanTuyenGiao/Lists/Danh sch cc bi vit tin tc v s kin/Attachments/1180
  Ban Tuyªn Gi¸o Sè 91 cv/tg đẢng cộng sản việt nam
vi-VN/bannganh/BanTuyenGiao/Lists/Danh sch cc bi vit tin tc v s kin/Attachments/404
  ĐỊnh hưỚng một số NỘi dung tuyên truyền trong tháng 12 NĂM 2012
vi-VN/bannganh/BanTuyenGiao/Lists/BTG_VanBanHuongDan/Attachments/171
  Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2016
vi-VN/a/sotp/Documents/sotuphap/File/Nam 2008/Quyet dinh/QD-CB
  Số: 2032/QĐ-ubnd đà Lạt, ngày 25 tháng 7 năm 2008
  Số: 2043/QĐ-ubnd đà Lạt, ngày 28 tháng 7 năm 2008
vi-VN/Lists/Vn bn php quy/Attachments/49206
  Ubnd tỉnh quảng ninh sở giáo dục và ĐÀo tạO
vi-VN/so/sogiaoducdaotao/Lists/cc bi vit ph bin trao i/Attachments/1302
  Số: 2055/sgdđt-gdtrh v/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ
vi-VN/a/congbao/Lists/VBQPPL/Attachments/2087
  Ủy ban nhân dân tỉnh lâM ĐỒNG
vi-VN/congdan/Lists/ThuTuc/Attachments/766
  Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003
vi-VN/so/soxaydung/Lists/cc bi vit ph bin trao i/Attachments/2778
  SỞ XÂy dựNG
vi-vn/stp/TaiLieu/VB QPPL/2011
  Quyết định số 12/2011/QĐ-ubnd ngày 20 tháng 5 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam Ban hành “Quy định mức hỗ trợ kinh phí dạy nghề cho lao động nông thôn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2011-2015
  Quyết định số 17/2011/QĐ-ubnd ngày 27 tháng 5 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam V/v sửa đổi quy định hình thức hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp
  Quyết định số 13/2011/QĐ-ubnd ngày 20 tháng 5 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam Ban hành “Quy định chế độ hỗ trợ đối với người áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú
vi-vn/stp/TaiLieu/VB QPPL
  Chỉ thị số 05/2007/ct-ubnd ngày 20 tháng 7 năm 2007 của ubnd tỉnh Hà Nam V/v Tăng cường quản lý đại lý Internet công cộng trên địa bàn tỉnh Hà Nam
  Nghị quyết số 13/2000/nq-hđnd ngày 20 tháng 7 năm 2000 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về tổ chức, chế độ chính sách đảm bảo cho hoạt động của lực lượng Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Nam
vi-vn/stp/TaiLieu/QĐ
  Quyết định số 15/2008/QĐ-ubnd ngày 20 tháng 8 năm 2008 của ubnd tỉnh Hà Nam Về việc uỷ quyền cho Ban Quản lý các khu công nghiệp thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về các lĩnh vực xây dựng, bảo vệ môi trường, lao động
vi-VN/a/sotp/Documents/sotuphap/File
  V/v phê duyệt điều chỉnh một số nội dung quy hoạch Khu du lịch hồ Tuyền Lâm, thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng
vi-VN/bannganh/BanTuyenGiao/Lists/Danh sch cc bi vit tin tc v s kin/Attachments/1858
  KẾt quả NỔi bật trong chuyến thăm cộng hoà nhân dân trung hoa của tổng bí thư nguyễn phú trọNG
vi-vn/stp/TaiLieu/VB QPPL/2011
  Quyết định số 02/2011/QĐ-ubnd ngày 21 tháng 01 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam Phân cấp về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý quy hoạch xây dựng, cấp giấy phép quy hoạch và giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam
vi-vn/stp/TaiLieu/VB QPPL
  Chỉ thị số 01/2011/ct-ubnd ngày 21 tháng 01 năm 2011 của ubnd tỉnh Hà Nam V/v tăng cường kiểm soát thủ tục hành chính, gắn với tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính trên địa bàn tỉnh
vi-vn/stp/TaiLieu/VB QPPL/2011
  Quyết định số 03/2011/QĐ-ubnd ngày 21 tháng 01 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam V/v quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011 2015
vi-vn/stp/TaiLieu/QĐ
  Quyết định số 21/2009/QĐ-ubnd ngày 21 tháng 7 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà nam về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam
vi-vn/stp/TaiLieu/VB QPPL/2011
  Quyết định số 21/2011/QĐ-ubnd ngày 15 tháng 7 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam Về việc giao thẩm quyền công chứng, chứng thực các hợp đồng, giao dịch trên địa bàn huyện Lý Nhân
vi-VN/Lists/Vn bn php quy/Attachments/48140
  Ubnd tỉnh quảng ninh
vi-VN/bannganh/banantoangiaothong/Documents/van-ban-chi-dao-cua-ban
  Ubnd tỉnh quảng ninh ban an toàn giao thôNG
vi-vn/stp/TaiLieu/QĐ
  Quyết định Số 11/2007/QĐ-ubnd ngày 22 tháng 8 năm 2007 của ubnd tỉnh Hà Nam V/v Ban hành định mức phân bổ dự toán kinh phí đối với đề tài, dự án khoa học công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước
vi-vn/stp/TaiLieu/VB QPPL/2011
  Quyết định số 08/2011/QĐ-ubnd ngày 23 tháng 3 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam Về việc quy định đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam
vi-vn/stp/TaiLieu/QĐ
  Quyết định số 29/2006/QĐ-ubnd ngày 23 tháng 10 năm 2006 của ubnd tỉnh Hà Nam Về việc ban hành Quy định quản lý, thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước
  Quyết định số 19/2008/QĐ-ubnd ngày 23 tháng 9 năm 2008 của ubnd tỉnh Hà Nam V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông
vi-VN/a/bchdnd/Documents
  HỘI ĐỒng bầu cử Số: 351 /nq-hđbc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vi-VN/a/sotp/Documents/sotuphap/File/A niem yet/Ho tich/2009
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở TƯ pháP Độc lập Tự do Hạnh phúc
vi-VN/huyenthi/HuyenVanDon/Lists/Th tc hnh chnh cng/Attachments/186
  Mẫu Đơn đề nghị xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi báo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
vi-vn/sgtvt/TaiLieu/Tại đây/VPQPPL
  V/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích đầu tư các xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 2015 tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 15/2011/QĐ-ubnd ngày 24/5/2011
vi-VN/so/sogiaothongvantai/Lists/Th tc hnh chnh cng/Attachments/194
  CỘng hòa xã HỘI
vi-vn/stp/TaiLieu/QĐ
  Quyết định số 12/2009/QĐ-ubnd ngày 24 tháng 4 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam V/v ban hành Quy định về việc dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Hà Nam
vi-vn/sgtvt/TaiLieu/Tại đây/VPQPPL
  Căn cứ Quyết định số 15/2011/QĐ-ubnd ngày 24 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích đầu tư các xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 tỉnh Hà Nam
vi-VN/bannganh/hoinongdan/Lists/Bi vit vn bn hi/Attachments/104
  SỔ theo dõi hội phí, quỹ HỘI
vi-vn/stp/TaiLieu/QĐ
  Quyết định số 12/2010/QĐ-ubnd ngày 25 tháng 5 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam V/v ban hành Quy định quản lý nhà nước về công nghệ, thiết bị trên địa bàn tỉnh Hà Nam
vi-VN/bannganh/uybanMTTQ/PublishingImages/văn bản
  Ban chỉ ĐẠo cuộc vậN ĐỘng “NGƯỜi việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam”
vi-VN/bannganh/uybanMTTQ/PublishingImages/Văn bản 2015/Tháng 1
  Ban thưỜng trực số: /kh-mttq btt (Dự thảo) CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi-VN/bannganh/truongdtcbNVC/Lists/VanBanHuongDan/Attachments/5
  Dùng cho các lớp đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng, chính quyền
vi-vn/thanhtra/TaiLieu
  Mẫu số: 01 (Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2010/tt- ttcp ngày 26/8/2010 của Tổng Thanh tra) (1) (2) CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vi-vn/stp/TaiLieu/QĐ
  Quyết định số 30/2009/QĐ-ubnd ngày 26 tháng 10 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam V/v ban hành Quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam
vi-VN/so/sonoivu/Lists/Danh sch cc bi vit tin tc v s kin/Attachments/517
  M Mẫu số 1a cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vi-VN/Lists/Vn bn php quy/Attachments/47422
  SỞ giáo dục và ĐÀo tạO
vi-vn/skhdt/TaiLieu/2014
  Ban chỉ ĐẠo xây dựng quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh hà nam giai đOẠN 2011 2020
vi-VN/bannganh/danchinhdang/Lists/cc bi vit vn bn ch o/Attachments/22
  QUẢng ninh 50 NĂm xây dựng và phát triểN” I. ĐIỀu kiện tự nhiêN, XÃ HỘI; khái quát lịch sử HÌnh thành và phát triểN
vi-VN/bannganh/danchinhdang/Lists/Danh sch cc bi vit tin tc v s kin/Attachments/482
  CÔng đOÀn viên chức tỉNH
vi-VN/a/tuyentruyen/vanban/matuy/Documents
  BỘ lao đỘng-thưƠng binh và XÃ HỘi bộ CÔng an
  Bộ lao đỘng-thưƠng binh
vi-VN/Lists/Vn bn php quy/Attachments/49688
  SỞ giáo dục và ĐÀo tạo cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi-vn/stp/TaiLieu/QĐ
  Quyết định số 20/2009/QĐ-ubnd ngày 29 tháng 6 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam V/v ban hành Quy định quản lý hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Hà Nam
vi-vn/sct/TaiLieu
  Thủ tục cấp gia hạn giấy phép hoạt động điện lực: Tên tthc
vi-vn/stp/TaiLieu/VBMOI
  GIỚi thiệu văn bản mới ban hành (từ 16/06-30/06/2013) Phần I. Nghị ĐỊnh tổng số: 10 văn bản
vi-vn/snv/TaiLieu/SNV/Nam 2015/Tháng 7
  SỞ NỘi vụ Số: 303 /snv v/v hướng dẫn thực hiện Nghị định số 26/2015/NĐ-cp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi-VN/bannganh/BanTuyenGiao/Lists/Danh sch cc bi vit tin tc v s kin/Attachments/1838
  HƯỚng dẫn tuyên truyền kỷ niệM 40 NĂm ngày giải phóng miền nam, thống nhấT ĐẤt nưỚC
vi-vn/stp/TaiLieu/QĐ
  Quyết định số 27/2010/QĐ-ubnd ngày 30 tháng 8 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng tạm thời một phần vỉa hè, lòng đường không vì mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam
vi-vn/stp/TaiLieu/VB QPPL/2011
  Quyết định số 34/2011/QĐ-ubnd ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam V/v quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản và Lệ phí trước bạ ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi
  Quyết định số 35/2011/QĐ-ubnd ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam Về tỷ lệ điều tiết các khoản thu ngân sách nhà nước cho các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hà Nam
  Quyết định số 33/2011/QĐ-ubnd ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam V/v ban hành đơn giá bồi thường Nhà, Vật kiến trúc và di chuyển mồ mả khi Nhà nước thu hồi đất
  Quyết định số 18/2011/QĐ-ubnd ngày 31 tháng 5 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam Ban hành quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất
vi-vn/stp/TaiLieu/QĐ
  Quyết định số 22/2006/QĐ-ubnd ngày 31 tháng 8 năm 2006 của ubnd tỉnh Hà Nam V/v Uỷ quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
  Quyết định số 31/2010/QĐ-ubnd ngày 22 tháng 9 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam Về việc giao thẩm quyền công chứng, chứng thực các hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Hà Nam
vi-VN/bannganh/thiduakhenthuong/Lists/Danh sch cc bi vit tin tc v s kin/Attachments/873
  Danh sách hộ NÔng dâN ĐẠt danh hiệu hộ NÔng dân sản xuất kinh doanh giỏi giai đOẠN 2011 2014
vi-VN/so/sogiaothongvantai/Lists/Th tc hnh chnh cng/Attachments/331
  Ubnd tỉnh quảng ninh sở giao thông vận tảI
vi-VN/bannganh/hoinongdan/Lists/Bi vit vn bn hi/Attachments/96
  HỘi nông dân việt nam bch hnd tỉnh quảng ninh
vi-vn/stc/TaiLieu/STC/File dinh kem
  TỈnh hà nam số: 372/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vi-VN/so/sothongtinTT/PublishingImages/Vanban/Văn bản đính kèm
  MỤc lục phần I: MỞ ĐẦU 5
vi-VN/Lists/Vn bn php quy/Attachments/49694
  SỞ giáo dục và ĐÀo tạO
vi-VN/bannganh/uybanMTTQ/PublishingImages/Văn bản 2016/Tháng 3
  Phần 5: Tổ chức hiệp thương, giới thiệu người ứng cử
vi-vn/doantn/TaiLieu/Tai lieu SHCD/Nam 2014
  Chủ đề Đoàn viên thanh niên với phong trào thanh niên tình nguyện I. Mục đích, yêu cầu
vi-vn/stp/TaiLieu/QĐ
  Quyết định số 28/2006/QĐ-ubnd ngày 03 tháng 10 năm 2006 của ubnd tỉnh Hà Nam V/v Ban hành Quy định hạn mức đất ở giao mới tối đa và công nhận mức đất ở trong thửa đất có vườn, ao cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Hà Nam
vi-VN/huyenthi/HuyenCoTo/Lists/Danh sch cc bi vit thng tin kinh t x hi/Attachments/112
  Ủy ban nhân dân huyện cô TÔ
vi-vn/sldtbxh/TaiLieu/Nam 2016/Thang 4
  Ubnd tỉnh hà nam sở lao đỘng tb và xh
vi-vn/stp/TaiLieu/Thông tin chiến lược quy hoạch kế hoạch phát triển ngành
  Hà Nam, ngày 24 tháng 02 năm 2012
vi-VN/so/sonongnghiepptnt/Lists/Danh sch cc bi vit tin tc v s kin/Attachments/857
  Ubnd tỉnh quảng ninh sở NÔng nghiệP & ptnt
vi-VN/so/soxaydung/Lists/Danh sch cc bi vit tin tc v s kin/Attachments/828
  Quy ho¹ch chung xy dùng huyÖn h¶i hµ tØnh qu¶ng ninh tØ lÖ: 1/10. 000 6/2008
vi-VN/a/congbao/Lists/VBQPPL/Attachments/4846
  Số: 443/QĐ-tcub cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vi-vn/vpubnd/TaiLieu
  Độc lập Tự do Hạnh phúc VĂn phòng thanh Hoá, ngày 11 tháng 8 năm 2011 Số: 493/QĐ-vp quyếT ĐỊNH
vi-VN/huyenthi/HuyenCoTo/Lists/Danh sch cc bi vit thng tin kinh t x hi/Attachments/134
  Ủy ban nhân dân huyện cô TÔ Số: /bc-ubnd “Dự thảo”
vi-VN/so/sotaichinh/Lists/BaiVietChiDaoNghiepVu/Attachments/143
  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam sở TÀi chính -sở lao đỘng độc lập – Tự do – Hạnh phúc thưƠng binh và XÃ HỘI
vi-VN/so/sogiaoducdaotao/Lists/cc bi vit ph bin trao i/Attachments/1293
  Ubnd tỉnh quảng ninh hộI ĐỒng khoa họC, SÁng kiếN
vi-VN/a/donduong/hoatdonghdndubnd/Documents
  HỘi liên hiệp phụ NỮ việt nam đOÀn chủ TỊCH
vi-VN/a/sxd/kientrucquyhoach/Documents
  LIÊn sở: XÂy dựng – TÀi chíNH
vi-VN/huyenthi/txuongbi/Lists/Danh sch cc bi vit tin tc v s kin/Attachments/2292
  THÀnh ủy uông bí ĐẢng cộng sản việt nam
vi-vn/stp/TaiLieu/DT TTHC/Cap Tinh
  TỈnh hà nam
vi-vn/sct/TaiLieu/thang 7
  MỤc lục mở ĐẦU 1 Sự cần thiết lập quy hoạch 1 Các căn cứ lập quy hoạch 2
vi-vn/bqlckcn/TaiLieu/Năm 2014/Thang 7
  Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 63/2010/NĐ-cp ngày 08 tháng 6 năm 2010 về kiểm soát thủ tục hành chính
vi-vn/sldtbxh/TaiLieu/Nam 2014/Thang 9
  QuyếT ĐỊnh phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Hà Nam đến năm 2020”
vi-vn/duytien/TaiLieu/xay dung huyen
  Mẫu số 06 (phụ lục II nghị định 59/2015/NĐ-cp) TÊn tổ chứC
vi-VN/huyenthi/HuyenCoTo/Lists/Danh sch cc bi vit thng tin kinh t x hi/Attachments/110
  Ủy ban nhân dân huyện cô TÔ Số: /bc-ubnd “Dự thảo”
vi-vn/snv/TaiLieu/tinh
  Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2015
vi-VN/bannganh/BanTuyenGiao/Lists/Danh sch cc bi vit tin tc v s kin/Attachments/2159
  Kết quả công tác đảm bảo tt-atgt trên địa bàn toàn tỉnh
vi-VN/a/sonoivu/Documents/Phòng CCHC
  Ubnd tỉnh lâM ĐỒng sở NỘi vụ Số: 605 /snv-cchc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vi-vn/bqlckcn/TaiLieu/Năm 2014/Thang 7
  V/v công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh hà nam
vi-VN/a/donduong/ky-thuat/Documents
  I. MỘt số ĐẶc tính sinh lý & YÊu cầu về ĐIỀu kiện ngoại cảnh một số đặc tính sinh lý
vi-VN/so/sogiaothongvantai/Lists/Th tc hnh chnh cng/Attachments/29
  BỘ trưỞng bộ giao thông vận tảI
vi-VN/Lists/Vn bn php quy/Attachments/50568
  SỞ giáo dục và ĐÀo tạO ­­­­­­­­­­ Số: 635/sgd&Đt-cttt v/v hướng dẫn triển khai triệu tập học sinh tập huấn và thi đấu hkpđ khu vực II, Nam Định. CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi-vn/sct/TaiLieu
  Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 63/2010/NĐ-cp ngày 08 tháng 6 năm 2010 về kiểm soát thủ tục hành chính
vi-vn/sldtbxh/TaiLieu/Nam 2014/Thang 8
  Căn cứ Quyết định số 1241/QĐ-ttg ngày 22 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011- 2015
vi-VN/Lists/Vn bn php quy/Attachments/49792
  Ubnd tỉnh quảng ninh. SỞ giáo dục và ĐÀo tạO
vi-vn/sgtvt/TaiLieu/Tại đây
  Ủy ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vi-VN/congdan/Lists/ThuTuc/Attachments/753
  BỘ VĂn hoá thông tin số: 69/2006/tt-bvhtt
vi-VN/bannganh/BanTuyenGiao/Lists/Danh sch cc bi vit tin tc v s kin/Attachments/1467
  Ban tuyên giáo số 40 bc/tg đẢng cộng sản việt nam
vi-VN/a/stc/vanbanchidao/Lists/VB QPPL/Attachments/72
  SỞ TÀi chính số: 724 /stc-đt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vi-vn/vpubnd/TaiLieu
  Căn cứ Nghị định số 100/2010/NĐ-cp ngày 28 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định về Công báo
vi-VN/congdan/Lists/ThuTuc/Attachments/389
  Nghị định số 75/2000/NĐ-cp về công chứng, chứng thực Nghị định Số : 75/2000/NĐ-cp ngày 08/12/2000
vi-VN/so/sokhoahoccongnghe/Documents
  Tin Trong tỉnh Tập huấn quản lý nhà nước về khoa học và công Nghệ
vi-vn/stc/TaiLieu/STC/VLXD/2016
  LIÊn sở tc- xd số: 5/2016/cbgvl-ls cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi-VN/huyenthi/HuyenVanDon/Lists/Th tc hnh chnh cng/Attachments/94
  Tờ khai đăng ký thuế
vi-vn/sgtvt/TaiLieu/Tại đây/VPQPPL
  V/v kiện toàn tổ chức thanh tra sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Nam
vi-vn/binhluc/TaiLieu
  TỈnh hà nam số: 89 2013/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi-VN/a/sonoivu/tintucsukien/Documents
  BỘ NỘi vụ Số: 890/tb-bnv cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vi-vn/sgtvt/TaiLieu/Tại đây/VPQPPL
  Ủy ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vi-VN/bannganh/dean30/PublishingImages/baovemoitruong
  Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo Trình tự thực hiện
vi-VN/congdan/Lists/ThuTuc/Attachments/395
  Liên tịch Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam
vi-VN/Lists/Vn bn php quy/Attachments/49858
  Ubnd tỉnh quảng ninh
vi-vn/duytien/TaiLieu/Dự án/Quyết định
  Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân và Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19 tháng 6 năm 2009
vi-VN/Lists/Vn bn php quy/Attachments/49856
  SỞ giáo dục và ĐÀo tạo số: 968/ sgdđt- gdtrh v/v: Báo cáo thực hiện nhiệm vụ giáo dục dân tộc năm học 2014 2015. CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi-VN/a/congbao/Lists/VBQPPL/Attachments/594
  TỈnh lâM ĐỒng độc lập Tự do Hạnh phúc
vi-vn/sldtbxh/TaiLieu/Nam 2014/Thang 8
  Chuyển từ đào tạo theo năng lực sẵn có của cơ sở dạy nghề sang đào tạo theo nhu cầu học nghề của lao động nông thôn và yêu cầu của thị trường lao động
vi-VN/bannganh/BanTuyenGiao/Lists/Danh sch cc bi vit tin tc v s kin/Attachments/1431
  1. Giàn khoan Hải Dương-981 hạ đặt ở đâu?
vi-VN/a/gtvt/vbpq/Lists/Vn bn QPPL/Attachments/20
  ChÝnh phñ Sè 99/2007/N§-cp céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam
vi-VN/a/dateh/thu-tuc-hanh-chinh/Thu-Tuc-Mot-Cua/Tainguyenmoitruong/Documents
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu báo thay đỔi hộ khẩU, nhâN khẩU
vi-VN/bannganh/truongdtcbNVC/Lists/HoatDongNghienCuuKhoaHoc/Attachments/42
  KỶ niệM 65 NĂm ngày chủ TỊch hồ chí minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốC 11/6/1948 – 11/6/2013 chủ TỊch hồ chí minh vớI “LỜi kêu gọi thi đua ái quốC”
vi-VN/home/downloads/Thu-vien-download/Tin-hoc-khong-chuyen-tttt-2010
  ĐỀ thi lý thuyếT
vi-VN/bannganh/dean30/PublishingImages/TC sua doi bo sung
  Thủ tục Thẩm định, trình ubnd tỉnh cấp thẻ abtc doanh nhân apec trình tự thực hiện
vi-VN/a/nhathieunhi/hoatdong/caulacbo/Documents
  Ban tổ chức liên hoan đỘc tấu và ĐỆm hát trêN ĐÀn organ thiếu nhi lâM ĐỒng lần thứ 12 – 2013
vi-vn/svhttdl/TaiLieu
  Căn cứ Luật Thể dục Thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 của Quốc hội
vi-VN/a/sotnmt/tthc/cap-tinh/moi-truong/Documents
  Mẫu văn bản giải trình về việc tiếp thu ý kiến của cơ quan thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược
vi-VN/bannganh/BanTuyenGiao/Lists/Danh sch cc bi vit tin tc v s kin/Attachments/1612
  TÀi liệu tuyên truyền về CÔng táC ĐẢm bảo trật tự an toàn giao thông 9 tháng đẦu năm trêN ĐỊa bàn tỉNH
vi-vn/TaiLieu
  ĐẶt vấN ĐỀ I. TÍNh cấp thiết của dự ÁN
vi-VN/home/downloads/Thu-vien-download/HDND-ky-5
  Danh sách thảo luận tổ KỲ HỌp thứ 5 HĐnd tỉnh lâM ĐỒng khoá VIII
vi-VN/a/donduong/ky-thuat/Documents
  Quy trình sản xuất cải thảO
  KỸ thuật trồng hoa salem limonium sinuatum
  Quy trình kỹ thuật trồng hoa lay-ơN
  Quy trình kỹ thuật trồng cà RỐT
vi-vn/thanhtra/TaiLieu/Năm 2015/Văn phòng
  Thanh tra chính phủ KỊch bản chưƠng trìNH
vi-vn/a/sonoivu/tintucsukien/documents
  SỞ NÔng nghiệp và ptnt tỉnh lâM ĐỒng chi cục kiểm lâm tài liệu thi tuyển công chức năM 2012 chuyên ngành kiểm lâM
vi-VN/so/sogiaoducdaotao/Lists/cc bi vit ph bin trao i/Attachments/728
  HỘi thi văN –TOÁn tuổi thơ, tiếng anh, tiếng pháP, viết chữ ĐẸp cấp tiểu học năm họC 2011-2012
vi-VN/so/sonongnghiepptnt/Lists/Danh sch cc bi vit tin tc v s kin/Attachments/701
  SỞ NÔng nghiệp và phát triển nông thôN ĐỀ ÁN phát triển giống cây lâm nghiệP
vi-VN/a/sotp/Documents/sotuphap/File/quyetdinh 2007
  TỈnh lâM ĐỒng độc lập Tự do Hạnh phúc
vi-VN/so/sogiaothongvantai/Lists/Th tc hnh chnh cng/Attachments/23
  Danh sách cáC ĐƠn vị VẬn tải tại quảNG NINH danh sách cáC ĐƠn vị kinh doanh vận tải khách theo tuyến cố ĐỊNH
vi-VN/a/sotnmt/vanbanchidao/Documents
  Ubnd tỉnh lâM ĐỒng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở TÀi nguyêN & MÔi trưỜng độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 39 /bc-tn&MT
  Ubnd tỉnh lâM ĐỒng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở TÀi nguyên và MÔi trưỜng độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 140/bc-stnmt
  Ubnd tỉnh lâM ĐỒng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở TÀi nguyên và MÔi trưỜng độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 68 /bc-tnmt
vi-VN/a/sotp/Documents/sotuphap/File/A niem yet/Ho tich/2010
  Ubnd tỉnh lâM ĐỒng sở TƯ ph
  PHÒng hành chính tư pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vi-VN/a/btdkt/guongthidua/captinh/Documents
  Kính thưa quí vị đại biểu! Kính thưa toàn thể Đại hội!
vi-VN/a/donduong/ky-thuat/Documents
  Quy trình canh tác cây hoa đỒng tiềN
vi-vn/stp/TaiLieu/KQLLTP
  KẾt quả CẤp phiếu lý LỊch tư pháp tháng 10 NĂM 2016
vi-VN/a/nhathieunhi/congtacdaotao/tinnoibo/Documents
     thông báo v/v: chiêu sinh các lớp năng khiếu khóa III (HÈ) NĂM 2017
  Nhaø thieáu nhi    Ñaølaït, ngaøy 01 thaùng 11 naêm 2015
vi-VN/a/sotp/Documents/sotuphap/File/A niem yet/Ho tich/nam 2013
  PHÒng hành chính tư pháp số: 03 /tb- hctp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vi-vn/vinhloc/TaiLieu
  ĐẶt vấN ĐỀ I. SỰ CẦn thiết phải lập quy hoạch sử DỤng đẤT
vi-vn/stc/TaiLieu/STC/VLXD/2015
  Ubnd tỉnh hà nam liên sở tc- xd số: 02/2015/cbgvl-ls cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi-VN/a/sotp/Documents/sotuphap/File/A niem yet/Ho tich/2009
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở TƯ pháP Độc lập Tự do Hạnh phúc
directory vi-vn  
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương