Dost_VanBan
  MỞ ĐẦu I. SỰ CẦn thiết quy hoạCH
3cms/upload/sct/File/TTHC
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ nghị
vi-vn/sct/TaiLieu/thang 8
  PHỤ LỤc I thủ TỤc hành chính mới ban hành thuộc phạm VI chức năng quản lý CỦa bộ CÔng thưƠNG
SiteAssets/Lists/Dost_ChuyenDeMoi/NewForm
  Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai sở CÔng thưƠng báo cáo quy hoạch hệ thống kinh doanh bán lẻ
Dost_VanBan
  §Þnh h­íng chiÕn l­îc ph¸t triÓn c¸c s¶n phÈm c ng nghiÖp chñ lùc tØnh §ång Nai giai ®o¹n 2005 2015
  BÁo cáo kết quả thực hiệN ĐỀ TÀi khoa họC
  PHẦn mở ĐẦu I. SỰ CẦn thiết phải xây dựng quy hoạCH
  Tæng quan vÒ héi nhËp kinh tÕ khu vùc vµ quèc tÕ
vi-vn/sct/TaiLieu/thang 10
  SỞ CÔng thưƠng số: 76 /QĐ-sct cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
3cms/upload/sct/File
  Phụ lục số 1 phâN ĐỊnh trách nhiệm công tác an toàn vệ sinh lao đỘng cho cán bộ quản lý VÀ CÁc phòng (ban) nghiệp vụ Ở MỘT DOANH nghiệP
  Nghị ĐỊNH: Chương 1
3cms/upload/sct/File/TTHC
  TÊn doanh nghiệP
sites/default/files
  TÊn doanh nghiệP
3cms/upload/sct/File
  Căn cứ Luật Tổ chức HĐnd và ubnd ngày 26/11/2003
  BỘ CÔng thưƠng số: 1344/QĐ-bct cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
sites/default/files
  Ubnd tỉnh yên bái sở CÔng thưƠng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Danh mục những từ viết tắT
vbdh.nsf/de0692aeaf787f4d472571fb00123743/C681EEAE193308324725769700398464/$file
  Gửi kèm bản phô tô Công văn số 1807-cv/tu ngày 21/12/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 18/kh-mttw-bcđtw ngày 08/12/2009 của Ban Chỉ đạo Trung ương cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"
Dost_VanBan
  Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
3cms/upload/sct/File/VBQPPL/TMDT2020
  Căn cứ Nghị định số 52/2013/NĐ-cp ngày 16/5/2013 của Chính phủ về thương mại điện tử
Dost_VanBan
  Ch­¬ng VII
Uploads/documents/vbpl
  Tt-bct cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Lists/Dost_HoatDongCongThuong/Attachments/3059
  BÁo cáo kết quả thực hiện công tác bình ổn thị trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013
Resources/Docs
  Thủ tục Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp 1 Trình tự thực hiện
  Thủ tục cấp lại Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
3cms/upload/sct/File/pcbl/vbtu
  VĂn phòng chính phủ
3cms/upload/sct/File/TTHC
  TÊn doanh nghiệP
Uploads
  TỈnh uỷ LÀo cai số 288 QĐ/tu đẢng cộng sản việt nam
vi-vn/sct/TaiLieu
  Thủ tục cấp gia hạn giấy phép hoạt động điện lực: Tên tthc
3cms/upload/sct/File
  VĂn phòng quốc hội cơ SỞ DỮ liệu luật việt nam lawdata quyếT ĐỊNH
SiteAssets/Lists/Dost_ChuyenDeMoi/EditForm
  Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Uploads/documents
  CHÍnh phủ Số: 37
uploads/spaw2/files
  Tháng 12/ 2013 I. Khu vực thị trưỜng châU Á thái bình dưƠNG
SiteFolders/SCT/182/2015/thang 02/07
  Tiền Giang, ngày 19 tháng 12 năm 2011
Dost_VanBan
  I. C¬ së ph¸p lý ®Ò ¸n
  PHẦn thứ hai qui hoạch phát triển mạng lưỚi kinh doanh xăng dầu tại tỉnh đỒng nai thời kỳ ĐẾN 2010
SiteAssets/Lists/Dost_ChuyenDeMoi/EditForm
  PHẦn mở ĐẦu i/- sự cần thiết phải quy hoạch phát triển cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng (lpg) trên địa bàn tỉnh đến năm 2020
vi-vn/sct/TaiLieu/thang 7
  MỤc lục mở ĐẦU 1 Sự cần thiết lập quy hoạch 1 Các căn cứ lập quy hoạch 2
vi-vn/sct/TaiLieu
  Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 63/2010/NĐ-cp ngày 08 tháng 6 năm 2010 về kiểm soát thủ tục hành chính
uploads/spaw2/files
  Căn cứ Luật Tổ chức HĐnd và ubnd ngày 26 tháng 11 năm 2003
SiteAssets/Lists/Dost_ChuyenDeMoi/EditForm
  Phiếu khảo sáT (Đối tượng khảo sát: Doanh nghiệp ngành công nghiệp tại các kcn) A. Thông tin về doanh nghiệP
3cms/upload/sct/File
  Hướng dẫn quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hoá chất độc và sản phẩm có hoá chất độc hại, tiền chất ma tuý, hoá chất theo tiêu chuẩn kỹ thuật thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Công nghiệp
  Căn cứ Nghị quyết số 30c/nq-cp ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020
sites/default/files
  Công bố số lượng giấy phép kinh doanh bán buôn và bán lẻ sản phẩm rượu trên địa bàn tỉnh Yên Bái
Dost_VanBan
  Chương I phân tích hiện trạng nguồn lưỚI ĐIỆN
3cms/upload/sct/File
  ĐỊnh hưỚng chưƠng trình xttm quốc gia năM 2017
uploads/spaw2/files
  CHƯƠng trình dự kiếN (tóm tắt) ĐOÀn doanh nghiệP Đi khảo sát và LÀm việc tại thổ nhĩ KỲ VÀ hy lạp thời gian: 23 30/10/2013
3cms/upload/stttt/File/DiemBao/2015
  BẢn tin phục vụ LÃnh đẠo ngày 15 tháng
uploads/spaw2/files
  THÁch thức và CƠ HỘi cho tăng trưỞng xuất khẩu của bình đỊnh trong nền kinh tế SỐ
3cms/upload/sct/File
  PHỤ LỤc I danh mục phụ gia đƯỢc phép sử DỤng trong thực phẩM
Uploads
  MỤc lụC 1 danh mục bảng biểU 4
directory vi-vn sct  


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương