UserControls/ckfinder/userfiles/files
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  UỶ ban thưỜng vụ quốc hội ban dân nguyện kỳ HỌp thứ SÁU quốc hội khoá XII
  Phụ lục số 1 danh mục các văn bản hưỚng dẫn thi hành pháp luật về giao thôNG
  PHỤ LỤC 1 KẾt quả XỬ LÝ ĐƠN, thư CỦa uỷ ban tư pháp từ sau kỳ HỌp thứ SÁU ĐẾn truớc kỳ HỌp thứ BẢy quốc hội khóa XII
  Phần I các bộ, ngàNH, CƠ quan thuộc chính phủ trả LỜi cáC Ý kiếN, kiến nghị CỦa cử tri
  II. Các kiến nghị về chính sách đối với giáo viên
  BÁo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về thành lập trường, đầu tư và đảm bảo chất lượng đào tạo trong giáo dục đại học
  ĐỀ ÁN ĐỔi mới cơ chế TÀi chính giáo dục giai đOẠN 2009-2014
  PHỤ LỤc I. Tổng quan về phát triển ngành điện lực tới năm 2005
  HỆ thống văn bản quản lý viên chức nhà NƯỚc danh mục các văn bản quản lý viên chức giai đOẠN 1998
  Phần thứ tư phụ LỤC (Kèm theo Báo cáo số 39/bc-ubtvqh13 ngày 20/10/2011)
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập- tự do- hạnh phúc
  ĐƯỢc viện dẫn trong báo cáo giám sáT
  Tại công văn số 446/vksndtc-v1 ngày 24/02/2006 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Định với nội dung
  TẬp hợp kết quả giải quyếT, trả LỜI Ý kiếN, kiến nghị CỦa cử tri gửi tới kỳ HỌp thứ 11, quốc hội khoá XI bộ NÔng nghiệp và phát triển nông thôN
  A. chưƠng trình chính thức I. LĨNh vực tổ chức và hoạT ĐỘng của các thiết chế trong hệ thống chính trị
  Tại công văn số 814/ubtdtt-vp ngày 30/5/2003, Uỷ ban thể dục thể thao trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri như sau
  64/bc-cp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  CHÍnh phủ Số: 24/bc-cp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  CHÍnh phủ —— Số: 23/bc-cp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  CHÍnh phủ Số: 117/bc-cp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  So sánh dự Án luật cơ YẾu của chính phủ trình và BẢn dự kiến tiếp thu (1)
  HIẾn chưƠng của hiệp hội các quốc gia đÔng nam á LỜi mở ĐẦu chúng tôI, nhân dâN
  BỘ VĂn hoá, thể thao và du lịch số: 27/bc-bvhttdl
directory UserControls ckfinder  
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương