A. chưƠng trình chính thức I. LĨNh vực tổ chức và hoạT ĐỘng của các thiết chế trong hệ thống chính trịtải về 1.82 Mb.
trang1/47
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích1.82 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   47
Phụ lục 1:

THUYẾT MINH VỀ CÁC DỰ ÁN CÓ TRONG DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH
XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH CỦA QUỐC HỘI NHIỆM KỲ KHÓA XIII


A. CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH THỨC

I. LĨNH VỰC TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC THIẾT CHẾ TRONG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ:

Các dự án luật:

1. Luật hoặc Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992


Thuộc Chương trình chính thức năm 2012

2. Luật khiếu nại


Thuộc Chương trình chính thức năm 2011, đã trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XII và trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIII.

3. Luật tố cáo


Thuộc Chương trình chính thức năm 2011, đã trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XII và trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIII.

4. Luật Thủ đô


Thuộc Chương trình chính thức năm 2012, trình Quốc hội cho thông qua tại kỳ họp thứ 4.

5. Luật Chủ tịch nước

6. Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi)


Sự cần thiết ban hành văn bản

Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được Quốc hội thông qua ngày 12/6/1999. Sau hơn 10 năm thi hành, nhận thức của hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được nâng lên một bước. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã mở rộng về tổ chức và đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì ngày càng có hiệu quả, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Công tác Mặt trận tham gia xây dựng, củng cố chính quyền ngày càng có nề nếp và thu được nhiều kết quả. Mối quan hệ giữa Mặt trận Tổ quốc các cấp với các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị cùng cấp được tăng cường. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng, củng cố, tăng cường sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần tích cực vào những thành tựu chung của đất nước trong thời kỳ đổi mới.

Trước yêu cầu phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tiếp tục đổi mới phương thức họat động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội X, Đại hội XI của Đảng, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiện hành đã bộc lộ nhiều hạn chế, cần được sửa đổi, bổ sung để đáp ứng yêu cầu tiếp tục mở rộng về tổ chức và đổi mới phương thức họat động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ mới nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết tòan dân tộc, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Quan điểm, chính sách cơ bản, nội dung chính của văn bản

­Quan điểm, chính sách cơ bản

- Thể chế hóa chủ trương, quan điểm của Đảng về tiếp tục phát huy và nâng cao vai cho của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hệ thống chính trị, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc theo hướng mở rộng và đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân, phát huy dân chủ, động viên nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, tăng cường sự đồng thuận xã hội trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Sửa đổi, bổ sung một số nội dung mang tính cơ bản về vai trò, quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội X, Đại hội XI của Đảng và thực tiễn về tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời gian qua.Những nội dung dự kiến sửa đổi:

- Về quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tập trung vào những vấn đề:

+ Nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam như văn kiện Đại hội lần thứ X và Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung phát triển năm 2011) đã nêu.

+ Về quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia với Nhà nước trong việc phát động, tổ chức các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; trong công tác đối ngoại nhân dân, tuyển chọn kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân, xét đặc xá…

- Về vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Bổ sung vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân như văn kiện Đại hội lần thứ X và Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung phát triển năm 2011) đã nêu.

- Về những điều kiện bảo đảm: cho hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Quy định rõ hơn về đào tạo cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; những điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất cho hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

- Về trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức hữu quan trong việc phối hợp, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện quyền và trách nhiệm của mình.

Ngoài ra còn có một số nội dung khác nhằm tiếp tục thể chế quan điểm của Đảng về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng thời cho đồng bộ với một số văn bản pháp luật hiện hành.Dự kiến nguồn lực, điều kiện bảo đảm cho việc soạn thảo văn bản

- Cơ quan chủ trì soạn thảo: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

- Ban sọan thảo gồm: Ban Thường trực Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện một số bộ, ban, ngành hữu quan, một số chuyên gia…

7. Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi)

Thuộc Chương trình chuẩn bị năm 2012.


8. Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi)


Thuộc Chương trình chuẩn bị năm 2012.

9. Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi)


Thuộc Chương trình chuẩn bị năm 2012

10. Luật tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi)

Thuộc Chương trình chuẩn bị năm 2012


11. Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân (sửa đổi)


Thuộc Chương trình chuẩn bị năm 2012.

12. Luật công đoàn (sửa đổi)


Thuộc Chương trình chính thức năm 2012

13. Luật hoạt động giám sát của Quốc hội (sửa đổi)


Thuộc Chương trình chuẩn bị năm 2012

14. Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi)

Thuộc Chương trình chuẩn bị năm 2012.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   47


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương