CỤc phòng chống hiv/aidstải về 0.85 Mb.
trang1/8
Chuyển đổi dữ liệu28.05.2018
Kích0.85 Mb.
#39097
  1   2   3   4   5   6   7   8

CỤC PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS
BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ

Tên đề tài: Đánh giá việc thi hành luật phòng, chống HIV/AIDS về công tác can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV tại 05 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Chủ nhiệm đề tài: BS. Đặng Đôn Tuấn

Cơ quan thực hiện: Cục Phòng, chống HIV/AIDS và

Vụ Pháp Chế, Bộ Y tế

Cơ quan quản lý đề tài: Cục Phòng, chống HIV/AIDS

Mã số đề tài (nếu có):

CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDSBÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ

Tên đề tài: Đánh giá việc thi hành luật phòng, chống HIV/AIDS về công tác can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV tại 05 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Chủ nhiệm đề tài : BS. Đặng Đôn Tuấn

Cơ quan thực hiện đề tài : Cục Phòng, chống HIV/AIDS và

Vụ Pháp chế, Bộ Y tế

Cấp quản lý: Cục Phòng, chống HIV/AIDS

Mã số đề tài (nếu có):

Thời gian thực hiện: từ tháng 3/2012 đến tháng 12/2012

Tổng kinh phí thực hiện đề tài : 360 triệu đồng

Trong đó: kinh phí SNKH ……triệu đồng

Nguồn khác (nếu có) ………. triệu đồng
Năm 2012

BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ

1. Tên đề tài: Đánh giá việc thi hành luật phòng, chống HIV/AIDS về công tác can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV tại 05 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương  1. Chủ nhiệm đề tài: BS. Đặng Đôn Tuấn

  2. Cơ quan thực hiện đề tài: Cục Phòng, chống HIV/AIDS và

Vụ Pháp chế

  1. Cơ quan quản lý đề tài: Cục Phòng, chống HIV/AIDS

  2. Thư ký đề tài: Ths. Đỗ Trung Hưng

  3. Phó chủ nhiệm đề tài hoặc ban chủ nhiệm đề tài (nếu có):

  4. Danh sách những người thực hiện chính:

- TS. Nguyễn Huy Quang

- ThS. Đỗ Trung Hưng

- ThS. Cao Thị Huệ Chi

- ThS. Lê Thanh Hồng

- CN. Nguyễn Phước Hà

- CN. Nguyễn Minh Hà

- CN. Trần Mỹ Hạnh

- KS. Ngô Thị Nguyệt Dung

- CN. Khuất Thị Mai Liên


  1. Thời gian thực hiện đề tài từ tháng 3 năm 2012 đến tháng 12 năm 2012


......................., ngày tháng năm 2012Thủ trưởng

Cơ quan thực hiện đề tài

(Họ, tên, chữ ký và đóng dấu)


Chủ nhiệm đề tài

(Họ, tên và chữ ký)

. ...................., ngày tháng năm 2012

CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDSMỤC LỤCTrang
Phần A. Tóm tắt các kết quả nổi bật của đề tài

9
Phần B. Nội dung báo cáo chi tiết kết quả nghiên cứu

14
Đặt vấn đề ………………………………………..………..

15
Mục tiêu nghiên cứu………………………………………..

18
Chương I. Tổng quan

19
1. Tình hình nhiễm HIV/AIDS ………………............…...

19
1.1. Tình hình nhiễm HIV/AIDS trên thế giới …...........…….

19
1.2. Tình hình nhiễm HIV/AIDS tại Việt Nam ….................

23
2. Các phương thức lây truyền HIV/AIDS ……............…

25
2.1. Lây truyền theo đường tình dục …………......................

25
2.2. Lây truyền qua đường máu ……………..............……..

26
2.3. Lây truyền từ mẹ sang con ……………..............………

26
3. Ảnh hưởng của HIV/AIDS đến sự phát triển kinh tế xã hội

27
4. Nghiện chích ma túy và lây nhiễm HIV...........................

28
4.1. Khái niệm ma túy............................................................

28
4.2. Khái niệm nghiện ma túy.................................................

29
4.3. Tình hình ma túy trên thế giới và ở Việt Nam..................

29
5. Luật phòng, chống HIV/AIDS và các giải pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV.............

33
Chương II. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu

37
1. Thiết kế nghiên cứu .......................................................

37
2. Đối tượng, thời gian và địa điểm nghiên cứu ................

37
2.1. Đối tượng nghiên cứu...................................................

37
2.2 Tiêu chí lựa chọn đối tượng nghiên cứu. .......................

37
2.3. Địa điểm nghiên cứu ....................................................

38
2.4. Thời gian nghiên cứu ...................................................

38
3. Cỡ mẫu và phương pháp chọn mẫu................................

39
3.1. Cỡ mẫu ...........................................................................

39
3.2. Phương pháp chọn mẫu ...............................................

39
4. Phương pháp thu thập số liệu ........................................

40
4.1. Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp ............................

40
4.2. Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp.................................

40
5. Nội dung và các chỉ số....................................................

40
Chương III. Kết quả nghiên cứu .......................................

43
1. Đánh giá hệ thống văn bản về can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV .........................................


431.1. Hệ thống hóa các văn bản về can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV ...........................................

44
1.1.1. Phân loại theo thẩm quyền ban hành ..........................

44
1.1.2. Phân loại theo hình thức văn bản ...............................

46
1.1.3. Phân loại theo thời gian ban hành văn bản .................

47
1.1.4. Phân loại theo nội dung ..............................................

49
2. Đánh giá về hệ thống pháp luật về can thiệp giảm hại trong dự phòng lây nhiễm HIV ........................................

51
2.1. Tính hợp hiến, hợp pháp ..............................................

51
2.2. Tính thống nhất, đồng bộ .............................................

51
2.3. Tính ổn định, phù hợp .....................................................

52
2.4. Kỹ thuật xây dựng văn bản ..............................................

56
3. Thực trạng tổ chức triển khai các quy định của pháp luật về can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV ....................................................................................

59
3.1. Đánh giá công tác thông tin, giáo dục, truyền thông.......

59
3.1.1. Hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông pháp luật về can thiệp giảm hại trong dự phòng lây nhiễm HIV cho cán bộ, công chức, viên chức......................................................


59
3.1.2. Hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông pháp luật về can thiệp giảm hại trong dự phòng lây nhiễm HIV cho cộng đồng..............................................................................


61
3.1.2.1. Hoạt động truyền thông trực tiếp...............................

61
3.1.2.2. Truyền thông trên hệ thống truyền thanh của xã/phường.............................................................................

63
3.1.2.3. Truyền thông nhân sự kiện........................................

63
3.2. Đánh giá việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV.......................................................................................

68
3.2.1. Chương trình bao cao su...............................................

68
3.2.2. Chương trình bơm kim tiêm...........................................

71
3.2.3. Chương trình điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế................................................................

75
Chương IV. Kết luận..........................................................

79
Chương III. Kiến nghị .......................................................

80
Tài liệu tham khảo...............................................................

82

Каталог: bitstream -> VAAC 360
VAAC 360 -> ĐÁnh giá chất lưỢng của máY ĐẾm tế BÀo t cd4 – pima lê Chí Thanh, Vũ Xuân Thịnh, Khưu Văn Nghĩa Trần Tôn, Trương Thị Xuân Liên
VAAC 360 -> Đào Việt Tuấn Trung tâm Phòng, chống hiv/aids hải Phòng
VAAC 360 -> CỤc phòNG, chống hiv/aids
VAAC 360 -> XÂy dựng phưƠng pháp in-house đo tải lưỢng VI rút hiv- 1 BẰng kỹ thuật real time rt-pcr nguyễn Thùy Linh *,, Dunford, Linda*,, Dean, Jonathan*,, Nguyễn Thị Lan Anh *,, Carr, Michael *,, Coughlan, Suzie*,, Connell, Jeff *, Nguyễn Trần Hiển
VAAC 360 -> DỰ BÁo nhu cầu và ngân sách sử DỤng thuốc arv tại việt nam (2011 2015)
VAAC 360 -> Danh sách bài báO ĐĂng trên kỷ YẾu hội nghị khoa học quốc gia lần thứ IV
VAAC 360 -> CỤc phòNG, chống hiv/aids báo cáo kết quả nghiên cứU ĐỀ TÀi cấp cơ SỞ

tải về 0.85 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương