bitstream/VAAC_360/114/5
  ĐÁnh giá chất lưỢng của máY ĐẾm tế BÀo t cd4 – pima lê Chí Thanh, Vũ Xuân Thịnh, Khưu Văn Nghĩa Trần Tôn, Trương Thị Xuân Liên
bitstream/VAAC_360/114/6
  Đào Việt Tuấn Trung tâm Phòng, chống hiv/aids hải Phòng
bitstream/VAAC_360/124/1
  CỤc phòNG, chống hiv/aids
bitstream/VAAC_360/113/10
  XÂy dựng phưƠng pháp in-house đo tải lưỢng VI rút hiv- 1 BẰng kỹ thuật real time rt-pcr nguyễn Thùy Linh *,, Dunford, Linda*,, Dean, Jonathan*,, Nguyễn Thị Lan Anh *,, Carr, Michael *,, Coughlan, Suzie*,, Connell, Jeff *, Nguyễn Trần Hiển
bitstream/VAAC_360/113/8
  DỰ BÁo nhu cầu và ngân sách sử DỤng thuốc arv tại việt nam (2011 2015)
bitstream/VAAC_360/113/9
  Danh sách bài báO ĐĂng trên kỷ YẾu hội nghị khoa học quốc gia lần thứ IV
bitstream/VAAC_360/161/1
  CỤc phòNG, chống hiv/aids báo cáo kết quả nghiên cứU ĐỀ TÀi cấp cơ SỞ
bitstream/VAAC_360/134/1
  Trung tâm phòNG, chống hiv/aids thanh hóa báo cáo kết quả nghiên cứU ĐỀ TÀi cấp cơ SỞ
bitstream/VAAC_360/140/1
  CỤc phòng chống hiv/aids
bitstream/VAAC_360/117/1
  CỤc phòng chống hiv/aids
directory bitstream VAAC 360  
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương