Báo cáo thực tập tốt nghiệp LỜi mở ĐẦUtải về 3.4 Mb.
trang22/27
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích3.4 Mb.
#74
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27

b¶ng kª sè 8

Nhập, xuất, tồn kho

  • Thành phẩm

  • - Hàng hóa

Tháng 4 năm 2010

Số dư đầu kỳ : 211.623.950stt

Chứng từ


Diễn giải

Ghi có TK 155

Ghi nî c¸cTK:


Ghi nợ TK 155

Ghi nợ các TK:

TK: 154

Cộng có TK:

TK: 154

Cộng có TK:
Số hiệu

Ngày tháng

Số lượng

Gía thực tế

Giá thực tế

Số lượng

Giá thực tế

Giá thực tế

1


410

2/4

Xuất bán cho cty Tân Thành

625

24533290

24533290


2


415

4/4

Xuất gửi bán cho CH 20 Phạm Ngọc Thạch

790

25003490

25003490


3

417

6/4

Xuất bán cho cty Nam Phong

2025

71179440

71179440


4


423

10/4

Xuất bán cho CH 23 Kim Mã

1000

39497900

39497900


5

316

20/4

Nhập kho thành phẩm


2075

426866861,3

426866861,3

6

424

21/4

Xuất gửi bán cho CH số 10 Cửa Nam

2075

66847586,7

7

425

23/4

Xuất gửi bán siêu thị Cầu Giấy

1580

52065593,5

52065593,5


8

426

25/4

Xuất bán trực tiếp cho cửa hàng TH HBT

494

14595743,5

14595743,5


9

427

25/4

Xuất gửi bán CH Thanh Hằng

575

18425977

18425977


10

428

27/4

Xuất gửi bán cho cửa hàng Phương Anh

244

8124022

8124022


11

429

27/4

Xuất bán cho cty Đông Phong

327

10524436

10524436


12
21/4

Nhập kho TP
Cộng:Số dư cuối kỳ: 307.693.332,6

B¶ng kª sè 9

Tính giá thực tế thành phẩm, hàng hóa

Tháng 4 năm 2010

STT

Chỉ tiêu

TK 155 – thành phẩm

TK 156 – Hàng hóa

Hạch toán

Thực tế

Hạch toán

Thực tế

1

I. Số dư đầu tháng
211.623.9502

II. Phát sinh trong tháng

3

- Từ NKCT số 5 (có TK 331)

4

- Từ NKCT số 6 (có TK 151)

5

- Từ NKCT số 7 (có TK 154)
426.866.861,36

- Từ NKCT số 1 (có TK 111)

7

- Từ NKCT số 2 (có TK 112)

8

- Từ NKCT số 9( có TK 211, 212, 213)

9

- Từ NKCT số10( có TK 141)

10

- Từ NKCT số 8 ( có TK ...)

11

III. Cộng số dư đầu tháng và phát sinh trong tháng
638.490.811,312

IV. Hệ số chêch lệch

13

V. Xuất trong tháng
330.797.478,714

VI. Tồn kho cuối tháng
307.693.332,6Kế toán ghi sổ Ngày…tháng…năm2010

(ký, họ tên) Kế toán trưởng

(ký, họ tên)b¶ng kª sè 10

Hàng gửi đi bán (TK 157)Tháng 4 năm 2010

Số dư đầu tháng: 0
stt

Chứng từ


Diễn giải

Ghi Nợ TK 157

Cộng Nợ TK

157


Ghi Có TK 157

Cộng CóTK

157


155

632
Số hiệu

Ngày tháng

Giá trị
Giá trị
1


415

4/4

Xuất gửi bán cho CH 20 Phạm Ngọc Thạch

25.003.490

25.003.4902


424

21/4

Xuất gửi bán CH 10 Cửa Nam

66.847.586,7

66.847.586,73

425

23/4

Xuất gửi bán siêu thi Cầu Giấy

52.065.593,5

52.065.593,54


427

25/4

Xuất gửi bán CH Thanh Hằng

18.425.977

18.425.9775

428

27/4

Xuất gửi bán CH Phương Anh

8.124.022

8.124.0226

514

8/4

CH 20 Phạm Ngọc Thạch thanh toán tiền hàng25.003.490

25.003.490

7

524

28/4

Siêu thị Cầu Giấy thanh toán tiền hàng52.065.593,5

52.065.593,5

8

526

28/4

CH Thanh Hằng thanh toán tiền hàng18.425.977

18.425.977

9

528

30/4

CH Phương Anh thanh toán tiền hàng8.124.022

8.124.022


Cộng:

170.466.669,2

170.466.669,2
103.619.082,5

Số dư cuối tháng: 66.847.586,7b¶ng kª sè 11

Phải thu khách hàng (Tk 131)Tháng 4 năm 2010

Số dư đầu tháng: 78.179.000STT

Tên người mua hàngGhi Nợ TK 131

Ghi có TK 131

511

3331

Cộng NợTK 131

111

Cộng có TK 131

1

Dư định kỳ
2

CTy Đông Phong

8.941.675

894.167,5

9.835.842,5

9.835.842,5

9.835.842,5

3

CTy SX và TM Quang Minh


14.320.000

14.320.000

4

Siêu thị Metro


27.500.000

27.500.000

5

CTy TNHH Anh Thắng


7.350.000

7.350.000

6

CTy TNHH

An Bình17.095.000

17.095.000

7

Cty Tân Thành


8.769.000

8.769.000

89


Cộng:

8.941.675

894.167,5

9.835.842,5

84.869.842,2

84.869.842,2

Số dư cuối tháng: 3.145.000


TK 112


250.000.000
TK 131


84.869.842,5
TK 311


250.000.000
TK 511


316.955.981
TK 3331


31.695.598,1
TK141


625.400
TK711


2.543.000
Cộng phát sinh

Nợ


936.689.822792.939.302,9
Số dư cuối tháng

Nợ


194.600.519,1
Số dư đầu năm

Nợ458.963.000TÀI KHOẢN: 112- Tiền gửi ngân hàng


Ghi Có các TK đối ứng Nợ với TK này

Tháng 1

Tháng 2

Tháng 3

Tháng 4

Tháng 5

TK 511


124.025.000
TK 331


12.402.500


Cộng phát sinh

Nợ


136.427.500250.000.000
Số dư cuối tháng

Nợ


345.390.500


Каталог: nonghocbucket -> UploadDocument server07 id190496 229274
UploadDocument server07 id190496 229274 -> I. objectives
UploadDocument server07 id190496 229274 -> Kieåm tra hoïc kì I moân: hoùa hoïc khoái 11 (2011-2012) Thôøi gian 45’ ÑEÀ 1 Caâu 1
UploadDocument server07 id190496 229274 -> Chuyên đề: VI sinh vậT Ứng dụng trong xử LÝ phế thải I. Nguồn gốC phế thảI 1/ Phế thải là gì ?
UploadDocument server07 id190496 229274 -> Ngaøy soaïn : Ngaøy daïy : I
UploadDocument server07 id190496 229274 -> Noäi dung cô baûn cuûa cuoäc Duy taân Minh Trò Về chính trị
UploadDocument server07 id190496 229274 -> Giáo án sử 8 Tuần: 12 Ngày soạn: 06/11/2011
UploadDocument server07 id190496 229274 -> 200 câu hỏi về môi trường (Phần 4) (03-07-2096 15: 37)
UploadDocument server07 id190496 229274 -> 1. Cn b ng c¸c ph­¬ng tr×nh ph¶n øng sau
UploadDocument server07 id190496 229274 -> TỔ HÓa trưỜng thpt lê quý ĐÔn tam kỳ CÂu hỏI Ôn tập hoá chưƠng đIỆn ly. LỚP 11
UploadDocument server07 id190496 229274 -> BAÙo caùO ĐỒ Án tin học tổng quan VI xử LÝ lpc2378

tải về 3.4 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương