Kieåm tra hoïc kì I moân: hoùa hoïc khoái 11 (2011-2012) Thôøi gian 45’ ÑEÀ 1 Caâu 1tải về 57.36 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích57.36 Kb.
#3335
Tröôøng THPT Chaâu Thaønh

KIEÅM TRA HOÏC KÌ I

Moân: HOÙA HOÏC Khoái 11 (2011-2012)

Thôøi gian 45’

ÑEÀ 1Caâu 1: (2ñ) Trình baøy phöông phaùp hoaù hoïc ñeå nhaän bieát caùc dung dòch sau(coù vieát phöông trình)

HCl loãng, H2SO4 loãng, HNO3 loãng, NaNO3Caâu 2:(1,5ñ) Hoaøn thaønh caùc phöông trình theo sô ñoà sau: Si  SiO2  Na2SiO3  H2SiO3

Caâu 3: (1,5ñ) Viết phương trình và trình bày hiện tượng khi cho mảnh đồng kim loại vào dung dịch HNO3 loãng. Nếu cho mảnh đồng kim loại vào dd HCl thì có hiện tượng gì?

Caâu 4: (1đ) Vì sao bánh bao thường xốp và có mùi khai?

Caâu 5: (2ñ) Cho 3,9g một kim loại hóa trị II tác dụng với dd HNO3 thu được 896 ml khí NO

bay ra (đktc). Xác định tên kim loạiCaâu 6: (2ñ) Ñoát chaùy hoaøn toaøn 5,28g chaát höõu cô A chöùa C,H,O thu ñöôïc 10,56g CO2 vaø 4,32g H2O.Tæ khoái hôi cuûa A so vôùi khí CO2 laø 2. Tìm CTPT cuûa A

Cho C=12 H=1 O=16 Mg=24 Cu=64 Zn=65 Ca=40

Tröôøng THPT Chaâu Thaønh

KIEÅM TRA HOÏC KÌ I

Moân: HOÙA HOÏC Khoái 11 (2011-2012)

Thôøi gian 45’

ÑEÀ 2Caâu 1: (1,5ñ) Hoaøn thaønh caùc phöông trình theo sô ñoà sau: CaCO3 CO2 Na2CO3 NaCl

Caâu 2:(2ñ) Trình baøy phöông phaùp hoaù hoïc ñeå nhaän bieát caùc dung dòch sau(coù vieát phöông trình)

NaOH, NaCl, Na2SO4, NaNO3Caâu 3: (1,5ñ) Cho một đinh sắt nhỏ vào dung dịch HNO3 đặc nguội có hiện tượng gì? Nếu đun lên thì thay đổi thế nào? Viết phương trình?

Caâu 4: (1ñ) Khí nào gây hiệu ứng nhà kính? Làm thế nào để khắc phục hiện tượng này?

Caâu 5:(2ñ) Cho 35g hoån hôïp goàm Na2CO3 vaø K2CO3 taùc duïng vôùi dung dòch HCl dư thì

thu ñöôïc 6,72 lít khí CO2 bay ra ôû ñktc. Tìm % theo khoái löôïng cuûa moãi chaát trong hoån hôïp?Caâu 6: (2ñ) Ñoát chaùy hoaøn toaøn 2,4g chaát höõu cô A chöùa C,H,O thu ñöôïc 5,28g CO2 vaø 2,88g H2O.Tæ khoái hôi cuûa A so vôùi khoâng khí laø 2,069. Tìm CTPT cuûa A

Cho C=12 H=1 O=16 Na=23 K=39ÑAÙP AÙN HÓA HỌC 11

ÑEÀ 1:

Caâu 1: Nhaän ñuùng , vieát ñuùng 3pt 0,75ñ, chaát coøn laïi 0,25ñ

Caâu 2: 0,5ñ/1pt

Câu 3: Cho mảnh đồng kim loại vào dd HNO3 loãng thì mảnh đồng tan dần có sủi bọt khí không màu, khi bay ra không khí chuyển sang màu nâu đỏ, dung dịch có màu xanh (0,5đ)

3Cu + 8HNO3  3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O (0,5đ) 2NO + O2  2NO2 (0,25đ)

Nếu cho mảnh đồng vào dd HCl thì không có hiện tượng gì cả, vì không phản ứng. (0,25đ)

Caâu 4: Trong bột bánh bao có bột nở NH4HCO3 chất này bị phân hủy tạo ra các khí NH3, CO2, hơi nước làm cho bánh xốp. Do có khí NH3 nên bánh có mùi khai (1đ)

Caâu 5: 3M + 8HNO3 3 M(NO3)2 + 2NO + 4H2O 0,5ñ

0,06 0.04 0,5ñ

M = kim loại là Zn

Giải theo định luật bảo toàn electron vẫn được trọn điểm

Caâu 6: mC = 2,88g mH = 0,48g mO = 1,92 0,75ñ

MA = 88 0,25ñ

x= 4 y = 8 z = 2 CTPT C4H8O2
ÑEÀ 2:

Caâu 1: 0, 5ñ/1pt

Caâu 2: Nhaän ñuùng , vieát ñuùng 3pt 0,75ñ, chaát coøn laïi 0,25ñ

Câu 3:

Cho đinh sắt vào dd HNO3 đặc nguội thì không có hiện tượng gì cả, vì không phản ứng. (0, 5đ)

Nếu đun lên thì đinh sắt tan dần có khí màu nâu đỏ bay ra, dung dịch có màu vàng nâu (0,5đ)

Fe + 6HNO3  Fe(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O (0,5đ)Caâu 4: Khí CO2 gây hiệu ứng nhà kính (0,5đ). Để khắc phục hiện tượng hiệu ứng nhà kính cần phải bảo vệ môi trường, trồng cây xanh, không phá rừng, các khu công nghiệp cần xử lý tốt khí thải....

Caâu 5: Na2CO3 + 2HCl  2NaCl + H2O + CO2

x mol x


K2CO3 + 2HCl  2KCl + H2O + CO2 0,5ñ

y mol y

Số mol CO2 = 0,3 mol x + y = 0,3

106x + 138y = 35 => x= 0,2 y=0,1 1đ

%Na2CO3 = 60,57% %K2CO3 = 39,43% 0,5ñ

Caâu 6: mC = 1,44g mH = 0,32g mO = 0,64 0,75ñ

MA = 2,069x29 = 60 0,25ñ

x= 3 y = 8 z = 1 CTPT C3H8ONội dung kiến thức

Mức độ nhận thức

Tổng điểm

Biết

Hiểu

Vận dụng

Chương 1:

Điện li

Cách nhận biết các ion NH4+ , SO42- , CO32- , Cl-


2 điểm
2 điểm

Chương 2:

Nitơ - Phôtpho


Trình bày hiện tượng khi cho Cu hoặc Fe vào dd HNO3 loãng hoặc đặc

Xác định tên kim loại khi cho kim loại tác dụng với dd HNO3 loãng1,5 điểm

2 điểm

3,5 điểm

Chương 3:

Cacbon – SilicViết được một số phương trình

Vì sao bánh bao thường xốp và có mùi khai1,5điểm

1 điểm
2,5 điểm

Chương 4:

Đại cương hóa học hữu cơ

Lập CTPT hợp chất hữu cơ


2 điểm

2 điểm

Tỉ lệ

15%

45%

40%

10 điểm
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN : HÓA 11

ĐỀ 1

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN : HÓA 11

ĐỀ 2

Nội dung kiến thức

Mức độ nhận thức

Tổng điểm

Biết

Hiểu

Vận dụng

Chương 1:

Điện li

Cách nhận biết các ion NH4+ , SO42- , CO32- , Cl-

Xác định thành phần hỗn hợp khi cho hỗn hợp muối tác dụng với dd axit2 điểm

2 điểm

4 điểm

Chương 2:

Nitơ - Phôtpho


Trình bày hiện tượng khi cho Cu hoặc Fe vào dd HNO3 loãng hoặc đặc


1,5 điểm
1,5 điểm

Chương 3:

Cacbon – SilicViết được một số phương trình

Khí gây hiệu ứng nhà kính? Nêu biện pháp khắc phục1,5điểm

1 điểm
2,5 điểm

Chương 4:

Đại cương hóa học hữu cơ

Lập CTPT hợp chất hữu cơ


2 điểm

2 điểm

Tỉ lệ

15%

45%

40%

10 điểm

Каталог: nonghocbucket -> UploadDocument server07 id190496 229274
UploadDocument server07 id190496 229274 -> Báo cáo thực tập tốt nghiệp LỜi mở ĐẦU
UploadDocument server07 id190496 229274 -> I. objectives
UploadDocument server07 id190496 229274 -> Chuyên đề: VI sinh vậT Ứng dụng trong xử LÝ phế thải I. Nguồn gốC phế thảI 1/ Phế thải là gì ?
UploadDocument server07 id190496 229274 -> Ngaøy soaïn : Ngaøy daïy : I
UploadDocument server07 id190496 229274 -> Noäi dung cô baûn cuûa cuoäc Duy taân Minh Trò Về chính trị
UploadDocument server07 id190496 229274 -> Giáo án sử 8 Tuần: 12 Ngày soạn: 06/11/2011
UploadDocument server07 id190496 229274 -> 200 câu hỏi về môi trường (Phần 4) (03-07-2096 15: 37)
UploadDocument server07 id190496 229274 -> 1. Cn b ng c¸c ph­¬ng tr×nh ph¶n øng sau
UploadDocument server07 id190496 229274 -> TỔ HÓa trưỜng thpt lê quý ĐÔn tam kỳ CÂu hỏI Ôn tập hoá chưƠng đIỆn ly. LỚP 11
UploadDocument server07 id190496 229274 -> BAÙo caùO ĐỒ Án tin học tổng quan VI xử LÝ lpc2378

tải về 57.36 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương