Noäi dung cô baûn cuûa cuoäc Duy taân Minh Trò Về chính trịtải về 36.41 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.08.2016
Kích36.41 Kb.
#12732
Caâu 1

Noäi dung cô baûn cuûa cuoäc Duy taân Minh Trò

Về chính trị:

- Thủ tiêu chế độ Mạc phủ, lập chính phủ mới.

- Thực hiện quyền bình đẳng, ban bố quyền tự do.

- Thiết lập chế độ quân chủ lập hiến (1889).Về kinh tế:

- Thống nhất tiền tệ, thị trường.

- Cho phép mua bán ruộng đất.

- Xây dựng cơ sở hạ tầng, cầu cống, đường sá…Về quân sự: ñöôïc toå chöùc huaán luyeän theo kieåu phöông Taây, chuù troïng ñoùng taøu chieán, saûn xuaát vuõ khí ñaïn döôïc, thực hiện chế độ nghĩa vụ quân sự.


Về văn hoá- giáo dục:

- Thi hành chính sách giáo dục bắt buộc.

- Chú trọng nội dung khoa học kỹ thuật trong giảng dạy.

- Cử HS giỏi di du học phương Tây.Cuộc cải cách Duy Tân Minh Trị có ý nghĩa như 1 cuộc cách mạng tư sản vì

- Thiên Hoàng đã thực hiện một loạt những cải cách về kinh tế chính trị quân sự, giáo dục… nhằm đưa NB phát triển theo kiểu phương Tây
- Mở đường cho CNTB phát triển. Đưa nước Nhật đi lên TBCN, thoát khỏi số phận một nước thuộc địa như các nước châu Á khác

Caâu 2: Trình bày nguyên nhân, diễn biến, ý nghĩa của cuộc c/m Tân Hợi 1911? Vì sao gọi cuộc c/m Tân Hợi là cuộc c/m tư sản ko triệt để?

Nguyên nhân:

-Ndân Trung quốc mâu thuẫn với đế quốc và phong kiến

-9.5.1911, chính quyền Mãn Thanh kí sắc lệnh “Quốc hữu hóa đường sắc” thực chất là trao quyền kinh doanh đường sắt cho các nước đế quốc, bán rẻ quyến lợi dân tộc

-> Ngòi nổ c/mDiễn biến:

-10.10.1911, k/n bùng nổ ở Vũ Xương sau đó lan rộng khắp miền nam, miền trung.

-29.12.1911, Chính phủ lâm thời tuyên bố thành lập Trung Hoa dân quốc và Tôn Trung Sơn làm Đại tổng thống.

- Sau đó Tôn Trung Sơn đã mất sai lầm là thương lượng với Viên Thế Khải và nhường cho ông ta làm tổng thống (2.1912) -> c/m chấm dứtÝ nghĩa: Là cuộc c/m dân chủ tư sản ko triệt để, lật đổ chế độ phong kiến, mở đường cho CNTB phát triển , ảnh hưởng đến ptrào giải phóng dân tộc ở Châu Á

Tuy cách mạng lật đổ chế độ phong kiến, mở đường cho CNTB phát triển. Song không thủ tiêu thực sự chế độ phong kiến; không đụng chạm đến các nước đế quốc xâm lược; không giải quyết vắn đề ruộng đất cho nông dân. Vì vậy, đây là cuộc cách mạng tư sản không triệt để.Caâu 4: Trình bày tình hình nước Nga trước c/m? Nhận xét?

.- Về chính trị:

   +Đầu thế kỉ XX Nga vẫn là một nước quân chủ chuyên chế, đứng đầu là Nga hoàng


   + Nga hoàng đã đẩy nhân dân Nga vào cuộc chiến tranh đế quốc, gây nên hậu quả kinh tế xã hội nghiêm trọng
.
- Về kinh tế: lạc hậu, kiệt quệ vì chiến tranh, nạn đói xảy ra ở nhiều nơi, công nghiệp, nông nghiệp đình đốn.
- Về xã hội:
        + Đời sống của nông dân, công nhân, các dân tộc trong đế quốc Nga vô cùng cực khổ.
        + Phong trào phản đối chiến tranh đòi lật đổ Nga hoàng diễn ra  khắp  nơi.


Xã hội tồn tại nhiều mâu thuẫn gay gắt:
+ Đế quốc Nga với các dân tộc
+ Tư sản với vô sản
+ Phong kiến với nông dân 
Cách mạng bùng nổ là điều không thể tránh khỏi.

Caâu 6: Vì sao năm 1917 ở Nga điễn ra hai cuộc cách mạng? yù nghóa lòch söû cuaû Caùch maïng thaùng Möôøi Nga 1917 ?

quyền chuyên chế Nga hoàng, nhưng cách mang chưa giành thắng lợi hoàn toàn.

- Xuất hiện tình trạng hai chính quyền song song tồn tại: Chính phủ lâm thời của giai Vì - Cách mạng tháng Hai năm 1917 đã giành được thắng lợi, lật đổ chính cấp tư sản và Xô viết đại biểu công nhân, nông dân và binh lính.

- Hai chính quyền này đại điện cho lợi ích của các giai cấp khác nhau nên không thể cùng tồn tại.

Trước tình hình đó, Lênin và Đảng Bôn-sê-vích đã chuẩn bị kế hoạch tiếp tục làm cách mạng, lật đổ chính phủ tư sản lâm thời.


Yù nghóa:

- Đối với nước Nga: làm thay đổi hoàn toàn tình hình đất nước và xã hội Nga: nhân dân lao động và các dân tộc trong đế quốc Nga được giải phóng, làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.

- Đối với thế giới:

+ Làm thay đổi cục diện thế giới với sự ra đời của chế độ XHCN.+ Cổ vũ, thúc đẩy phong trào cách mạng thế giới

Caâu 7: Trình bày Hoàn cảnh lịch s, nội dung, tác dụng, ý nghĩa của chính sách kinh tế mới ở nước Nga Xô Viết (NEP)?

Hoàn cảnh ra đời:

- Tình hình chính trị không ổn định. .
- Chính sách cộng sản thời chiến không phù hợp
Nước Nga Xô viết lâm vào khủng hoảng.
- Tháng 3/1921 Đảng Bônsêvích thông qua Chính sách kinh tế mới (NEP).
* Nội dung:
- Thay chế độ trưng thu lương thực bằng thuế lương thực
- Tư nhân hoá những xí nghiệp dưới 20 công nhân, khuyến khích tư bản nước ngoài đầu tư vào nước Nga
- Tư nhân được tự do mua bán, phát hành đồng Rúp
-> Thực chất là nền kinh tế do nhà nước độc quyền chuyển sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần do nhà nước kiểm soát
* Tác dụng – Ý nghĩa:
- Với nước Nga.
+ Đập tan ách áp bức, bóc lột của phong kiến, tư sản, giải phóng công nhân và nhân dân lao động.
+ Đưa công nhân và nông dân lên nắm chính quyền, xây dựng chủ nghĩa xã hội.
- Với thế giới
+ Làm thay đổi cục diện thế giới.
+ Cổ vũ và để lại nhiều bài học kinh nghiệm cho cách mạng thế giới

Caâu 9: N êu nguyên nhân và hậu quả của cuộc khủng hỏang kinh tế (1929-1933)?

Nguyên nhân : trong những năm 1924- 1929, các nước tư bản ổn định trưởng cao về kinh tế,nhưng do sản xuất ồ ạt, chạy đua theo lợi nhuận dẫn đến tình trạng hàng hóa ế thừa, cùng vượt quá xa cầu, tháng 10/1929 khủng hoảng kinh tế bùng nổ ở Mĩ rồi lan ra toàn bộ thế giới tư bản.
- Hậu quả
+ Về kinh tế: Tàn phá nặng nề nền kinh tế các nước tư bản, đẩy hàng trăm triệu người (công nhân, nông dân và gia đình họ) vào tình trạng đói khổ.
+ Về chính trị - xã hội: bất ổn định. Những cuộc đấu tranh, biểu tình diễn ra liên tục khắp cả nước, lôi kéo hàng triệu người tham gia.
+ Về quan hệ quốc tế: Làm hình thành hai khối đế quốc đối lập. Một bên là Mĩ, Anh, Pháp và một bên là Đức, Italia, Nhật Bản ráo riết chạy đua vũ trang, báo hiệu nguy cơ của một cuộc chiến tranh thế giới mới.

Caâu 5: Trình bày diễn biến chính, kết quả và tính chất của cuộc c/m tháng 2/ 1917? c/m tháng 10/1917 diễn ra ntn?

* Cách mạng dân chủ tư sản tháng 2/1917:
-Ngày 23/2/1917 cách mạng bùng nổ bằng cuộc biểu tình của 9 vạn nữ công nhân Pê-tơ-rô-gơ-rát.
- 27/2/1917 Phong trào nhanh chóng chuyển từ tổng bãi công chính trị sang khởi nghĩa vũ trang.
-Lãnh đạo là Đảng Bôn-sê-vích
-Lực lượng tham gia là công nhân, binh lính, nông dân
Kết quả:
+ Chế độ quân chủ chuyên chế Nga hoàng bị lật đổ.
+ Xô viết đại biểu công nhân và binh lính được thành lập (tháng 3/1917 toàn nước Nga có 555 Xô viết)
(- Tháng 2.1917 nhân dân Nga làm cách mạng lật đổ hoàn toàn chế độ Nga Hoàng => Nga trở thành nước Cộng hòa.)
- Sau cách mạng tháng Hai Nga tồn tại hai chính quyền: Chính phủ TS lâm thời >< Xô viết (đại biểu công – nông và binh lính).
Tính chất: Cách mạng tháng 2/1917 ở Nga là cuộc cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới.

* Cách mạng tháng Mười Nga 1917
- Tháng 4.1917 LêNin thông qua luận cương tháng Tư chủ trương chuyển CMDCTS sang CMXHCN.
- Đêm 24/10/1917 bắt đầu khởi nghĩa.
- Đêm 25.10 (7.11) quân khởi nghĩa chiếm Cung điện Mùa Đông, chính phủ TS lâm thời bị bắt => Cách mạng thắng lợi.
-Ngày 3/11/1918 chính quyền Xô viết giành thắng lợi trên khắp nước Nga rộng lớn.
Tính chất: Cách mạng tháng Mười mang tính chất của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa
Каталог: nonghocbucket -> UploadDocument server07 id190496 229274
UploadDocument server07 id190496 229274 -> Báo cáo thực tập tốt nghiệp LỜi mở ĐẦU
UploadDocument server07 id190496 229274 -> I. objectives
UploadDocument server07 id190496 229274 -> Kieåm tra hoïc kì I moân: hoùa hoïc khoái 11 (2011-2012) Thôøi gian 45’ ÑEÀ 1 Caâu 1
UploadDocument server07 id190496 229274 -> Chuyên đề: VI sinh vậT Ứng dụng trong xử LÝ phế thải I. Nguồn gốC phế thảI 1/ Phế thải là gì ?
UploadDocument server07 id190496 229274 -> Ngaøy soaïn : Ngaøy daïy : I
UploadDocument server07 id190496 229274 -> Giáo án sử 8 Tuần: 12 Ngày soạn: 06/11/2011
UploadDocument server07 id190496 229274 -> 200 câu hỏi về môi trường (Phần 4) (03-07-2096 15: 37)
UploadDocument server07 id190496 229274 -> 1. Cn b ng c¸c ph­¬ng tr×nh ph¶n øng sau
UploadDocument server07 id190496 229274 -> TỔ HÓa trưỜng thpt lê quý ĐÔn tam kỳ CÂu hỏI Ôn tập hoá chưƠng đIỆn ly. LỚP 11
UploadDocument server07 id190496 229274 -> BAÙo caùO ĐỒ Án tin học tổng quan VI xử LÝ lpc2378

tải về 36.41 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương