I. objectivestải về 314.81 Kb.
trang1/5
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích314.81 Kb.
#1387
  1   2   3   4   5

Ninh Thanh Loi High School PHỤ ĐẠO TIẾNG ANH 10


Week:……….. D.O.P:………………………….

Period:………. D.O.T:…………………………

THE PRESENT SIMPLE TENSE.
I. OBJECTIVES: By the end of the lesson, Ss can be able to:

- Revise the present simple tense through theories and exercises.

- Know how to use it correctly and know the signals of the simple present to do the exercises correctly.
II. PROCEDURES:


 1. THEORY: SIMPLE PRESENT TENSE:

 • Coâng thöùc:

 1. Ñoái vôùi ñoäng töø “ TO BE “:


S+ AM / IS / ARE . . .

S+ AM / IS / ARE + NOT . .

AM / IS / ARE + S . .?

Eg: - I am a pupil. - I am not a pupil. - Are you a pupil ?

- He is intelligent - He is not intelligent . - Is he intelligent ?


 1. Ñoái vôùi ñoäng töø thöôøng:


I, WE, YOU, THEY + VO

HE, SHE, IT + VS/ES

S + DON’T + VO

DOESN’T

DO + S + VO ?

DOES

Ex: The sun rises in the east

She doesn’t cook every day.

Do they often visit their aunt?VO = V-infintive : ñoäng töø nguyeân maãu.


 • Caùch duøng:

 • To express the truth (Dieãn taû moät söï thaät hieån nhieân, câu phát biểu tổng quát, chân lý)

Ex: The sun rises in the East

 • To express the habits at present (Dieãn taû moät thoùi quen, moät söï vieäc xaûy ra thöôøng xuyeân ôû hieän taïi.)

Ex: Mary often goes to school by bicycle

 • Diễn tả một sự việc sẽ xảy ra theo thời gian biểu hoặc chương trình, kế hoạch đã định theo thời gian biểu.

Ex: The train leaves at seven twenty-three tomorrow morning.

Daáu hieäu nhaän bieát - Trng từ thời gian đi với thì hiện tại đơn:


 • every (day/ week / month/ year)

 • Three times a week, twice a month, once a week, from time to time…

 • as a rule

 • always (luôn luôn)

 • usually ( thường xuyên)

 • often (thường)

 • sometimes = occasionally = at times (thỉnh thoảng)

 • seldom (ít khi)

 • rarely (hiếm khi)

 • normally (thông thường)

 • never (không bao giờ)

 • all the time (luôn luôn) = at all times

 • seldom (ít khi), rarely (hiếm khi), normally (thông thường)

 • never (không bao giờ), all the time (luôn luôn) = at all timesCaùch theâm s/es vao sau ñoäng töø:

 • Ñoäng töø theâm “ES” khi ñoäng töø taän cuøng laø: S, SH, CH, X, O, Z .

 • Ñoäng töø taän cuøng laø “ Y “, ñöùng tröôùc noù laø moät nguyeân aâm A,E,U,I,O thì ta giöõ nguyeân Y vaø theâm S

 • Ñoäng töø taän cuøng laø “Y “, ñöùng tröôùc noù laø moät phuï aâm thì ñoåi “ -Y” -> “ -IES”.

E.g. - We go to school on time everyday. - Do you go to school on time everyday?

- The Earth moves around the sun. - Does the Earth move around the sun?

- It doesn’t rain in the dry season. - Does it rain in the dry season?
ADVERBS OF FREQUENCY


 • Vò trí: Tröôùc Tobe, sau ñoäng töø thöôøng, giöõa trôï ñoäng töø vaø ñoäng töø chính: Always, usually  often  sometimes, occasionally  seldom, rarely  never

I. Position of the Adverbs: (Vò trí cuûa traïng töø)

 • After To be / Modal Verbs: (Sau to be hoặc đñộng từ khiếm khuyết)


S + Tobe / Modal Verbs + Adverbs ….

Ex1: She is always at home on Sundays.

E
S + Adverbs + V + O …
x2
: I have ever been to London.Ex: He sometimes visits his uncle.

I
How often + do / does + S + V + O +?
I
. Question:

Ex: How often do you go to the cinema?- Once a week.

III. Note: as a rule at the beginning of sentence.
B. EXERCISE:

Exercise 1: Put the verb in the bracket into the simple present tense.

1. I ………………………….(eat) my breakfast in the kitchen every day.

2. These boys often ……………….………(play) football at weekends.

3. It ……………………...(rain) in the winter.

4. She ……………………………….(go) to school three days a week.

5. My little boy often ……………..…………(watch) cartoon film.

6. She …………………………..(study) English very well.

7. My father often ……………………………(play) tennis in the morning.

8. Ann ……………………………… (speak) German very well.

9.__________your mother (walk) __________to work every day?

10. They (not /play)________________soccer in the morning.

11. Phong, An , Ha, Lan (be)________________________close friend.

12. On Friday, I (have)____________________English.

13. At 12 a.m every day, I (have)________________lunch and (go)____________to bed.

14. In the autumn, I rarely (go)_______________sailing and (go)____________to school.

15. Every day, Mr.Hung (not go)_______________________to work by car.

16. There (be)___________many flowers in our garden.

17.____________they (go)__________ to school by bus today?

18. My father (read)__________________________a newspaper in the morning.

19. Giang (like)_______________Music but I (like)____________________Math

20. Every night, We (go)________________________to bed at 10p.m

21. Ann(like)____________her job very much.

22. Sometimes, I (play)__________badminton.

23. We usually (read)_________books,(listen)_________to music or (watch)_______TV.

24. Every day she (go)____________to work by bike.

25. He (teach)_______________in a big school in town.

26.___________he (play)__________sports?

27.He (go)_____________to bed at 11.30 p.m.

28.______________your students (play)__________soccer every afternoon?
Exercise 2: Put “DO or DOES” into the following sentences to make questions

1………. the students study hard every day?

2………..Mr. Brown go to his office every day?

3………..you want cream and sugar in your coffee?

4….…….the children go to bed very early?

5 ……. …that girl come from South Africa?

6…………you know that Italian student?

7…………Miss Lan prefer coffee to tea?8…………your English lessons seem very difficult?
Exercise 3 : Multiple choice questions:

 1. I ________ at school at the weekend.

a. am b. is c. are d. be

 1. She ________ on Friday.

a. don’t study b. isn’t study c. doesn’t study d. aren’t study

 1. My students ________ hard working.

a. does not b. isn’t c. aren’t d. don’t

 1. He ________ a new haircut today.

a. have b. has c. haves d. to have

 1. I usually ________ breakfast at 7.00.

a. have b. has c. haves d. to have

 1. ________ she ________ in a house?

a. Does she live b. Do she live c. Is she live d. Are she live

 1. Where ________your children ________?

a. do ..... be b. does .... be c. are d. is

 1. My sister ________ in a bank.

a. work b. works c. workes d. to work

 1. Dog ________ meat.

a. likes b. like c. to like d. liking

 1. She ________ in Florida.

a. live b. livees c. living d. lives

 1. It ________ almost every day in Manchester.

a. raines b. rain c.rains d. raining

 1. We ________ to Spain every summer.

a. fly b. flys c. flyes d. flies

 1. My mother________ eggs for breakfast every morning.

a. fry b. frys c. fries d. fryes

 1. The bank ________ at four o'clock.

a. close b. closes c. closing d. to close

 1. John _______ hard in class, but I _______ he'll pass.

a. try / don’t think b. tries / doesn’t think c. tries/ don’t think d. try/ doesn’t think

 1. Water at 100 degree Centigrade.

Каталог: nonghocbucket -> UploadDocument server07 id190496 229274
UploadDocument server07 id190496 229274 -> Báo cáo thực tập tốt nghiệp LỜi mở ĐẦU
UploadDocument server07 id190496 229274 -> Kieåm tra hoïc kì I moân: hoùa hoïc khoái 11 (2011-2012) Thôøi gian 45’ ÑEÀ 1 Caâu 1
UploadDocument server07 id190496 229274 -> Chuyên đề: VI sinh vậT Ứng dụng trong xử LÝ phế thải I. Nguồn gốC phế thảI 1/ Phế thải là gì ?
UploadDocument server07 id190496 229274 -> Ngaøy soaïn : Ngaøy daïy : I
UploadDocument server07 id190496 229274 -> Noäi dung cô baûn cuûa cuoäc Duy taân Minh Trò Về chính trị
UploadDocument server07 id190496 229274 -> Giáo án sử 8 Tuần: 12 Ngày soạn: 06/11/2011
UploadDocument server07 id190496 229274 -> 200 câu hỏi về môi trường (Phần 4) (03-07-2096 15: 37)
UploadDocument server07 id190496 229274 -> 1. Cn b ng c¸c ph­¬ng tr×nh ph¶n øng sau
UploadDocument server07 id190496 229274 -> TỔ HÓa trưỜng thpt lê quý ĐÔn tam kỳ CÂu hỏI Ôn tập hoá chưƠng đIỆn ly. LỚP 11
UploadDocument server07 id190496 229274 -> BAÙo caùO ĐỒ Án tin học tổng quan VI xử LÝ lpc2378

tải về 314.81 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương