Ngaøy soaïn : Ngaøy daïy : Itải về 35.31 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích35.31 Kb.
#11405
KEÁ HOAÏCH BAØI DAÏY MOÂN LỊCH SỬ

TIEÁT : 9 - TUAÀN : 5

GIAÙO VIEÂN: NGUYEÃN HÖÕU THANH
BAØI : NÖÔÙC TA DÖÔÙI AÙCH ÑOÂ HOÄ

CUÛA CAÙC TRIEÀU ÑAÏI PHONG KIEÁN PHÖÔNG BAÉC

Ngaøy soaïn :

Ngaøy daïy :

I/ MUÏC TIEÂU:

Bieát ñöôïc thôøi gian ñoâ hoä cuûa phong kieán phöông Baéc ñoái vôùi nöùôc ta : töø naêm 179 TCN ñeán naêm 938

Neâu ñoâi neùt veà ñôøi soáng cöïc nhuïc cuûa nhaân daân ta döôùi aùch ñoâ hoä cuûa caùc trieàu ñaïi phong kieán phöông Baéc (moät vaøi ñieåm chính sô giaûn veà vieäc nhaân daân ta phaûi coáng naïp nhöõng saûn vaät quyù, ñi lao dòch, bò cöôõng böùc theo phong tuïc cuûa ngöôøi Haùn):

. Nhaân daân ta phaûi coáng naïp saûn vaät quyù

. Boïn ñoâ hoä ñöa ngöôøi Haùn qua ôû laãn vôùi nhaân daân ta, baét daân ta phaûi hoïc chöõ Haùn, soáng theo phong tuïc cuûa ngöôøi Haùn

II/ CHUAÅN BÒ


  • Phieáu thaûo luaän nhoùm vaø baûng phuï keû saün noäi dung nhö sau:

Tình hình nöôùc ta tröôùc vaø sau khi bò caùc trieàu ñaïi phong kieán phöông Baéc ñoâ hoä:

Thôøi gian

Caùc maëtTröôùc naêm 179 TCN

Töø naêm 179 TCN ñeán naêm 938

Chuû quyeànKinh teáVaên hoùa
III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC CHUÛ YEÁU:


Hoïat ñoäng daïy

Hoaït ñoäng hoïc

KIEÅM TRA BAØI CUÕ – GIÔÙI THIEÄU BAØI MÔÙI:

- Gv goïi 3 Hs leân baûng yeâu caàu Hs 1 vaø Hs 2 traû lôøi 2 caâu hoûi cuoái baøi 2; Hs 3 keå laïi cuoäi khaùng chieán choáng quaân xaâm löôïc Trieäu Ñaø cuûa nhaân daân AÂu Laïc.

- Gv nhaän xeùt vieäc hoïc baøi ôû nhaø cuûa Hs.

- Gv giôùi thieäu baøi môùi: Cuoái baøi hoïc tröôùc, chuùng ta ñaõ bieát naêm 179 TCN, quaân Trieäu Ñaø ñaõ chieám ñöôïc nöôùc AÂu Laïc. Tình hình nöôùc AÂu Laïc sau naêm 179 TCN nhö theá naøo? Chuùng ta cuøng tìm hieåu baøi “Nöôùc ta döôùi aùch ñoâ hoä cuûa caùc trieàu ñaïi phong kieán phöông Baéc.


- 3 Hs leân baûng thöïc hieän yeâu caàu.

- Hs nghe Gv giôùi thieäu baøi, sau ñoù môû SGK trang 17.Hoaït ñoäng 1:

CHÍNH SAÙCH AÙP BÖÙC BOÙC LOÄT

CUÛA CAÙC TRIEÀU ÑAÏI PHONG KIEÁN PHÖÔNG BAÉC ÑOÁI VÔÙI NHAÂN DAÂN TA


- Gv yeâu caàu Hs ñoïc SGK töø “Sau khi Trieäu Ñaø thoân tính … soáng theo luaät phaùp cuûa ngöôøi Haùn”

- Gv hoûi: sau khi thoân tính ñöôïc nöôùc ta, caùc trieàu ñaïi phong kieán phöông Baéc ñaõ thi haønh nhöõng chính saùch aùp böùc, boùc loät naøo ñoái vôùi nhaân daân ta?

- Gv yeâu caàu Hs thaûo luaän nhoùm theo yeâu caàu: Tìm söï khaùc bieät veà tình hình nöôùc ta veà chuû quyeàn, veà kinh teá, veà vaên hoùa vaø sau khi bò caùc trieàu ñaïi phong kieán phöông Baéc ñoâ hoä. (Gv treo baûng phuï).

- Gv goïi moät nhoùm ñaïi dieän neâu keát quaû thaûo luaän. Gv nhaän xeùt caùc yù kieán cuûa Hs, ghi caùc yù kieán ñuùng leân baûng ñeå hoaøn thaønh baûng so saùnh nhö sau:- Hs ñoïc thaàm SGK.

- Hs tieáp noái nhau phaùt bieåu yù kieán ñeán khi ñuû yù thì döøng laïi:

+ Chuùng chia nöôùc ta thaønh nhieàu quaän, huyeän do chính quyeàn ngöôøi Haùn cai quaûn.

+ Chuùng baét nhaân daân ta leân röøng saên voi, teâ giaùc, baét chim quyù, ñaün goã traàm, xuoáng bieån moø ngoïc trai, baét ñoài moài, khai thaùc san hoâ ñeå coáng naïp.

+ Chuùng ñöa ngöôøi Haùn sang ôû laãn vôùi daân ta, baét daân ta phaûi theo phong tuïc cuûa ngöôøi Haùn, hoïc chöõ Haùn, soáng theo phaùp luaät cuûa ngöôøi Haùn.

- Hs chia thaønh caùc nhoùm, moãi nhoùm töø 4 ñeán 6 em, thaûo luaän vaø ñieàn keát quaû thaûo luaän vaøo phieáu.

- 1 Hs ñoïc phieáu tröôùc lôùp, caùc nhoùm khaùc theo doõi vaø boåi sung yù kieán.


Tình hình nöôùc ta sau khi bò caùc trieàu ñaïi phong kieán phöông baéc ñoâ hoä:

Thôøi gian

Caùc maëtTröôùc naêm 179 TCN

Töø naêm 179 ñeán naêm 938

Chuû quyeàn

Laø moät nöôùc ñoäc laäp

Trôû thaønh quaän huyeän phong kieán cuûa phöông Baéc

Kinh teá

Ñoäc laäp vaø töï chuû

Bò phuï thuoäc, phaûi coáng naïp

Vaên hoùa

Coù phong tuïc taäp quaùn rieâng

Phaûi theo phong tuïc cuûa ngöôøi Haùn, hoïc chöõ Haùn, nhöõng nhaân daân ta vaãn giöõ gìn baûn saéc daân toäc

- Gv neâu: Töø naêm 179 TCN ñeán naêm 938 , caùc trieàu ñaïi phong kieán phöông Baéc noái tieáp nhau ñoâ hoâ nöôùc ta. Chuùng bieán ñaát nöôùc ta töø moät nöôùc ñoäc laäp trôû thaønh moät quaän huyeän cuûa chuùng, vaø thi haønh nieàu chính saùch ap böùc boùc loät taøn khoác khieán nhaân daân ta voâ cuøng cöïc nhuïc. Khoâng chòu khuaát phuïc, nhaân daân ta vaãn giöõ gìn caùc phong truïc truyeàn thoáng, laïi hoïc theâm nhieàu ngheà môùi cuûa ngöôøi daân phöông Baéc, ñoàng thôøi lieân tuïc khôûi nghóa choáng laïi phong kieán phöông Baéc.

Hoaït ñoäng 2:

CAÙC CUOÄC KHÔÛI NGHÓA CHOÁNG AÙCH ÑOÂ HOÄ CUÛA PHONG KIEÁN PHÖÔNG BAÉC

- Gv phaùt phieáu hoïc taäp cho töøng Hs, neáu khoâng coù phieáu thì Gv höôùng daãn Hs keû baûng thoáng keâ vaøo vôû.

- Gv neâu yeâu caàu: Haõy ñoïc SGK vaø ñieàn caùc thoâng tin veà caùc cuoäc khôûi nghóa cuûa nhaân daân ta choáng laïi aùch ñoâ hoä cuûa phong kieán phöông Baéc vaøo baûng thoáng keâ.

- Gv yeâu caàu Hs baùo caùo keát quaû tröôùc lôùp.

- Gv ghi yù kieán cuûa Hs leân baûng ñeå hoaøn thaønh baûng thoáng keâ nhö sau:- Hs nhaän phieáu hoaëc töï keû baûng thoáng keâ theo höôùng daãn.
- Hs laøm vieäc caù nhaân.

- 1 Hs neâu, Hs khaùc theo doõi vaø boå sung.- Gv hoûi: Töø naêm 179 TCN ñeán naêm 938 nhaân daân ta ñaõ coù bao nhieâu cuoäc khôûi nghóa lôùn choáng laïi aùch ñoâ hoä cuûa caùc trieàu ñaïi phong kieán phöông Baéc?

- Môû ñaàu cho caùc cuoäc khôûi nghóa aáy laø cuoäc khôûi nghóa naøo?

- Cuoäc khôûi nghóa naøo ñaõ keát thuùc hôn moät nghìn naêm ñoâ hoä cuûa caùc trieàu ñaïi phong keán phöông Baéc vaø giaønh laïi ñoäc laäp hoaøn toaøn cho ñaát nöôùc ta?

- Vieäc nhaân daân ta lieân tuïc khôûi nghóa choáng laïi aùch ñoâ hoä cuûa caùc trieàu ñaïi phong kieán phöông Baéc noùi leân ñieàu gì?- Coù 9 cuoäc khôûi nghóa lôùn.

- Laø khôûi nghóa cuûa Hai Baø Tröng


- Khôûi nghóa Ngoâ Quyeàn vôùi chieán thaéng Baïch Ñaèng naêm 938.

- Nhaân daân ta coù moät loøng noàng naøn yeâu nöôùc, quyeát taâm, beàn chí ñaùnh giaëc giöõ nöôùc.CUÛNG COÁ – DAËN DOØ:

- Gv goïi Hs ñoïc phaàn ghi nhôù cuoái baøi.

- Gv toång keát giôø hoïc, daën doø Hs veà nhaø hoïc thuoäc phaàn ghi nhôù, traû lôøi caùc caâu hoûi cuoái baøi vaø chuaån bò baøi sau.- 2 Hs laàn löôït ñoïc tröôùc lôùp, Hs caû lôùp theo doõi trong SGK.

RUÙT KINH NGHIEÄM:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Каталог: nonghocbucket -> UploadDocument server07 id190496 229274
UploadDocument server07 id190496 229274 -> Báo cáo thực tập tốt nghiệp LỜi mở ĐẦU
UploadDocument server07 id190496 229274 -> I. objectives
UploadDocument server07 id190496 229274 -> Kieåm tra hoïc kì I moân: hoùa hoïc khoái 11 (2011-2012) Thôøi gian 45’ ÑEÀ 1 Caâu 1
UploadDocument server07 id190496 229274 -> Chuyên đề: VI sinh vậT Ứng dụng trong xử LÝ phế thải I. Nguồn gốC phế thảI 1/ Phế thải là gì ?
UploadDocument server07 id190496 229274 -> Noäi dung cô baûn cuûa cuoäc Duy taân Minh Trò Về chính trị
UploadDocument server07 id190496 229274 -> Giáo án sử 8 Tuần: 12 Ngày soạn: 06/11/2011
UploadDocument server07 id190496 229274 -> 200 câu hỏi về môi trường (Phần 4) (03-07-2096 15: 37)
UploadDocument server07 id190496 229274 -> 1. Cn b ng c¸c ph­¬ng tr×nh ph¶n øng sau
UploadDocument server07 id190496 229274 -> TỔ HÓa trưỜng thpt lê quý ĐÔn tam kỳ CÂu hỏI Ôn tập hoá chưƠng đIỆn ly. LỚP 11
UploadDocument server07 id190496 229274 -> BAÙo caùO ĐỒ Án tin học tổng quan VI xử LÝ lpc2378

tải về 35.31 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương