Báo cáo thực tập tốt nghiệp LỜi mở ĐẦUtải về 3.4 Mb.
trang23/27
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích3.4 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27

TÀI KHOẢN: 131- Phải thu khách hàng

Số dư đầu năm

Nợ78.179.000

Ghi Có các TK đối ứng Nợ với TK này

Tháng 1

Tháng 2

Tháng 3

Tháng 4

Tháng 5

TK 511


8.941.675
TK 3331


894.167,5


Cộng phát sinh

Nợ


9.835.842,584.869.842,5
Số dư cuối tháng

Nợ


3.145.000
Số dư đầu năm

Nợ92.700.000TÀI KHOẢN :141- Tạm ứngGhi Có các TK đối ứng Nợ với TK này

Tháng 1

Tháng 2

Tháng 3

Tháng 4

Tháng 5

TK 111


8 750 000
Cộng phát sinh

Nợ


8 750 000625 400
Số dư cuối tháng

Nợ


100 824 600Số dư đầu năm

Nợ141.052.394

Tµi kho¶n : 142 – Chi phí trả trước


Ghi Có các TK đối ứng Nợ với TK này

Tháng1

Tháng 2

Tháng 3

Tháng 4

Tháng 5Cộng phát sinh

Nợ


05.554.350
Số dư cuối tháng

Nợ


135.498.044

Số dư đầu năm

Nợ


600.679.925


Tµi kho¶n : 411- Nguồn vốn kinh doanh


Ghi Có các TK đối ứng Nợ với TK này

Tháng 1

Tháng 2

Tháng 3

Tháng 4

Tháng 5Cộng phát sinh

Nợ


00
Số dư cuối tháng

Nợ600.679.925


Số dư đầu năm

Nợ


1.043.560.223
Tµi kho¶n : 421- LN chưa phân phối


Ghi Có các TK đối ứng Nợ với TK này

Tháng 1

Tháng 2

Tháng 3

Tháng 4

Tháng 5Cộng phát sinh

Nợ


0165.652.820,18
Số dư cuối tháng

Nợ
1.209.213.043,18Số dư đầu năm

Nợ


153.218.000
Tµi kho¶n : 415 – Quỹ đầu tư và phát triển

Ghi Có các TK đối ứng Nợ với TK này

Tháng 1

Tháng 2

Tháng 3

Tháng 4

Tháng 5Cộng phát sinh

Nợ


00
Số dư cuối tháng

Nợ153.218.000Số dư đầu năm

Nợ


0
Tµi kho¶n : 333- Thuế


Ghi Có các TK đối ứng Nợ với TK này

Tháng 1

Tháng 2

Tháng 3

Tháng 4

Tháng 5

TK 133


47 178 703,5
Cộng phát sinh

Nợ


47 178 703,545 095 010
Số dư cuối tháng

Nợ


2 083 693,5

1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương