TuyÓn tËp tiªu chuÈn trång trät 10 tcn 322 2003tải về 2.98 Mb.
trang5/13
Chuyển đổi dữ liệu02.12.2017
Kích2.98 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Phô lôc Ch­¬ng 1


LÊy mÉu vµ chia mÉu
1.1.A. Môc ®Ých

Sè l­îng h¹t gièng ®­îc kiÓm nghiªm t¹i phßng thÝ nghiÖm rÊt nhá so víi khèi l­îng cña l« h¹t gièng mµ nã ®¹i diÖn. §Ó cã c¸c kÕt qu¶ thèng nhÊt vµ chÝnh x¸c trong viÖc kiÓm nghiÖm h¹t gièng th× ®iÒu chñ yÕu lµ c¸c mÉu ®iÓm, mÉu hçn hîp vµ mÉu göi ph¶i ®­îc lÊy vµ chuÈn bÞ hÕt søc cÈn thËn vµ theo ®óng c¸c ph­¬ng ph¸p qui ®Þnh. Do vËy, nh÷ng ng­êi lÊy mÉu cÇn ph¶i cè g¾ng ®Ó b¶o ®¶m mÉu göi ®Õn phßng kiÓm nghiÖm lµ ®¹i diÖn vµ chÝnh x¸c cho l« h¹t gièng cÇn kiÓm tra. Còng nh­ vËy, trong viÖc gi¶m mÉu ë phßng thÝ nghiÖm cÇn ph¶i cè g¾ng ®Ó cã mÉu ph©n tÝch ®¹i diÖn cho mÉu göi.1.4.3.A. C¸c bao chøa tù niªm phong

Lµ d¹ng bao chøa ®Æc biÖt, th­êng ®­îc gäi lµ bao “tù ®ãng”. C¸c h¹t ®­îc rãt ®Çy vµo bao th«ng qua mét c¸i van cã d¹ng h×nh èng lµ mét phÇn cña bao. Van nµy sÏ tù ®éng ®ãng l¹i khi bao ®· ®­îc rãt ®Çy h¹t vµ èng van sÏ gËp l¹i vµ Ðp chÆt vµo mÆt trong cña bao. NÕu èng nµy lín h¬n 20% chiÒu réng cña bao vµ chØ më vµo phÝa trong bao th× ®­îc coi lµ tù niªm phong. Bao nµy còng cã thÓ ®­îc niªm phong b»ng c¸ch ®Æt b¨ng dÝnh ngang qua miÖng cña van hoÆc ®­îc bÊm dÊu niªm phong b»ng kim lo¹i lªn “mÐp” cña miÖng van. Trong tr­êng hîp h¹t gièng cã kÝch th­íc nhá th× ph¶i dÝnh b¨ng ngang qua miÖng van ®Ó niªm phong.1.4.4.A. §¸nh dÊu l« h¹t gièng

M· hiÖu hoÆc sè hiÖu nhËn biÕt ®Ó g¾n lªn c¸c vËt chøa hoÆc bao chøa trong l« h¹t gièng vµ trªn chøng chØ ®­îc cÊp sÏ ®­îc th«ng b¸o cho phßng kiÓm nghiÖm. Ng­êi lÊy mÉu ®­îc th«ng b¸o vÒ m· hiÖu hoÆc sè hiÖu nµy cïng víi c¸c h­íng dÉn vÒ viÖc lÊy mÉu l« h¹t gièng vµ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc g¾n lªn tÊt c¶ c¸c vËt chøa hoÆc bao chøa cña l« h¹t gièng.1.6.2.A. LÊy mÉu l« h¹t gièng chøa trong c¸c vËt chøa nhá

NÕu h¹t gièng ®­îc chøa trong c¸c vËt chøa nhá, ch¼ng h¹n nh­ hép s¾t t©y, hép nh«m, hép giÊy hoÆc gãi nhá khi b¸n lÎ th× c¸ch lÊy mÉu ®­îc qui ®Þnh nh­ sau:

Khèi l­îng 100kg h¹t gièng sÏ ®­îc dïng lµm ®¬n vÞ c¬ b¶n vµ c¸c vËt chøa nhá sÏ ®­îc gép l¹i ®Ó t¹o thµnh c¸c ®¬n vÞ lÊy mÉu kh«ng v­ît qu¸ khèi l­îng 100kg, ch¼ng h¹n 20 bao chøa lo¹i 5kg, 33 bao lo¹i 3kg hoÆc 100 bao lo¹i 1kg. Khi lÊy mÉu, mçi ®¬n vÞ 100kg sÏ ®­îc coi lµ mét “bao chøa” vµ sè mÉu ®iÓm cÇn lÊy ®­îc ¸p dông nh­ qui ®Þnh ë 1.6.2.

1.6.4.A. C¸c dông cô vµ ph­¬ng ph¸p lÊy mÉu l« h¹t gièng

1. Xiªn dµi vµ c¸ch sö dông

Mét trong nh÷ng dông cô sö dông phæ biÕn lµ xiªn cã d¹ng èng dµi gåm mét èng ë trong vµ mét èng ë ngoµi «m khÝt chÆt víi nhau, ë phÇn cuèi ®Æc, nhän. èng trong vµ èng ngoµi cã c¸c khe më ë bªn thµnh. Khi èng trong ®­îc xoay ®Õn vÞ trÝ mµ c¸c khe ë èng trong vµ èng ngoµi n»m trªn mét ®­êng th¼ng th× h¹t gièng sÏ r¬i vµo trong khoang cña èng trong vµ khi èng trong ®­îc xoay mét nöa vßng th× c¸c lç më ®­îc ®ãng l¹i. C¸c èng cã thÓ kh¸c nhau vÒ chiÒu dµi vµ ®­êng kÝnh, ®­îc thiÕt kÕ cho c¸c d¹ng h¹t kh¸c nhau vµ c¸c d¹ng bao chøa kh¸c nhau vµ cã thÓ cã v¸ch ng¨n hoÆc kh«ng cã v¸ch ng¨n. Khi lÊy mÉu h¹t gièng ®ùng trong bao, th× c¸c kÝch th­íc thÝch hîp cña xiªn nh­ sau: ®èi víi h¹t cá vµ c¸c h¹t gièng nhá, ch¶y tù do th× xiªn cã ®é dµi 762mm vµ ®­êng kÝnh ngoµi 12.7mm, cã 9 lç më; ®èi víi c¸c h¹t ngò cèc th× xiªn dµi 762mm, ®­êng kÝnh ngoµi 25.4mm vµ cã 6 lç më.

C¸c xiªn lÊy mÉu trong thïng chøa lín còng ®­îc lµm trªn nguyªn t¾c nh­ xiªn lÊy mÉu trong bao, nh­ng lín h¬n, dao ®éng tíi 1.600mm chiÒu dµi vµ 38mm ®­êng kÝnh, cã 6 hoÆc 9 lç më.

C¸c xiªn nµy cã thÓ ®­îc sö dông th¼ng ®øng hoÆc n»m ngang. Tuy nhiªn, khi xiªn ®øng th× ph¶i dïng lo¹i xiªn cã v¸ch ngang ®Ó chia thµnh c¸c ng¨n. NÕu kh«ng th× h¹t gièng tõ c¸c líp bªn trªn sÏ r¬i vµo trong xiªn khi xiªn ®­îc më ra, dÉn ®Õn t×nh tr¹ng cã qu¸ nhiÒu h¹t gièng ë líp phÝa trªn. Khi sö dông xiªn ®øng th× h¹t gièng ®i tõ phÝa trªn xuèng d­íi cã thÓ bÞ c¶n trë. Nh÷ng trë ng¹i nµy sÏ gi¶m bít nÕu xiªn ®­îc lµm cµng tr¬n vµ nh½n th× cµng tèt.

Khi sö dông xiªn th¼ng ®øng hoÆc n»m ngang th× ®Òu ph¶i ®­a xiªn vµo bao chøa hoÆc vËt chøa theo ®­êng chÐo. §èi víi h¹t gièng ®ùng trong c¸c thïng chøa lín th× ®­a xiªn theo ®­êng th¼ng ®øng lµ thÝch hîp h¬n c¶. Xiªn ®­îc chäc vµo trong vËt chøa ë t­ thÕ ®ãng, sau ®ã ®­îc më vµ xoay 2 lÇn hoÆc l¾c nhÑ ®Ó h¹t gièng r¬i ®Çy vµo trong xiªn. Sau ®ã, xiªn ®­îc ®ãng l¹i, rót ra vµ ®æ h¹t gièng vµo khay ®ùng hoÆc hoÆc dông cô chøa thÝch hîp. CÇn ph¶i cÈn thËn khi ®ãng xiªn ®Ó h¹t gièng kh«ng bÞ háng.

Xiªn èng dµi cã thÓ ®­îc sö dông víi hÇu hÕt c¸c lo¹i h¹t gièng, trõ mét sè loµi cã vá qu¸ r¸p. Tïy theo ®­êng kÝnh cña èng, cã thÓ dïng ®Ó xiªn qua vá bao ®ay th« hoÆc c¸c lo¹i bao t­¬ng tù. Khi xiªn ®­îc rót ra th× dïng ®Çu xiªn v¹ch ngang qua lç chäc 2 lÇn theo h­íng ng­îc nhau ®Ó kÐo c¸c sîi bao l¹i víi nhau vµ ®ãng kÝn lç chäc. C¸c bao b»ng giÊy ®· ®­îc ®ãng kÝn còng cã thÓ ®­îc lÊy mÉu b»ng c¸ch chäc thñng bao vµ sau ®ã niªm phong l¹i lç thñng b»ng lo¹i b¨ng dÝnh ®Æc biÖt.2. Xiªn Nobble vµ c¸ch sö dông

Lo¹i xiªn nµy th­êng cã kÝch th­íc kh¸c nhau phï hîp víi c¸c lo¹i h¹t gièng kh¸c nhau. §ã lµ mét èng nhän, ®ñ dµi ®Ó chäc tíi gi÷a bao, víi mét lç më h×nh bÇu dôc ë gÇn ®Çu nhän.

Tæng chiÒu dµi cña xiªn kho¶ng 500mm, gåm c¸n xiªn kho¶ng 100mm vµ ®Çu xiªn kho¶ng 60mm, cßn l¹i 340mm ®ñ ®Ó chäc vµo tíi kho¶ng gi÷a cña tÊt c¶ c¸c lo¹i bao. §èi víi ngò cèc th× ®­êng kÝnh trong cña èng xiªn kho¶ng 14mm, nh­ng ®èi víi cá vµ c¸c lo¹i h¹t gièng t­¬ng tù th× ®­êng kÝnh cña xiªn kho¶ng 10mm lµ ®ñ.

Xiªn Nobble thÝch hîp ®èi víi viÖc lÊy mÉu h¹t gièng ë trong bao, nh­ng kh«ng thÝch hîp cho viÖc lÊy mÉu ë trong thïng chøa lín. Khi lÊy mÉu ph¶i nhÑ nhµng chäc xiªn vµo trong bao, ®Çu nhän h­íng lªn mét gãc kho¶ng 30o so víi mÆt ph¼ng ngang, ®Ó mÆt lç h­íng xuèng d­íi cho ®Õn khi chäc tíi gi÷a bao. Sau ®ã, xoay xiªn 180o ®Ó ®­a mÆt lç h­íng lªn phÝa trªn vµ tõ tõ rót ra sao cho l­îng h¹t gièng thu ®­îc tõ c¸c vÞ trÝ ë gi÷a bao ®Õn mÐp bao t¨ng dÇn lªn. HoÆc nÕu xiªn ®ñ dµi tíi mÐp bªn kia bao th× nªn rót xiªn ra víi mét tèc ®é t­¬ng ®èi æn ®Þnh. Trong khi rót xiªn ra th× nªn l¾c nhÑ sao cho c¸c h¹t ch¶y ®Òu vµo xiªn. NÕu bÒ mÆt cña xiªn cµng nh½n th× cµng cã nhiÒu h¹t ch¶y vµo xiªn.

ViÖc lÊy mÉu nªn thay ®æi ë ®Çu bao, ë gi÷a bao vµ ë ®¸y bao. §Ó lÊy mÉu ë ®¸y cña bao ®Æt ®øng th× ph¶i l«i bao xuèng vµ ®Æt lªn phÝa trªn c¸c bao kh¸c. C¸c lç chäc ë bao cã thÓ ®­îc ®ãng kÝn l¹i nh­ ®­îc nªu ®èi víi lo¹i xiªn dµi.

3. LÊy mÉu b»ng tay

Trong mét sè tr­êng hîp vµ ®èi víi mét sè loµi, ®Æc biÖt lµ c¸c loµi cá cã vá r¸p, kh«ng tù ch¶y ®­îc th× lÊy mÉu b»ng tay lµ ph­¬ng ph¸p thuËn tiÖn nhÊt. VÝ dô nh­:Agropyron, Agrostis, Alopecurus, Anthoxanthum, Arrhenatherum, Axonopus, Bromus, Chloris, Cynodon, Cynosurus, Dactylis, Deschampsia, Elymus, Elytrigia, Festuca, Holcus, Lolium, Melinis, Panicum, Pascopyrum, Paspalum, Poa, Pseudoroegneria, Trisetum, Zoysia.

§iÒu khã ®èi víi ph­¬ng ph¸p nµy lµ lÊy mÉu ë ®é s©u h¬n 400 mm. §iÒu ®ã cã nghÜa lµ kh«ng thÓ lÊy ®­îc c¸c mÉu s©u h¬n ë trong bao hoÆc trong c¸c thïng chøa lín. Trong nh÷ng tr­êng hîp nh­ vËy th× ng­êi lÊy mÉu cã thÓ ®Æt kÕ ho¹ch tr­íc, ch¼ng h¹n nh­ yªu cÇu ®æ mét sè bao hoÆc mét phÇn cña bao ra ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc lÊy mÉu, sau ®ã ®æ l¹i vµo trong bao. Khi viÖc lÊy mÉu ®­îc thùc hiÖn b»ng tay th× cÇn chó ý n¾m c¸c ngãn tay cho chÆt ®Ó c¸c h¹t gièng kh«ng bÞ r¬i v·i ra ngoµi.1.6.7.A. §¸nh dÊu, niªm phong vµ bao gãi mÉu

MÉu göi ph¶i ®­îc niªm phong vµ ký hiÖu gièng nh­ ký hiÖu ë l« h¹t gièng. MÉu göi còng ph¶i g¾n nh·n ë ngoµi bao hoÆc ®­îc ®­a vµo bªn trong bao ®ùng mÉu. Ph¶i cã tói ®ùng mÉu cïng víi thÎ ®­îc in s½n ®Ó cã thÓ ®iÒn c¸c th«ng tin cÇn thiÕt. C¸c mÉu ph¶i ®­îc ®ãng gãi trong bao b»ng ®ay, v¶i hoÆc giÊy theo ®óng qui ®Þnh.

Ng­êi lÊy mÉu ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n ®èi víi dÊu niªm phong, nh·n vµ tói ®­îc cung cÊp vµ tr¸ch nhiÖm cña hä lµ ph¶i b¶o ®¶m kh«ng ®­îc ®­a cho bÊt cø ai nÕu kh«ng ®­îc ñy quyÒn. Dï bÊt cø lý do g×, c¸c mÉu ®iÓm, mÉu hçn hoÆc mÉu göi còng kh«ng ®­îc chuyÓn qua tay cña ng­êi kinh doanh h¹t gièng.

1.7.3.A. Ph­¬ng ph¸p chia mÉu trong phßng thÝ nghiÖm

§Ó lËp mÉu ph©n tÝch th× c¸n bé kiÓm nghiÖm ph¶i lÊy ra mét khèi l­îng lín h¬n khèi l­îng ®­îc yªu cÇu. Ph¶i dïng mét trong c¸c ph­¬ng ph¸p sau ®©y:1. Ph­¬ng ph¸p dïng thiÕt bÞ chia mÉu

Ph­¬ng ph¸p nµy thÝch hîp ®èi víi tÊt c¶ c¸c lo¹i h¹t gièng, trõ c¸c h¹t cã vá qu¶ r¸p. ThiÕt bÞ nµy chia mÉu thµnh hai phÇn t­¬ng ®èi b»ng nhau. MÉu göi cã thÓ ®­îc trén b»ng c¸ch dïng thiÕt bÞ chia mÉu, sau ®ã gép hai phÇn mÉu ®· ®­îc chia vµ tiÕp tôc cho toµn bé mÉu ®i qua thiÕt bÞ chia mÉu lÇn thø hai vµ lÇn thø ba nÕu cÇn thiÕt. MÉu ®­îc gi¶m b»ng c¸ch chia mÉu nhiÒu lÇn vµ mçi lÇn lÊy ra mét nöa. Qu¸ tr×nh nµy tiÕp tôc cho ®Õn khi cã ®­îc mÉu ph©n tÝch xÊp xØ, nh­ng kh«ng ®­îc Ýt h¬n khèi l­îng yªu cÇu.

C¸c thiÕt bÞ chia mÉu d­íi ®©y lµ nh÷ng lo¹i thiÕt bÞ thÝch hîp:

(a) ThiÕt bÞ chia mÉu d¹ng nãn (Conical divider): ThiÕt bÞ chia mÉu d¹ng nãn, hay cßn ®­îc gäi lµ thiÕt bÞ chia mÉu Boerner, th­êng cã 2 lo¹i, lo¹i kÝch th­íc nhá h¬n cho c¸c loµi cã h¹t gièng nhá vµ lo¹i kÝch th­íc lín h¬n cho c¸c loµi cã h¹t gièng lín (nh­ lóa m× hoÆc lín h¬n). C¸c bé phËn chÝnh gåm phÔu chøa mÉu, thïng h×nh nãn vµ c¸c v¸ch ng¨n h­íng h¹t gièng vµo 2 khay høng. C¸c v¸ch ng¨n t¹o thµnh c¸c ®­êng dÉn lÇn l­ît ®èi xøng nhau vµ cã kho¶ng réng b»ng nhau. Chóng ®­îc s¾p xÕp thµnh vßng trßn vµ h­íng vµo phÝa trong vµ phÝa d­íi, dÉn h¹t xuèng hai c¸i khay ®èi diÖn nhau. Cã mét c¸i van hoÆc cöa ng¨n ë ®¸y cña hép chøa mÉu ë phÝa trªn h×nh nãn ®Ó gi÷ h¹t l¹i. Khi van nµy ®­îc më, do träng lùc, h¹t sÏ r¬i vµo thïng h×nh nãn vµ sÏ ®­îc ph©n bè ®Òu vµo c¸c khe, sau ®ã theo m¸ng dÉn ®Ó vµo 2 khay høng.

C¸c kÝch th­íc phï hîp cô thÓ lµ: Lo¹i thiÕt bÞ lín ®­îc thiÕt kÕ cho lo¹i h¹t lín, cã 19 khe dÉn vµo vµ 19 khe dÉn ra, mçi khe réng 25.4mm. Lo¹i thiÕt bÞ nhá ®­îc thiÕt kÕ cho c¸c lo¹i h¹t nhá ch¶y tù do, cã 22 khe dÉn vµo vµ 22 khe dÉn ra, mçi khe réng 7.9mm. KÝch th­íc toµn bé thiÕt bÞ nh­ sau: Lo¹i thiÕt bÞ lín cã chiÒu cao 812.8mm vµ ®­êng kÝnh 368.3mm, lo¹i thiÕt bÞ nhá cã chiÒu cao 406.4mm vµ ®­êng kÝnh 152.4mm.

Nh­îc ®iÓm cña lo¹i thiÕt bÞ nµy lµ khã kiÓm tra t×nh tr¹ng vÖ sinh.

(b) ThiÕt bÞ chia mÉu d¹ng hép (Soil divider): Lµ lo¹i thiÕt bÞ ®¬n gi¶n h¬n, ®­îc thiÕt kÕ trªn cïng mét nguyªn t¾c nh­ thiÕt bÞ chia mÉu d¹ng nãn. C¸c khe dÉn ®­îc bè trÝ thµnh mét hµng th¼ng thay cho viÖc bè trÝ thµnh vßng trßn nh­ ë thiÕt bÞ chia mÉu d¹ng nãn. ThiÕt bÞ nµy gåm mét hép chøa mÉu víi c¸c khe hoÆc m¸ng dÉn ®Ýnh vµo mét c¸i khung ®Ó gi÷ hép ®ùng mÉu, hai c¸i khay ®ùng mÉu vµ mét c¸i xÎng xóc mÉu.

C¸c kÝch th­íc thÝch hîp: C¸c khe cã ®é réng 12.7mm, dÉn tõ hép chøa mÉu xuèng 2 khay høng. Cã 18 khe nh­ thÕ lÇn l­ît h­íng xuèng d­íi theo 2 phÝa ®èi diÖn nhau. KÝch th­íc tèi ®a lµ 355.6mm chiÒu dµi, 254mm chiÒu réng vµ 279.4mm chiÒu cao.

Khi dïng thiÕt bÞ chia mÉu nµy, h¹t gièng ®­îc r¾c t­¬ng ®èi ®Òu tõ xÎng rãt mÉu xuèng theo chiÒu dµi cña hép chøa mÉu vµ ®­îc rãt ®Òu kh¾p chiÒu dµi cña hép. ThiÕt bÞ chia mÉu nµy thÝch hîp ®èi víi c¸c loµi cã h¹t lín vµ cã vá r¸p, nh­ng còng cã thÓ cã nh÷ng d¹ng phï hîp ®èi víi c¸c loµi cã h¹t gièng nhá.

(c) ThiÕt bÞ chia mÉu ly t©m (Centrifugal divider): ThiÕt bÞ chia mÉu ly t©m, hay cßn ®­îc gäi lµ thiÕt bÞ chia mÉu Gamet, dïng lùc ly t©m ®Ó trén vµ r¾c h¹t gièng lªn kh¾p bÒ mÆt chia. Khi dïng thiÕt bÞ nµy, h¹t gièng ®­îc ch¶y xuèng qua hép ®ùng mÉu vµo mét chiÕc cèc n«ng b»ng cao su. Theo lùc quay cña cèc b»ng ®éng c¬ ®iÖn, c¸c h¹t gièng ®­îc v¨ng ra do lùc ly t©m vµ r¬i xuèng. N¬i h¹t r¬i xuèng sÏ ®­îc chia thµnh 2 phÇn b»ng nhau bëi mét v¸ch ng¨n sao cho cã kho¶ng mét nöa sè h¹t r¬i vµo mét ng¨n vµ mét nöa kh¸c r¬i vµo ng¨n kia.

ThiÕt bÞ chia mÉu ly t©m th­êng cho nh÷ng kÕt qu¶ cã thÓ kh¸c nhau khi vËn hµnh kh«ng cÈn thËn. Tuy nhiªn, nh÷ng kÕt qu¶ kh¶ quan cã thÓ thu ®­îc khi m¸y nµy ®­îc vËn hµnh nh­ m« t¶ d­íi ®©y:ChuÈn bÞ m¸y

(i) M¸y ®­îc ®Æt th¨ng b»ng nhê ®iÒu chØnh c¸c ch©n m¸y;

(ii) M¸y vµ 4 cèc chøa ®­îc kiÓm tra s¹ch.

Trén mÉu

(iii) C¸c cèc chøa ®­îc ®Æt ë d­íi mçi ®Çu ra;

(iv) Toµn bé mÉu ®­îc rãt vµo phÔu chøa, khi rãt h¹t vµo phÔu ph¶i lu«n lu«n rãt vµo phÇn gi÷a phÔu;

(v) M©m quay ®­îc vËn hµnh vµ h¹t gièng r¬i vµo trong cèc chøa;

(vi) Cèc ®Çy ®­îc thay b»ng cèc kh«ng. L­îng h¹t ë trong 2 cèc ®Çy l¹i ®­îc rãt vµo trong phÕu cïng víi nhau, h¹t gièng sÏ ®­îc trén ®Òu khi ch¶y vµo trong cèc. M©m quay l¹i ®­îc vËn hµnh;

(vii) LÆp l¹i c¸ch lµm nh­ ë b­íc (vi) Ýt nhÊt thªm mét lÇn n÷a.Gi¶m mÉu

(viii) C¸c cèc ®Çy ®­îc thay b»ng c¸c cèc kh«ng. L­îng h¹t gièng ë mét cèc ®Çy sÏ ®­îc lÊy ra vµ cèc kia l¹i ®­îc rãt vµo phÔu. M©m quay l¹i ®­îc vËn hµnh.

(ix) C¸ch lµm nµy ®­îc lÆp l¹i cho ®Õn khi cã ®­îc l­îng mÉu ph©n tÝch thÝch hîp.

2. Ph­¬ng ph¸p chia ®«i mÉu b»ng dông cô c¶i tiÕn

Dông cô gåm mét khay, bªn trong ®­îc ®Æt hÖ thèng c¸c « h×nh khèi lËp ph­¬ng cã kÝch th­íc b»ng nhau, hë phÝa trªn vµ c¸ch mét « l¹i cã mét « kh«ng cã ®¸y. Sau khi trén s¬ bé, h¹t gièng ®­îc rãt ®Òu lªn c¸c « lËp ph­¬ng gièng nh­ ë ph­¬ng ph¸p dïng cèc ngÉu nhiªn. Khi c¸c « ®· ®Çy, kho¶ng mét nöa mÉu sÏ ë l¹i trªn khay. MÉu göi sÏ ®­îc chia ®«i liªn tôc nh­ vËy cho ®Õn khi mÉu ph©n tÝch cã khèi l­îng gÇn b»ng khèi l­îng yªu cÇu, nh­ng kh«ng ®­îc Ýt h¬n.3. Ph­¬ng ph¸p dïng th×a

ChØ cho phÐp dïng ph­¬ng ph¸p nµy ®èi víi mÉu cña nh÷ng loµi cã h¹t gièng nhá, ®¬n h¹t. CÇn cã mét c¸i khay, xÎng xóc h¹t vµ th×a cã mét mÐp th¼ng. Sau khi trén s¬ bé, rãt h¹t ®Òu lªn khay, kh«ng l¾c khay sau khi rãt. Mét tay cÇm th×a, mét tay cÇm xÎng vµ dïng c¶ hai ®Ó lÊy tõng phÇn nhá h¹t gièng t¹i Ýt nhÊt 5 vÞ trÝ ngÉu nhiªn ë trªn khay. C¸c phÇn h¹t gièng ®­îc lÊy võa ®ñ ®Ó lËp mÉu ph©n tÝch cã khèi l­îng gÇn b»ng, nh­ng kh«ng ®­îc Ýt h¬n khèi l­îng yªu cÇu.4. Ph­¬ng ph¸p chia ®«i mÉu b»ng tay

Ph­¬ng ph¸p nµy chØ dïng h¹n chÕ ®èi víi h¹t gièng cã vá r¸p thuéc c¸c chi sau ®©y:


Agrimonia

Cenchrus

Oryza


Andropogon

Chloris

Pennisetum (trõ glaucum)

Anthoxanthum

Dicanthium
Scabiosa

Arrhenatherum

Echinochloa

Sorghastrum

Astrebla

Ehrharta

Stylosanthes (trõ guianensis)

Beckmannia
Elymus
Taeniatherum

Bouteloua

Eragrostis

Trisetum

Brachiaria

Gomphrena
Briza

Melinis
C¸ch tiÕn hµnh

1. H¹t gièng ®­îc rãt ®Òu lªn bÒ mÆt ph¼ng, s¹ch

2. Trén ®Òu h¹t gièng thµnh ®èng b»ng xÎng cã mÐp th¼ng

3. Dàn ®Òu ®èng h¹t thµnh mét líp máng h×nh vu«ng

4. §èng h¹t ®­îc chia thµnh hai nöa, mçi nöa l¹i ®­îc chia ®«i ®Ó cã 4 phÇn. Mçi phÇn nµy l¹i ®­îc chia ®«i ®Ó cã 8 phÇn, c¸c phÇn nµy nªn bè trÝ thµnh 2 hµng 4 hoÆc 8 phÇn h×nh tam gi¸c.

5. Gép vµ thu c¸c phÇn xen kÏ nhau, ch¼ng h¹n gép phÇn thø nhÊt vµ phÇn thø ba ë hµng thø nhÊt víi phÇn thø hai vµ phÇn thø t­ ë hµng thø hai. Lo¹i bá 4 phÇn cßn l¹i.

6. LÆp l¹i c¸c b­íc tõ 2 ®Õn 4, dïng c¸c phÇn cßn l¹i ë b­íc 4 cho ®Õn khi ®¹t ®­îc khèi l­îng mÉu yªu cÇu.

1.8.A. B¶o qu¶n mÉu

C¸n bé ph©n tÝch cÇn hiÓu râ tÇm quan träng cña viÖc tiÕn hµnh thö nghiÖm mÉu cµng sím cµng tèt, ngay sau khi tiÕp nhËn mÉu. Ch¼ng h¹n, hµm l­îng Èm cã thÓ t¨ng hoÆc gi¶m ®¸ng kÓ trong qu¸ tr×nh b¶o qu¶n ë ®iÒu kiÖn phßng thÝ nghiÖm tïy thuéc vµo nhiÖt ®é vµ ®é Èm kh«ng khÝ ë trong phßng. Sù b¶o qu¶n còng cã thÓ lµm thay ®æi tr¹ng th¸i ngñ nghØ mµ trong mét sè tr­êng hîp lµ th«ng tin quan träng ph¶i ph¸t hiÖn vµ b¸o c¸o, hoÆc còng cã thÓ lµm t¨ng sè l­îng h¹t cøng ë hä §Ëu Fabaceae (Leguminosae). Bëi vËy, nÕu cÇn thiÕt th× ph¶i b¶o qu¶n mÉu ë trong phßng l¹nh, ®­îc th«ng giã tèt.

Sù b¶o qu¶n sau khi thö nghiÖm lµ ®Ó trong mét thêi gian dµi vµ trong nh÷ng ®iÒu kiÖn ®Æc biÖt cã sù kiÓm so¸t vÒ nhiÖt ®é vµ ®é Èm. CÇn ph¶i phßng chèng c«n trïng vµ chuét ph¸ háng mÉu. Phßng kiÓm nghiÖm h¹t gièng kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm ®èi víi mäi sù thay ®æi xÊu cña mÉu trong qu¸ tr×nh b¶o qu¶n.

B¶ng 1A. Khèi l­îng l« gièng vµ khèi l­îng mÉu qui ®Þnh ®èi víi mét sè loµi c©y trång


TT

(1)


Tªn

c©y trång

(2)

Tªn khoa häc

(3)


Khèi l­îng

l« gièng


tèi ®a

(kg)


(4)

Khèi l­îng mÉu tèi thiÓu (g)

MÉu göi ®Ó PT c¸c chØ tiªu chÊt l­îng l« gièng

(5)


MÉu

PT

®és¹ch

(6)


MÉu

PT

h¹t kh¸c loµi /h¹t kh¸c gièng

(7)


MÉu PT

®é Èm


(8)

MÉu l­u**(9)

1.A.1. Nh÷ng loµi cã tiªu chuÈn h¹t gièng (TCVN hoÆc 10 TCN)

1

Cµ chua

Lycopersicum esculentum M.

10.000

30

7

-

50

15

2

C¶i b¾p

Brassica oleracea var. capitata L.

10.000

150

10

100

50

50

3

C¶i cñ

Raphanus sativus L.

10.000

300

30

300

50

50

4

D­a chuét

Cucumis sativus L.

10.000

150

70

-

50

50

5

D­a hÊu

Citrullus lanatus (Thumb)M&N

10.000

250

250

-

100

200

6

§Ëu t­¬ng

Glycin max (L.) Merr.

25.000

1000

500

1000

100

200

7

§Ëu xanh

Vigna radiata (L.) Wilczek

20.000

1000

500

1000

100

200

8

Khoai t©y

Solanum tuberosum L.

100

25

10

-

50

10

9

L¹c*

Arachis hypogea L.

20.000

2200

1500

1500

200

500

10

Lóa

Oryza sativa L.

25.000

1000

500

500

100

250

11

Ng«

Zea mayz L.

40.000

1000

900

1000

100

200

12

Rau muèng

Ipomoea aquatica Fors.

20.000

500

100

-

100

200

13

Su hµo

Brassica oleracea var. caulorapa L.

10.000

150

10

100

50

50

1.A.2. Nh÷ng loµi ch­a cã tiªu chuÈn h¹t gièng (theo qui ®Þnh cña ISTA)

1

BÇu

Lagenaria vulgaris L.

20.000

1000

500

1000

100
2

BÝ ®ao

Benincasa cerifera Savi.

10.000

200

100

200

100
3

BÝ rî

Cucurbita maxima Duch.

20.000

1000

700

1000

100
4

BÝ ng«

Cucurbita pepo L.

20.000

1000

700

1000

100
5

B«ng

Gossypium spp.

25.000

1000

350

1000

100
6Solanum melongena L.

10.000

150

15

150

50
7

Cµ-rèt

Daucus carota L.

10.000

30

3

30

50
8

C¶i bÑ

Brassica campestris L.

10.000

70

7

70

50
9

C¶i th×a

B. chinensis L.

10.000

40

4

40

50
10

C¶i xanh

B. cernua Farb. et Hem..

10.000

40

4

40

50
11

C¶i dÇu

B. napus var. oleifera L.

10.000

100

10

100

50
12

C¶i cóc

Chrysanthemum coronaria L.

5.000

30

8

30

50
13

C¶i xoong

Nasturtium afficinale R.Br.

10.000

25

0,5

25

50
14

Cao l­¬ng

Sorghum bicolor (L.) Moe.

10.000

900

90

900

100
15

Cñ c¶i ®­êng

Beta vulgaris L.

20.000

500

50

500

50
16

D­a bë

Melo sinensis L.

10.000

150

70

150

50
17

D­a gang

Cucumis melo L.

10.000

150

70

150

50
18

§¹i m¹ch

Hordeum vulgaris L.

25.000

1000

120

1000

100
19

§ay

Corchorus spp.

10.000

400

15

150

100
20

§Ëu ®á

Vigna angularis Ohw.ex Oha.

20.000

1000

250

1000

100
21

§Ëu ®en

V. cylindrica L.

20.000

1000

400

1000

100
22

§Ëu ®òa

V. sinensis (L.) Savi&Hass.

20.000

1000

400

1000

100
23

§Ëu nho nhe

V. umbellata Ohw.ex Oha.

20.000

1000

250

1000

100
24

§Ëu chiÒu

Cajanus cajan (L.) Millsp.

20.000

1000

300

1000

100
25

§Ëu kiÕm

Canavalia gladiata (J.) DC.

20.000

1000

1000

1000

100
26

§Ëu v¸n

Dolichos lablab L.

20.000

1000

600

1000

100
27

§Ëu ngù

Phasaeolus lutanus L.

20.000

1000

1000

1000

100
28

§Ëu t©y

Phasaeolus vulgaris L.

25.000

1000

700

1000

100
29

§Ëu Hµ-lan

Pisum sativum L.

25.000

1000

900

1000

100
30

§Ëu rång

Psophocarpus tetragonolobus (L.) D.C.

20.000

1000

1000

1000

100
31

§Ëu r¨ng ngùa

Vicia faba L.

25.000

1000

1000

1000

100
32

§iÒn thanh

Sesbania annabia (R.)Pers.

10.000

90

9

90

50
33

Hµnh t©y

Allium cepa L.

10.000

80

8

80

50
34

Hµnh ta

A. fistulosum L.

10.000

50

5

50

50
35

Hµnh t¨m

A. porrum L.

10.000

70

7

70

50
36

Hµnh th¬m

A. schoenoprasum L.

10.000

30

3

30

50
37A. tuberosum L.

10.000

100

10

100

50
38

H­íng d­¬ng

Helianthus annuus L.

25.000

1000

200

1000

100
39Eleusine coracana (L.)G.

25.000

60

6

60

100
40

Lóa m×

Triticum aestivum L.

25.000

1000

120

1000

100
41

Lóa m× ®en

Secale cereale L.

25.000

1000

120

1000

100
42

M­íp t©y

Hibiscus esculentus L.

20.000

1000

140

1000

100
43

M­íp h­¬ng

Luffa acutangula L.

20.000

1000

400

1000

100
44

M­íp ta

Luffa cylindrica L.

20.000

1000

250

1000

100
45

M­íp ®¾ng

Momordica charantia L.

20.000

1000

450

1000

100
46

ít

Capsicum sp.

10.000

150

15

150

50
47

Rau dÒn

Amaranthus tricolor L.

5.000

10

2

10

50
48

Rau cÇn

Apium graveolens L.

10.000

25

1

10

50
49

Rau mïi

Coriandrum sativum L.

10.000

150

40

400

50
50

Su-l¬

B. oleracea var. botrytis L.

10.000

100

10

100

50
51

Su-su

Sechium edule (J.) Swartz.

20.000

1000

1000

1000

50
52

ThÇu dÇu

Ricinus communis L.

20.000

1000

500

1000

100
53

Thuèc l¸

Nicotinana tabacum L.

10.000

25

0.5

25

50
54

Võng

Sesamum indicum L.

10.000

70

7

70

50
55

Xµ-l¸ch

Lactuca sativa L.

10.000

30

3

30

50
56

YÕn m¹ch

Avena sativa L.

25.000

1000

120

1000

100

* Khèi l­îng cña l« gièng, mÉu göi vµ mÉu l­u ®­îc quy ®Þnh ®èi víi l¹c cñ, khèi l­îng cña mÉu ph©n tÝch ®é s¹ch, h¹t kh¸c gièng vµ nÈy mÇm ®­îc quy ®Þnh ®èi víi l¹c nh©n.

** MÉu l­u sÏ ®­îc lÊy ra tõ phÇn mÉu göi ë cét 5.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương