TuyÓn tËp tiªu chuÈn trång trät 10 tcn 322 2003tải về 2.98 Mb.
trang8/13
Chuyển đổi dữ liệu02.12.2017
Kích2.98 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Chi ®¹i diÖn: Hµnh tái (Allium)


§Æc ®iÓm nÈy mÇm

HÖ chåi bao gåm mét trô d­íi l¸ mÇm rÊt khã nhËn thÊy, chåi ®Ønh ®­îc bao bäc bëi mét l¸ mÇm h×nh trô, mµu xanh, kÐo dµi ra nhanh chãng. Kh«ng cã sù kÐo dµi cña trô trªn l¸ mÇm. §Ønh cña l¸ mÇm n»m l¹i ë trong vá h¹t.

HÖ rÔ bao gåm mét rÔ s¬ cÊp, th­êng cã l«ng hót; rÔ s¬ cÊp ph¶i b×nh th­êng, v× c¸c rÔ thø cÊp kh«ng ®­îc dïng ®Ó ®¸nh gi¸ c©y mÇm, nÕu rÔ s¬ cÊp bÞ khuyÕt tËt.

Sù ph¸t triÓn cña c¸c c©y mÇm trong thêi gian thö nghiÖm


ë h¹t chÝn, ph«i ®­îc bao bäc ë trong néi nhò. Ph«i h×nh trô, gåm mét rÔ mÇm ng¾n vµ mét l¸ mÇm h×nh trô, dµi, ®«i khi bÞ cuén l¹i, chåi mÇm ®­îc bao bäc ë phÇn gèc.

Khi b¾t ®Çu nÈy mÇm, rÔ s¬ cÊp mäc qua vá h¹t vµ kÐo dµi ra nh­ng kh«ng sinh c¸c rÔ bªn. Nh÷ng c©y mÇm ®­îc ®Ó l¹i cho ®Õn khi hÕt thêi gian thö nghiÖm cã thÓ sinh ra mét hoÆc hai rÔ bÊt ®Þnh ë vïng chuyÓn tiÕp gi÷a rÔ s¬ cÊp vµ l¸ mÇm. Toµn bé phÇn mµu xanh ë phÝa trªn c©y mÇm bao gåm l¸ mÇm h×nh trô, ®Ønh cña l¸ mÇm th­êng ®­îc bao bäc trong néi nhò suèt thêi gian thö nghiÖm. ë phÝa trªn, l¸ mÇm cã d¹ng uèn cong thµnh gãc nhän, gäi lµ “d¹ng ®Çu gèi”. ë gèc l¸ mÇm cã mét khe hë nhá, qua ®ã l¸ thËt thø nhÊt mäc ra, nh­ng ®iÒu nµy th­êng kh«ng x¶y ra trong thêi gian thö nghiÖm.


§¸nh gi¸ c¸c c©y mÇm b×nh th­êng vµ kh«ng b×nh th­êng


a) C¸c c©y mÇm b×nh th­êng:

- HÖ rÔ: RÔ s¬ cÊp nguyªn vÑn hoÆc chØ cã c¸c khuyÕt tËt nhÑ ë d¹ng c¸c vÕt biÕn mµu hoÆc vÕt thèi nhá.

- HÖ chåi: L¸ mÇm nguyªn vÑn, cã “d¹ng ®Çu gèi” h­íng vÒ phÝa ®Ønh hoÆc chØ cã c¸c khuyÕt tËt nhÑ ë d¹ng c¸c vÕt biÕn mµu hoÆc vÕt thèi nhá.

- Toµn bé c©y mÇm: TÊt c¶ c¸c cÊu tróc c¬ b¶n b×nh th­êng nh­ ®­îc liÖt kª ë trªn

b) C¸c c©y mÇm kh«ng b×nh th­êng:

- HÖ rÔ: RÔ s¬ cÊp bÞ khuyÕt tËt d¹ng bÞ cßi cäc hoÆc chïn ng¾n; ph¸t triÓn chËm hoÆc mÊt; bÞ gÉy; bÞ xÎ tõ ®Ønh; c»n cçi; kh¼ng khiu; cã tÝnh h­íng ®Êt ng­îc; trong suèt; bÞ thèi do nhiÔm bÖnh s¬ cÊp.

- HÖ chåi: L¸ mÇm bÞ khuyÕt tËt d¹ng ng¾n vµ dÇy; bÞ gÉy; c»n cçi; uèn cong nhiÒu; uèn thµnh vßng trßn hoÆc vßng xo¾n; kh«ng cã d¹ng “®Çu gèi”; kh¼ng khiu; trong suèt; bÞ thèi do nhiÔm bÖnh s¬ cÊp.

- Toµn bé c©y mÇm: Mét hoÆc nhiÒu cÊu tróc c¬ b¶n kh«ng b×nh th­êng nh­ ®­îc liÖt kª ë trªn, hoÆc sù ph¸t triÓn b×nh th­êng bÞ ng¨n c¶n do toµn bé c©y mÇm bÞ khuyÕt tËt d¹ng bÞ biÕn d¹ng; bÞ ®øt gÉy; hai c©y dÝnh nhau; cã mµu vµng hoÆc mµu tr¾ng; kh¼ng khiu; trong suèt; bÞ thèi do nhiÔm bÖnh s¬ cÊp.*Nhãm A.1.2.3.1

Thùc vËt 1 l¸ mÇm, kiÓu nÈy mÇm d­íi mÆt ®Êt (c¸c l¸ mÇm n»m l¹i d­íi ®Êt cïng víi vá h¹t).

Chi ®¹i diÖn : Cá (Lolium).§Æc ®iÓm nÈy mÇm

HÖ chåi kh«ng kÐo dµi vµ l¸ thËt thø nhÊt ph¸t triÓn ë bªn trong bao l¸ mÇm. Mét phÇn cña l¸ mÇm biÕn ®æi thµnh d¹ng h×nh khiªn (sculellum), n»m l¹i bªn trong néi nhò.

HÖ rÔ bao gåm mét rÔ s¬ cÊp, th­êng cã l«ng hót, c¸c rÔ thø cÊp ®«i khi cã thÓ ph¸t triÓn trong thêi gian thö nghiÖm nh­ng kh«ng ®­îc dïng ®Ó ®¸nh gi¸ c©y mÇm, nÕu rÔ s¬ cÊp bÞ khuyÕt tËt.

Sù ph¸t triÓn cña c©y mÇm trong thêi gian thö nghiÖm


H¹t chÝn gåm cã mét qu¶ dÜnh, ë ®a sè c¸c loµi nã ®­îc bao bäc bëi vá trÊu trªn vµ vá trÊu d­íi vµ cßn l¹i cïng víi ®¬n vÞ ®­îc thu ho¹ch (ch¼ng h¹n, cá Lolium). Ph«i n»m ë mét ®Çu cuèi cña néi nhò. PhÇn h×nh khiªn (scutellum) n»m l¹i ë trong néi nhò, t¹o thµnh nguån dù tr÷ thøc ¨n chÝnh. PhÇn h×nh khiªn ®Ýnh ë gÇn ®o¹n gi÷a cña trôc ph«i, bao gåm rÔ mÇm ®­îc b¶o vÖ bëi mét c¸i vá bao máng, bao rÔ mÇm vµ chåi mÇm còng ®­îc bao xung quanh bëi mét c¸i vá b¶o vÖ gäi lµ bao l¸ mÇm. PhÇn trôc cña c©y mÇm ë gi÷a ®iÓm ®Ýnh cña cÊu tróc h×nh khiªn vµ bao l¸ mÇm ®­îc gäi lµ trô gi÷a l¸ mÇm.

Khi b¾t ®Çu nÈy mÇm, bao rÔ mÇm chäc thñng qua vá h¹t vµ rÔ s¬ cÊp mäc ra qua bao rÔ mÇm. C¸c rÔ phô Ýt khi ph¸t triÓn trong thêi gian thö nghiÖm. TiÕp theo sù xuÊt hiÖn cña rÔ s¬ cÊp lµ sù kÐo dµi cña bao l¸ mÇm cïng víi sù ph¸t triÓn cña l¸ thËt thø nhÊt ë bªn trong mµ sau nµy sÏ mäc ra ë gÇn ®Ønh cña bao l¸ mÇm. Trô gi÷a l¸ mÇm cã thÓ h¬i kÐo dµi tïy theo loµi ®­îc kiÓm nghiÖm vµ c¸c ®iÒu kiÖn thö nghiÖm.


§¸nh gi¸ c¸c c©y mÇm b×nh th­êng vµ kh«ng b×nh th­êng


a) C¸c c©y mÇm b×nh th­êng:

- HÖ rÔ: RÔ s¬ cÊp nguyªn vÑn hoÆc chØ cã c¸c khuyÕt tËt nhÑ d¹ng c¸c vÕt biÕn mµu hoÆc thèi.

- HÖ chåi: Trô gi÷a l¸ mÇm nguyªn vÑn hoÆc chØ cã c¸c khuyÕt tËt nhÑ d¹ng c¸c vÕt biÕn mµu hoÆc thèi; Bao l¸ mÇm nguyªn vÑn hoÆc chØ cã c¸c khuyÕt tËt nhÑ d¹ng c¸c vÕt biÕn mµu hoÆc thèi; vÆn xo¾n láng; xÎ tõ ®Ønh tíi 1/3 hoÆc Ýt h¬n.

L­u ý: Sù kÐo dµi cña bao l¸ mÇm ë hä hßa th¶o th­êng rÊt h¹n chÕ trong thö nÊy mÇm. Bëi vËy, c¸c c©y mÇm cã bao l¸ mÇm t­¬ng ®èi ng¾n ®­îc coi lµ b×nh th­êng nÕu c¸c cÊu tróc kh¸c b×nh th­êng. nguyªn vÑn, mäc ra qua bao l¸ mÇm ë phÇn gÇn ®Ønh (hoÆc Ýt nhÊt ®¹t tíi mét nöa trë lªn) hoÆc chØ cã c¸c khuyÕt tËt nhÑ d¹ng c¸c vÕt biÕn mµu hoÆc thèi; bÞ tæn th­¬ng nhÑ.

- Toµn bé c©y mÇm: TÊt c¶ c¸c cÊu tróc c¬ b¶n b×nh th­êng nh­ ®­îc liÖt kª ë trªn.

b) C¸c c©y mÇm kh«ng b×nh th­êng:

- HÖ rÔ: RÔ s¬ cÊp bÞ khuyÕt tËt d¹ng bÞ cßi cäc hoÆc chïn ng¾n; ph¸t triÓn chËm hoÆc mÊt; bÞ gÉy; bÞ xÎ tõ ®Ønh; c»n cçi; kh¼ng khiu; cã tÝnh h­íng ®Êt ng­îc; trong suèt; bÞ thèi do nhiÔm bÖnh s¬ cÊp.

- HÖ chåi: Trô gi÷a l¸ mÇm (nÕu ph¸t triÓn) bÞ khuyÕt tËt d¹ng bÞ gÉy; bÞ thèi do nhiÔm bÖnh s¬ cÊp. Bao l¸ mÇm bÞ khuyÕt tËt d¹ng bÞ biÕn d¹ng (ch¼ng h¹n, ng¾n vµ dÇy do ¶nh h­ëng cña nhiÔm ®éc thùc vËt); bÞ gÉy; bÞ mÊt; cã ®Ønh bÞ tæn th­¬ng hoÆc mÊt; t¹o thµnh vßng trßn hoÆc vßng xo¾n; vÆn xo¾n chÆt; uèn cong nhiÒu; xÎ qu¸ 1/3 chiÒu dµi tõ ®Ønh; t¸ch ë gèc; kh¼ng khiu; bÞ thèi do nhiÔm bÖnh s¬ cÊp. bÞ khuyÕt tËt d¹ng bÞ biÕn d¹ng; bÞ mÊt; bÞ thèi do nhiÔm bÖnh s¬ cÊp.

- Toµn bé c©y mÇm: Mét hoÆc nhiÒu cÊu tróc c¬ b¶n kh«ng b×nh th­êng nh­ ®­îc liÖt kª ë trªn, hoÆc sù ph¸t triÓn b×nh th­êng bÞ ng¨n c¶n do toµn bé c©y mÇm bÞ khuyÕt tËt d¹ng bÞ biÕn d¹ng; hai c©y dÝnh nhau; cã mµu vµng hoÆc mµu tr¾ng; kh¼ng khiu; trong suèt; bÞ thèi do nhiÔm bÖnh s¬ cÊp.*Nhãm A.1.2.3.2

Thùc vËt 1 l¸ mÇm, kiÓu nÈy mÇm d­íi mÆt ®Êt.

Chi ®¹i diÖn : Lóa (Oryza), Ng« (Zea), Cao l­¬ng (Sorghum)§Æc ®iÓm nÈy mÇm

HÖ chåi kh«ng kÐo dµi vµ l¸ thËt thø nhÊt ph¸t triÓn trong bao l¸ mÇm. Mét phÇn cña l¸ mÇm bÞ biÕn ®æi thµnh d¹ng h×nh khiªn (sculellum), n»m l¹i ë bªn trong néi nhò.

HÖ rÔ gåm mét rÔ s¬ cÊp, th­êng cã l«ng hót, vµ th­êng cã c¸c rÔ thø cÊp ®­îc dïng ®Ó ®¸nh gi¸ c©y mÇm, nÕu rÔ s¬ cÊp bÞ khuyÕt tËt.

Sù ph¸t triÓn cña c©y mÇm trong thêi gian thö nghiÖm


H¹t chÝn gåm cã mét qu¶ dÜnh, cã thÓ lµ h¹t trÇn (ng«, cao l­¬ng), ®­îc bao bäc bëi vá trÊu trªn vµ vá trÊu d­íi vµ ë l¹i cïng víi ®¬n vÞ ®­îc thu ho¹ch (lóa). Ph«i n»m ë mét ®Çu cña qu¶ dÜnh. PhÇn h×nh khiªn (scutellum) n»m l¹i ë trong néi nhò, t¹o thµnh nguån dù tr÷ thøc ¨n chÝnh. PhÇn h×nh khiªn ®Ýnh ë gÇn ®o¹n gi÷a cña trôc ph«i, bao gåm rÔ mÇm ®­îc b¶o vÖ bëi bao rÔ mÇm, vµ chåi mÇm còng ®­îc b¶o vÖ bëi bao l¸ mÇm. PhÇn trôc cña c©y mÇm ë gi÷a ®iÓm ®Ýnh cña h×nh khiªn vµ bao l¸ mÇm gäi lµ trô gi÷a l¸ mÇm.

Khi b¾t ®Çu nÈy mÇm, bao rÔ mÇm chäc thñng qua vá h¹t vµ rÔ s¬ cÊp mäc ra qua bao rÔ mÇm. Th­êng cã nhiÒu rÔ thø cÊp ®­îc sinh ra trong thêi gian thö nghiÖm. TiÕp theo sù xuÊt hiÖn cña rÔ s¬ cÊp lµ sù kÐo dµi cña bao l¸ mÇm cïng víi sù ph¸t triÓn cña l¸ thËt thø nhÊt ë bªn trong mµ sau nµy sÏ mäc ra ë gÇn ®Ønh cña bao l¸ mÇm. (§èi víi tr­êng hîp ®Æc biÖt cña lóa xem phÇn chó thÝch riªng ë d­íi). Trô gi÷a l¸ mÇm cã thÓ kÐo dµi tïy theo loµi ®­îc kiÓm nghiÖm vµ c¸c ®iÒu kiÖn thö nghiÖm.


§¸nh gi¸ c¸c c©y mÇm b×nh th­êng vµ kh«ng b×nh th­êng


a) C¸c c©y mÇm b×nh th­êng:

- HÖ rÔ: RÔ s¬ cÊp nguyªn vÑn hoÆc chØ cã c¸c khuyÕt tËt nhÑ d¹ng c¸c vÕt biÕn mµu hoÆc thèi; c¸c vÕt nøt hoÆc t¸ch ®· liÒn l¹i.L­u ý: C¸c c©y mÇm còng ®­îc coi lµ b×nh th­êng trong tr­êng hîp rÔ s¬ cÊp bÞ khuyÕt tËt nh­ng ®· ph¸t triÓn ®ñ mét sè l­îng rÔ thø cÊp b×nh th­êng.

- HÖ chåi: Trô gi÷a l¸ mÇm nguyªn vÑn hoÆc chØ cã c¸c khuyÕt tËt nhÑ d¹ng c¸c vÕt biÕn mµu hoÆc thèi; c¸c vÕt nøt, t¸ch hoÆc gÉy ®· liÒn l¹i; vÆn xo¾n láng. Bao l¸ mÇm nguyªn vÑn hoÆc chØ cã c¸c khuyÕt tËt nhÑ nh­ c¸c vÕt biÕn mµu hoÆc thèi; vÆn xo¾n láng; xÎ tõ ®Ønh tíi 1/3 hoÆc Ýt h¬n. C¸c l¸ nguyªn vÑn, mäc ra qua bao l¸ mÇm ë gÇn ®Ønh (hoÆc Ýt nhÊt ®¹t tíi mét nöa trë lªn) hoÆc chØ cã c¸c khuyÕt tËt nhÑ nh­ c¸c vÕt biÕn mµu hoÆc thèi; bÞ tæn th­¬ng nhÑ;

- Toµn bé c©y mÇm: TÊt c¶ c¸c cÊu tróc c¬ b¶n b×nh th­êng nh­ ®­îc liÖt kª ë trªn

b) C¸c c©y mÇm kh«ng b×nh th­êng:

- HÖ rÔ: RÔ s¬ cÊp bÞ khuyÕt tËt vµ c¸c rÔ thø cÊp kh«ng ®ñ hoÆc bÞ khuyÕt tËt nh­ bÞ cßi cäc hoÆc chïn ng¾n; ph¸t triÓn chËm hoÆc mÊt; bÞ gÉy; bÞ xÎ tõ ®Ønh; c»n cçi; kh¼ng khiu; cã tÝnh h­íng ®Êt ng­îc; trong suèt; bÞ thèi do nhiÔm bÖnh s¬ cÊp.

- HÖ chåi: Trô gi÷a l¸ mÇm bÞ khuyÕt tËt nh­ bÞ gÉy; t¹o thµnh vßng trßn hoÆc vßng xo¾n; vÆn xo¾n chÆt; bÞ thèi do nhiÔm bÖnh s¬ cÊp. Bao l¸ mÇm bÞ khuyÕt tËt nh­ bÞ biÕn d¹ng; bÞ gÉy; cã ®Ønh bÞ háng hoÆc mÊt; t¹o thµnh vßng trßn hoÆc vßng xo¾n; vÆn xo¾n chÆt; uèn cong nhiÒu; xÎ qu¸ 1/3 chiÒu dµi tõ ®Ønh; t¸ch ë gèc; kh¼ng khiu; bÞ thèi do nhiÔm bÖnh s¬ cÊp. bÞ khuyÕt tËt nh­ mäc Ýt h¬n mét nöa bao l¸ mÇm hoÆc bÞ mÊt; bÞ r¸ch thµnh nhiÒu m¶nh hoÆc bÞ biÕn d¹ng.

- Toµn bé c©y mÇm: Mét hoÆc nhiÒu cÊu tróc c¬ b¶n kh«ng b×nh th­êng nh­ ®­îc liÖt kª ë trªn, hoÆc sù ph¸t triÓn b×nh th­êng bÞ ng¨n c¶n do toµn bé c©y mÇm bÞ khuyÕt tËt nh­ bÞ biÕn d¹ng; hai c©y dÝnh nhau; cã mµu vµng hoÆc mµu tr¾ng; kh¼ng khiu; trong suèt; bÞ thèi do nhiÔm bÖnh s¬ cÊp.

C¸c chó thÝch riªng

Lóa (Oryza sativa): VÒ h×nh th¸i c©y mÇm, lóa h¬i kh¸c so víi hÇu hÕt c¸c loµi kh¸c cña hä Hßa th¶o (Gramineae) th­êng phæ biÕn trong kiÓm nghiÖm h¹t gièng. Khi b¾t ®Çu nÈy mÇm, cÊu tróc ®Çu tiªn xuÊt hiÖn lµ bao l¸ mÇm, tiÕp theo lµ rÔ s¬ cÊp. §é dµi cuèi cïng cña bao l¸ mÇm nãi chung lµ ng¾n, mÆc dï cã kh¸c nhau ®«i chót tïy theo gièng vµ c¸c ®iÒu kiÖn thö nghiÖm. L¸ thø nhÊt sÏ mäc ra qua bao l¸ mÇm bëi vÕt t¸ch ë gÇn ®Ønh vµ t¸ch dÇn xuèng d­íi khi l¸ mäc dÇn. Tuy nhiªn, phÇn gèc cña bao l¸ mÇm kh«ng ®­îc t¸ch h¼n ra, nÕu bÞ t¸ch ra th× c©y mÇm sÏ lµ kh«ng b×nh th­êng. L¸ thø nhÊt chØ cã bÑ l¸ vµ thuêng bÞ cuèn chÆt l¹i, chØ cã l¸ thø hai mäc ra sau l¸ thø nhÊt lµ cã phiÕn l¸ thùc sù. HÖ rÔ gåm rÔ s¬ cÊp vµ rÔ thø cÊp cã c¸c rÔ bªn vµ c¸c rÔ bÊt ®Þnh.

Ng« (Zea mays): Vµo lóc c¸c c©y mÇm ®· ®¹t tíi giai ®o¹n ph¸t triÓn chÝnh x¸c ®Ó ®¸nh gi¸, nghÜa lµ khi l¸ thËt thø nhÊt xuÊt hiÖn, th× bao l¸ mÇm th­êng cã mét vÕt t¸ch dµi tù nhiªn do sù ph¸t triÓn cña c¸c l¸ bªn trong bao l¸ mÇm. NÕu bao l¸ mÇm bÞ t¸ch nh­ng vÉn tiÕp xóc s¸t víi l¸, th× c©y mÇm sÏ ®­îc coi lµ b×nh th­êng. NÕu bao l¸ mÇm bÞ t¸ch rêi ra khái l¸, th× c©y mÇm kh«ng b×nh th­êng.

NÕu l¸ thø nhÊt bÞ qu¨n hoÆc bÞ tæn th­¬ng, nh­ng sù ph¸t triÓn cña l¸ tiÕp theo vµ c¸c bé phËn kh¸c vÉn b×nh th­êng th× c©y mÇm lµ b×nh th­êng. §Ó quyÕt ®Þnh chÝnh x¸c, cã thÓ cÇn ph¶i kÐo dµi thêi gian thö nghiÖm cho ®Õn khi l¸ thø hai hoÆc thø ba ph¸t triÓn.* Nhãm A.1.2.3.3

Thùc vËt 1 l¸ mÇm, cã kiÓu nÈy mÇm d­íi mÆt ®Êt.

Chi ®¹i diÖn : Cao l­¬ng (Hordeum), lóa m× ®en (Secale), lóa m× (Triticum)§Æc ®iÓm nÈy mÇm

HÖ mÇm kh«ng kÐo dµi vµ l¸ thËt thø nhÊt ph¸t triÓn trong bao l¸ mÇm. Mét phÇn cña l¸ mÇm bÞ biÕn ®æi thµnh d¹ng h×nh khiªn (sculellum), vµ n»m l¹i bªn trong néi nhò.

HÖ rÔ gåm mét vµi rÔ sinh s¶n, th­êng cã l«ng hót, kh«ng ph©n biÖt vÒ kÝch th­íc trong thêi gian ®¸nh gi¸.

Sù ph¸t triÓn cña c©y mÇm trong thêi gian thö nghiÖm


H¹t chÝn gåm cã mét qu¶ dÜnh, cã thÓ lµ h¹t trÇn (lóa m×) hoÆc ®­îc bao bäc bëi vá trÊu trªn vµ vá trÊu d­íi vµ cßn l¹i cïng víi ®¬n vÞ ®­îc thu ho¹ch (cao l­¬ng). Ph«i n»m ë mét ®Çu cña qu¶ dÜnh. PhÇn h×nh khiªn (scutellum) n»m l¹i ë trong néi nhò, t¹o thµnh nguån dù tr÷ thøc ¨n chÝnh. Trôc ph«i n»m ë ®Çu d­íi cña rÔ mÇm vµ mét sè luîng mÇm mèng cña c¸c rÔ sinh s¶n. RÔ mÇm ®­îc b¶o vÖ bëi bao rÔ mÇm. Chåi mÇm ë ®Çu trªn cña trôc ph«i còng ®­îc b¶o vÖ bëi bao l¸ mÇm. PhÇn trôc cña c©y mÇm ë gi÷a ®iÓm ®Ýnh cña scutellum vµ bao l¸ mÇm ®­îc gäi lµ trô gi÷a l¸ mÇm.

Khi b¾t ®Çu nÈy mÇm, bao rÔ mÇm chäc thñng qua vá h¹t vµ rÔ s¬ cÊp mäc ra qua bao rÔ mÇm vµ sau ®ã lµ c¸c rÔ sinh s¶n kh¸c. Sù xuÊt hiÖn cña c¸c rÔ sinh s¶n ®­îc tiÕp tôc do sù kÐo dµi cña bao l¸ mÇm cïng víi sù ph¸t triÓn cña l¸ thø nhÊt ë bªn trong bao l¸ mÇm vµ mäc ra ë gÇn ®Ønh cña bao l¸ mÇm. Trô gi÷a l¸ mÇm cã thÓ h¬i kÐo dµi tïy theo loµi vµ c¸c ®iÒu kiÖn thö nghiÖm.


§¸nh gi¸ c¸c c©y mÇm b×nh th­êng vµ kh«ng b×nh th­êng


a) C¸c c©y mÇm b×nh th­êng:

- HÖ rÔ: Ýt nhÊt cã hai rÔ sinh s¶n nguyªn vÑn hoÆc chØ cã c¸c khuyÕt tËt nhÑ nh­ c¸c vÕt biÕn mµu hoÆc thèi

- HÖ chåi: Trô gi÷a l¸ mÇm (nÕu ph¸t triÓn) nguyªn vÑn hoÆc chØ cã khuyÕt tËt nhÑ nh­ c¸c vÕt biÕn mµu hoÆc thèi. Bao l¸ mÇm nguyªn vÑn hoÆc chØ cã c¸c khuyÕt tËt nhÑ nh­ c¸c vÕt biÕn mµu hoÆc thèi; vÆn xo¾n láng; xÎ tõ ®Ønh tíi 1/3 hoÆc Ýt h¬n. nguyªn vÑn, mäc ra qua bao l¸ mÇm ë gÇn ®Ønh (hoÆc Ýt nhÊt ®¹t tíi mét nöa bao l¸ mÇm) hoÆc chØ cã c¸c khuyÕt tËt nhÑ nh­ c¸c vÕt biÕn mµu hoÆc thèi; bÞ tæn th­¬ng nhÑ.

- Toµn bé c©y mÇm: TÊt c¶ c¸c cÊu tróc c¬ b¶n b×nh th­êng nh­ ®­îc liÖt kª ë trªn

b) C¸c c©y mÇm kh«ng b×nh th­êng:

- HÖ rÔ: RÔ sinh s¶n bÞ khuyÕt tËt hoÆc kh«ng ®ñ nh­ bÞ cßi cäc hoÆc chïn ng¾n; ph¸t triÓn chËm; chØ cã mét hoÆc hoµn toµn bÞ mÊt; bÞ gÉy; c»n cçi; kh¼ng khiu; cã tÝnh h­íng ®Êt ng­îc; trong suèt; bÞ thèi do nhiÔm bÖnh s¬ cÊp.

- HÖ chåi: Trô gi÷a l¸ mÇm (nÕu ph¸t triÓn) bÞ khuyÕt tËt nh­ bÞ gÉy; bÞ thèi do nhiÔm bÖnh s¬ cÊp. Bao l¸ mÇm bÞ khuyÕt tËt: nh­ bÞ biÕn d¹ng (ch¼ng h¹n, ng¾n vµ dÇy do ¶nh h­ëng nhiÔm ®éc thùc vËt); bÞ gÉy; bÞ mÊt; cã ®Ønh bÞ tæn th­¬ng hoÆc mÊt; t¹o thµnh vßng trßn hoÆc vßng xo¾n; vÆn xo¾n chÆt; uèn cong nhiÒu; xÎ qu¸ 1/3 chiÒu dµi tõ ®Ønh; t¸ch ë gèc; kh¼ng khiu; bÞ thèi do nhiÔm bÖnh s¬ cÊp. bÞ khuyÕt tËt nh­ mäc ch­a tíi mét nöa bao l¸ mÇm; bÞ mÊt; bÞ qu¨n hoÆc bÞ biÕn d¹ng.

- Toµn bé c©y mÇm: Mét hoÆc nhiÒu cÊu tróc c¬ b¶n kh«ng b×nh th­êng nh­ ®­îc liÖt kª ë trªn, hoÆc sù ph¸t triÓn b×nh th­êng bÞ ng¨n c¶n do toµn bé c©y mÇm bÞ khuyÕt tËt nh­ bÞ biÕn d¹ng; hai c©y dÝnh nhau; cã mµu vµng hoÆc mµu tr¾ng; kh¼ng khiu; trong suèt; bÞ thèi do nhiÔm bÖnh s¬ cÊp.C¸c chó thÝch riªng

ViÖc ®¸nh gi¸ c©y mÇm ph¶i ®­îc tiÕn hµnh khi l¸ thø nhÊt ®· mäc ra khái bao l¸ mÇm ë hÇu hÕt c¸c c©y mÇm. Nh÷ng c©y mÇm, khi kÕt thóc thêi gian thö nghiÖm, ch­a ®¹t tíi giai ®o¹n ph¸t triÓn nµy th× vÉn ®­îc coi lµ b×nh th­êng nÕu c¸c mÆt kh¸c lµ b×nh th­êng, trõ khi l¸ ph¸t triÓn ch­a tíi mét nöa bao l¸ mÇm.

C¸c c©y mÇm cã bao l¸ mÇm bÞ t¸ch, sÏ ®­îc coi lµ b×nh th­êng khi vÕt t¸ch ch¹y tõ ®Ønh xuèng 1/3 chiÒu dµi cña bao l¸ mÇm hoÆc Ýt h¬n. NÕu vÕt t¸ch v­ît qu¸ 1/3 chiÒu dµi, hoÆc nÕu bao l¸ mÇm bÞ t¸ch ë gèc, th× c©y mÇm ph¶i ®­îc coi lµ kh«ng b×nh th­êng. Khi ®¸nh gi¸ chiÒu dµi cña vÕt t¸ch, ph¶i hÕt søc cÈn thËn kh«ng lµm më réng vÕt t¸ch khi nhÊc c©y mÇm ra ®Ó kiÓm tra.

C©y mÇm cã bao l¸ mÇm bÞ m¾c kÑt ë trong vá trÊu hoÆc vá qu¶, ®­îc coi lµ b×nh th­êng khi sù ph¸t triÓn cña c¸c bé phËn kh¸c lµ b×nh th­êng, nh­ng ®­îc coi lµ kh«ng b×nh th­êng nÕu thÊy sù ph¸t triÓn bÞ chËm so víi c¸c c©y mÇm kh¸c.

C¸c mÉu h¹t gièng cña c¸c loµi ngò cèc ®· xö lý hãa chÊt ®­îc ®Æt nÈy mÇm ë trªn gi¸ thÓ nh©n t¹o (®Æc biÖt lµ giÊy), th­êng sinh ra c¸c c©y mÇm víi c¸c triÖu chøng nhiÔm ®éc thùc vËt, ch¼ng h¹n c¸c bao l¸ mÇm ng¾n vµ phång vµ c¸c rÔ sinh s¶n chïn ng¾n (H×nh 42). NÕu cã mét sè l­îng nhiÒu c¸c c©y mÇm nh­ thÕ ë trong phÐp thö, th× ph¶i lµm l¹i thö nghiÖm ë trong ®Êt. §Êt cã thÓ cho phÐp ®¸nh gi¸ mÉu chÝnh x¸c h¬n. Nh÷ng c©y mÇm vÉn cã triÖu chøng nhiÔm ®éc ë trong ®Êt sÏ ®­îc coi lµ kh«ng b×nh th­êng.

* Nhãm A.2.1.1.1

Thùc vËt 2 l¸ mÇm, cã kiÓu nÈy mÇm trªn mÆt ®Êt.

Chi ®¹i diÖn: Cñ c¶i ®­êng (Beta), c¶i b¾p (Brassica), cµ rèt (Daucus), h­íng d­¬ng (Helianthus), xµ l¸ch (Lactuca).§Æc ®iÓm nÈy mÇm

HÖ mÇm gåm cã trô d­íi l¸ mÇm kÐo dµi vµ hai l¸ mÇm víi ®iÓm sinh tr­ëng n»m ë gi÷a; kh«ng cã sù kÐo dµi cña trô trªn l¸ mÇm trong thêi gian thö nghiÖm; trô trªn l¸ mÇm vµ chåi ®Ønh th­êng kh«ng thÊy râ.

HÖ rÔ gåm cã mét rÔ s¬ cÊp, th­êng cã l«ng hót, ph¶i ph¸t triÓn tèt, v× c¸c rÔ thø cÊp kh«ng ®­îc dïng ®Ó ®¸nh gi¸ c©y mÇm, nÕu rÔ s¬ cÊp bÞ khuyÕt tËt.

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương