TuyÓn tËp tiªu chuÈn trång trät 10 tcn 322 2003tải về 2.98 Mb.
trang7/13
Chuyển đổi dữ liệu02.12.2017
Kích2.98 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13

X¸c ®Þnh sè l­îng h¹t kh¸c loµiB¶ng 3.A.1. Sai sè cho phÐp gi÷a 2 kÕt qu¶ x¸c ®Þnh h¹t kh¸c loµi khi c¸c phÐp thö ®­îc lµm trªn cïng hoÆc kh¸c mÉu göi, ë cïng hoÆc kh¸c phßng kiÓm nghiÖm (phÐp thö 2 chiÒu, møc ý nghÜa 5%)

KÕt qu¶ trung b×nh cña 2 phÐp thö

Sai sè cho phÐp

KÕt qu¶ trung b×nh cña 2 phÐp thö

Sai sè cho phÐp

KÕt qu¶ trung b×nh cña 2 phÐp thö

Sai sè cho phÐp

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

3

4

5 - 67 - 8

9 - 10


11 - 13

14 - 15


16 - 18

19 - 22


23 - 25

26 - 29


30 - 33

34 - 37


38 - 42

43 - 47


48 - 52

53 - 57


58 - 63

64 - 69


70 - 75


5

6

78

9

1011

12

1314

15

1617

18

1920

21

2223

24


76 - 81

82 - 88


89 - 95

96 - 102


103 - 110

111 - 117

118 - 125

126 - 133

134 - 142

143 - 151

152 - 160

161 - 169

170 - 178

179 - 188

189 - 198

199 - 209

210 - 219

220 - 230

231 - 241

242 - 25225

26

2728

29

3031

32

3334

35

3637

38

3940

41

4243

44


253 - 264

265 - 276

277 - 288

289 - 300

301 - 313

314 - 326

327 - 339

340 - 353

354 - 366

367 - 380

381 - 394

395 - 409

410 - 424

425 - 439

440 - 454

455 - 469

470 - 485

486 - 501

502 - 518

519 - 53445

46

4748

49

5051

52

5354

55

5657

58

5960

61

6263

64
B¶ng 3.A.2. Sai sè cho phÐp gi÷a 2 kÕt qu¶ x¸c ®Þnh h¹t kh¸c loµi khi c¸c phÐp thö ®­îc lµm trªn c¸c mÉu göi kh¸c nhau, mÉu thø hai ®­îc lµm ë cïng hoÆc kh¸c phßng kiÓm nghiÖm (phÐp thö 1 chiÒu, møc ý nghÜa 5%)

KÕt qu¶ trung b×nh cña 2 phÐp thö

Sai sè cho phÐp

KÕt qu¶ trung b×nh cña 2 phÐp thö

Sai sè cho phÐp

KÕt qu¶ trung b×nh cña 2 phÐp thö

Sai sè cho phÐp

KÕt qu¶ trung b×nh cña 2 phÐp thö

Sai sè cho phÐp

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

3 - 4

4 - 6


7 - 8

9 - 11


12 - 14

15 - 17


18 - 21

22 - 25


26 - 30

31 - 34


35 - 40

41 - 45


46 - 52

53 - 58


59 - 65

5

6

78

9

1011

12

1314

15

1617

18

1966 - 72

73 - 79


80 - 87

88 - 95


96-104

105-113


114-122

123-131


132-141

142-152


153-162

163-173


174-186

187-198


199-210

20

21

2223

24

2526

27

2829

30

3132

33

34211-223

224-235


236-249

250-262


263-276

277-290


291-305

306-320


321-336

337-351


352-367

368-386


387-403

404-420


421-438

35

36

3738

39

4041

42

4344

45

4647

48

49
439-456

457-474


475-493

494-513


514-532

533-552


50

51

5253

54

55
Phô lôc Ch­¬ng 4

kiÓm tra h¹t kh¸c gièng
4.3.A. C¸c nguyªn t¾c chung

Trong c¸c phÐp thö kiÓm tra h¹t kh¸c gièng, chñ yÕu lµ do c¸n bé thùc hiÖn phÐp thö tù ®¸nh gi¸. Khi sö dông quyÒn tù quyÕt ®Þnh nµy, ng­êi c¸n bé ph©n tÝch ph¶i quan t©m thu thËp nh÷ng kiÕn thøc vµ kinh nghiÖm th«ng qua c¸c tµi liÖu trong n­íc vµ quèc tÕ.

CÇn ph¶i cã mÉu chuÈn ®Ó so s¸nh, vµ trong tr­êng hîp cÇn thiÕt ph¶i x¸c ®Þnh tÝnh ®óng gièng cña mÉu göi th× ph¶i kiÓm tra c©y mÇm hoÆc c©y trong nhµ kÝnh hoÆc trong « ngoµi ®ång. Ph­¬ng ph¸p kiÓm tra c©y ë ngoµi ®ång sÏ ®­îc tiÕn hµnh theo ph­¬ng ph¸p hËu kiÓm.

4.5.2.A. KiÓm tra h¹t gièng

(a) Ph­¬ng ph¸p kiÓm tra h×nh th¸i

- §èi víi lóa, m×, m¹ch, cao l­¬ng:

C¸c ®Æc ®iÓm h×nh th¸i sau ®©y th­êng ®­îc sö dông ®Ó ph©n biÖt h¹t kh¸c gièng: mµu s¾c vá trÊu, h×nh d¹ng h¹t, møc ®é to nhá, tû lÖ dµi/réng, ®Çu h¹t (má h¹t), l«ng ë vá trÊu vµ cuèng h¹t (dµi hay ng¾n, dµy hay th­a), tû lÖ vÕt tÝch cña vßi nhôy c¸i ë vá trÊu (nÕu cã), mµu s¾c cña h¹t g¹o...

- §èi víi ®Ëu t­¬ng:

H×nh d¹ng h¹t, ®é to nhá cña h¹t, mµu s¾c cña vá h¹t, ®é bãng nh½n, t×nh tr¹ng phÊn ë vá h¹t, h×nh d¹ng vµ mµu s¾c cña rèn h¹t...

- §èi víi c¸c gièng hµnh tái:

H×nh d¹ng h¹t, ®é to nhá, mµu s¾c, cÊu t¹o bÒ mÆt cña vá h¹t, h×nh d¹ng vµ mµu s¾c cña rèn h¹t...

(b) Ph­¬ng ph¸p kiÓm tra b»ng ho¸ chÊt

- §èi víi lóa, m×, m¹ch, cao l­¬ng:

Ph¶n øng mµu trong dung dÞch phenol pha lo·ng lµ mét ®Æc ®iÓm cã Ých, ®Æc biÖt lµ ë lóa m×. Ng©m h¹t ë trong n­íc cÊt qua 1 ®ªm. §æ n­íc ®i vµ ®Æt h¹t lªn giÊy läc ë trong ®Üa petri vµ thªm mét vµi giät phenol 1%. Ph©n lo¹i c¸c h¹t theo møc ®é nhuém mµu. C¸c gièng sÏ cã mµu n©u ®Æc tr­ng thay ®æi tõ nh¹t ®Õn rÊt ®Ëm.

- §èi víi ®Ëu t­¬ng:

Bãc vá h¹t vµ bá riªng tõng h¹t vµo èng nghiÖm, nhá thªm 1 ml n­íc cÊt, ®un s«i trong 1 giê råi nhá 10 giät dung dÞch 0,5% H2O2, sau 10 phót l¹i nhá thªm 1 giät dung dÞch 0,1 H2O2; sau 1 phót quan s¸t mµu s¾c cña tõng h¹t trong èng nghiÖm vµ so s¸nh víi mÉu ®èi chøng.

B¶ng 4.A.1. Sai sè cho phÐp gi÷a 2 kÕt qu¶ x¸c ®Þnh h¹t kh¸c gièng khi c¸c phÐp thö ®­îc lµm trªn cïng hoÆc kh¸c mÉu göi, ë cïng hoÆc kh¸c phßng kiÓm nghiÖm (phÐp thö 2 chiÒu, møc ý nghÜa 5%)


KÕt qu¶ trung b×nh cña 2 mÉu ph©n tÝch

Sai sè cho phÐp

KÕt qu¶ trung b×nh cña 2 mÉu ph©n tÝch

Sai sè cho phÐp

KÕt qu¶ trung b×nh cña 2 mÉu ph©n tÝch

Sai sè cho phÐp

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

3

4

5 - 67 - 8

9 - 10


11 - 13

14 - 15


16 - 18

19 - 22


23 - 25

26 - 29


30 - 33

34 - 37


38 - 42

43 - 47


48 - 52

53 - 57


58 - 63

64 - 69


70 - 75


5

6

78

9

1011

12

1314

15

1617

18

1920

21

2223

24


76 - 81

82 - 88


89 - 95

96 - 102


103 - 110

111 - 117

118 - 125

126 - 133

134 - 142

143 - 151

152 - 160

161 - 169

170 - 178

179 - 188

189 - 198

199 - 209

210 - 219

220 - 230

231 - 241

242 - 25225

26

2728

29

3031

32

3334

35

3637

38

3940

41

4243

44


253 - 264

265 - 276

277 - 288

289 - 300

301 - 313

314 - 326

327 - 339

340 - 353

354 - 366

367 - 380

381 - 394

395 - 409

410 - 424

425 - 439

440 - 454

455 - 469

470 - 485

486 - 501

502 - 518

519 - 53445

46

4748

49

5051

52

5354

55

5657

58

5960

61

6263

64B¶ng 4.A.2. Sai sè cho phÐp gi÷a 2 kÕt qu¶ x¸c ®Þnh h¹t kh¸c gièng khi c¸c phÐp thö ®­îc lµm trªn c¸c mÉu göi kh¸c nhau, mÉu thø hai ®­îc lµm ë cïng hoÆc kh¸c phßng kiÓm nghiÖm (phÐp thö 1 chiÒu, møc ý nghÜa 5%)

KÕt qu¶ trung b×nh cña 2 mÉu ph©n tÝch

Sai sè cho phÐp

KÕt qu¶ trung b×nh cña 2 mÉu ph©n tÝch

Sai sè cho phÐp

KÕt qu¶ trung b×nh cña 2 mÉu ph©n tÝch

Sai sè cho phÐp

KÕt qu¶ trung b×nh cña 2 mÉu ph©n tÝch

Sai sè cho phÐp

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

3 - 4

4 - 6


7 - 8

9 - 11


12 - 14

15 - 17


18 - 21

22 - 25


26 - 30

31 - 34


35 - 40

41 - 45


46 - 52

53 - 58


59 - 65

5

6

78

9

1011

12

1314

15

1617

18

1966 - 72

73 - 79


80 - 87

88 - 95


96-104

105-113


114-122

123-131


132-141

142-152


153-162

163-173


174-186

187-198


199-210

20

21

2223

24

2526

27

2829

30

3132

33

34211-223

224-235


236-249

250-262


263-276

277-290


291-305

306-320


321-336

337-351


352-367

368-386


387-403

404-420


421-438

35

36

3738

39

4041

42

4344

45

4647

48

49
439-456

457-474


475-493

494-513


514-532

533-552


50

51

5253

54

55
Phô lôc Ch­¬ng 5


Thö nghiÖm nÈy mÇm
5.5.A. Yªu cÇu ®èi víi vËt liÖu vµ m«i tr­êng ®Æt nÈy mÇm

5.5.A.1. Yªu cÇu ®èi víi vËt liÖu

(1) GiÊy

GiÊy ®Æt nÈy mÇm ph¶i ®ñ møc ®é xèp vµ dai; cã kh¶ n¨ng thÊm n­íc tèt vµ gi÷ ®­îc n­íc cho ®Õn khi kÕt thóc thö nghiÖm; s¹ch nÊm, vi khuÈn vµ c¸c chÊt ®éc h¹i cã ¶nh h­ëng ®Õn sù nÈy mÇm cña h¹t gièng vµ sù ph¸t triÓn cña c©y mÇm; pH = 6,0-7,5.

Cã thÓ dïng c¸c lo¹i giÊy nh­: giÊy läc, giÊy thÊm, giÊy lau... nh­ng ph¶i b¶o ®¶m c¸c yªu cÇu trªn.

(2) C¸t

C¸t ph¶i cã kÝch th­íc ®ång ®Òu, ®­êng kÝnh n»m trong kho¶ng 0,05- 0,8mm; kh«ng lÉn c¸c h¹t gièng; cã kh¶ n¨ng gi÷ ®ñ n­íc vµ kh«ng khÝ cho ®Õn khi kÕt thóc thö nghiÖm; s¹ch nÊm, vi khuÈn vµ c¸c chÊt ®éc h¹i lµm ¶nh h­ëng ®Õn sù nÈy mÇm cña h¹t gièng vµ sù ph¸t triÓn cña c©y mÇm; pH = 6,0-7,5 .

C¸t sau khi dïng cã thÓ röa s¹ch, sÊy kh« hoÆc khö trïng ®Ó dïng l¹i

(3) §Êt

§Êt ph¶i cã chÊt l­îng tèt, kh«ng vãn côc, kh«ng cã nh÷ng hßn to qu¸ ; kh«ng lÉn c¸c h¹t gièng; s¹ch nÊm, vi khuÈn, tuyÕn trïng vµ c¸c chÊt ®éc h¹i lµm ¶nh h­ëng ®Õn sù nÈy mÇm cña h¹t gièng vµ sù ph¸t triÓn cña c©y mÇm; gi÷ ®ñ n­íc vµ kh«ng khÝ cho ®Õn khi kÕt thóc thö nghiÖm ; pH = 6,0-7,5.

§Êt chØ nªn dïng 1 lÇn, kh«ng nªn dïng l¹i.

(4) N­íc

N­íc ®­îc dïng ®Ó lµm Èm m«i tr­êng ph¶i s¹ch c¸c t¹p chÊt h÷u c¬ vµ v« c¬; pH = 6,0-7,5.

Cã thÓ dïng n­íc m¸y, n­íc cÊt hoÆc n­íc ®· khö ion.

5.5.A.2. Yªu cÇu ®èi víi m«i tr­êng

(1) §é Èm vµ kh«ng khÝ

- Mái tr­êng lu«n lu«n ph¶i gi÷ Èm ®Ó ®¸p øng nhu cÇu vÒ n­íc cho h¹t nÈy mÇm. Tuy nhiªn, l­îng Èm kh«ng nªn qu¸ møc cÇn thiÕt lµm h¹n chÕ sù th«ng khÝ. L­îng n­íc ban ®Çu cÇn ®Ó gi÷ Èm phô thuéc vµo lo¹i vËt liÖu dïng ®Æt nÈy mÇm, kÝch th­íc cña h¹t gièng vµ yªu cÇu vÒ n­íc cña loµi c©y trång. CÇn tr¸nh ph¶i cho thªm n­íc vÒ sau v× sÏ lµm t¨ng sù kh¸c nhau gi÷a c¸c lÇn nh¾c l¹i, nh­ng ph¶i chó ý ®Ó m«i tr­êng kh«ng bÞ kh« vµ ®ñ n­íc liªn tôc trong suèt thêi gian thö nghiÖm.

- Khi dïng ph­¬ng ph¸p ®Æt n¶y mÇm gi÷a giÊy hoÆc trong c¸t, trong ®Êt ph¶i chó ý kh«ng nÐn c¸t, kh«ng cuén giÊy hoÆc buéc chÆt qu¸ ®Ó ®¶m b¶o ®ñ kh«ng khÝ cho h¹t n¶y mÇm.
(2) NhiÖt ®é

§iÒu kiÖn nhiÖt ®é ®Æt n¶y mÇm ®èi víi tõng loµi cô thÓ ®­îc qui ®Þnh ë b¶ng 5.A. vµ ph¶i ®­îc ®o t¹i n¬i ®Æt h¹t. NhiÖt ®é nµy ph¶i ®ång ®Òu ë trong tñ nÈy mÇm, buång nÈy mÇm hoÆc phßng nÈy mÇm. NÕu kh«ng cã ®iÒu kiÖn trang bÞ c¸c thiÕt bÞ ®Ó ®Æt nÈy mÇm nh­ qui ®Þnh th× cã thÓ dïng nguån nhiÖt tõ ¸nh s¸ng mÆt trêi hoÆc ¸nh s¸ng nh©n t¹o nh­ng ph¶i b¶o ®¶m møc nhiÖt ®é nh­ qui ®Þnh.

Tuú theo ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña mÉu thö mµ cã thÓ lùa chän mét trong c¸c møc nhiÖt ®é qui ®Þnh ë b¶ng 5.A. NÕu mÉu ®Æt ë ®iÒu kiÖn nhiÖt ®é thay ®æi liªn tôc th× møc nhiÖt ®é thÊp cÇn gi÷ trong 16 giê, møc nhiÖt ®é cao trong 8 giê.

(3) ¸nh s¸ng

¸nh s¸ng nãi chung cÇn thiÕt ®Ó c©y mÇm ph¸t triÓn tèt vµ dÔ gi¸m ®Þnh. V× vËy nªn ®Æt n¶y mÇm ë ®iÒu kiÖn ¸nh s¸ng tù nhiªn hoÆc ph¶i chiÕu s¸ng b»ng nguån ¸nh s¸ng nh©n t¹o. C©y mÇm mäc trong tèi th­êng cã mµu vµng vµ tr¾ng, dÔ bÞ nhiÔm bÖnh. Ngoµi ra, mét sè khuyÕt tËt nh­ thiÕu diÖp lôc tè th­êng kh«ng ph¸t hiÖn ®­îc.

Tuy nhiªn, ®èi víi nh÷ng loµi thÝch øng n¶y mÇm trong tèi th× khi tiÕn hµnh thö nghiÖm kh«ng cÇn ®iÒu kiÖn ¸nh s¸ng.

5.6.2.A. C¸c ph­¬ng ph¸p ®Æt nÈy mÇm

(1) Ph­¬ng ph¸p dïng giÊy- Ph­¬ng ph¸p ®Æt trªn bÒ mÆt giÊy (top of paper)

H¹t ®­îc ®Æt trªn bÒ mÆt cña mét hoÆc vµi líp giÊy ®· thÊm ®ñ n­íc. Sau ®ã ®Æt vµo thiÕt bÞ ñ mÇm Jacobsen, hoÆc ®Æt vµo ®Üa petri cã n¾p ®Ëy hoÆc cho vµo tói nilon ®Ó tr¸nh bèc h¬i n­íc, råi ®­a vµo tñ nÈy mÇm hoÆc buång nÈy mÇm.- Ph­¬ng ph¸p ®Æt gi÷a giÊy (between paper)

H¹t ®­îc ®Æt nÈy mÇm gi÷a 2 líp giÊy ®· thÊm ®ñ n­íc, ®Ó ph¼ng hoÆc ph¶i gÊp mÐp, hoÆc ph¶i cuén l¹i råi cho vµo tói nilon vµ ®Æt vµo tñ nÈy mÇm hoÆc buång nÈy mÇm, gi÷ ë vÞ trÝ ®Æt th¼ng ®øng.

- Ph­¬ng ph¸p ®Æt trong giÊy gÊp (pleated paper)

H¹t ®­îc ®Æt trong c¸c ng¨n cña mét d¶i giÊy gÊp (nh­ kiÓu ®µn accordeon), ®Æt vµo trong khay, råi ®­a vµo tñ nÈy mÇm hoÆc buång nÈy mÇm.

(2) Ph­¬ng ph¸p dïng c¸t

- Ph­¬ng ph¸p ®Æt trªn c¸t (top of sand)

H¹t ®­îc ®Æt ®Òu vµ Ên nhÑ vµo trong bÒ mÆt c¸t.- Ph­¬ng ph¸p ®Æt trong c¸t (in sand)

H¹t ®­îc ®Æt trªn mét líp c¸t dµy, ®ñ Èm vµ ®­îc phñ b»ng 1 líp c¸t kh¸c, ®ñ Èm vµ dµy kho¶ng 10-20mm tuú theo kÝch th­íc cña h¹t. §Ó ®¶m b¶o sù th«ng khÝ ®­îc tèt, tr­íc khi ®Æt h¹t nªn cµo líp c¸t ë ®¸y cho thËt xèp.

C¸t cã thÓ dïng thay cho giÊy khi cÇn gi¸m ®Þnh c¸c mÉu bÞ nhiÔm bÖnh nÆng hoÆc ®Ó kiÓm tra l¹i kÕt qu¶ trong nh÷ng tr­êng hîp nghi ngê. Tuy nhiªn, ®èi víi nh÷ng tr­êng hîp nh­ vËy th× dïng ®Êt vÉn lµ m«i tr­êng thÝch hîp nhÊt.

(3) Ph­¬ng ph¸p dïng ®Êt

§Êt th­êng ®­îc dïng lµm m«i tr­êng nÈy mÇm trong c¸c tr­êng hîp khi c©y mÇm cã triÖu chøng nhiÔm ®éc hoÆc viÖc gi¸m ®Þnh c©y mÇm trong m«i tr­êng giÊy hoÆc c¸t vÉn cßn nghi ngê.

5.6.3.A.1. C¸c ph­¬ng ph¸p xö lý ph¸ ngñ

- B¶o qu¶n kh«: §èi víi nh÷ng loµi cã tr¹ng th¸i ngñ nghØ ng¾n th× chØ cÇn b¶o qu¶n mÉu ë n¬i kh« r¸o trong mét thêi gian ng¾n

- Lµm l¹nh: C¸c mÉu nh¾c l¹i ®­îc ®Æt tiÕp xóc víi gi¸ thÓ Èm vµ gi÷ ë nhiÖt ®é thÊp tr­íc khi ®Æt ë ®iÒu kiÖn nhiÖt ®é nh­ qui ®Þnh ë b¶ng 5.A.

C¸c h¹t c©y n«ng nghiÖp th­êng ®­îc ®Ó nhiÖt ®é 5-100C trong 7 ngµy.

-SÊy kh«: C¸c mÉu nh¾c l¹i ®­îc sÊy kh« ë nhiÖt ®é 30-350C trong thêi gian tèi ®a lµ 7 ngµy tr­íc khi ®Æt ë nhiÖt ®é nÈy mÇm qui ®Þnh.

§èi víi mét sè loµi nhiÖt ®íi vµ ¸ nhiÖt ®íi, nhiÖt ®é sÊy cã thÓ lµ 40-450C (ch¼ng h¹n: l¹c < 400C, lóa < 500C ).

- ChiÕu s¸ng: MÉu ®­îc chiÕu s¸ng 8/24 giê t­¬ng øng víi thêi gian cña nhiÖt ®é cao khi h¹t ®­îc ®Æt nÈy mÇm theo chÕ ®é nhiÖt ®é thay ®æi.

- Hãa chÊt: Nitrat kali (KNO3 0,2%): Dïng dung dÞch KNO3 0,2% ®Ó lµm Èm gi¸ thÓ thay cho n­íc.

Axit giberelic (GA): Dung dÞch GA3 0,05% ®­îc dïng ®Ó lµm Èm gi¸ thÓ thay cho n­íc. Khi h¹t ngñ nghØ Ýt th× cã thÓ dïng nång ®é 0,02%; khi h¹t ngñ nghØ nhiÒu th× dïng nång ®é cao h¬n nh­ng kh«ng ®­îc qu¸ 0,1%.

5.6.3.A.2. C¸c biÖn ph¸p xö lý h¹t cøng

- Ng©m n­íc: Ng©m h¹t trong n­íc 24- 48 giê, sau ®ã ®Æt nÈy mÇm nh­ qui ®Þnh.

- Xö lý b»ng c¬ häc: Dïng c¸c dông cô thÝch hîp ®Ó chäc thñng vá h¹t hoÆc c¾t, mµi vá h¹t ë phÇn kh«ng cã ph«i ®Ó kÝch thÝch cho h¹t nÈy mÇm.

- Xø lý b»ng axit: Ng©m h¹t trong dung dÞch axit H2SO4 hoÆc HNO3 ®Ëm ®Æc trong mét thêi gian thÝch hîp, sau ®ã röa s¹ch h¹t tr­íc khi ®Æt nÈy mÇm. Thêi gian ng©m h¹t tïy theo tõng loµi c©y trång, ph¶i th­êng xuyªn kiÓm tra h¹t khi thÊy vá h¹t cã vÕt rç do axit ¨n mßn lµ ®­îc.§èi víi lóa, sau khi sÊy kh« ë nhiÖt ®é 45-500C cã thÓ ng©m h¹t b»ng dung dÞch HNO3 b×nh th­êng trong 24 giê.

5.6.5.A. H­íng dÉn kiÓm tra c©y mÇm

5.6.5.A.1. M· sè h­íng dÉn kiÓm tra c©y mÇm theo chi (genus)


TT

C©y trång

Chi (genus)

M· sè

1

BÇu

Lagenaria

A.2.1.1.2

2

BÝ ®ao

Benincasa

A.2.1.1.2

3

BÝ ng«, bÝ rî

Cucurbita

A.2.1.1.2

4

B«ng

Gossypium

A.2.1.1.2

5Solanum

A.2.1.1.1

6

Cµ chua

Lycopersicum

A.2.1.1.1

7

Cµ rèt

Daucus

A.2.1.1.1

8

C¶i b¾p, c¶i bÑ, c¶i th×a, c¶i canh, c¶i dÇu, su-l¬

Brassica

A.2.1.1.1

9

C¶i cñ

Raphanus

A.2.1.1.1

10

C¶i cóc

Chrysanthemum

A.2.1.1.1

11

C¶i xoong

Nasturtium

A.2.1.1.1

12

Cao l­¬ng

Sorghum

A.1.2.3.2

13

Cñ c¶i ®­êng

Beta

A.2.1.1.1

14

D­a bë

Melo

A.2.1.1.2

15

D­a hÊu

Citrulus

A.2.1.1.2

16

D­a chuét, d­a gang

Cucumis

A.2.1.1.2

17

§¹i m¹ch

Hordeum

A.1.2.3.3

18

§ay

Corchorus

A.2.1.1.1

19

§Ëu chiÒu

Cajanus

A.2.2.2.2

20

§Ëu kiÕm

Canavalia

A.2.2.2.2

21

§Ëu t­¬ng

Glycine

A.2.1.2.2

22

§Ëu ngù, ®Ëu t©y

Phasaeolus

A.2.1.2.2

23

§Ëu Hµ-lan

Pisum

A.2.2.2.2

24

§Ëu rång

Psophocarpus

A.2.1.2.2

25

§Ëu r¨ng ngùa

Vicia

A.2.2.2.2

26

§Ëu ®á, ®Ëu ®en, ®Ëu ®òa, ®Ëu nho nhe

Vigna

A.2.1.2.2

27

§iÒn thanh

Sesbania

A.2.1.2.2

28

Hµnh tái

Allium

A.1.1.1.1

29

H­íng d­¬ng

Helianthus

A.2.1.1.1

30Eleusine

A.1.2.3.1

3`

L¹c

Arachis

A.2.1.2.2

32

Lóa

Oryza

A.1.2.3.2

33

Lóa m×

Triticum

A.1.2.3.3

34

Lóa m× ®en

Secale

A.1.2.3.3

35

M­íp t©y

Hibiscus

A.2.1.1.2

36

M­íp h­¬ng, m­íp ta

Luffa

A.2.1.1.2

37

M­íp ®¾ng

Momordica

A.2.1.1.2

38

Ng«

Zea

A.1.2.3.2

39

ít

Capsicum

A.2.1.1.1

40

Rau cÇn

Apium

A.2.1.1.1

41

Rau dÒn

Amaranthus

A.2.1.1.1

42

Rau mïi

Coriandrum

A.2.1.1.1

43

Rau muèng

Ipomoea

A.2.1.1.1

44

Su-su

Sechium

A.2.1.1.2

45

ThÇu dÇu

Ricinus

A.2.1.1.1

46

Thuèc l¸

Nicotiana

A.2.1.1.1

47

Võng

Sesamum

A.2.1.1.1

48

Xµ l¸ch

Lactuca

A.2.1.1.1

49

YÕn m¹ch

Avena

A.1.2.3.3


5.6.5.A.2. H­íng dÉn ®¸nh gi¸ c©y mÇm theo m· sè

* Nhãm A 1.1.1.1

Thùc vËt mét l¸ mÇm, kiÓu nÈy mÇm trªn mÆt ®Êt (l¸ mÇm ®­îc n©ng lªn khái mÆt ®Êt).
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương