TuyÓn tËp tiªu chuÈn trång trät 10 tcn 322 2003tải về 2.98 Mb.
trang11/13
Chuyển đổi dữ liệu02.12.2017
Kích2.98 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

B¶ng D.2. Sè l­îng mÉu cÇn lÊy vµ gi¸ trÞ H cho phÐp tèi ®a


Sè l­îng mÉu cÇn lÊy phô thuéc vµo sè l­îng bao chøa cña l« h¹t gièng vµ gi¸ trÞ H cho phÐp tèi ®a vÒ tÝnh kh«ng ®ång nhÊt cña l« h¹t gièng ë møc ý nghÜa x¸c suÊt 1%.


Sè l­îng bao chøa cña l« h¹t gièng (No)

Sè l­îng bao cÇn lÊy mÉu (N)

Gi¸ trÞ H cho phÐp tèi ®a ®èi víi chØ tiªu ®é s¹ch vµ nÈy mÇm

Gi¸ trÞ H cho phÐp tèi ®a ®èi víi chØ tiªu h¹t kh¸c loµi vµ h¹t kh¸c gièng

H¹t kh«ng cã vá r¸p

H¹t cã vá r¸p

H¹t kh«ng cã vá r¸p

H¹t cã vá r¸p

5

5

2.55

2.78

3.25

5.10

6

6

2.22

2.42

2.83

4.44

7

7

1.98

2.17

2.52

3.98

8

8

1.80

1.97

2.30

3.61

9

9

1.66

1.81

2.11

3.32

10

10

1.55

1.69

1.97

3.10

11-15

11

1.45

1.58

1.85

2.90

16-25

15

1.19

1.31

1.51

2.40

26-35

17

1.10

1.20

1.40

2.20

36-49

18

1.07

1.16

1.36

2.13

50 hoÆc h¬n

20

0.99

1.09

1.26

2.00

C¸c bao chøa dïng ®Ó lÊy mÉu ®­îc chän mét c¸ch hoµn toµn ngÉu nhiªn. MÉu ®­îc lÊy ra tõ mét bao ph¶i ®uîc lÊy ë ®Ønh, ë gi÷a vµ ë ®¸y bao. Khèi l­îng mÉu kh«ng ®­îc Ýt h¬n mét nöa khèi l­îng ®­îc nªu ë B¶ng 1.A, cét 3.3.3. C¸ch tiÕn hµnh thö nghiÖm

ChØ tiªu ®­îc chän ®Ó kiÓm tra tÝnh kh«ng ®ång nhÊt cã thÓ lµ:  1. Tû lÖ phÇn tr¨m khèi l­îng cña mét thµnh phÇn bÊt kú cña phÐp thö ®é s¹ch

  2. Tû lÖ phÇn tr¨m cña mét thµnh phÇn bÊt kú cña phÐp thö nÈy mÇm

  3. Tæng sè c¸c h¹t hoÆc sè h¹t cña mét loµi hoÆc gièng trong phÐp thö h¹t kh¸c loµi hoÆc h¹t kh¸c gièng.

Trong phßng thÝ nghiÖm, c¸c mÉu ph©n tÝch sÏ ®­îc lÊy ra ë tõng mÉu vµ ®­îc thö nghiÖm mét c¸ch ®éc lËp vÒ chØ tiªu ®­îc chän ®Ó kiÓm tra.

  1. Cã thÓ sö dông tû lÖ phÇn tr¨m khèi l­îng cña bÊt kú thµnh phÇn nµo trong phÐp thö ®é s¹ch-ch¼ng h¹n h¹t s¹ch, h¹t kh¸c loµi hoÆc t¹p chÊt. MÉu ph©n tÝch cã khèi l­îng ®­îc tÝnh to¸n ®ñ 1.000 h¹t tõ mçi mÉu. Mçi mÉu ph©n tÝch sÏ ®­îc t¸ch thµnh hai phÇn: mét phÇn ®­îc chän vµ mét phÇn cßn l¹i.

  2. Cã thÓ sö dông bÊt kú d¹ng h¹t hoÆc c©y mÇm cã thÓ x¸c ®Þnh ®­îc trong phÐp thö nÈy mÇm-ch¼ng h¹n c¸c c©y mÇm b×nh th­êng, c©y mÇm kh«ng b×nh th­êng hoÆc c¸c h¹t cøng, h¹t sèng, h¹t chÕt. Tõ mçi mÉu, phÐp thö nÈy mÇm cña 100 h¹t ®­îc tiÕn hµnh cïng lóc vµ thùc hiÖn theo ®óng c¸c ®iÒu kiÖn nªu ë B¶ng 5A.

  3. Cã thÓ ®Õm c¸c h¹t kh¸c loµi hoÆc h¹t kh¸c gièng cña bÊt kú thµnh phÇn nµo cã thÓ ®Õm ®­îc-ch¼ng h¹n h¹t cña mét loµi ®­îc chØ ®Þnh, hoÆc tÊt c¶ c¸c h¹t kh¸c loµi, h¹t kh¸c gièng. Mçi mÉu ph©n tÝch ph¶i cã khèi l­îng tÝnh to¸n ®Ó chøa kho¶ng 10 000 h¹t vµ ®Õm sè l­îng h¹t cña mét loµi ®­îc chän hoÆc toµn bé h¹t kh¸c loµi, h¹t kh¸c gièng.

3.4. Sö dông B¶ng D.2 vµ b¸o c¸o kÕt qu¶

B¶ng D.2 chØ ra gi¸ trÞ H víi x¸c suÊt v­ît qu¸ giíi h¹n cho phÐp 1% ë c¸c mÉu chän tõ l« h¹t gièng víi sù ph©n bè chÊp nhËn ®­îc ®èi víi chØ tiªu kiÓm tra. NÕu gi¸ trÞ H tÝnh to¸n v­ît qu¸ giíi h¹n cho phÐp, nghÜa lµ gi¸ trÞ cho phÐp tèi ®a cña N mÉu ë B¶ng D.2, th× l« h¹t gièng coi lµ kh«ng ®ång nhÊt ë møc cã ý nghÜa vµ thuéc lo¹i kh«ng ®ång nhÊt n»m trong giíi h¹n cho phÐp, hoÆc còng cã thÓ n»m ngoµi giíi h¹n cho phÐp. Tuy nhiªn, nÕu gi¸ trÞ H tÝnh to¸n nhá h¬n hoÆc b»ng gi¸ trÞ cho phÐp tèi ®a ë trong B¶ng D.2. th× l« h¹t gièng ®­îc coi lµ kh«ng cã tÝnh kh«ng ®ång nhÊt trong giíi h¹n cho phÐp hoÆc còng cã thÓ lµ ngoµi giíi h¹n cho phÐp ®èi víi chØ tiªu ®­îc kiÓm tra.C¸c kÕt qu¶ cña phÐp thö tÝnh kh«ng ®ång nhÊt dùa trªn gi¸ trÞ H nh­ sau:

, N, No, gi¸ trÞ H tÝnh to¸n vµ c«ng bè “Gi¸ trÞ H nµy chøng tá/kh«ng chøng tá tÝnh kh«ng ®ång nhÊt ë møc cã ý nghÜa”.

NÕu n»m ngoµi c¸c giíi h¹n sau ®©y th× gi¸ trÞ H sÏ kh«ng cÇn ph¶i tÝnh to¸n hoÆc kh«ng cÇn b¸o c¸o:

C¸c thµnh phÇn cña ®é s¹ch Trªn 99.8% hoÆc d­íi 0.2%

Tû lÖ nÈy mÇm Trªn 99.0% hoÆc d­íi 1.0%

Sè l­îng h¹t kh¸c loµi hoÆc h¹t kh¸c gièng D­íi 2/mÉu4. PhÐp thö gi¸ trÞ R

Môc ®Ých cña phÐp thö lµ ph¸t hiÖn tÝnh kh«ng ®ång nhÊt ngoµi giíi h¹n cho phÐp cña l« h¹t gièng b»ng c¸ch dïng mét chØ tiªu ®Ó kiÓm tra. PhÐp thö tÝnh kh«ng ®ång nhÊt ngoµi giíi h¹n cho phÐp cã liªn quan ®Õn viÖc so s¸nh sù sai kh¸c tèi ®a n»m trong kho¶ng sai sè cho phÐp ë c¸c mÉu cã khèi l­îng t­¬ng tù ®­îc lÊy tõ mét l« h¹t gièng. Kho¶ng sai sè cho phÐp nµy dùa vµo ®é lÖch chuÈn ®­îc chÊp nhËn trong s¶n xuÊt.

Mçi mÉu lÊy tõ mét bao chøa kh¸c nhau, sao cho tÝnh kh«ng ®ång nhÊt ë c¸c bao kh«ng liªn quan trùc tiÕp víi nhau. Tuy nhiªn, th«ng tin vÒ tÝnh kh«ng ®ång nhÊt ë c¸c bao ®­îc thÓ hiÖn ë b¶ng sai sè cho phÐp. §é lÖch chuÈn chÊp nhËn ®­îc tÝnh to¸n tõ ®é lÖch chuÈn dùa trªn sù biÕn thiªn ngÉu nhiªn theo ph©n bè nhÞ thøc trong tr­êng hîp cña ®é s¹ch vµ nÈy mÇm vµ ph©n bè Poison trong tr­êng hîp cña h¹t kh¸c loµi vµ h¹t kh¸c gièng, nh©n víi c¨n bËc hai cña hÖ sè f, B¶ng B.1. Sù chªnh lÖch gi÷a c¸c bao biÓu thÞ b»ng kho¶ng giíi h¹n ®­îc tÝnh to¸n ®Ó so s¸nh víi kho¶ng sai sè cho phÐp t­¬ng øng.

4.1. Gi¶i thÝch c¸c thuËt ng÷ vµ ký hiÖu

No sè l­îng bao chøa cña l« h¹t gièng

N sè l­îng mÉu lÊy tõ c¸c bao chøa chän ngÉu nhiªn

n sè l­îng h¹t gièng ­íc l­îng ë tõng mÉu (1000 ®èi víi ®é s¹ch, 100 ®èi víi nÈy mÇm vµ 10.000 h¹t ®èi víi h¹t kh¸c loµi hoÆc h¹t kh¸c gièng, xem 3.3.).X kÕt qu¶ thö nghiÖm ë c¸c mÉu

  • ký hiÖu tæng c¸c gi¸ trÞGi¸ trÞ trung b×nh cña X

R = Xmax - Xmin

Kho¶ng chªnh lÖch tèi ®a gi÷a c¸c mÉu ®­îc thö nghiÖm.

Ghi chó: §é chÝnh x¸c cña X ®èi víi phÐp thö gi¸ trÞ R (xem 3.1-Ghi chó phÐp thö gi¸ trÞ H).
4.2. LÊy mÉu l« h¹t gièng

ViÖc lÊy mÉu ®èi víi phÐp thö gi¸ trÞ R còng gièng nh­ ®èi víi phÐp thö gi¸ trÞ H (xem 3.2.), c¸c mÉu ph¶i cã khèi l­îng nh­ nhau.4.3. C¸ch tiÕn hµnh thö nghiÖm

C¸c c¸ch tiÕn hµnh thö nghiÖm ®é s¹ch, nÈy mÇm vµ h¹t kh¸c loµi hoÆc h¹t kh¸c gièng ®èi víi phÐp thö gi¸ trÞ R còng nh­ ®èi víi phÐp thö gi¸ trÞ H (xem 3.3.). §èi víi viÖc tÝnh to¸n, ph¶i sö dông cïng mét lo¹i sè liÖu.4.4. Sö dông c¸c b¶ng vµ b¸o c¸o kÕt qu¶

TÝnh kh«ng ®ång nhÊt ngoµi giíi h¹n cho phÐp ®­îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch dïng b¶ng sai sè cho phÐp thÝch hîp, nghÜa lµ kho¶ng giíi h¹n cho phÐp tèi ®a.

B¶ng D.3 dµnh cho c¸c thµnh phÇn cña phÐp thö ®é s¹ch

B¶ng D.4 dµnh cho c¸c thµnh phÇn cña phÐp thö nÈy mÇm

B¶ng D.5 dµnh cho c¸c thµnh phÇn cña phÐp thö h¹t kh¸c loµi hoÆc h¹t kh¸c gièng.

T×m gi¸ trÞ X ë cét “Trung b×nh” cña b¶ng thÝch hîp. Khi tra b¶ng, ph¶i lµm trßn c¸c sè liÖu trung b×nh theo c¸ch th«ng th­êng; ®äc kho¶ng giíi h¹n cho phÐp víi x¸c suÊt v­ît qu¸ giíi h¹n lµ 1% ë c¸c mÉu ®­îc chän tõ l« h¹t gièng víi sù ph©n bè ®­îc chÊp nhËn ®èi víi chØ tiªu kiÓm tra.

- ë cét 5-9 dµnh cho c¸c tr­êng hîp khi N = 5-9

- ë cét 10-19 dµnh cho c¸c tr­êng hîp khi N = 10-19, hoÆc

- ë cét 20 lµ khi N = 20

NÕu gi¸ trÞ R tÝnh to¸n v­ît qu¸ kho¶ng giíi h¹n cho phÐp, th× l« h¹t gièng lµ kh«ng ®ång nhÊt cã ý nghÜa thuéc ngoµi giíi h¹n cho phÐp. NÕu gi¸ trÞ R tÝnh to¸n b»ng hoÆc thÊp h¬n gi¸ trÞ cho phÐp tèi ®a trong b¶ng th× l« h¹t gièng kh«ng cã tÝnh kh«ng ®ång nhÊt thuéc lo¹i ngoµi giíi h¹n cho phÐp ®èi víi chØ tiªu ®· ®­îc kiÓm tra.

C¸c kÕt qu¶ cña phÐp thö gi¸ trÞ R ®­îc b¸o c¸o nh­ sau:

“X, N, No, gi¸ trÞ R ®· ®­îc tÝnh to¸n vµ c«ng bè “Gi¸ trÞ R nµy chøng tá/kh«ng chøng tá tÝnh kh«ng ®ång nhÊt ë møc cã ý nghÜa”.

Khi sö dông b¶ng, lµm trßn c¸c sè liÖu trung b×nh ®Õn gi¸ trÞ tiÕp theo ë trong b¶ng (nÕu ë gi÷a th× tra gi¸ trÞ ë d­íi).

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương