TuyÓn tËp tiªu chuÈn trång trät 10 tcn 322 2003tải về 2.98 Mb.
trang1/13
Chuyển đổi dữ liệu02.12.2017
Kích2.98 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

TuyÓn tËp tiªu chuÈn trång trät

10 tcn 322 - 2003

tiªu chuÈn ngµnh
10 TCN 322 - 2003
Ph­¬ng ph¸p kiÓm nghiÖm

h¹t gièng c©y trång

yªu cÇu kü thuËt

Seed Testing Methods

So¸t xÐt lÇn 1Ch­¬ng 1

lÊy mÉu vµ chia mÉu

(Sampling)
1.1. Môc ®Ých

Môc ®Ých cña viÖc lÊy mÉu vµ chia mÉu lµ lÊy ra mét mÉu nhá, cã khèi l­îng phï hîp ®Ó thùc hiÖn c¸c phÐp thö cÇn thiÕt vµ x¸c suÊt cã mÆt cña c¸c thµnh phÇn ë trong mÉu lµ ®¹i diÖn cho l« h¹t gièng.1.2. §Þnh nghÜa

1.2.1. L« h¹t gièng (seed lot)

L« h¹t gièng lµ mét l­îng h¹t gièng cô thÓ, cã cïng nguån gèc và møc chÊt l­îng, ®­îc s¶n xuÊt, chÕ biÕn, b¶o qu¶n cïng mét qui tr×nh, cã thÓ nhËn biÕt ®­îc mét c¸ch dÔ dµng vµ kh«ng v­ît qu¸ khèi l­îng qui ®Þnh.1.2.2. MÉu ®iÓm (primary sample)

MÉu ®iÓm lµ mét l­îng nhá h¹t gièng ®­îc lÊy ra tõ mét ®iÓm ë trong l« h¹t gièng.1.2.3. MÉu hçn hîp (composite sample)

MÉu hçn hîp ®­îc t¹o thµnh b»ng c¸ch trén tÊt c¶ c¸c mÉu ®iÓm ®­îc lÊy tõ l« h¹t gièng.1.2.4. MÉu göi (submitted sample)

MÉu göi lµ mÉu ®­îc göi ®Õn phßng kiÓm nghiÖm. MÉu göi ph¶i cã khèi l­îng tèi thiÓu nh­ qui ®Þnh ë 1.6.3 vµ cã thÓ bao gåm toµn bé hoÆc mét phÇn cña mÉu hçn hîp.1.2.5. MÉu ph©n tÝch (working sample)

MÉu ph©n tÝch lµ mét mÉu gi¶m ®­îc lÊy ra tõ mÉu göi ë phßng kiÓm nghiÖm ®Ó thùc hiÖn mét trong c¸c phÐp thø nªu ë trong tiªu chuÈn nµy.1.2.6. MÉu gi¶m (sub-sample)

MÉu gi¶m lµ mét phÇn cña mÉu, ®­îc lµm gi¶m khèi l­îng b»ng c¸ch dïng mét trong c¸c ph­¬ng ph¸p chia mÉu ®­îc qui ®Þnh ë 1.7.3.1.2.7. MÉu l­u (stored sample)

MÉu l­u lµ mét phÇn cña mÉu göi hoÆc mÉu sau ph©n tÝch ®­îc l­u gi÷, b¶o qu¶n trong nh÷ng ®iÒu kiÖn thÝch hîp ë phßng kiÓm nghiÖm dïng ®Ó kiÓm tra mét sè chØ tiªu chÊt l­îng cña l« h¹t gièng khi cÇn thiÕt.1.2.8. Niªm phong (sealed)

Niªm phong cã nghÜa lµ vËt chøa hoÆc bao chøa h¹t gièng ®­îc ®ãng vµ g¾n kÝn sao cho nÕu chóng bÞ më ra th× sÏ lµm háng dÊu niªm phong hoÆc ®Ó l¹i chøng cí can thiÖp. §Þnh nghÜa nµy cã liªn quan ®Õn viÖc niªm phong l« h¹t gièng vµ mÉu göi.1.3. C¸c nguyªn t¾c chung

C¸c mÉu ®iÓm lÊy ngÉu nhiªn tõ l« h¹t gièng, cã khèi l­îng gÇn b»ng nhau ë c¸c vÞ trÝ kh¸c nhau trong l« h¹t gièng vµ trén ®Òu thµnh mÉu hçn hîp. Tõ mÉu hçn hîp, dïng mét trong c¸c ph­¬ng ph¸p chia mÉu nh­ qui ®Þnh ë 1.7.3 ®Ó lÊy ra c¸c mÉu göi cã khèi l­îng phï hîp.1.4. L« h¹t gièng

§Ó ®­îc cÊp Chøng chØ, l« h¹t gièng ph¶i ®¸p øng c¸c yªu cÇu sau ®©y:1.4.1. Khèi l­îng cña l« h¹t gièng

L« h¹t gièng kh«ng ®­îc v­ît qu¸ khèi l­îng nªu ë B¶ng 1A. Khi l« h¹t gièng cã khèi l­îng v­ît qu¸ qui ®Þnh nµy th× ph¶i chia thµnh c¸c l« nhá h¬n ®Ó cã khèi l­îng kh«ng v­ît qu¸ qui ®Þnh, mçi l« sÏ ®­îc nhËn biÕt b»ng mét m· hiÖu riªng.

L« h¹t gièng sÏ ®­îc coi lµ l« nhá nÕu cã khèi l­îng b»ng hoÆc nhá h¬n 1% khèi l­îng tèi ®a qui ®Þnh ë B¶ng 1A. §èi víi nh÷ng l« h¹t gièng cã khèi l­îng nhá nh­ vËy th× mÉu göi cã thÓ ®­îc phÐp nhá h¬n (xem 1.6.3.), nh­ng ph¶i ®¶m b¶o ®ñ ®Ó thùc hiÖn c¸c phÐp thö ®­îc yªu cÇu.

1.4.2. TÝnh ®ång nhÊt cña l« h¹t gièng

T¹i thêi ®iÓm lÊy mÉu, l« h¹t gièng ph¶i ®¶m b¶o tÝnh ®ång nhÊt. Trong tr­êng hîp nghi ngê vÒ sù kh«ng ®ång nhÊt cña l« h¹t gièng th× cã thÓ tiÕn hµnh x¸c ®Þnh tÝnh kh«ng ®ång nhÊt cña l« h¹t gièng nh­ qui ®Þnh ë Phô lôc D-Thö nghiÖm tÝnh kh«ng ®ång nhÊt ®èi víi c¸c l« h¹t gièng chøa trong nhiÒu lo¹i bao chøa.1.4.3. VËt chøa

L« h¹t gièng ph¶i ®­îc chøa ë trong c¸c vËt chøa (bao, c«ngten¬, kho kÝn...) ®­îc niªm phong hoÆc cã thÓ niªm phong ®­îc vµ ®­îc g¾n thÎ hoÆc ®¸nh dÊu ®Ó nhËn biÕt b»ng mét m· hiÖu duy nhÊt. Chøng chØ L« h¹t gièng sÏ kh«ng cÊp cho nh÷ng l« ®æ rêi hoÆc chøa trong c¸c vËt chøa kh«ng niªm phong hoÆc kh«ng thÓ niªm phong ®­îc.1.4.4. §¸nh dÊu vµ niªm phong l« h¹t gièng

T¹i thêi ®iÓm lÊy mÉu, tÊt c¶ c¸c vËt chøa ph¶i ®­îc g¾n thÎ hoÆc ®¸nh dÊu ®Ó nhËn ra ®óng l« gièng t­¬ng øng víi m· hiÖu ë trªn phiÕu chøng chØ. M· hiÖu cña l« h¹t gièng ph¶i thèng nhÊt vµ th«ng b¸o cho phßng kiÓm nghiÖm cã tr¸ch nhiÖm gi¸m s¸t hÖ thèng chøng nhËn h¹t gièng.

C¸c vËt chøa ph¶i niªm phong hoÆc ®­îc niªm phong d­íi sù gi¸m s¸t cña ng­êi lÊy mÉu hoÆc d¹ng vËt chøa tù niªm phong ®­îc c«ng nhËn bëi phßng kiÓm nghiÖm chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc lÊy mÉu. VËt chøa sÏ ®­îc coi lµ ®· ®­îc niªm phong nÕu ®¶m b¶o ch¾c ch¾n kh«ng thÓ më ra ®­îc nÕu kh«ng lµm háng dÊu niªm phong hoÆc ®Ó l¹i chøng cí can thiÖp. NÕu c¸c vËt chøa kh«ng ph¶i lµ d¹ng tù niªm phong th× sÏ ®­îc g¾n dÊu niªm phong chÝnh thøc b»ng lo¹i dÊu kh«ng tÈy xãa ®­îc hoÆc thÎ kh«ng th¸o ra ®­îc, d­íi sù kiÓm so¸t cña ng­êi lÊy mÉu. NÕu l« h¹t gièng hoÆc mét phÇn l« h¹t gièng ch­a niªm phong th× c¶ l« hoÆc phÇn cña l« h¹t gièng ®ã sÏ kh«ng ®­îc tiÕn hµnh lÊy mÉu.

1.5. ThiÕt bÞ

ViÖc lÊy mÉu l« h¹t gièng sÏ ®­îc thùc hiÖn b»ng c¸ch dïng c¸c ph­¬ng ph¸p vµ thiÕt bÞ thÝch hîp. C¸c thiÕt bÞ vµ dông cô lÊy mÉu cÇn thiÕt bao gåm:

- Xiªn lÊy mÉu.

- C©n cã ®é chÝnh x¸c thÝch hîp.

- Dông cô chia mÉu.

- C¸c dông cô kh¸c: tói, bao ®ùng mÉu, thÎ ghi chÐp, dông cô niªm phong...1.6. C¸ch tiÕn hµnh lÊy mÉu l« h¹t gièng

1.6.1. H­íng dÉn chung

ViÖc lÊy mÉu ®Ó cÊp Chøng chØ ph¶i ®­îc thùc hiÖn bëi nh÷ng ng­êi ®· ®­îc ®µo t¹o, cã kinh nghiÖm vµ ®­îc cÊp giÊy c«ng nhËn chÝnh thøc vÒ lÊy mÉu. Nh÷ng qui ®Þnh vÒ lÊy mÉu ë trong tiªu chuÈn nµy ph¶i ®­îc tu©n thñ khi tiÕn hµnh lÊy mÉu l« h¹t gièng.

§Ó l« h¹t gièng ®­îc cÊp chøng chØ th× l« h¹t gièng ph¶i ®­îc s¾p xÕp thuËn lîi cho viÖc ®i vµo lÊy mÉu ë tõng vËt chøa. NÕu l« h¹t gièng hoÆc vËt chøa kh«ng ®¸p øng c¸c qui ®Þnh nµy th× viÖc lÊy mÉu sÏ kh«ng ®­îc tiÕn hµnh vµ yªu cÇu ph¶i s¾p xÕp l¹i l« h¹t gièng. Theo yªu cÇu cña ng­êi lÊy mÉu, chñ së h÷u cña l« h¹t gièng ph¶i cung cÊp ®Çy ®ñ mäi th«ng tin liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh h×nh thµnh l« h¹t gièng ®ã. ViÖc lÊy mÉu sÏ bÞ hñy bá khi cã b»ng chøng râ rµng vÒ tÝnh kh«ng ®ång nhÊt cña l« h¹t gièng.

§èi víi c¸c l« h¹t gièng chøa trong nhiÒu d¹ng vËt chøa, nÕu nghi ngê vÒ tÝnh kh«ng ®ång nhÊt cña l« h¹t gièng th× thùc hiÖn theo qui ®Þnh ë Phô lôc D-Thö nghiÖm tÝnh kh«ng ®ång nhÊt ë c¸c l« h¹t gièng chøa trong nhiÒu d¹ng vËt chøa1.6.2. Sè l­îng mÉu ®iÓm

§èi víi nh÷ng l« h¹t gièng ë trong c¸c vËt chøa hoÆc bao chøa tõ 15 ®Õn 100kg, sè l­îng mÉu ®iÓm tèi thiÓu cÇn lÊy theo qui ®Þnh sau:1-4 bao

LÊy mÉu ë tÊt c¶ c¸c bao, mçi bao lÊy 3 mÉu ®iÓm

5-8 bao

LÊy mÉu ë tÊt c¶ c¸c bao, mçi bao lÊy 2 mÉu ®iÓm

9-15 bao

LÊy mÉu ë tÊt c¶ c¸c bao, mçi bao lÊy 1 mÉu ®iÓm

16-30 bao

LÊy tæng sè 15 mÉu ®iÓm

31-59 bao

LÊy tæng sè 20 mÉu ®iÓm

60 bao hoÆc h¬n

LÊy tæng sè 30 mÉu ®iÓm

§èi víi c¸c l« h¹t gièng ë trong vËt chøa hoÆc bao chøa nhá h¬n 15kg, c¸c bao chøa sÏ ®­îc gép thµnh c¸c ®¬n vÞ kh«ng v­ît qu¸ 100kg vµ mçi ®¬n vÞ nµy ®­îc coi lµ mét bao chøa nªu trong qui ®Þnh trªn.

Khi lÊy mÉu h¹t gièng ë c¸c vËt chøa hoÆc bao chøa lín h¬n 100kg hoÆc tõ dßng h¹t ®ang ®i vµo c¸c bao chøa, th× yªu cÇu tèi thiÓu theo qui ®Þnh sau ®©y:Khèi l­îng l«

Sè l­îng mÉu ®iÓm cÇn lÊy

≤500kg

LÊy Ýt nhÊt 5 mÉu ®iÓm

501-3.000kg

Cø 300 kg lÊy mét mÉu ®iÓm, nh­ng kh«ng d­íi 5 mÉu ®iÓm

3.001-20.000kg

Cø 500 kg lÊy mét mÉu ®iÓm, nh­ng kh«ng d­íi 10 mÉu ®iÓm

≥20.001kg

Cø 700 kg lÊy mét mÉu ®iÓm, nh­ng kh«ng d­íi 40 mÉu ®iÓm

Trong mäi tr­êng hîp, khi lÊy mÉu l« h¹t gièng d­íi 15 bao chøa hoÆc vËt chøa th× sè l­îng mÉu ®iÓm ®­îc lÊy ë mçi bao chøa nh­ nhau ®èi víi nh÷ng bao chøa ®­îc chän ®Ó lÊy mÉu.

1.6.3. Khèi l­îng mÉu göi

Khèi l­îng tèi thiÓu cña c¸c mÉu göi qui ®Þnh nh­ sau:  • MÉu ®Ó x¸c ®Þnh ®é Èm: 100g ®èi víi c¸c loµi ph¶i xay mÉu vµ 50g ®èi víi c¸c loµi kh¸c nh­ qui ®Þnh ë B¶ng 1A.

  • MÉu ®Ó lµm c¸c phÐp thö kh¸c: Ýt nhÊt ph¶i cã khèi l­îng nh­ qui ®Þnh ë B¶ng 1A.

  • §èi víi l« h¹t gièng cã khèi l­îng nhá (xem 1.4.1.) th× mÉu göi ph¶i cã khèi l­îng Ýt nhÊt b»ng khèi l­îng cña mÉu ph©n tÝch ®é s¹ch nªu ë B¶ng 1A, víi ®iÒu kiÖn kh«ng yªu cÇu kiÓm tra h¹t kh¸c loµi vµ h¹t kh¸c gièng.

Trong tr­êng hîp mÉu göi cã khèi l­îng nhá h¬n qui ®Þnh, th× phßng kiÓm nghiÖm sÏ th«ng b¸o cho ng­êi lÊy mÉu vµ viÖc ph©n tÝch sÏ kh«ng ®­îc tiÕn hµnh cho ®Õn khi nhËn ®­îc mét mÉu göi kh¸c; trõ tr­êng hîp h¹t gièng rÊt ®¾t th× viÖc ph©n tÝch ®­îc thùc hiÖn ë møc tèi thiÓu cã thÓ ®­îc vµ kÕt qu¶ ph©n tÝch ®­îc c«ng bè nh­ sau:

“MÉu göi ®Õn chØ cã khèi l­îng... g, kh«ng phï hîp víi qui ®Þnh cña ph­¬ng ph¸p kiÓm nghiÖm h¹t gièng”.1.6.4. C¸ch lÊy c¸c mÉu ®iÓm

C¸c mÉu ®iÓm cã kÝch th­íc gÇn b»ng nhau lÊy tõ mçi vÞ trÝ ®­îc chän ®Ó lÊy mÉu ë trong bao chøa hoÆc vËt chøa, hoÆc tõ mçi ®iÓm ®­îc chän ®Ó lÊy mÉu ë trong thïng chøa lín. C¸c ph­¬ng ph¸p thÝch hîp ®­îc m« t¶ ë Phô lôc Ch­¬ng 1 (1.6.4.A.).

Khi l« h¹t gièng chøa trong bao hoÆc vËt chøa, th× bao hoÆc vËt chøa ®­îc chän ®Ó lÊy mÉu mét c¸ch ngÉu nhiªn ®Òu kh¾p c¶ l« vµ c¸c mÉu ®iÓm sÏ ®­îc lÊy ë ®Ønh, ë gi÷a vµ ë ®¸y bao, nh­ng kh«ng nhÊt thiÕt lÊy nhiÒu h¬n mét vÞ trÝ ë trong mét bao, trõ khi ph¶i lÊy 2 hoÆc 3 mÉu ®iÓm ë mçi bao nh­ qui ®Þnh ë 1.6.2.

Khi h¹t gièng ®ùng trong thïng hoÆc vËt chøa lín, c¸c mÉu ®iÓm sÏ ®­îc lÊy ë c¸c vÞ trÝ vµ ®é s©u ngÉu nhiªn.

Trong tr­êng hîp h¹t gièng cã vá r¸p kh«ng thÓ ch¶y tù do ®­îc, c¸c mÉu ®iÓm cã thÓ ®­îc lÊy b»ng tay.

Khi h¹t gièng ®ãng gãi ë trong c¸c vËt chøa nhá hoÆc vËt chøa chèng Èm (hép s¾t t©y hoÆc bao, tói nilon), th× nªn lÊy mÉu tr­íc khi h¹t ®­îc ®­a vµo vËt chøa. Khi kh«ng thùc hiÖn ®­îc th× mét sè l­îng vËt chøa võa ®ñ sÏ ®­îc më ra ®Ó lÊy c¸c mÉu ®iÓm, sau ®ã sÏ ®­îc ®ãng l¹i hoÆc chuyÓn h¹t gièng sang c¸c vËt chøa míi.

MÉu h¹t gièng còng cã thÓ ®­îc lÊy trªn b¨ng chuyÒn ®ãng gãi, miÔn lµ mÉu ph¶i ®­îc lÊy ®ång ®Òu ngang qua mÆt c¾t cña dßng h¹t vµ kh«ng lµm r¬i v·i h¹t ra ngoµi.

1.6.5. LËp mÉu hçn hîp

NÕu c¸c mÉu ®iÓm ®ång nhÊt th× chóng ®­îc gép l¹i ®Ó t¹o thµnh mét mÉu hçn hîp.1.6.6. LËp mÉu göi

C¸c mÉu göi ®­îc lËp b»ng c¸ch gi¶m mÉu hçn hîp ®Õn kÝch th­íc phï hîp b»ng mét trong c¸c ph­¬ng ph¸p nªu ë 1.7.3, hoÆc dïng lo¹i thiÕt bÞ lín h¬n nÕu cÇn thiÕt.

NÕu khã trén vµ gi¶m mÉu mét c¸ch chÝnh x¸c ë ®iÒu kiÖn n¬i lÊy mÉu, th× toµn bé mÉu hçn hîp sÏ ®­îc chuyÓn ®Õn phßng kiÓm nghiÖm ®Ó gi¶m mÉu.

NÕu mÉu hçn hîp cã kÝch th­íc võa ®ñ th× cã thÓ ®­îc coi lµ mÉu göi mµ kh«ng cÇn ph¶i gi¶m mÉu.

C¸c mÉu bæ sung do chñ l« h¹t gièng yªu cÇu t¹i thêi ®iÓm lÊy mÉu, nÕu ®­îc chÊp nhËn, còng sÏ ®­îc chuÈn bÞ nh­ c¸ch lËp mÉu göi vµ sÏ ®­îc ghi lµ “MÉu thø hai”.

1.6.7. Göi mÉu

MÉu göi ®­îc ghi m· hiÖu cña l« h¹t gièng ®Ó kh¼ng ®Þnh sù liªn quan gi÷a mÉu vµ l« h¹t gièng. §Ó ®­îc cÊp Chøng chØ cña l« h¹t gièng th× mÉu göi ph¶i ®­îc niªm phong.

C¸c mÉu sÏ ®­îc ®ãng gãi ®Ó tr¸nh bÞ h­ háng trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn. C¸c mÉu chØ ®­îc ®ãng gãi trong bao chèng Èm ®èi víi mÉu ph©n tÝch ®é Èm hoÆc trong tr­êng hîp l« h¹t gièng ®· ®­îc lµm kh« ®Õn ®é Èm thÊp vµ còng ®­îc chøa ë trong c¸c vËt chøa chèng Èm. C¸c mÉu ®ùng trong bao chèng Èm, ph¶i dån hÕt kh«ng khÝ ra khái mÉu. MÉu thö nÈy mÇm kh«ng ®ãng gãi trong bao chèng Èm, nÕu kh«ng ®¸p øng ®iÒu kiÖn trªn.

C¸c mÉu cÇn göi ®Õn c¸c phßng kiÓm nghiÖm h¹t gièng cµng sím cµng tèt vµ ph¶i do ng­êi lÊy mÉu trùc tiÕp göi, kh«ng ®­îc göi qua chñ cña l« gièng, ng­êi ®Ò nghÞ kiÓm tra hoÆc nh÷ng ng­êi kh«ng ®­îc ñy quyÒn lÊy mÉu. NÕu h¹t gièng ®· ®­îc xö lý hãa chÊt th× tªn cña hãa chÊt xö lý ph¶i ®­îc th«ng b¸o cho phßng kiÓm nghiÖm biÕt.1.7. C¸ch tiÕn hµnh ë phßng thÝ nghiÖm

1.7.1. Khèi l­îng tèi thiÓu cña mÉu ph©n tÝch

Khèi l­îng tèi thiÓu cña c¸c mÉu ph©n tÝch ®­îc qui ®Þnh ë tõng phÐp thö.1.7.2. LËp mÉu ph©n tÝch

T¹i phßng kiÓm nghiÖm h¹t gièng, mÉu göi sÏ ®­îc chia vµ lµm gi¶m khèi l­îng ®Ó cã mÉu ph©n tÝch phï hîp víi qui ®Þnh ®èi víi tõng phÐp thö.

MÉu göi tr­íc hÕt ®­îc trén ®Òu. Sau ®ã, mÉu ph©n tÝch ®­îc lËp b»ng c¸ch chia ®«i nhiÒu lÇn, hoÆc b»ng c¸ch lÊy ra c¸c phÇn nhá ngÉu nhiªn råi sau ®ã gép vµ trén l¹i. C¸c thiÕt bÞ vµ ph­¬ng ph¸p ®­îc m« t¶ ë Phô lôc Ch­¬ng 2.

Ph­¬ng ph¸p chia ®«i mÉu b»ng tay chØ ®­îc phÐp ¸p dông ®èi víi mét sè loµi ®­îc qui ®Þnh ë Phô lôc (1.7.3.A.4).

C¸c mÉu ph©n tÝch ®­îc lÊy riªng, sau khi lÊy mÉu ph©n tÝch hoÆc nöa mÉu ph©n tÝch ®Çu tiªn th× phÇn cßn l¹i cña mÉu göi sÏ ®­îc trén l¹i tr­íc khi mÉu thø hai hoÆc nöa mÉu thø hai ®­îc lÊy.

Khi cÇn kiÓm nghiÖm l¹i th× mét phÇn mÉu sÏ ®­îc lÊy ra tõ mÉu l­u theo mét trong c¸c ph­¬ng ph¸p qui ®Þnh ë 1.7.3. PhÇn cßn l¹i sÏ ®­îc l­u gi÷ ë trong kho b¶o qu¶n.1.7.3. C¸c ph­¬ng ph¸p chia mÉu

1.7.3.1. Chia mÉu b»ng thiÕt bÞ

Ph­¬ng ph¸p nµy thÝch hîp cho tÊt c¶ c¸c lo¹i h¹t gièng, trõ c¸c d¹ng h¹t qu¸ nhÑ vµ r¸p kh«ng thÓ dïng c¸c thiÕt bÞ chia mÉu ®­îc.a) ThiÕt bÞ chia mÉu d¹ng nãn (Boerner divider)

ThiÕt bÞ chia mÉu d¹ng nãn, th­êng cã 2 lo¹i, lo¹i kÝch th­íc nhá h¬n cho c¸c loµi cã h¹t gièng nhá vµ lo¹i kÝch th­íc lín h¬n cho c¸c loµi cã h¹t gièng lín (lóa, ng« vµ ®Ëu ®ç, hoÆc lín h¬n). C¸c bé phËn chÝnh gåm phÔu chøa mÉu vµ thïng chia cã d¹ng nãn gåm c¸c v¸ch ng¨n h­íng h¹t vµo 2 khay høng.

C¸c h­íng dÉn chi tiÕt ®­îc nªu ë Phô lôc Ch­¬ng 1 (1.7.3.A.1(a))

b) ThiÕt bÞ chia mÉu d¹ng hép (Soil divider)

Lµ d¹ng thiÕt bÞ ®¬n gi¶n h¬n, ®­îc thiÕt kÕ trªn cïng mét nguyªn t¾c nh­ thiÕt bÞ chia mÉu d¹ng nãn. C¸c khe dÉn ®­îc bè trÝ thµnh mét hµng th¼ng thay cho viÖc bè trÝ thµnh vßng trßn nh­ ë thiÕt bÞ chia mÉu d¹ng nãn. ThiÕt bÞ nµy gåm mét hép chøa mÉu víi c¸c khe hoÆc m¸ng dÉn ®Ýnh vµo, mét c¸i khung ®Ó gi÷ hép ®ùng mÉu, hai c¸i khay ®ùng mÉu vµ mét c¸i xÎng xóc mÉu.

C¸c h­íng dÉn chi tiÕt nªu ë Phô lôc Ch­¬ng 1 (1.7.3.A.1(b))

(c) ThiÕt bÞ chia mÉu ly t©m (Centrifugal divider)

ThiÕt bÞ chia mÉu ly t©m, dïng lùc ly t©m ®Ó trén vµ r¶i h¹t lªn kh¾p bÒ mÆt chia.

C¸c h­íng dÉn chi tiÕt nªu ë Phô lôc Ch­¬ng 1 (1.7.3.A.1(c))

1.7.3.2. Chia mÉu b»ng dông cô c¶i tiÕn

Ph­¬ng ph¸p nµy thÝch hîp cho hÇu hÕt c¸c lo¹i h¹t gièng

C¸c h­íng dÉn chi tiÕt nªu ë Phô lôc Ch­¬ng 1 (1.7.3.A.2)

1.7.3.3. Chia mÉu b»ng th×a

Ph­¬ng ph¸p nµy chØ ®­îc dïng ®èi víi c¸c mÉu h¹t gièng cã kÝch th­íc nhá hoÆc khi cÇn lÊy ra mét l­îng mÉu rÊt nhá.

C¸c h­íng dÉn chi tiÕt nªu ë Phô lôc Ch­¬ng 1 (1.7.3.A.3)

1.7.3.4. Chia mÉu b»ng tay

Ph­¬ng ph¸p nµy chØ dïng ®èi víi mét sè lo¹i h¹t cã vá r¸p nh­ lóa, h¹t cá...

C¸c h­íng dÉn chi tiÕt nªu ë Phô lôc Ch­¬ng 1 (1.7.3.A.4).

1.7.4. B¶o qu¶n mÉu

1.7.4.1. Tr­íc khi kiÓm nghiÖm

CÇn ph¶i b¾t ®Çu kiÓm nghiÖm mÉu ngay trong ngµy tiÕp nhËn. NÕu ph¶i ®Ó chËm l¹i th× mÉu cÇn ®­îc b¶o qu¶n trong nh÷ng ®iÒu kiÖn sao cho nh÷ng thay ®æi vÒ chÊt l­îng cña h¹t gièng ®­îc gi¶m ®Õn møc thÊp nhÊt.1.7.4.2. Sau khi kiÓm nghiÖm

C¸c mÉu sau ph©n tÝch ®­îc b¶o qu¶n tèi thiÓu 3 th¸ng kÓ tõ ngµy cÊp chøng chØ, trong nh÷ng ®iÒu kiÖn phï hîp ®Ó gi¶m ®Õn møc thÊp nhÊt mäi sù thay ®æi vÒ chÊt l­îng nh»m gi¶i quyÕt c¸c khiÕu n¹i cña ng­êi göi mÉu vÒ c¸c kÕt qu¶ kiÓm nghiÖm.Khi cÇn kiÓm nghiÖm l¹i th× mét phÇn mÉu sÏ ®­îc lÊy ra tõ mÉu l­u theo mét trong c¸c ph­¬ng ph¸p qui ®Þnh ë 1.7.3. PhÇn cßn l¹i sÏ ®­îc l­u gi÷ ë trong kho b¶o qu¶n.

1.7.4.3. MÉu l­u

MÉu l­u tõ mÉu göi: §­îc b¶o qu¶n tèi thiÓu sau mét vô trong nh÷ng ®iÒu kiÖn phï hîp ®Ó gi¶m ®Õn møc thÊp nhÊt mäi sù thay ®æi vÒ chÊt l­îng nh»m gi¶i quyÕt c¸c tranh chÊp vÒ tÝnh ®óng gièng vµ ®é thuÇn cña l« gièng trong nh÷ng tr­êng hîp cÇn thiÕt. Tuy nhiªn, phßng kiÓm nghiÖm sÏ kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm ®èi víi mäi sù h­ háng x¶y ra do chÊt l­îng ban ®Çu cña mÉu.

MÉu l­u sau ph©n tÝch: Toµn bé mÉu sau ph©n tÝch sÏ ®­îc b¶o qu¶n tèi thiÓu 3 th¸ng ®Ó gi¶i quyÕt c¸c tranh chÊp liªn quan ®Õn kÕt qu¶ kiÓm nghiÖm.

1.7.5. Tr×nh tù ph©n tÝch mÉu trong phßng kiÓm nghiÖm
MÉu göi

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương