TuyÓn tËp tiªu chuÈn trång trät 10 tcn 322 2003tải về 2.98 Mb.
trang6/13
Chuyển đổi dữ liệu02.12.2017
Kích2.98 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Phô lôc Ch­¬ng 2


Ph©n tÝch ®é s¹ch

2.2.1.A.1. M· sè ®Þnh nghÜa h¹t s¹ch theo chi (genus) vµ hä (family), theo qui ®Þnh cña ISTA

TT

C©y trång

Chi (genus)

(family)

M· sè ®Þnh nghÜa h¹t s¹ch

H¹t r¸p (R)

1

BÇu

Lagenaria

Cucurbitaceae

10
2

BÝ ®ao

Benincasa

Cucurbitaceae

10
3

BÝ ng«, bÝ rî

Cucurbita

Cucurbitaceae

10
4

B«ng

Gossypium

Malvaceae

12

R

5Solanum

Solanaceae

10
6

Cµ chua

Lycopersicum

Solanaceae

10

R

7

Cµ rèt

Daucus

Apiaceae (Umbelliferae)

15

R

8

C¶i b¾p, c¶i bÑ, c¶i th×a, c¶i canh, c¶i dÇu, su-l¬

Brassica

Brassicaceae (Cruciferae)

10
9

C¶i cñ

Raphanus

Brassicaceae (Cruciferae)

10
10

C¶i cóc

Chrysanthemum

Asteraceae (Compositae)

1

R

11

C¶i xoong

Nasturtium

Brassicaceae (Cruciferae)

10
12

Cao l­¬ng

Sorghum

Poaceae (Gramineae)

42

R

13

Cñ c¶i ®­êng

Beta

Chenopodiaceae

46

R

14

D­a bë

Melo

Cucurbitaceae

10
15

D­a hÊu

Citrulus

Cucurbitaceae

10
16

D­a chuét, d­a gang

Cucumis

Cucurbitaceae

10
17

§¹i m¹ch

Hordeum

Poaceae (Gramineae)

62

R

18

§ay

Corchorus

Tiliaceae

10
19

§Ëu chiÒu

Cajanus

Fabaceae (Leguminosae)

10
20

§Ëu kiÕm

Canavalia

Fabaceae (Leguminosae)

10
21

§Ëu t­¬ng

Glycine

Fabaceae (Leguminosae)

10
22

§Ëu t©y, ®Ëu ngù

Phasaeolus

Fabaceae (Leguminosae)

10
23

§Ëu Hµ-lan

Pisum

Fabaceae (Leguminosae)

10
24

§Ëu rång

Psophocarpus

Fabaceae (Leguminosae)

10
25

§Ëu r¨ng ngùa

Vicia

Fabaceae (Leguminosae)

10
26

§Ëu ®á, ®Ëu ®en, ®Ëu ®òa, ®Ëu nho nhe

Vigna

Fabaceae (Leguminosae)

10
27

§iÒn thanh

Sesbania

Fabaceae (Leguminosae)

10
28

Hµnh tái

Allium

Liliaceae

10
29

H­íng d­¬ng

Helianthus

Asteraceae (Compositae)

4
30Eleusine

Poaceae (Gramineae)

61
31

L¹c

Arachis

Fabaceae (Leguminosae)

10

R

32

Lóa

Oryza

Poaceae (Gramineae)

38

R

33

Lóa m×

Triticum

Poaceae (Gramineae)

40
34

Lóa m× ®en

Secale

Poaceae (Gramineae)

40
35

M­íp t©y

Hibiscus

Malvaceae

10
36

M­íp ta, m­íp h­¬ng

Luffa

Cucurbitaceae

10
37

M­íp ®¾ng

Momordica

Cucurbitaceae

10
38

Ng«

Zea

Poaceae (Gramineae)

40
39

ít

Capsicum

Solanaceae

10
40

Rau cÇn

Apium

Apiaceae (Umbelliferae)

15

R

41

Rau dÒn

Amaranthus

Amaranthacea

10
42

Rau mïi

Coriandrum

Apiaceae (Umbelliferae)

15
34

Rau muèng

Ipomoea

Convolvulaceae

10
44

Su-su

Sechium

Cucurbitaceae

10
45

ThÇu dÇu

Ricinus

Euforbiaceae

13
46

Thuèc l¸

Nicotiana

Solanaceae

10
47

Võng

Sesamum

Pedaliaceae

10
48

Xµ l¸ch

Lactuca

Asteraceae (Compositae)

4

R

49

YÕn m¹ch

Avena

Poaceae (Gramineae)

33

R


2.2.1.A.2. C¸c ®Þnh nghÜa vÒ h¹t s¹ch theo m· sè

1. Qu¶ bÕ, trõ khi râ rµng lµ kh«ng cã h¹t gièng.

MÈu vì cña qu¶ bÕ lín h¬n mét nöa kÝch th­íc ban ®Çu, trõ khi râ rµng lµ kh«ng cã h¹t gièng.

H¹t gièng, víi vá qu¶/ vá h¹t bÞ mÊt mét phÇn hoÆc mÊt toµn bé.

MÈu vì cña h¹t gièng lín h¬n mét nöa kÝch th­íc ban ®Çu, víi vá qu¶/ vá h¹t bÞ mÊt mét phÇn hoÆc mÊt toµn bé.

4. Qu¶ bÕ, cã hoÆc kh«ng cã má, cã hoÆc kh«ng cã vµnh l«ng, trõ khi râ rµng lµ kh«ng cã h¹t gièng.

MÈu vë cña qu¶ bÕ lín h¬n mét nöa kÝch th­íc ban ®Çu, trõ khi râ rµng lµ kh«ng cã h¹t gièng.

H¹t gièng, víi vá qu¶/ vá h¹t bÞ mÊt mét phÇn hoÆc mÊt toµn bé.

MÈu vì cña h¹t gièng lín h¬n mét nöa kÝch th­íc ban ®Çu, víi vá qu¶/vá h¹t bÞ mÊt mét phÇn hoÆc mÊt toµn bé.

10. H¹t gièng, cã hoÆc kh«ng cã vá h¹t.MÈu vì cña h¹t gièng lín h¬n mét nöa kÝch th­íc ban ®Çu, cã hoÆc kh«ng cã vá h¹t.

Hä §Ëu Fabaceae (Leguminosae), hä C¶i Brassicaceae (Cruciferae): H¹t gièng vµ mÈu vì cña h¹t gièng nÕu kh«ng cã vá h¹t sÏ ®­îc coi lµ t¹p chÊt.

§èi víi hä §Ëu Fabaceae (Leguminosae): C¸c l¸ mÇm bÞ t¸ch rêi ra ®­îc coi lµ t¹p chÊt, bÊt kÓ cã hay kh«ng cã mÇm vµ/hoÆc cã h¬n mét nöa vá h¹t ®Ýnh cïng.

12. H¹t gièng, cã hoÆc kh«ng cã vá h¹t.Ghi chó: Vá h¹t cã hoÆc kh«ng cã l«ng.

MÈu vì cña h¹t gièng lín h¬n mét nöa kÝch th­íc ban ®Çu, cã hoÆc kh«ng cã vá h¹t.

13. H¹t gièng, cã hoÆc kh«ng cã vá h¹t, cã hoÆc kh«ng cã méng/nóm.

MÈu vì cña h¹t gièng lín h¬n mét nöa kÝch th­íc ban ®Çu, cã hoÆc kh«ng cã vá h¹t.

15. Qu¶ nÎ/qu¶ nang, cã hoÆc kh«ng cã cuèng (ë mäi ®é dµi), trõ khi râ rµng lµ kh«ng cã h¹t gièng.

MÈu vì cña qu¶ lín h¬n mét nöa kÝch th­íc ban ®Çu, trõ khi râ rµng lµ kh«ng cã h¹t gièng.

H¹t gièng, víi vá qu¶ bÞ mÊt mét phÇn hoÆc mÊt toµn bé.

MÈu vì cña h¹t gièng lín h¬n mét nöa kÝch th­íc ban ®Çu, víi vá qu¶ bÞ mÊt mét phÇn hoÆc mÊt toµn bé.Ghi chó: Nh÷ng qu¶ cã mÈu cuèng dµi h¬n chiÒu dµi cña qu¶ nÎ/qu¶ nang sÏ ®­îc b¸o c¸o nh­ qui ®Þnh ë 3.7. (xem thªm ë 2.2.1..A.5).

33. Hoa con, víi l¸ mµy trªn vµ l¸ mµy d­íi bao kÝn qu¶ dÜnh, cã hoÆc kh«ng cã r©u.

Qu¶ dÜnh.

MÈu vì cña qu¶ dÜnh lín h¬n mét nöa kÝch th­íc ban ®Çu.

38. B«ng chÐt, víi c¸c l¸ mµy nhá, l¸ mµy d­íi vµ l¸ mµy trªn bao quanh qu¶ dÜnh, kÓ c¶ r©u víi bÊt kÓ kÝch th­íc nµo.

Hoa con, cã hoÆc kh«ng cã l¸ mµy d­íi bÊt thô, víi l¸ mµy d­íi vµ l¸ mµy trªn bao quanh qu¶ dÜnh, kÓ c¶ r©u víi bÊt kÓ kÝch th­íc nµo.

Qu¶ dÜnh.

MÈu vì cña qu¶ dÜnh lín h¬n mét nöa kÝch th­íc ban ®Çu.Ghi chó: C¸c h¹t gièng cã r©u dµi h¬n chiÒu dµi cña hoa con sÏ ®­îc b¸o c¸o nh­ ë ®iÒu 3.7. (xem thªm ë 2.2.1..A.5).

40. Qu¶ dÜnh.

MÈu vì cña qu¶ dÜnh lín h¬n mét nöa kÝch th­íc ban ®Çu.

42. B«ng chÐt, víi c¸c l¸ b¾c bao quanh qu¶ dÜnh, cã hoÆc kh«ng cã l¸ mµy d­íi vµ l¸ mµy trªn trong suèt, c¸c ®èt, cuèng, r©u, c¸c hoa con h÷u thô vµ bÊt thô ®Ýnh cïng.

Hoa con, víi l¸ mµy d­íi vµ l¸ mµy trªn, cã hoÆc kh«ng cã r©u.

Qu¶ dÜnh.

MÈu vì cña qu¶ dÜnh lín h¬n mét nöa kÝch th­íc ban ®Çu.

46. Hoa tù chïm, hoÆc mÈu hoa tù chïm, cã hoÆc kh«ng cã cuèng, cã hoÆc kh«ng cã l¸, trõ khi râ rµng lµ kh«ng cã h¹t gièng.

H¹t gièng, víi vá qu¶/vá h¹t bÞ mÊt mét phÇn hoÆc mÊt toµn bé.

MÈu h¹t gièng lín h¬n mét nöa kÝch th­íc ban ®Çu, víi vá qu¶/vá h¹t bÞ mÊt mét phÇn hoÆc mÊt toµn bé.Ghi chó: Hoa tù chïm, cã mÈu cuèng hoÆc l¸ thß ra v­ît qu¸ kÝch th­íc réng nhÊt cña chïm sÏ ®­îc b¸o c¸o nh­ ë ®iÒu 3.7. (xem thªm ë 2.2.1..A.5).

61. Hoa con, víi l¸ mµy d­íi vµ l¸ mµy trªn bao quanh qu¶ dÜnh.

Qu¶ dÜnh, cã hoÆc kh«ng cã vá qu¶.

MÈu vì cña qu¶ dÜnh lín h¬n mét nöa kÝch th­íc ban ®Çu, cã hoÆc kh«ng cã vá qu¶.

62. Hoa con, víi víi l¸ mµy d­íi vµ l¸ mµy trªn bao quanh qu¶ dÜnh, cã hoÆc kh«ng cã r©u, cã hoÆc kh«ng cã ®èt cuèng víi bÊt kÓ mäi chiÒu dµi cña chóng.

MÈu vì cña hoa con cã chøa qu¶ dÜnh lín h¬n mét nöa kÝch th­íc ban ®Çu.

Qu¶ dÜnh.

MÈu vì cña qu¶ dÜnh lín h¬n mét nöa kÝch th­íc ban ®Çu.

Ghi chó: C¸c hoa con cã r©u hoÆc ®èt cuèng dµi h¬n chiÒu dµi cña hoa con sÏ ®­îc b¸o c¸o nh­ qui ®Þnh ë ®iÒu 3.7 (xem thªm ë 2.2.1.A 5.)

2.2.1.A.3. Gi¶i thÝch thuËt ng÷

Qu¶ bÕ (achene): Qu¶ kh«, kh«ng më, cã mét h¹t, ®­îc h×nh thµnh tõ mét no·n tù do, cã vá h¹t ph©n biÖt víi vá qu¶; ®«i khi cã vµi no·n (hä Cóc Compositae).

R©u (awn): Cã d¹ng thon dµi, th¼ng hoÆc èng cøng. ë c¸c loµi cá: th­êng lµ sù tiÕp tôc g©n gi÷a cña l¸ mµy d­íi hoÆc c¸c l¸ mµy nhá.

Má (beak): Lµ sù kÐo dµi, vuèt nhän cña qu¶.

L¸ b¾c (bract): L¸ bÞ tiªu gi¶m hoÆc cã cÊu tróc gièng nh­ vÈy, ®Ýnh ë d­íi hoa hoÆc b«ng chÐt cña cá.

L«ng cøng (bristle): L«ng cøng; ®«i khi ®­îc ¸p dông cho phÇn trªn cña r©u ë c¸c loµi cá èng (Agrostis).

Hoa tù ®Çu (capitulum): Hoa tù gåm rÊt nhiÒu hoa th­êng kh«ng cã cuèng.

Nóm h¹t (caruncle): PhÇn phô nhá, mäc ra tõ vïng lç no·n.

Qu¶ dÜnh (caryopsis) : Qu¶ trÇn ë hßa th¶o, cã vá h¹t dÝnh liÒn víi vá qu¶.

Hoa tù chïm (cluster): Hoa tù xÕp dµy ®Æc, hoÆc ë c¸c loµi cñ c¶i ®­êng lµ mét phÇn cña hoa tù.

Qu¶ h¹ch (drupe) : Qu¶ kh«ng më, cã mét h¹t, vá qu¶ trong cøng nh­ ®¸ vµ líp bªn ngoµi cã nhiÒu thÞt.

Ph«i (embrryo): MÇm c©y n»m trong h¹t.

Bã, chïm (fascicle): Mét nhãm c¸c nh¸nh mäc ra tõ cïng mét chç.

H÷u thô (fertile): Víi c¸c c¬ quan cã chøc n¨ng sinh s¶n; (®èi víi c¸c hoa cña hßa th¶o: cã qu¶ dÜnh).

Hoa con (floret): Gåm l¸ mµy d­íi (lemma) vµ l¸ mµy trªn (palea) bao quanh nhÞ vµ nhôy hoÆc qu¶ dÜnh ë hä Hßa th¶o Poaceae (Gramineae); trong tiªu chuÈn nµy, thuËt ng÷ “hoa con” dïng ®Ó chØ hoa h÷u thô cã hoÆc kh«ng cã c¸c l¸ mµy d­íi bÊt thô.

L¸ mµy nhá (glume): Mét trong hai l¸ b¾c th­êng bÊt thô, ®Ýnh ë gèc cña b«ng chÐt c¸c loµi hßa th¶o.

L«ng (hair): Mét hoÆc nhiÒu tÕ bµo biÓu b× mäc ra bªn ngoµi.

§Õ hoa (hypanthium): CÊu tróc gièng nh­ d¹ng nhÉn, d¹ng cèc hoÆc d¹ng èng bao quanh no·n, mang ®µi hoa, c¸nh hoa vµ nhÞ hoa.

¸o h¹t (integument): PhÇn bao bäc no·n, sau trë thµnh líp ¸o hoÆc vá h¹t.

L¸ mµy d­íi (lemma): L¸ b¾c ë phÝa ngoµi (phÝa d­íi) cña hoa hßa th¶o, ®«i khi ®­îc dïng nh­ l¸ mµy nhá (glume) mang hoa hoÆc nh­ l¸ mµy trªn (palea) ë phÝa d­íi hoÆc phÝa ngoµi. L¸ b¾c nµy bao quanh qu¶ dÜnh ë phÝa ngoµi (phÝa l­ng), ng¨n c¸ch no·n cã chøa h¹t gièng.

Mói qu¶ (mericarp): Mét phÇn cña qu¶ nÎ.

Qu¶ h¹ch nhá (nutlet): D¹ng qu¶ h¹ch nhá.

L¸ mµy trªn (palea): L¸ b¾c ë phÝa trong (phÝa trªn) cña hoa hßa th¶o, ®«i khi ®­îc gäi lµ l¸ mµy trong hoÆc l¸ mµy trªn. L¸ b¾c nµy bao quanh qu¶ dÜnh ë phÝa trong (phÝa bông).

Vµnh l«ng (pappus): Vßng l«ng nhá, ®«i khi nh­ l«ng chim hoÆc vÈy bao xung quanh qu¶ bÕ.

Cuèng hoa (pedicel): Cuèng cña tõng hoa ®¬n trong hoa tù.

Bao hoa (perianth): Hai phÇn bao bäc xung quanh hoa (®µi hoa vµ c¸nh hoa) hoÆc mét trong hai phÇn ®ã.

Vá qu¶ (pericarp): Thµnh cña no·n chÝn hoÆc cña qu¶.

Qu¶ ®Ëu (pod): Qu¶ kh« më, ®Æc biÖt lµ ë hä §Ëu Fabaceae (Leguminosae).

Cuèng nh¸nh (rachilla): Cuèng thø cÊp. Cô thÓ ë hßa th¶o lµ trôc mang hoa con.

§¬n vÞ h¹t gièng: Lµ mét ®¬n vÞ ph©n t¸n, ch¼ng h¹n c¸c qu¶ bÕ vµ c¸c lo¹i qu¶ (seed unit) t­¬ng tù, qu¶ nÎ v.v... ®­îc ®Þnh nghÜa ®èi víi tõng chi hoÆc loµi ë c¸c ®Þnh nghÜa vÒ h¹t s¹ch theo m· sè (2.2.1.A. 2.).

Qu¶ nÎ (schizocarp): Lo¹i qu¶ kh«, khi chÝn th× t¸ch ra 2 hoÆc nhiÒu ®¬n vÞ (mói).

Qu¶ gi¸c (siliqua): Lo¹i qu¶ kh«, më, cã 2 m¶nh vá b¾t nguån tõ 2 l¸ no·n, ch¼ng h¹n nh­ ë hä C¶i Brassicaceae (Cruciferae).

B«ng chÐt (spikelet): §¬n vÞ cña hoa tù ë cá, gåm mét hoÆc vµi hoa con mang mét hoÆc hai l¸ mµy nhá (glumes) bÊt thô.

Trong tiªu chuÈn nµy, thuËt ng÷ b«ng chÐt gåm mét hoa con h÷u thô, cã thªm mét hoÆc vµi hoa con h÷u thô hoÆc hoµn toµn bÊt thô, hoÆc c¸c l¸ mµy nhá (glumes).

Cuèng (stalk): PhÇn th©n cña c¸c bé phËn c©y.

BÊt thô (sterile): Kh«ng cã c¸c c¬ quan chøc n¨ng sinh s¶n (®èi víi c¸c hoa con ë cá: kh«ng cã qu¶ dÜnh).

Méng (strophiole): Mét phÇn cña ¸o h¹t, mäc ra nh­ nèt sÇn (xem thªm ë thuËt ng÷ ¸o h¹t, nóm h¹t).

Vá h¹t (testa): PhÇn vá cña h¹t.2.2.1.A.4. C¸c h¹t gièng cã vá r¸p

C¸c h¹t gièng cã vá r¸p lµ nh÷ng h¹t gièng thuéc d¹ng:

1. DÔ dÝnh chÆt víi nhau hoÆc víi c¸c vËt kh¸c (tói v¶i, dông cô lÊy mÉu, dông cô chia mÉu...).

2. Cã thÓ lµm cho c¸c h¹t gièng kh¸c dÔ bÞ dÝnh vµo nã hoÆc ng­îc l¹i.

3. Kh«ng thÓ dÔ dµng lµm s¹ch, trén mÉu hoÆc lÊy mÉu.

Mét mÉu ®­îc coi lµ cã vá r¸p nÕu tæng sè c¸c phÇn r¸p (gåm c¶ t¹p chÊt r¸p) chiÕm 1/3 hoÆc h¬n. C¸c loµi cã vá r¸p ®­îc nªu ë B¶ng 2.2.1.A.1 víi ch÷ “R” ë cét 4.2.2.1.A.5. C¸c h¹t cã phÇn phô ®Ýnh cïng

ë mét sè chi (cã m· sè ®Þnh nghÜa h¹t s¹ch 15, 38, 46 vµ 62), c¸c h¹t gièng/qu¶ dÜnh cã thÓ cã c¸c phÇn phô ®Ýnh cïng (r©u, cuèng...). C¸c phÇn phô nµy sÏ ®­îc ®Ó nguyªn, kh«ng t¸ch ra khái h¹t gièng, nh­ng khèi l­îng cña nh÷ng h¹t gièng cã c¸c phÇn phô dµi h¬n qui ®Þnh ph¶i ®­îc b¸o c¸o ë trªn Chøng chØ Ph©n tÝch nh­ qui ®Þnh ë 2.7.

2.6.A.1. Ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch vµ b¸o c¸o kÕt qu¶ ph©n tÝch c¸c loµi khã ph©n biÖt

Khi trong mÉu gÆp nh÷ng loµi khã ph©n biÖt hoÆc kh«ng thÓ ph©n biÖt ®­îc th× lµm nh­ sau:

a) ChØ b¸o c¸o tªn (genus) cña c©y trång vµ tÊt c¶ c¸c h¹t cña chi nµy ®­îc coi lµ h¹t s¹ch vµ tiÕn hµnh tÝnh to¸n kÕt qu¶ nh­ trªn.

b) C¸c h¹t gièng nhau ®­îc t¸ch ra vµ c©n cïng nhau. Tõ phÇn h¹t nµy lÊy ra 400-1000 h¹t (thÝch hîp nhÊt lµ 1000 h¹t) vµ kiÓm tra kü tõng h¹t ®Ó t¸ch chóng ra. C©n khèi l­îng cña tõng loµi vµ tÝnh tû lÖ phÇn tr¨m cña chóng trong c¶ mÉu theo c«ng thøc:

Khèi l­îng c¸c h¹t cña loµi A

A (%) = ------------------------------------------- x P1

Tæng khèi l­îng cña 400-1000 h¹t

Trong ®ã: PI lµ tû lÖ phÇn tr¨m c¸c h¹t gièng nhau ®­îc t¸ch ra so víi c¶ mÉu.

Tû lÖ nµy sau ®ã ®­îc céng vµo tû lÖ cña c¸c h¹t kh¸c loµi ®· ®­îc t¸ch ra tr­íc ®ã (c¸c h¹t kh«ng thuéc loµi khã ph©n biÖt). Tû lÖ h¹t s¹ch sÏ ®­îc gi¶m ®i b»ng ®óng tû lÖ cña h¹t kh¸c loµi khã ph©n biÖt ®· tÝnh to¸n ®­îc, ®Ó tæng cña c¸c thµnh phÇn cña phÐp thö ®é s¹ch b»ng ®óng 100.0%.2.6.A.2. TÝnh to¸n d¹ng t¹p chÊt lín cã ¶nh h­ëng ®¸ng kÓ ®Õn kÕt qu¶

NÕu trong mÉu gÆp nh÷ng d¹ng t¹p chÊt lín cã thÓ cã ¶nh h­ëng ®¸ng kÓ tíi kÕt qu¶ cña phÐp thö nh­ ®Êt ®¸, nh÷ng h¹t ngò cèc lín... vµ nÕu chóng t­¬ng ®èi dÔ dµng lo¹i bá, ch¼ng h¹n b»ng sµng, th× lo¹i bá c¸c t¹p chÊt nµy ra khái mÉu göi vµ tiÕn hµnh ph©n tÝch binh th­êng ë trªn mÉu ph©n tÝch ®­îc lÊy ra tõ phÇn nguyªn liÖu ®· ®­îc lµm s¹ch. C¸c t¹p chÊt nµy sÏ ®­îc tÝnh to¸n vµ b¸o c¸o nh­ sau:NÕu trong mÉu cã m (g) t¹p chÊt lín ®­îc t¸ch ra tõ mÉu cã M (g) vµ nÕu phÐp thö ®é s¹ch trªn phÇn nguyªn liÖu ®· ®­îc lµm s¹ch cho P1 (%) h¹t s¹ch, I1 (%) t¹p chÊt vµ OS1 (%) c¸c h¹t kh¸c loµi, sau ®ã kÕt qu¶ ®é s¹ch cuèi cïng sÏ ®­îc tÝnh to¸n nh­ sau:

H¹t s¹ch:Trong ®ã,

M = Khèi l­îng ban ®Çu cña mÉu mµ tõ ®ã d¹ng t¹p chÊt cã ¶nh h­ëng ®¸ng kÓ ®Õn kÕt qu¶ ®­îc lÊy ra.

m1 = Khèi l­îng cña d¹ng t¹p chÊt ®­îc lÊy ra vµ ®­îc ®­a vµo phÇn t¹p chÊt.

2 = Khèi l­îng cña d¹ng t¹p chÊt ®­îc lÊy ra vµ ®­îc ®­a vµo phÇn h¹t kh¸c loµi.T¹p chÊt:

Trong ®ã

H¹t kh¸c loµi:

Trong ®ã

(KiÓm tra l¹i P2 + T2 + KL2 = 100.0%)

B¶ng 2.A.1. Sai sè cho phÐp gi÷a c¸c kÕt qu¶ ph©n tÝch ®é s¹ch cña cïng 1 mÉu göi, ®­îc tiÕn hµnh ë cïng 1 phßng kiÓm nghiÖm (phÐp thö hai chiÒu ë møc ý nghÜa 5%)

KÕt qu¶ trung b×nh cña 2 mÉu ph©n tÝch (%)

Sai sè cho phÐp (%)

MÉu PT mét nöa mÉu

MÉu PT toµn bé mÉu

H¹t kh«ng cã vá r¸p

H¹t cã vá r¸p

H¹t kh«ng cã vá r¸p

H¹t cã vá r¸p

99.95-100.00

0.00-0.04

0.20

0.23

0.1

0.2

99.90-99.94

0.05-0.09

0.33

0.34

0.2

0.2

99.85-99.89

0.10-0.14

0.40

0.42

0.3

0.3

99.80-99.84

0.15-0.19

0.47

0.49

0.3

0.4

99.75-99.79

0.20-0.24

0.51

0.55

0.4

0.4

99.70-99.74

0.25-0.29

0.55

0.59

0.4

0.4

99.65-99.69

0.30-0.34

0.61

0.65

0.4

0.5

99.60-99.64

0.35-0.39

0.65

0.69

0.5

0.5

99.55-99.59

0.40-0.44

0.68

0.74

0.5

0.5

99.50-99.54

0.45-0.49

0.72

0.76

0.5

0.5

99.40-99.49

0.50-0.59

0.76

0.82

0.5

0.6

99.30-99.39

0.60-0.69

0.83

0.89

0.6

0.6

99.20-99.29

0.70-0.79

0.89

0.95

0.6

0.7

99.10-99.19

0.80-0.89

0.95

1.00

0.7

0.7

99.00-99.09

0.90-0.99

1.00

1.06

0.7

0.8

98.75-98.99

1.00-1.24

1.07

1.15

0.8

0.8

98.50-98.74

1.25-1.49

1.19

1.26

0.8

0.9

98.25-98.49

1.50-1.74

1.29

1.37

0.9

1.0

98.00-98.24

1.75-1.99

1.37

1.47

1.0

1.0

97.75-97.99

2.00-2.24

1.44

1.54

1.0

1.1

97.50-97.74

2.25-2.49

1.53

1.63

1.1

1.2

97.25-97.49

2.50-2.74

1.60

1.70

1.1

1.2

97.00-97.24

2.75-2.99

1.67

1.78

1.2

1.3

96.50-96.99

3.00-3.49

1.77

1.88

1.3

1.3

96.00-96.49

3.50-3.99

1.88

1.99

1.3

1.4

95.50-95.99

4.00-4.49

1.99

2.12

1.4

1.5

95.00-9.49

4.50-4.99

2.09

2.22

1.5

1.6

94.00-94.99

5.00-5.99

2.25

2.38

1.6

1.7

93.00-93.99

6.00-6.99

2.43

2.56

1.7

1.8

92.00-92.99

7.00-7.99

2.59

2.73

1.8

1.9

91.00-91.99

8.00-8.99

2.74

2.90

1.9

2.1

90.00-90.99

9.00-9.99

2.88

3.04

2.0

2.2

88.00-89.99

10.00-11.99

3.08

3.25

2.2

2.3

86.00-87.99

12.00-13.99

3.31

3.49

2.3

2.5

84.00-85.99

14.00-15.99

3.52

3.71

2.5

2.6

82.00-83.99

16.00-17.99

3.69

3.90

2.6

2.8

80.00-81.99

18.00-19.99

3.86

4.07

2.7

2.9

78.00-79.99

20.00-21.99

4.00

4.23

2.8

3.0

76.00-77.99

22.00-23.99

4.14

4.37

2.9

3.1

74.00-75.99

24.00-25.99

4.26

4.50

3.0

3.2

72.00-73.99

26.00-27.99

4.37

4.61

3.1

3.3

70.00-71.99

28.00-29.99

4.47

4.71

3.2

3.3

65.00-69.99

30.00-34.99

4.61

4.86

3.3

3.4

60.00-64.99

35.00-39.99

4.77

5.02

3.4

3.6

50.00-59.99

40.00-49.99

4.89

5.16

3.5

3.7


B¶ng 2.A.2- Sai sè cho phÐp gi÷a c¸c kÕt qu¶ ph©n tÝch ®é s¹ch cña 2 mÉu göi kh¸c nhau, ®­îc lÊy tõ cïng 1 l« h¹t gièng khi phÐp thö thø hai ®­îc tiÕn hµnh ë cïng hoÆc kh¸c phßng kiÓm nghiÖm (phÐp thö mét chiÒu ë møc ý nghÜa 1%)

KÕt qu¶ trung b×nh cña 2 mÉu ph©n tÝch (%)

Sai sè cho phÐp (%)

H¹t kh«ng cã vá r¸p

H¹t cã vá r¸p

99.95-100.00

0.00-0.04

0.2

0.2

99.90-99.94

0.05-0.09

0.3

0.3

99.85-99.89

0.10-0.14

0.3

0.4

99.80-99.84

0.15-0.19

0.4

0.5

99.75-99.79

0.20-0.24

0.4

0.5

99.70-99.74

0.25-0.29

0.5

0.6

99.65-99.69

0.30-0.34

0.5

0.6

99.60-99.64

0.35-0.39

0.6

0.7

99.55-99.59

0.40-0.44

0.6

0.7

99.50-99.54

0.45-0.49

0.6

0.7

99.40-99.49

0.50-0.59

0.7

0.8

99.30-99.39

0.60-0.69

0.7

0.9

99.20-99.29

0.70-0.79

0.8

0.9

99.10-99.19

0.80-0.89

0.8

1.0

99.00-99.09

0.90-0.99

0.9

1.0

99.75-98.99

1.00-1.24

0.9

1.1

98.50-98.74

1.25-1.49

1.0

1.2

98.25-98.49

1.50-1.74

1.1

1.3

98.00-98.24

1.75-1.99

1.2

1.4

97.75-97.99

2.00-2.24

1.3

1.5

97.50-97.74

2.25-2.49

1.3

1.6

97.25-97.49

2.50-2.74

1.4

1.6

97.00-97.24

2.75-2.99

1.5

1.7

96.50-96.99

3.00-3.49

1.5

1.8

96.00-96.49

3.50-3.99

1.6

1.9

95.50-95.99

4.00-4.49

1.7

2.0

95.00-95.49

4.50-4.99

1.8

2.2

94.00-94.99

5.00-5.99

2.0

2.3

93.00-93.99

6.00-6.99

2.1

2.5

92.00-92.99

7.00-7.99

2.2

2.6

91.00-91.99

8.00-8.99

2.4

2.8

90.00-90.99

9.00-9.99

2.5

2.9

88.00-89.99

10.00-11.99

2.7

3.1

86.00-87.99

12.00-13.99

2.9

3.4

84.00-85.99

14.00-15.99

3.0

3.6

82.00-83.99

16.00-17.99

3.2

3.7

80.00-81.99

18.00-19.99

3.3

3.9

78.00-79.99

20.00-21.99

3.5

4.1

76.00-77.99

22.00-23.99

3.6

4.2

74.00-75.99

24.00-25.99

3.7

4.3

72.00-73.99

26.00-27.99

3.8

4.4

70.00-71.99

28.00-29.99

3.8

4.5

65.00-69.99

30.00-34.99

4.0

4.7

60.00-64.99

35.00-39.99

4.1

4.8

50.00-59.99

40.00-49.99

4.2

5.0


B¶ng 2.A.3. Sai sè cho phÐp gi÷a c¸c kÕt qu¶ ph©n tÝch ®é s¹ch cña 2 mÉu göi kh¸c nhau, ®­îc lÊy tõ cïng 1 l« gièng khi phÐp thö thø hai ®­îc tiÕn hµnh ë cïng hoÆc kh¸c phßng kiÓm nghiÖm (phÐp thö hai chiÒu ë møc ý nghÜa 1%)

KÕt qu¶ trung b×nh cña 2 mÉu ph©n tÝch (%)

Sai sè cho phÐp (%)

H¹t kh«ng cã vá r¸p

H¹t cã vá r¸p

99.95-100.00

0.00-0.04

0.2

0.2

99.90-99.94

0.05-0.09

0.3

0.4

98.85-99.89

0.10-0.14

0.4

0.5

99.80-99.84

0.15-0.19

0.4

0.5

99.75-99.79

0.20-0.24

0.5

0.6

99.70-99.74

0.25-0.29

0.5

0.6

99.65-99.69

0.30-0.34

0.6

0.7

99.60-99.64

0.35-0.39

0.6

0.7

99.55-99.59

0.40-0.44

0.6

0.8

99.50-99.54

0.45-0.49

0.7

0.8

99.40-99.49

0.50-0.49

0.7

0.9

99.30-99.39

0.60-0.69

0.8

1.0

99.20-99.29

0.70-0.79

0.8

1.0

99.10-99.19

0.80-0.89

0.9

1.1

99.00-99.09

0.90-0.99

0.9

1.1

98.75-98.99

1.00-1.24

1.0

1.2

98.50-98.74

1.25-1.49

1.1

1.3

98.25-98.49

1.50-1.74

1.2

1.5

98.00-98.24

1.75-1.99

1.3

1.6

97.75-97.99

2.00-2.24

1.4

1.7

97.50-97.74

2.25-2.49

1.5

1.7

97.25-97.49

2.50-2.74

1.5

1.8

97.00-97.24

2.75-2.99

1.6

1.9

96.50-96.99

3.00-3.49

1.7

2.0

96.00-96.49

3.50-3.99

1.8

2.1

95.50-95.99

4.00-4.49

1.9

2.3

95.00-95.49

4.50-4.99

2.0

2.4

94.00-94.99

5.00-5.99

2.1

2.5

93.00-93.99

6.00-6.99

2.3

2.7

92.00-92.99

7.00-7.99

2.5

2.9

91.00-91.99

8.00-8.99

2.6

3.1

90.00-90.99

9.00-9.99

2.8

3.2

88.00-89.99

10.00-11.99

2.9

3.5

86.00-87.99

12.00-13.99

3.2

3.7

84.00-85.99

14.00-15.99

3.4

3.9

82.00-83.99

16.00-17.99

3.5

4.1

80.00-81.99

18.00-19.99

3.7

4.3

78.00-79.99

20.00-21.99

3.8

4.5

76.00-77.99

22.00-23.99

3.9

4.6

74.00-75.99

24.00-25.99

4.1

4.8

72.00-73.99

26.00-27.99

4.2

4.9

70.00-71.99

28.00-29.99

4.3

5.0

65.00-69.99

30.00-34.99

4.4

5.2

60.00-64.99

35.00-39.99

4.5

5.3

50.00-59.99

40.00-49.99

4.7

5.5


Phô lôc Ch­¬ng 3
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương